46.  Yu Zhou, Jun Liu, Mingyue Zheng, Shuli Zheng, Chunyi Jiang, Xiaomei Zhou, Dong Zhang, Jihui Zhao, Deju Ye, Mingfang Zheng, Hualiang Jiang, Dongxiang Liu, Jian Cheng, Hong Liu. Structural optimization and biological evaluation of 1,5-disubstituted pyrazole-3-carboxamines as potent inhibitors of human 5-lipoxygenase. Acta Pharm. Sin. B 2016, 6, 32-45.

45.  Runqi Yan, Deju Ye*. Molecular imaging of enzyme activity in vivo using activatable probes. Sci. Bull. 2016, 61, 1672-1679

44.  Yizhong Shen, Adam Shuhendler, Deju Ye*, Jing-Juan Xu, Hong-Yuan Chen*. Two-photon excitation nanoparticles for photodynamic therapy. Chem. Soc. Rev. 2016, 45, 6725-6741 (inside cover)

43.  Mengmeng Zheng, Yuqi Wang, Hua Shi, Yuxuan Hu, Liandong Feng, Zhiliang Luo, Mi Zhou, Jian He, Zhenyang Zhou*, Yan Zhang*, and Deju Ye*. Redox-mediated disassembly to build activatable trimodal probe for molecular imaging of biothiols. ACS Nano 2016, 10, 10075-10085.

42.  Yuqi Wang, Jinbo Li, Liandong Feng, Jingfang Yu, Yan Zhang,* Deju Ye*, and Hong-Yuan Chen. Lysosome-targeting fluorogenic probe for cathepsin B imaging in living cells. Anal. Chem. 2016, 88, 12403-12410.

Address: Rm D307, School of Chemistry and Chemical Engineering,

Nanjing University,163 Xianlin Rd, Nanjing, P. R. China

Phone: 86-25-89681905

E-mail:dejuye@nju.edu.cn

Powered by Weicheng