1.Angew.Chem.Int.Ed.2022

Ziwei Xi+, Hao Kong+, Yu Chen, Jiafang Deng, Wenyuan Xu, Yong Liang,* and Yan Zhang*

Metal- and Strain-Free Bioorthogonal Cycloaddition of o-Diones with Furan-2(3H)-one as Anionic Cycloaddend.

Angew.Chem.Int.Ed.2022,61,e202200239


2.Angew.Chem.Int.Ed.2022

Yuqi Wang, He Bai, Yinxing Miao, Jianhui Weng, Zheng Huang, Jiayu Fu, Yan Zhang,*Jianguo Lin,* and Deju Ye*

Tailoring a Near-Infrared Macrocyclization Scaffold Allows the Control of In Situ Self-Assembly for Photoacoustic/PET Bimodal Imaging.

Angew.Chem.Int.Ed.2022,61,e202200369


3.Chem.Sci.2022

Xingxing Wang,‡ Xiao Xiao,‡ Yi Feng, Jinbo Li * and Yan Zhang *

A photoresponsive antibody–siRNA conjugate for activatable immunogene therapy of cancer†

Chem.Sci.2022,13,5345

4.Nano Res.2022

Dongdong Wu, Hai Lei,, Xian Xie, Liang Zhou, Peng Zheng, Yi Cao *, and Yan Zhang *

Self-sorting double network hydrogels with photo-definable biochemical cues as artificial synthetic extracelular matrix

Nano Res.2022,15,4294


Copyright Reserved. 2012 The Zhang Group @ Nanjing University.
Technical Support: weicheng Interconnected