61.  Luyan Wu, Yidan Sun, Keisuke Sugimoto, Zhiliang Luo, Yusuke Ishigaki, Kanyi Pu, Takanori Suzuki*, Hong-Yuan Chen, and Deju Ye*. Engineering of Electrochromic Materials as Activatable Probes for Molecular Imaging and Photodynamic Therapy  J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 16340-16352.

60. Zhiliang Luo, Ruibing An, Deju Ye*. Recent Advances in the Development of Optical Imaging Probes for‐Glutamyltranspeptidase.ChembioChem. 2019, 10, 474-487. (Invited.https://doi.org/10.1002/cbic.201800370)

59.  Ruibing An, Zhanni Gu, Haifeng Sun, Yuxuan Hu, Runqi Yan, Deju Ye* and Hong Liu*. Self‐assembly of Fluorescent Dehydroberberine Enhances Mitochondria‐Dependent Antitumor Efficacy. Chem. Eur. J. 2018, 24, 9812 – 9819. (Hot Paper, Cover Picture).

58.  Yuqi Wang, Ruibing An, Zhiliang Luo, Deju Ye*. Firefly Luciferin‐Inspired Biocompatible Chemistry for Protein Labeling and In Vivo Imaging. Chem. Eur. J. 2018, 24, 5707-5722 (Invited)

57.  Zhiliang Luo, Zheng Huang, Ke Li, Yidan Sun, Jianguo Lin*, Deju Ye* and Hong-Yuan Chen. Targeted Delivery of γ-Glutamyl Transpeptidase-Activatable Near-Infrared Fluorescence Probe for Selective Cancer Imaging. Anal. Chem. 2018, 90, 2875-2883.

56.  Hua Shi, Runqi Yan, Luyan Wu, Yidan Sun, Song Liu, Zhengyang Zhou*, Jian He*, Deju Ye*. Tumor-targeting CuS nanoparticles for multimodal imaging and guided photothermal therapy of lymph node metastasis. Acta Biomaterialia, 2018, 72, 256.


  

55.  Yue Zhang, Kewei Ren, Xiaobo Zhang, Zhicong Chao, Yuqin Yang, Deju Ye, Zhihui Dai, Ying Liu,* Huangxian Ju*  Photo-tearable tape close-wrapped upconversion nanocapsules for near-infrared modulated efficient siRNA delivery and therapy. Biomaterials 2018, 163, 55-66
54. Tai-Bao Gao#, Jing-Jing Zhang#, Run-Qi Yan, Deng-Ke Cao*, Dechen Jiang*, and Deju Ye*.  Aggregation-Induced Electrochemiluminescence from a Cyclometalated Iridium(III) Complex. Inorg. Chem. 2018, 57, 4310-4316.

Address: Rm D307, School of Chemistry and Chemical Engineering,

Nanjing University,163 Xianlin Rd, Nanjing, P. R. China

Phone: 86-25-89681905

E-mail:dejuye@nju.edu.cn

Powered by Weicheng