Alumni

Dr. Yuxuan Hu (胡宇轩)

Dr. Yuxuan Hu (胡宇轩 博士)

Email: huyuxuan0225@163.com

Address: A-523


R.A. (2021.10-present)

Ph.D (2016.09-2021.07) from Nanjing University

B.S. (2012.09-2016.07)from Nanjing University


He is curruently working as a postdoc in NTU, Singapore
教育经历:

l  2016.09-2021.07:在南京大学化学化工学院获得理学博士学位

l  2012.09-2016.06:在南京大学化学化工学院获得理学学士学位

获奖情况

l  2022.09 南京大学2022年优秀博士论文

l  2021.06 南京大学2021年优秀毕业生

l  2021.01 南京大学2020年度优秀研究生

l  2020.12 南京大学美药星奖学金

l  2020.01 南京大学2019年度优秀研究生

l  2019.12 南京大学英才奖学金一等奖

l  2015.12 南京大学人民奖学金三等奖

l  2014.12 南京大学人民奖学金二等奖

发表文章:

1. Yuxuan Hu#, Junya Zhang#, Yinxing Miao#, Xidan Wen, Jian Wang, Yidan Sun, Yinfei Chen, Jianguo Lin, Ling Qiu*, Kai Guo*, Hong-Yuan Chen, and Deju Ye*. Enzyme-mediated in situ self-assembly promotes in vivo bioorthogonal reaction for pretargeted multimodality imaging. Angew. Chem. Ed. Int. 2021, 60, 18082.

2. Yuxuan Hu, Yuqi Wang, Xidan Wen, Yifan Pan, Xiaoyang Chen, Ruibing An, Guandao Gao, Hong-Yuan Chen, Deju Ye*. Responsive Trimodal Probes for In Vivo Imaging of Liver Inflammation by Coassembly and GSH-Driven Disassembly. Research 2020, 4087069.

3. Luyan Wu, Yusuke Ishigaki, Yuxuan Hu, Keisuke Sugimoto, Wenhui Zeng, Takashi Harimoto, Yidan Sun, Jian He, Takanori Suzuki*, Xiqun Jiang, Hong-Yuan Chen &Deju Ye*. H2S-activatable near-infrared afterglow luminescent probes for sensitive molecular imaging in vivo. Nat. Commun. 2020, 11, 446.

4. Runqi Yan#, Yuxuan Hu#, Fei Liu, Shixuan Wei, Daqing Fang, Adam J. Shuhendler, Hong Liu, Hong-Yuan Chen and Deju Ye* Activatable NIR Fluorescence/MRI Bimodal Probes for in Vivo Imaging by Enzyme-Mediated Fluorogenic Reaction and Self-Assembly. J. Am. Chem. Soc. 2019. 141, 10331-10341.

Address: Rm D307, School of Chemistry and Chemical Engineering,

Nanjing University,163 Xianlin Rd, Nanjing, P. R. China

Phone: 86-25-89681905

E-mail:dejuye@nju.edu.cn

Powered by Weicheng