53.  Liandong Feng, Yuqi Wang, Zhiliang Luo, Zheng Huang, Yan Zhang, Kai Guo,* and Deju Ye*. Dual Stimuli‐Responsive Nanoparticles for Controlled Release of Anticancer and Anti‐inflammatory Drugs Combination. Chem. Eur. J. 2017,23, 9397-9406.

52.  Zhiliang Luo+, Liandong Feng+, Ruibing An, Guanfu Duan, Runqi Yan, Hua Shi, Jian He, Zhengyang Zhou, Changge Ji, Hong-Yuan Chen, and Deju Ye*.Activatable Near‐Infrared Probe for Fluorescence Imaging of γ‐Glutamyl Transpeptidase in Tumor Cells and In Vivo. Chem. Eur. J. 2017, 23, 14778-14785 (Hot Paper, Cover Picture)

51.  Yizhong Shen, Nan Zhang, Yidan Sun, Wei-Wei Zhao, Deju Ye*, Jing-Juan Xu, and Hong-Yuan Chen*. Activatable QD-Based Near-Infrared Fluorescence Probe for Sensitive Detection and Imaging of DNA. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 25107−25113.

50.  Shan-Shan Li, Qi-Yuan Guan, Mengmeng Zheng, Yuqi Wang, Deju Ye, Bin Kang, Jing-Juan Xu, Hong-Yuan Chen. Simultaneously quantify multiple endogenous biothiols in single living cells by plasmonic Raman probes. Chem. Sci. 2017, 8, 7582-7587.

49.  Yizhong Shen, Yidan Sun, Runqi Yan, Erquan Chen, Huan Wang, Deju Ye*, Jing-Juan Xu*, Hong-Yuan Chen*. Rational engineering of semiconductor QDs enabling remarkable 1 O 2 production for tumor-targeted photodynamic therapy. Biomaterials. 2017, 148, 31-40.

48.  Tai-Bao Gao‡, Run-Qi Yan‡, Alexander J. Metherell, Deng-Ke Cao*, Deju Ye* and Michael D. Ward*cd.Coordination mode-induced isomeric cyclometalated [Ir (tpy)(nbi) Cl](PF6) complexes: distinct luminescence, self-assembly and cellular imaging behaviors. Dalton Trans., 2017, 46, 16787-16791.

47.  Yizhong Shen, Qian Tian, Yidan Sun, Jing-Juan Xu, Deju Ye*, and Hong-Yuan Chen*. ATP-Activatable Photosensitizer Enables Dual Fluorescence Imaging and Targeted Photodynamic Therapy of Tumor. Anal. Chem. 2017, 89, 13610-13617.

Address: Rm D307, School of Chemistry and Chemical Engineering,

Nanjing University,163 Xianlin Rd, Nanjing, P. R. China

Phone: 86-25-89681905

E-mail:dejuye@nju.edu.cn

Powered by Weicheng