70. Yayun Peng, Chao Ye, Runqi Yan, Yuzhu Lei, Deju Ye, Hao Hong, Ting Cai*. Activatable Core–Shell Metallofullerene: An Efficient Nanoplatform for Bimodal Sensing of Glutathione. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 46637-46644. Available from https://doi.org/10.1021/acsami.9b18807

 

69. Ruibing An, Shixuan Wei, Zheng Huang, Fei Liu, Deju Ye*. An Activatable Chemiluminescent Probe for Sensitive Detection of γ-Glutamyl Transpeptidase Activity in Vivo. Anal. Chem. 2019, 91, 13639-13646. doi.org/10.1021/acs.analchem.9b02839.

                                                 

68. Muhammad Rizwan Younis, Ruibing An, Yun-Chao Yin, Shouju Wang, Deju Ye, Xing-Hua Xia*. Plasmonic Nanohybrid with High Photothermal Conversion Efficiency for Simultaneously Effective Antibacterial/Anticancer Photothermal Therapy. ACS Appl. Bio Mater. 2019, 2, 93942-3953. Available from https://doi.org/10.1021/acsabm.9b00521

 

67. Xiaoming Hu, Yufu Tang, Yuxuan Hu, Feng Lu, Xiaomei Lu, Yuqi Wang, Jie Li, Yuanyuan Li, Yu Ji, Wenjun Wang, Deju Ye, Quli Fan, Wei Huang. Gadolinium-Chelated Conjugated Polymer-Based Nanotheranostics for Photoacoustic/Magnetic Resonance/NIR-II Fluorescence Imaging-Guided Cancer Photothermal Therapy. Theranostics 2019, 9, 4168-4181. Available from http://www.thno.org/v09p4168.htm

 

66. Runqi Yan, Yuxuan Hu, Fei Liu, Shixuan Wei, Daqing Fang, Adam J. Shuhendler, Hong Liu, Hong-Yuan Chen and Deju Ye* . Activatable NIR Fluorescence/MRI Bimodal Probes for in Vivo Imaging by Enzyme-Mediated Fluorogenic Reaction and Self-Assembly. J. Am. Chem. Soc.2019. 141, 10331-10341. 

                                   

65. Tie-Ying Xue,†,∥ Li-Ping Mei,†,∥ Yi-Tong Xu,† Yi-Li Liu,† Gao-Chao Fan,‡ Heng-Ye Li,*,§ Deju Ye,*,†
and Wei-Wei Zhao*,† Nanoporous Semiconductor Electrode Captures the Quantum Dots: Toward Ultrasensitive Signal-On Liposomal Photoelectrochemical Immunoassay. Anal. Chem. 2019, 91, 3795-3799.

                                                             

64. Hua Shi, Yidan Sun, Runqi Yan, Shunli Liu, Li Zhu, Song Liu, Yuzhang Feng, Peng Wang, Jian He*, Zhengyang Zhou*, and Deju Ye*Magnetic Semiconductor Gd-Doping CuS Nanoparticles as Activatable Nanoprobes for Bimodal Imaging and Targeted Photothermal Therapy of Gastric Tumors. Nano Lett. 2019, 19, 937–947.

63.Muhammad Rizwan Younis, Chen Wang, Ruibing An, Shouju Wang, Muhammad Adnan Youni, Zhong-Qiu Li, Yang Wang, Ayesha Ihsan, Deju Ye, and Xing-Hua Xia*. Low Power Single Laser Activated Synergistic Cancer Phototherapy Using Photosensitizer Functionalized Dual Plasmonic Photothermal Nanoagents. ACS Nano, 2019, DOI: 10.1021/acsnano.8b09552.

62.Yuqi Wang, Xiaoming Hu, Jianhui Weng, Jinbo Li, Quli Fan, Yan Zhang, and Deju Ye*. A Photoacoustic Probe for the Imaging of Tumor Apoptosis by Caspase-Mediated Macrocyclization and Self-Assembly. Angew. Chem. Int. Ed. 2019,  58, 4886 . (VIP)

Address: Rm D307, School of Chemistry and Chemical Engineering,

Nanjing University,163 Xianlin Rd, Nanjing, P. R. China

Phone: 86-25-89681905

E-mail:dejuye@nju.edu.cn

Powered by Weicheng