J. Am. Chem. Soc. 2016

Jinbo Li, Lei Huang, Xiao Xiao, Yingjie Chen, Xingxing Wang, Zhengquan Zhou, Chenyu Zhang* and Yan Zhang*  Photoclickable microRNA for the intracellular target identification of microRNAs. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 15943-15949.

Anal. Chem. 2016

Yuqi Wang, Jinbo Li, Liandong Feng, Jingfang Yu, Yan Zhang,* Deju Ye* and Hong-Yuan Chen  Lysosome-targeting fluorogenic probe for cathepsin B imaging in living cells. Anal. Chem. 2016, 88, 12403-12410.

ACS NANO 2016

Mengmeng Zheng, Yuqi Wang, Hua Shi, Yuxuan Hu, Liandong Feng, Zhiliang Luo, Mi Zhou, Jian He, Zhenyang Zhou,* Yan Zhang* and Deju Ye*  Redox-mediated disassembly to build activatable trimodal probe for molecular imaging of biothiols. ACS Nano 2016, 10, 10075-10085.

Chem. Commun., 2016

Xiao Xiao, Jing Hu, Xingxing Wang, Lei Huang, Yingjie Chen, Wei Wang, Jinbo Li* and Yan Zhang* Dual-Functional Supramolecular Hydrogel Based on SpiropyranGalactose Conjugate for Target-Mediated and Light-Controlled Delivery of MicroRNA into Cells. Chem. Commun. 2016, 5212517-12520.

Chem. Commun. 2016

Mi Zhou, Jing Hu, Mengmeng Zheng,  Qinhua Song, Jinbo Li* and Yan Zhang*, Photo-click construction of a targetable and activatable two-photon probe imaging protease in apoptosis, Chem. Commun. 2016, 52, 2342-2345.

 

Copyright Reserved. 2012 The Zhang Group @ Nanjing University.
Technical Support: weicheng Interconnected