• 2020

  2020

   

  • Guobin Song, Xuan Ding, Huaxing Liu, Guodong Yuan, Fang Tian, Shengchao Shi, Yang Yang, Guoqiang Li, Peng Zheng*Single-Molecule Force Spectroscopy Reveals that the Fe–N Bond Enables Multiple Rupture Pathways of the 2Fe2S Cluster in a MitoNEET MonomerAnalytical Chemistry (2020) Link 


  • Fang Tian, Guoqiang Li, Bin Zheng, Yutong Liu, Shengchao Shi, Yibing Deng, Peng Zheng*, Verification of Sortase for Protein Conjugation by Single-Molecule Force Spectroscopy and Molecular Dynamics Simulations, Chemical Communications 56: 3943-3946(2020) Link 

   

  • Yibing Deng, Bin Zheng, Yutong Liu, Shengchao Shi, Jingyuan Nie, Tao Wu, Peng Zheng*, OaAEP1-Mediated Enzymatic Synthesis and Immobilization of Polymerized Protein for Single-Molecule Force Spectroscopy, Journal of Visualized Experiments (2020) Link


 • 2019

  2019

   

  • Yibing Deng, Tao Wu, Mengdi Wang, Shengchao Shi, Guodong Yuan, Xi Li, Hanchung Chong, Bin Wu, Peng Zheng*,Enzymatic Biosynthesis and Immobilization of Polyprotein Verified at the Single-Molecule Level, Nature Communications 10: 2775(2019) Link

   

  • Guodong Yuan, Qun Ma, Tao Wu, Mengdi Wang, Xi Li, Jinglin Zuo, Peng Zheng*, Multistep Protein Unfolding Scenarios from the Rupture of a Complex Metal Cluster Cd3S9, Scientific Reports  9: 10518(2019) Link

   

  • Guodong Yuan, Huaxing Liu, Qun Ma, Xi Li, Jingyuan Nie, Jinglin Zuo, Peng Zheng*, Single-Molecule Force Spectroscopy Reveals Iron-ligand Bonds Modulate Protein in Different Modes, Journal of Physical Chemistry Letters  10:5428-5433(2019) Link

   

  • Zihe Yin, Guobin Song, Yang Jiao, Peng Zheng, Jiangfei Xu, Xi Zhang, Dissipative Supramolecular Polymerization Powered by Light, CCS Chemistry  1:335-342(2019) Link

  • Jiancheng Lai, Xiaoyang Jia, Dapeng Wang, Yibing Deng, Peng Zheng, Chenghui Li, Jinglin Zuo, Zhenan Bao, Thermodynamically Stable Whilst Kinetically Labile Coordination Bonds Lead to Strong and Tough Self-healing Polymers, Nature Communications 10: 1164(2019) Link

  • Zhemin Zhang, Qi Huang, Xuan Tao, Guobin Song, Peng Zheng, Hongyan Li, Hongzhe Sun, Wei Xia, The Unique Trimeric Assembly of the Virulence Factor HtrA from Helicobacter Pylorioccurs via N-terminal Domain Swapping, Journal of Biological Chemistry  294: 7990-8000(2019)  Link


 • 2018

  2018

   

  • Hongbin Li, Peng Zheng, Single Molecule Force Spectroscopy: a New Tool for Bioinorganic Chemistry, Current Opinion in Chemical Biology  4358-67 (2018)  Link


 • 2016

  2016

   

  • ChengHui Li, Chao Wang, Christoph Keplinger, JingLin Zuo, Lihua Jin, Yang Sun, Peng Zheng, Yi Cao, Franziska Lissel, Christian Linder, XiaoZeng You, Zhenan Bao, A Highly Stretchable Autonomous Self-Healing Elastomer, Nature Chemistry  8:618-624 (2016)  Link


 • 2015

  2015

   

  • Peng Zheng, Guilherme M. Arantes, Martin J. Field, Hongbin Li, Force-induced Chemical Reactions on the Metal Centre in a Single Metalloprotein Molecule, Nature Communications  6: 7569 (2015) Link


 • 2014 and Before

  2014 and Before

   

  • P. Zheng, Y. Wang, H. Li, Reversible Unfolding–Refolding of Rubredoxin: A Single-Molecule Force Spectroscopy Study,  Angewandte Chemie Int. Ed  53(51):14060-14063 (2014)  Link

  • P. Zheng, C. Chou, Y. Guo, Y. Wang, H. Li, Single Molecule Force Spectroscopy Reveals the Molecular Mechanical Anisotropy of  the FeS4 Metal Center in Rubredoxin, Journal of American Chemistry Society  135(47): 17783-17792 (2013)  Link

  • P. Zheng, S.J. Takayama, A.G. Mauk, H. Li, Single Molecule Force Spectroscopy Reveals that Iron is Released from the Active Site of Rubredoxin by a Stochastic Mechanism, Journal of American Chemistry Society 135(21): 7992-8000 (2013)  Link

  • Y.N. Li, G. Lamour, J. Gsponer, P.  Zheng, H. Li, The Molecular Mechanism Underlying Mechanical Anisotropy of the Protein GB1, Biophysical Journal  103(11): 2361-2368 (2012)  Link

  • P. Zheng, S.J. Takayama, A.G. Mauk, H. Li, Hydrogen Bond Strength Modulates the Mechanical Strength of Ferric-Thiolate Bonds in Rubredoxin, Journal of American Chemistry Society  134(9): 4124-4131 (2012) Link

  • P. Zheng, H. Li, Highly Covalent Ferric-thiolate Bonds Exhibit Surprisingly Low Mechanical Stability, Journal of American Chemistry Society  133(17): 6791-6798  (2011)  Link

  • P. Zheng, Y. Cao, T. Bu, S.K. Straus, H. Li, Single Molecule Force Spectroscopy Reveals that Electrostatic Interactions Affect the Mechanical Stability of Proteins, Biophysical Journal  100(6): 1534-1541 (2011) Link

  • P. Zheng, Y. Cao, H. Li, Direct Measurements of the Mechanical Stability of Zinc-Thiolate Bonds in Rubredoxin by Single-molecule Atomic Force Microscopy, Biophysical Journal  101(6): 1467-1473 (2011)  Link

  • P. Zheng, H. Li, Facile Method of Constructing Polyproteins for Single-Molecule Force Spectroscopy Studies, Langmuir27(10): 5713-5718 (2011) Link


© Zheng Group@ Nanjing University