J.Org.Chem.2010

Lei Wang, Yu-Cheng Huang, Yang Liu, Hoong-Kun Fun, Yan Zhang*, Jian-Hua Xu*. Photoinduced [4+4], [4+2] and [2+2] cycloadditions of o-quinones with oxazoles — chemo-, regio- and diastereoselectivity. J. Org. Chem. 2010, 75, 7757-7768.

J.Org.Chem.2010

Haitao Yu, Jinbo Li, Zhuangfei Kou, Xuewen Du, Yi Wei, Hoong-Kun Fun, Jianhua Xu and Yan Zhang*, “Photoinduced Tandem Reactions of Isoquinoline-1,3,4-trione with Alkynes To Build Aza-polycycles”, J. Org. Chem. 2010, 75, 2989-3001.

Chem.Soc.Rev.

Haitao Yu, Jinbo Li, Dongdong Wu, Zhenjun Qiu and Yan Zhang*, “Chemistry and biological applications of photo-labile organic  molecules” Chem. Soc. Rev., 2010, 39, 464-473.

Curr.Pharm.Biotech.

Jinbo Li, Dongdong Wu, Zhengrui Miao and Yan Zhang*, “Preparation of Quantum Dot Bioconjugates and their Applications in Bio-Imaging” Curr. Pharm. Biotech., 2010, 11, 662-671.

Copyright Reserved. 2012 The Zhang Group @ Nanjing University.
Technical Support: weicheng Interconnected