96. Luyan Wu, Wenhui Zeng, Yusuke Ishigaki, Junya Zhang, He Bai, Takashi Harimoto, Takanori Suzuki, Deju Ye*A Ratiometric Photoacoustic Probe with a Reversible Response to Hydrogen Sulfide and Hydroxyl Radicals for Dynamic Imaging of Liver Inflammation. Angew. Chem. Int. Ed. 2022e202209248. https://doi.org/10.1002/anie.20220924895. Zheng Huang, Yuxuan Hu, Yanling Yang, Weijing Huang, Yuqi Wang, and Deju Ye*.  Recent Advances in Pretargeted Imaging of Tumors In Vivo. Analysis & Sensing. Accepted (Invited). Available fromhttp://dx.doi.org/10.1002/anse.202200013.


94. Daqing Fang#, Xidan Wen#, Yuqi Wang, Yidan Sun, Ruibing An, Yu Zhou, Deju Ye*, and  Hong Liu*. Engineering of donor-acceptor-donor curcumin analogues as near-infrared fluorescent probes for in vivo imaging of amyloid-β species. Theranostics. 202212, 3178-3195. (Available from https://www.thno.org/v12p3178.htm ).93. Yuqi WangHe BaiYinxing MiaoJianhui WengZheng HuangJiayu FuYan Zhang*Jianguo Lin*Deju Ye*Tailoring a Near-Infrared Macrocyclization Scaffold Allows the Control of In Situ Self-assembly for Photoacoustic/PET Bimodal Imaging. Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202200369https://doi.org/10.1002/anie.20220036992. Wenhui Zeng#, Luyan Wu#, Yusuke Ishigaki, Takashi Harimoto, Yuxuan Hu, Yidan Sun, Yuqi Wang, Takanori Suzuki*, Hong-Yuan Chen, Deju Ye*. An Activatable Afterglow/MRI Bimodal Nanoprobe with Fast Response to H2S for In Vivo Imaging of Acute Hepatitis. Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202111759. https://doi.org/10.1002/anie.20211175991. Yinghan Chen#,Ruohan Zhao#, Cheng Tang, Chun Zhang, Wenyuan Xu, Luyan Wu, Yuqi Wang, Deju Ye and Yong Liang*. Design and Development of a Bioorthogonal, Visualizable and Mitochondria-Targeted Hydrogen Sulfide (H2S) Delivery System. Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61e202112734. https://doi.org/10.1002/anie.202112734


90. Muhammad Rizwan Younis, Ruibing An, Yang Wang, Gang He, Bhaskar Gurram, Shouju Wang, Jing Lin, Deju Ye, Peng Huang*, Xing-Hua Xia*. Plasmon-Accelerated Generation of Singlet Oxygen on an Au/MoS2 Nanohybrid for Enhanced Photodynamic Killing of Bacterial Pathogens/Cancerous Cells. ACS Appl. Bio Mater. 2022, ASAPhttps://doi.org/10.1021/acsabm.1c01147


Address: Rm D307, School of Chemistry and Chemical Engineering,

Nanjing University,163 Xianlin Rd, Nanjing, P. R. China

Phone: 86-25-89681905

E-mail:dejuye@nju.edu.cn

Powered by Weicheng