Very Important Papers (V.I.P.)

10. Wenhui Zeng#, Luyan Wu#, Yusuke Ishigaki, Takashi Harimoto, Yuxuan Hu, Yidan Sun, Yuqi Wang, Takanori Suzuki*, Hong-Yuan Chen, Deju Ye*. An Activatable Afterglow/MRI Bimodal Nanoprobe with Fast Response to H2S for In Vivo Imaging of Acute Hepatitis. Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202111759. 

9. Luyan Wu#, Yusuke Ishigaki#, Wenhui Zeng#, Takashi Harimoto, Baoli Yin, Yinghan Chen, Shiyi Liao, Yongchun Liu, Yidan Sun, Xiaobo Zhang, Ying Liu, Yong Liang, Pengfei Sun, Takanori Suzuki*, Guosheng Song*, Quli Fan*, Deju Ye*. Generation of hydroxyl radical-activatable ratiometric near-infrared bimodal probes for early monitoring of tumor response to therapy. Nat. Commun.2021. 12, 6145.

8. Jianhui Weng#, Yuqi Wang#, Yan Zhang, Deju Ye*. An Activatable Near-Infrared Fluorescence Probe for in Vivo Imaging of Acute Kidney Injury by Targeting Phosphatidylserine and Caspase-3. J. Am. Chem. Soc. 2021143, 18294. (Highlight by JACS Spotlights)

7. Yuxuan Hu, Junya Zhang, Yinxing Miao, Xidan Wen, Jian Wang, Yidan Sun, Yinfei Chen, Jianguo Lin, Ling Qiu* Kai Guo* Hong-Yuan Chen, and Deju Ye*. Enzyme-mediated in situ self-assembly promotes in vivo bioorthogonal reaction for pretargeted multimodality imagingAngew. Chem. Ed. Int. 2021, 60, 18082. (Hot paper)

6.Ruibing An, Xiaoyang Cheng, Shixuan Wei, Yuxuan Hu, Yidan Sun, Zheng Huang, Hong-Yuan Chen, Deju Ye*. Smart Magnetic and Fluorogenic Photosensitizer Nanoassemblies Enable Redox‐Driven Disassembly for Photodynamic Therapy. Angew. Chem. Int. Ed. 202059, 20636 (Hot paper). 

5. Luyan Wu, Yusuke Ishigaki, Yuxuan Hu, Keisuke Sugimoto, Wenhui Zeng, Takashi Harimoto, Yidan Sun, Jian He, Takanori Suzuki*, Xiqun Jiang, Hong-Yuan Chen &Deju Ye*. .Nat. Commun. 2020, 11, 446. (Highly Cited Paper)

4.  Runqi Yan, Yuxuan Hu, Fei Liu, Shixuan Wei, Daqing Fang, Adam J. Shuhendler, Hong Liu, Hong-Yuan Chen and Deju Ye*. Activatable NIR Fluorescence/MRI Bimodal Probes for in Vivo Imaging by Enzyme-Mediated Fluorogenic Reaction and Self-Assembly.J. Am. Chem. Soc. 2019. 141, 10331. (Highly Cited Paper)

3. Yuqi Wang, Xiaoming Hu, Jianhui Weng, Jinbo Li, Quli Fan, Yan Zhang, and Deju Ye*. A Photoacoustic Probe for the Imaging of Tumor Apoptosis by Caspase-Mediated Macrocyclization and Self-Assembly. Angew. Chem. Int. Ed. 2019,  58, 4886. (VIP)

2. Luyan Wu, Yidan Sun, Keisuke Sugimoto, Zhiliang Luo, Yusuke Ishigaki, Kanyi Pu, Takanori Suzuki*, Hong-Yuan Chen, and Deju Ye*.Engineering of Electrochromic Materials as Activatable Probes for Molecular Imaging and Photodynamic Therapy. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 16340.

1. Deju Ye#, Adam J. Shuhendler#, Lina Cui, Ling Tong, Sui Seng Tee, Grigory Tikhomirov, Dean W. Felsher and Jianghong Rao. Bioorthogonal cyclization-mediated in situ self-assembly of small-molecule probes for imaging caspase activity in vivo. Nat. Chem. 2014, 6, 519. (Highly Cited Paper)

 

Address: Rm D307, School of Chemistry and Chemical Engineering,

Nanjing University,163 Xianlin Rd, Nanjing, P. R. China

Phone: 86-25-89681905

E-mail:dejuye@nju.edu.cn

Powered by Weicheng