99. Yuqi Wang, Yuxuan Hu, Deju Ye*. Activatable Multimodal Probes for In Vivo Imaging and Theranostics. Angew. Chem. Int. Ed. 2022https://doi.org/10.1002/anie.202209512


98. Yusuke Ishigaki,Masaki Takata,Takuya ShimajiriLuyan Wu,Wenhui Zeng, Deju Ye,Takanori Suzuki*. Near-Infrared Electrochromic Behavior of Dibenzothiepin Derivatives Attached by Two Michler's Hydrol Blue Units. Chem. Eur. J., 2022https://doi.org/10.1002/chem.202202457


97. He Bai, Yuqi Wang, Yuxuan Hu, Deju Ye*. A caspase-3-activatable bimodal probe for photoacoustic and magnetic resonance imaging of tumor apoptosis in vivo. Biosens. Bioelectron.2022, 216, 114648.


96. Luyan Wu, Wenhui Zeng, Yusuke Ishigaki, Junya Zhang, He Bai, Takashi Harimoto, Takanori Suzuki, Deju Ye*A Ratiometric Photoacoustic Probe with a Reversible Response to Hydrogen Sulfide and Hydroxyl Radicals for Dynamic Imaging of Liver Inflammation. Angew. Chem. Int. Ed. 2022e202209248. https://doi.org/10.1002/anie.20220924895. Zheng Huang, Yuxuan Hu, Yanling Yang, Weijing Huang, Yuqi Wang, and Deju Ye*.  Recent Advances in Pretargeted Imaging of Tumors In Vivo. Analysis & Sensing. Accepted (Invited). Available fromhttp://dx.doi.org/10.1002/anse.202200013.


94. Daqing Fang#, Xidan Wen#, Yuqi Wang, Yidan Sun, Ruibing An, Yu Zhou, Deju Ye*, and  Hong Liu*. Engineering of donor-acceptor-donor curcumin analogues as near-infrared fluorescent probes for in vivo imaging of amyloid-β species. Theranostics. 202212, 3178-3195. (Available from https://www.thno.org/v12p3178.htm ).93. Yuqi WangHe BaiYinxing MiaoJianhui WengZheng HuangJiayu FuYan Zhang*Jianguo Lin*Deju Ye*Tailoring a Near-Infrared Macrocyclization Scaffold Allows the Control of In Situ Self-assembly for Photoacoustic/PET Bimodal Imaging. Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202200369https://doi.org/10.1002/anie.20220036992. Wenhui Zeng#, Luyan Wu#, Yusuke Ishigaki, Takashi Harimoto, Yuxuan Hu, Yidan Sun, Yuqi Wang, Takanori Suzuki*, Hong-Yuan Chen, Deju Ye*. An Activatable Afterglow/MRI Bimodal Nanoprobe with Fast Response to H2S for In Vivo Imaging of Acute Hepatitis. Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202111759. https://doi.org/10.1002/anie.20211175991. Yinghan Chen#,Ruohan Zhao#, Cheng Tang, Chun Zhang, Wenyuan Xu, Luyan Wu, Yuqi Wang, Deju Ye and Yong Liang*. Design and Development of a Bioorthogonal, Visualizable and Mitochondria-Targeted Hydrogen Sulfide (H2S) Delivery System. Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61e202112734. https://doi.org/10.1002/anie.202112734


90. Muhammad Rizwan Younis, Ruibing An, Yang Wang, Gang He, Bhaskar Gurram, Shouju Wang, Jing Lin, Deju Ye, Peng Huang*, Xing-Hua Xia*. Plasmon-Accelerated Generation of Singlet Oxygen on an Au/MoS2 Nanohybrid for Enhanced Photodynamic Killing of Bacterial Pathogens/Cancerous Cells. ACS Appl. Bio Mater. 2022, ASAPhttps://doi.org/10.1021/acsabm.1c01147


Address: Rm D307, School of Chemistry and Chemical Engineering,

Nanjing University,163 Xianlin Rd, Nanjing, P. R. China

Phone: 86-25-89681905

E-mail:dejuye@nju.edu.cn

Powered by Weicheng