Books

1. J. Xie & C. Zhu, Sustainable C(sp3)-H Bond Functionalization, Springer Nature, 2016. [PDF]2. Book Chapter in Handbook of CH-Functionalization (CHF)

Chapter 11. Chuan-Gang Zhao, Chenkun Wang, Weipeng Li, Chengjian Zhu, Jin Xie*, Visible-light-promoted Fluorine-Containing Functionalization of C(sp3)-H Bonds,Accepted for publication (peer reviewed)

©2017 Nanjing University Xie Group