108. Weijing Huang, Yanling Yang*, Deju Ye*. Recent Advances in Activatable Probes for Molecular Imaging by Stimuli-Controlled Disassembly. Chin. J. Chem., 2023, (Invited). https://doi.org/10.1002/cjoc.202300176


107. Ying An , Weiwei Chen , Yiran Li , Hongxia Zhao , Deju Ye , Huipu Liu , Kun Wu , Huangxian Ju. Crosslinked albumin-manganese nanoaggregates with sensitized T1 relaxivity and indocyanine green loading for multimodal imaging and cancer phototherapy. J. Mater. Chem. B., 2023, 11, 2157.

 

106. Leyi Fang, Xiao-Tong Pan, Kang Liu , Dechen Jiang, Deju Ye, Li-Na Ji,  Kang Wang , Xing-Hua Xia. Surface-Roughened SERS-Active Single Silver Nanowire for Simultaneous Detection of Intracellular and Extracellular pHs. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2023,15, 20677.


105. Wenhui Zeng, Deju Ye*. Seeing cancer via sonoafterglow. Nat. Biomed. Eng. 2023, 7, 197. https://doi.org/10.1038/s41551-022-00985-0


104. Xidan Wen, Rui Zhang, Yuxuan Hu, Luyan Wu, He Bai, Dongfan Song, Yanfeng Wang, Ruibing An, Jianhui Weng, Shuren Zhang, Rong Wang, Ling Qiu, Jianguo Lin, Guandao Gao, Hong Liu*, Zijian Guo*, Deju Ye*. Controlled sequential in situ self-assembly and disassembly of a fluorogenic cisplatin prodrug for cancer theranostics. Nat. Commun.2023, 14, 800. (doi: 10.1038/s41467-023-36469-1)


103. Lingjun Liu#Junya Zhang#Ruibing An#Qi XueXi ChengYuxuan HuZheng HuangLuyan WuWenhui ZengYinxing MiaoJie LiYu ZhouHong-Yuan ChenHong Liu*Deju Ye*. Smart Nanosensitizers for Activatable Sono-Photodynamic Immunotherapy of Tumors by Redox-Controlled Disassembly. Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202217055. https://doi.org/10.1002/anie.202217055


Address: Rm D307, School of Chemistry and Chemical Engineering,

Nanjing University,163 Xianlin Rd, Nanjing, P. R. China

Phone: 86-25-89681905

E-mail:dejuye@nju.edu.cn

Powered by Weicheng