105. Xidan Wen, Rui Zhang, Yuxuan Hu, Luyan Wu, He Bai, Dongfan Song, Yanfeng Wang, Ruibing An, Jianhui Weng, Shuren Zhang, Rong Wang, Ling Qiu, Jianguo Lin, Guandao Gao, Hong Liu*, Zijian Guo*, Deju Ye*. Controlled sequential in situ self-assembly and disassembly of a fluorogenic cisplatin prodrug for cancer theranostics. Nat. Commun.2023, 14, 800. (doi: 10.1038/s41467-023-36469-1)


104. Lingjun Liu#Junya Zhang#Ruibing An#Qi XueXi ChengYuxuan HuZheng HuangLuyan WuWenhui ZengYinxing MiaoJie LiYu ZhouHong-Yuan ChenHong Liu*Deju Ye*. Smart Nanosensitizers for Activatable Sono-Photodynamic Immunotherapy of Tumors by Redox-Controlled Disassembly. Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202217055. https://doi.org/10.1002/anie.202217055


Address: Rm D307, School of Chemistry and Chemical Engineering,

Nanjing University,163 Xianlin Rd, Nanjing, P. R. China

Phone: 86-25-89681905

E-mail:dejuye@nju.edu.cn

Powered by Weicheng