Doctors & Masters

Doctors:   

Yuqin Wang (王玉琴)
2015级博士(直博生)co-supervised by Prof. Hongyuan Chen
办公室:仙林化学楼A-220
电话:025-89681920(实验室)
电子邮件:dz1524088@smail.nju.edu.cn

Sha Wang(王莎) 
2015级博士(直博生)co-supervised by Prof. Hongyuan Chen
办公室:仙林化学楼A-221
电话:025-89681920(实验室)
电子邮件:1978093944@qq.com

Jinyue Zhang (张金月)
2017级博士(直博生)
办公室:仙林化学楼A-221
电话:025-89681920(实验室)
电子邮件:875915660@qq.com

Jiao Cao(曹姣) 
2017级博士(硕转博)
办公室:仙林化学楼A-220
电话:025-89681920(实验室)
电子邮件:2549255732@qq.com

Shuanghong Yan(阎双红) 
2018级博士(硕转博)
办公室:仙林化学楼A-220
电话:025-89681920(实验室)
电子邮件:1130202767@qq.com

Xiaoyu Du(杜筱谕)
2018级博士(直博生)
办公室:仙林化学楼A-220
电话:025-89681920(实验室)
电子邮件:850886518@qq.com

Yao Liu(刘瑶)
2019级博士(统招博士)
办公室:仙林化学楼A-221
电话:025-89681920(实验室)
电子邮件:liu_yao16@163.com

Wendong Jia(贾文东)
2019级博士(硕转博)
办公室:仙林化学楼A-221
电话:025-89681920(实验室)
电子邮件:991360905@qq.com

    
Masters:   
Shanyu Zhang(张善雨)
2018级推免硕士
办公室:仙林化学楼A-220
电话:025-89681920(实验室)
电子邮件:907164144@qq.com

Fubo Ma(马伏波)
2018级统招硕士
办公室:仙林化学楼A-220
电话:025-89681920(实验室)
电子邮件: 751750651@qq.com

Liying Wang(王栎荧)
2019级推免硕士
办公室:仙林化学楼A-220
电话:025-89681920(实验室)
电子邮件:245170894@qq.com

Chengzhen Hu(胡程真)
2019级推免硕士
办公室:仙林化学楼A-221
电话:025-89681920(实验室)
电子邮件:huczhen@163.com

 

 

 

Address: Prof. Shuo Huang Room A220/A221 School of Chemistry & Chemical Engineering

Nanjing University 163 Xianlin Ave, Nanjing, China 210023

Email: shuo.huang@nju.edu.cn

TEL: 025-89681920(Lab)/89681921(Office)

Copyright © 2015 NanJing