Chem. Asian J. 2018

Xiao Xiao, Xingxing Wang, Haidong Gao, Xi Chen, Jinbo Li* and Yan Zhang*, Cell-Selective Delivery of MicroRNA with a MicroRNA-Peptide Conjugate Nanocomplex. Chem. Asian J. 201813, 3845-3849.

J. Am. Chem. Soc. 2018

Jinbo Li, Hao Kong, Lei Huang, Bo Cheng, Ke Qin, Mengmeng Zheng, Zheng Yan and Yan Zhang*  Visible Light-Initiated Bioorthogonal Photoclick CycloadditionJ. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 14542-14546.

Chem. Eur. J. 2018

Xiao Xiao, Xingxing Wang, Yuqi Wang, Tianren Yu, Lei Huang, Lei Chen, Jinbo Li,* Chenyu Zhang* and Yan Zhang*  Multi-functional peptide-microRNA nanocomplex for targeted microRNA delivery and function imaging. Chem. Eur. J. 2018, 24, 2277-2285.

Copyright Reserved. 2012 The Zhang Group @ Nanjing University.
Technical Support: weicheng Interconnected