Chem. Commun. 2019

Xingxing Wang, Xiao Xiao, Bingsen Zhang, Jinbo Li* and Yan Zhang*, A self-assembled peptide nucleic acid-microRNA nanocomplex for dual-modulation of cancer-related microRNAs. Chem. Commun. 201955, 2106-2109.

 

Angew. Chem. Int. Ed. 2019

Yuqi Wang, Xiaoming Hu, Jianhui Weng, Jinbo Li, Quli Fan, Yan Zhang, and Deju Ye*,  A Photoacoustic Probe for the Imaging of Tumor Apoptosis by Caspase-Mediated Macrocyclization and Self-AssemblyAngew. Chem. Int. Ed. 201958, 4886-4890


Copyright Reserved. 2012 The Zhang Group @ Nanjing University.
Technical Support: weicheng Interconnected