Hall of Fame(名人堂)

 王玉琴

2015级博士


星级:☆代表作:

 Science Advances 20195 (9), eaar3309.

Nature Communications 2021DOI10.1038/s41467-021-23764-y.

技术创新:

开创了无电极纳米孔单分子检测方法
贾文东

2019级博士


星级:☆

Nature Communications 2021, DOI: 10.1038/s41467-021-26054-9

技术创新:

开创了可编程纳米孔反应器

刘    瑶

2019级博士


星级:☆

 代表作:

Angewandte Chemie International Edition 202160, 23863–23870

技术创新:

开创了MspA势阱蛋白结构解析技术

阎双红

2018级博士


星级:☆☆代表作:

Nano Letters  202110.1021/acs.nanolett.1c02371

技术创新:

开创了纳米孔多肽测序技术曹     姣

2017级博士


星级:☆


代表作:

Nature Communications 2019, 10 (1), 5668.


王     宇

2017级推免硕士


星级:☆

代表作:

Angewandte Chemie International Edition 2019, 58 (25), 8432-8436.


Address: Prof. Shuo Huang Room A220/A221 School of Chemistry & Chemical Engineering

Nanjing University 163 Xianlin Ave, Nanjing, China 210023

Email: shuo.huang@nju.edu.cn

TEL: 025-89681920(Lab)/89681921(Office)

Copyright © 2015 NanJing