Bioconjugate Chem. 2012

 Li Jinbo, Chen Kai,  Liu Hongguang, Cheng Kai, Yang Meng, Zhang Jiping, Cheng Jonathan D., Zhang Yan, Cheng Zhen,Activatable Near-Infrared Fluorescent Probe for In Vivo Imaging of Fibroblast Activation Protein-alpha, Bioconjugate Chem. 2012, 23, 1704−1711

Chem. Eur. J. 2012

Heng Jiang, Chengmei Huang, Jiajia Guo, Chuanqi Zeng, Prof. Dr. Yan Zhang and Prof. Dr. Shouyun Yu, Direct C[BOND]H Functionalization of Enamides and Enecarbamates by Using Visible-Light Photoredox Catalysis, Chem. Eur. J. 2012, 18, 15158-15166.

Chem.Commun.2012

Xuejiao Chen, Chengmei Huang, Wenjie Zhang, Yihan Wu, Xi Chen, Chen-yu Zhang and Yan Zhang, A universal activator of microRNAs identified from photoreaction products, Chem.Commun. 2012, 48, 6432-6434

Org.Biomol.Chem.2012

Dongdong Wu, Mingtao He, Qidi Liu, Wei Wang, Jie Zhou, Lei Wang, Hoong-Kun Fun, Jianhua Xu and Yan Zhang*, Photo-induced Reactions of Bicycloalkylidenes with Isatin and Isoquinolinetrione. Org. Biomol. Chem., 2012,48, 1168-1170
 

Chem.Commun.2012

Dongdong Wu ,  Lei Wang ,  Kai Xu ,  Jia Song ,  Hoong-Kun Fun , Jianhua Xu and Yan Zhang*, A facile and highly atom-economic approach to biaryl-containing medium-ring bislactones. Chem. Commun., 2012, 48, 1168-1170.

Copyright Reserved. 2012 The Zhang Group @ Nanjing University.
Technical Support: weicheng Interconnected