Doctors & Masters

Doctors:   
Sha Wang(王莎) 
2015级博士(直博生)co-supervised by Prof. Hongyuan Chen
办公室:仙林化学楼A-221
电话:025-89681920(实验室)
电子邮件:1978093944@qq.com
Jinyue Zhang (张金月)
2017级博士(直博生)
办公室:仙林化学楼A-221
电话:025-89681920(实验室)
电子邮件:875915660@qq.com
Shuanghong Yan(阎双红) 
2018级博士(硕转博)
办公室:仙林化学楼A-220
电话:025-89681920(实验室)
电子邮件:1130202767@qq.com

Xiaoyu Du(杜筱谕)
2018级博士(直博生)
办公室:仙林化学楼A-220
电话:025-89681920(实验室)
电子邮件:850886518@qq.com

Yao Liu(刘瑶)
2019级博士(统招博士)
办公室:仙林化学楼A-221
电话:025-89681920(实验室)
电子邮件:liu_yao16@163.com

Wendong Jia(贾文东)
2019级博士(硕转博)
办公室:仙林化学楼A-221
电话:025-89681920(实验室)
电子邮件:991360905@qq.com

Pingping Fan(樊萍萍)

2020级直博生

办公室:仙林化学楼A-220

电话:025-89681920(实验室)

电子邮件:3531365282@qq.com

Shanyu Zhang(张善雨)

2020级博士(硕转博)

办公室:仙林化学楼A-220

电话:025-89681920(实验室)
电子邮件:907164144@qq.com
    
Masters:   

Fubo Ma(马伏波)
2018级统招硕士
办公室:仙林化学楼A-220
电话:025-89681920(实验室)
电子邮件: 751750651@qq.com


Liying Wang(王栎荧)
2019级推免硕士
办公室:仙林化学楼A-220
电话:025-89681920(实验室)
电子邮件:245170894@qq.com

Chengzhen Hu(胡程真)
2019级推免硕士
办公室:仙林化学楼A-221
电话:025-89681920(实验室)
电子邮件:huczhen@163.com

Kefan Wang(王可凡)

2020级推免硕士

办公室:仙林化学楼A-422
电话:025-89681920(实验室)

电子邮件:wkf_sunshine@163.com

Zhenyuan Cao(曹祯媛)

2020级推免硕士

办公室:仙林化学楼A-422

电话:025-89681920(实验室)

电子邮件:2454395586@qq.com

 

 

 

Address: Prof. Shuo Huang Room A220/A221 School of Chemistry & Chemical Engineering

Nanjing University 163 Xianlin Ave, Nanjing, China 210023

Email: shuo.huang@nju.edu.cn

TEL: 025-89681920(Lab)/89681921(Office)

Copyright © 2015 NanJing