89. Yuxuan Hu, Yinxing Miao, Junya Zhang, Yinfei Chen, Ling Qiu, Jianguo Lin*, Deju Ye*, Alkaline Phosphatase Enabled Fluorogenic Reaction and in situ 2 Coassembly of Near-Infrared and Radioactive Nanoparticles for in vivo Imaging. Nano Lett.  2021, 21, 10377.88. Luyan Wu#, Yusuke Ishigaki#, Wenhui Zeng#, Takashi Harimoto, Baoli Yin, Yinghan Chen, Shiyi Liao, Yongchun Liu, Yidan Sun, Xiaobo Zhang, Ying Liu, Yong Liang, Pengfei Sun, Takanori Suzuki*, Guosheng Song*, Quli Fan*, Deju Ye*. Generation of hydroxyl radical-activatable ratiometric near-infrared bimodal probes for early monitoring of tumor response to therapy. Nat. Commun.2021. 12, 6145.87. Jianhui Weng#, Yuqi Wang#, Yan Zhang, Deju Ye*. An Activatable Near-Infrared Fluorescence Probe for in Vivo Imaging of Acute Kidney Injury by Targeting Phosphatidylserine and Caspase-3. J. Am. Chem. Soc. 2021,  143, 18294-18304. (Highlighted by JACS Spotlights: https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/jacs.1c12834).86. Jian Li, Hui Li, Daqing Fang, Lingjun Liu, Xu Han, Jina Sun, Chunpu Li, Yu Zhou, Deju Ye*, Hong Liu*. Sulfoximines Assisted Rh(III)-Catalyzed C–H Activation/Annulation Cascade to Synthesize Highly Fused Indeno-1,2-benzothiazines. J. Org. Chem. 2021.  DOI: 10.1021/acs.joc.1c0182085. Yidan Sun, Chunyue An, Luyan Wu, Wenhui Zeng, Jiafeng Wang, Yanfeng Wang, Jian He, Guandao Gao, Deju Ye*. Degradable FeCuS-Lipid Nanoparticles Confer Ultrasound-Activated CO Release and O2-Independent Radical Production for Synergistic Therapy. ACS Nano. 20211516298–16313. DOI: 10.1021/acsnano.1c05485


84. Yanfeng Wang, Yeming Xu, Shangshang Dong, Peng Wang, Wei Chen, Zhenda Lu, Deju Ye, Bingcai Pan, Di Wu, Chad D. Vecitis & Guandao Gao*.  Ultrasonic activation of inert poly(tetrafluoroethylene) enables piezocatalytic generation of reactive oxygen species. Nat. Commun.2021, 3508.


83. Yuxuan Hu, Junya Zhang, Yinxing Miao, Xidan Wen, Jian Wang, Yidan Sun, Yinfei Chen, Jianguo Lin, Ling Qiu*, Kai Guo*, Hong-Yuan Chen, and Deju Ye*. Enzyme-mediated in situ self-assembly promotes in vivo bioorthogonal reaction for pretargeted multimodality imaging. Angew. Chem. Ed. Int. 20216018082 https://doi.org/10.1002/anie.20210330782. Wenhui Zeng#, Luyan Wu#, Yidan Sun, Yuqi Wang, Jingfang Wang* and Deju Ye*. Ratiometric Imaging of MMP-2 Activity facilitates Tumor Detection Using Activatable Near-Infrared Fluorescent Semiconducting Polymer Nanoparticles. Small, 2021, 2101924. https://doi.org/10.1002/smll.202101924


81. Zheng Huang, Ruibing An, Shixuan Wei, Jinfang Wang*, and Deju Ye*.  Noninvasive ratiometric fluorescence imaging of γ-glutamyltransferase activity using an activatable probe. Analyst, 2021146, 1865-1871 (DOI: 10.1039/D0AN02232B).


Address: Rm D307, School of Chemistry and Chemical Engineering,

Nanjing University,163 Xianlin Rd, Nanjing, P. R. China

Phone: 86-25-89681905

E-mail:dejuye@nju.edu.cn

Powered by Weicheng