Paper

Location:homepage  Publication  Paper

2010

发表时间:2015-03-16 阅读次数:571

1.Single-crystalline orthorhombic molybdenum oxide nanobelts: synthesis and photocatalytic properties, Yuping Chen, Chunliang Lu, Lin Xu, Ying Ma, Wenhua Hou*, Jun-Jie Zhu *, Crystengcomm,2010, 12(11),3740-3747
2.Quantum dot-based DNA hybridization by electrochemiluminescence and anodic stripping voltammetry, Haiping Huang, Jingjing Li, Yanglan Tan, Jun-Jie Zhu*, Analyst,2010,135(7),1773-1778    
3.Room-temperature ionic liquid assisted fabrication of sensitive electrochemical immunosensor based on ordered macroporous gold film, Xiaojun Chen, Jinjun Zhou, Jie Xuan, Wei Yan, Li-Ping Jiang, Jun-Jie Zhu*, Analyst2010,135(10), 2629-2636
4.Polyaniline-intercalated layered vanadium oxide nanocomposites-One-pot hydrothermal synthesis and application in lithium battery, Yuping Chen, Gang Yang, Zihui Zhang, Xiaoyan Yang, Wenhua Hou*, Jun-Jie Zhu*, Nanoscale,2010, 2(10),2131-2138   
5.DNA aptasensor for the detection of ATP based on quantum dots electrochemiluminescence, Haiping Huang, Yanglan Tan, Jianjun Shi, Guoxi Liang, Jun-Jie Zhu*, Nanoscale2010,2(4), 606-612
6.Fabrication of near-infrared-emitting CdSeTe/ZnS core/shell quantum dots and their electrogenerated chemiluminescence, Guo-Xi Liang, Ling-Ling Li, Hong-Yin Liu, Jian-Rong Zhang, Clemens Burda*, Jun-Jie Zhu*, Chem. Commun. 2010, 46(17), 2974-2976
7.Green synthesis and potential application of low-toxic Mn : ZnSe/ZnS core/shell luminescent nanocrystals, Dong Zhu, Xiaoxing Jiang, Cuie Zhao, Xiaolian Sun, Jianrong Zhang*, Jun-Jie Zhu*, Chem. Commun.,2010, 46(29),5226-5228
8.Size-selective proteolysis on mesoporous silica-based trypsin nanoreactor for low-MW proteome analysis, Qianhao Min, Ren'an Wu, Liang Zhao, Hongqiang Qin, Mingliang Ye, Jun-Jie Zhu*, Hanfa Zou*, Chem. Commun.,2010, 46(33),6144-6146
9.Electrochemical immunosensor based on colloidal carbon sphere array, Xiaojun Chen, Kui Zhang, Jinjun Zhou, Jie Xuan, Wei Yan, Li-Ping Jiang*, Jun-Jie Zhu*, Biosens. Bioelectron.2010, 25(5),1130-1136
10.Selective Synthesis and Luminescence Properties of Self-Assembled SrMoO(4) Superstructures via a Facile Sonochemical Route, Chang-Jie Mao, Jun Geng, Xing-Cai Wu*, Jun-Jie Zhu*, J.  Phys. Chem. C  ,2010,114(5), 1982-1988     
11.Ultrasensitive electrochemical immunoassay based on cadmium ion-functionalized PSA@PAA nanospheres, Zhengzhi Yin, Rongjing Cui, Yan Liu, Liping Jiang*, Jun-Jie Zhu*, Biosens. Bioelectron.2010,25(6), 1319-1324
12.Direct electrochemistry and electrocatalysis of hemoglobin based on poly(diallyldimethylammonium chloride) functionalized graphene sheets/room temperature ionic liquid composite film, Kunping Liu, Jingjing Zhang, Guohai Yang, Chunming Wang*,Jun-Jie Zhu*, Electrochem. Commun,2010, 12(3),402-405  
13.pH-induced fabrication of DNA/chitosan/alpha-ZrP nanocomposite and DNA release, Limin Liu, Hai-Tang Zhang, Bo Shen, Weijiang He, Yuge Liu, Guo-Yuan Lu, Jun-Jie Zhu*, Nanotechnology,2010, 21(10),105-102
14.Ultrasensitive Cu(2+) sensing by near-infrared-emitting CdSeTe alloyed quantum dots, Guo-Xi Liang, Hong-Ying Liu, Jian-Rong Zhang, Jun-Jie Zhu*,Talanta,2010, 80(5),2172-2176
15.Preparation and Recognition Properties of Bovine Hemoglobin Magnetic Molecularly Imprinted Polymers, Xianwen Kan, Qun Zhao, Dalin Shao, Zhirong Geng, Zhilin Wang*,Jun-Jie Zhu*, J. Phys. Chem. B2010, 114 (11), 3999-4004
16.Nonenzymatic Hydrogen Peroxide Sensor Based on Three-dimensional Ordered Macroporous Gold Film Modified Electrode, Jie Xuan, Li-Ping Jiang*, Jun-Jie ZhuChin. J. Anal. Chem.  ,2010, 38(4),513-516
17.Design and Implementation of Electrochemical Cytosensor for Evaluation of Cell Surface Carbohydrate and Glycoprotein,Jing-Jing Zhang, Fang-Fang Cheng, Ting-Ting Zheng, Jun-Jie Zhu*,Anal. Chem. ,2010,82(9), 3547-3555
18.PDMS gold nanoparticle composite film-based silver enhanced colorimetric detection of cardiac troponin I, Wen-Ya Wu, Zhi-Ping Bian, Wei Wang, Wei Wang, Jun-Jie Zhu*,Sensor.Actuat. B Chem. 2010, 147(1),298-303  
19.Fabrication of a novel nonenzymatic hydrogen peroxide sensor based on Se/Pt nanocomposites, Ye Li, Jing-Jing Zhang, Jie Xuan, Li-Ping Jiang, Jun-Jie Zhu*, Electrochem. Commun ,2010,12(6),777-780
20.Tree-shaped paper strip for semiquantitative colorimetric detection of protein with self-calibration, Wei Wang, Wen-Ya Wu, Wei Wang, Jun-Jie Zhu*, J Chromatogr. A,2010,1217(24),3896-3899
21.Ultrasonic Assisted Electrochemical Synthesis of Shape-Controlled 3D Platinum Electrocatalysts, Qingming Shen, Qianhao Min, Jianjun Shi, Lipinig Jiang, Wenhua Hou, Jun-Jie Zhu*, Acta Chim. Sinica 2010,68(13),1319-1324 (无全文)
22.In-situ reversible temperature-dependent surface enhanced Raman scattering study using optical fibers, Xuan Yang, Danchen Wang, Jun-Jie Zhu* , Claire Gu**, Jin Z. Zhang***,Chem.Phys. Lett.2010, 495(1-3),109-112
23.Shape-Controlled Synthesis of PbCrO(4) Micro/Nanostructures and Their Luminescent Properties , Chang-Jie Mao, Xing-Cai Wu, Jun-Jie Zhu*, J.Nanosci.Nanotechno. 2010,10(8),4906-4913  (无全文)
24.An Electrokinetic Route to Rapid Synthesis of Nickel Hydroxide and Nickel Oxide Nanotubes, Xing-Hua Li, Lanyue Zhang, Zhi-Ping Bai, Jun-Jie Zhu*,J.Nanosci.Nanotechno. 2010,10(8),5191-5195  (无全文)
25.Label-free amperometric immunobiosensor based on a gold colloid and Prussian blue nanocomposite film modified carbon ionic liquid electrode, Ke-Jing Huang, De-Jun Niu, Jun-Yong Sun, Xiao-Li Zhu, Jun-Jie Zhu*, Anal Bioanal Chem,2010,397(8),3553-3561
26.A novel mediator-free biosensor based on co-intercalation of DNA and hemoglobin in the interlayer galleries of alpha-zirconium phosphate, Limin Liu, Bo Shen, Jianjun Shi, Fang Liu, Guo-Yuan Lu, Jun-Jie Zhu*, Biosens. Bioelectron.,2010,25(12),2627-2632  
27.History and New Developments of Assays for Cholinesterase Activity and Inhibition, Yuqing Miao, Nongyue He, Jun-Jie Zhu*,Chem.Rev. ,2010, 110 (9), 5216-5234
28.Application of smart nanostructures in medicine, Jingjing He, Xiaoxue Qi, Yuping Maio, Hai-Long Wu, Nongyue He, Jun-Jie Zhu*,Nanoscale ,2010, 5(7),1129-1138
29.Ag nanoparticles self-supported on Ag(2)V(4)O(11) nanobelts: Novel nanocomposite for direct electron transfer of hemoglobin and detection of H(2)O(2), Chunliang Lu, Qingming Shen, Xiaomei Zhao, Jun-Jie Zhu*, Xuefeng Guo, Wenhua Hou, Sensor.Actuat. B Chem. 2010,150(1),200-205  
30.Quantum dots electrochemical aptasensor based on three-dimensionally ordered macroporous gold film for the detection of ATP, Jinjun Zhou, Haiping Huang, Jie Xuan, Jianrong Zhang, Jun-Jie Zhu*, Biosens. Bioelectron.,2010,26(2),834-840  
31.Flexible PDMS-based three-electrode sensor, Wen-Ya Wu, Xiaoqin Zhong, Wei Wang, Qiang Miao, Jun-Jie Zhu*, Electrochem. Commun. ,2010,12(11),1600-1604  
32.Solar-Light Photoamperometric and Photocatalytic Properties of Quasi-transparent TiO(2) Nanoporous Thin Films, Yajun Ji, Keng-Chu Lin, Hegen Zheng, Chung-Chiun Liu, Laurie Dudik, Jun-Jie Zhu*, Clemens Burda,Acs Appl.Mater. Inter.2010,2(11), 3075-3082
33.Electrochemical Immunosensor for Simultaneous Detection of Dual Cardiac Markers Based on a Poly(Dimethylsiloxane)-Gold Nanoparticles Composite Microfluidic Chip: A Proof of Principle, Fang Zhou, Min Lu, Wei Wang, Zhi-Ping Bian, Jian-Rong Zhang, Jun-Jie Zhu*, Clin. Chem. ,2010, 56(11), 1701-1707
34.Sonochemical Syntheses of BaF(2) Nanoparticles and Cubes, Qi Guo, Jun Geng, Li-Ping Jiang, Jun-Jie Zhu*, Chin J. Anal. Chem. ,2010, 26(11), 2121-2125    (无全文)
35.Potassium Manganese Oxides: Electrochemically Controlled Synthesis and Capacitor Properties, Liang-Dong Feng, Jian-Jun Shi, Li-Ping Jiangm, Jun-Jie Zhu*, Chin. J. Inorg. Chem.2010,26(12), 2289-2298     (无全文)
36.Fabrication of a novel electrochemical immunosensor based on the gold nanoparticles/colloidal carbon nanosphere hybrid material, Rongjing Cuia, Jun-Jie Zhu*,Electrochimica Acta ,2010,55,7814–7817
37.Sonochemical selective synthesis of ZnO/CdS core/shell nanostructures and their optical properties, Jun Geng, Xiang-dong Jia, Jun-Jie Zhu*, CrystEngComm,2010, xx, 1-7