Paper

Location:homepage  Publication  Paper

2011

发表时间:2015-03-16 阅读次数:553

1.Sonochemical selective synthesis of ZnO/CdS core/shell nanostructures and their optical properties,Jun Geng, Xiang-Dong Jia, Jun-Jie Zhu *,CrystEngComm,2011, 13 (1),193-198  
2.Synthesis of stabilizer-free gold nanoparticles by pulse sonoelectrochemical method, Qingming Shen, Qianhao Min, Jianjun Shi, Liping Jiang, Wenhua Hou *, Jun-Jie Zhu **, Ultrason. Sonochem , 2011,18(1),231–237
3.A novel magnetic mesoporous silica packed S-shaped microfluidic reactor for online proteolysis of low-MW proteome, Qianhao Min, Xiaoxia Zhang, Ren'an Wu, Hanfa Zou, Jun-Jie Zhu*, Chem. Commun.2011,47(38 ), 10725-10727  
4.Electrochemical sensing for caspase 3 activity and inhibition using quantum dot functionalized carbon nanotube labels, Jing-Jing Zhang, Ting-Ting Zheng, Fang-Fang Cheng, Jun-Jie Zhu*, Chem. Commun. 2011, 47(4), 1178-1180
5.Electrochemiluminescence based on quantum dots and their analytical application, Haiping Huang, Jingjing Li, Jun- Jie Zhu*, Anal. Methods 2011, 3(1), 33-42
6.Highly fluorescent Ag nanoclusters: microwave-assisted green synthesis and Cr3+ sensing, Shanhu Liu, Feng Lu, Jun-Jie Zhu*, Chem. Commun.2011, 47(9) , 2661-2663
7.Highly reproducible synthesis of hollow gold nanospheres with near infrared surface plasmon absorption using PVP as stabilizing agent, Sandra Preciado-Flores,Danchen Wang,Damon A. Wheeler,Rebecca Newhouse,Jennifer K. Hensel,Adam Schwartzberg , Lihua Wang , Jun-jie Zhu, Marcelino Barboza-Flores, Jin Z. Zhang*, J. Mater. Chem.2011, 21(7), 2344-2350
8.Microwave-assisted synthesis of a biocompatible polyacid-conjugated Fe3O4superparamagnetic hybrid, Shanhu Liu, Feng Lu, Xiangdong Jia, Fangfang Cheng, Li-Ping Jiang, Jun-Jie Zhu*, CrystEngComm2011, 13(7), 2425-2429
9.Ultrasound assisted self-assembly of a BaF2 hollow nest-like nanostructure, Jun Geng, Fang Jiang, Qian Lu, Jun-Jie Zhu*, CrystEngComm2011, 13(7), 2758-2763
10.Rapid sonochemical synthesis of highly luminescent non-toxic AuNCs and Au@AgNCs and Cu (II) sensing, Hongying Liu, Xiang Zhang, Ximei Wu, Liping Jiang, Clemens Burda*, Jun-Jie Zhu* ,Chem. Commun., 2011, 47(14), 4237-4239
11.Sonoelectrochemical fabrication of PDDA-RGO-PdPt nanocomposites as electrocatalyst for DAFCs, Jian-Jun Shi, Guo-Hai Yang,Jun-Jie Zhu*,J.Mater.Chem.,2011, 21(20), 7343-7349
12.Fabrication of gold nanoparticles on bilayer graphene for glucose electrochemical biosensing, Yun Chen, Yang Li, Dong Sun, Danbi Tian, Jianrong Zhang*, Jun-Jie Zhu*, J. Mater. Chem.2011, 21(21), 7604-7611
13.“Proof-of-principle” concept for ultrasensitive detection of cytokines based on the electrically heated carbon paste electrode, Jing-Jing Zhang, Yan Liu, Li-Hui Hu, Li-Ping Jiang*, Jun-Jie Zhu*, Chem. Commun.2011, 47(23), 6551-6553
14.Green and facile synthesis of highly biocompatible graphene nanosheets and its application for cellular imaging and drug delivery, Kunping Liu, Jing-Jing Zhang, Fang-Fang Cheng, Ting-Ting Zheng, Chunming Wang*,Jun-JieZhu*,J.Mater.Chem.,2011, 21(32), 12034-12040
15.Synthesis of Fe(3)O(4)-graphene-TiO(2) ternary composite networks for enhanced capture of phosphopeptides, Qianhao Min, Xiaoxia Zhang, Hongyi Zhang, Fang Zhou*, Jun-Jie Zhu*,Chem. Commun. 2011,47(42),11709-11711
16.Fabrication of a dispersible graphene/gold nanoclusters hybrid and its potential application in electrogenerated chemiluminescence, Yun Chen, Yuanyuan Shen, Dong Sun, Hongyi Zhang, Danbi Tian, Jianrong Zhang* , Jun-Jie Zhu*, Chem. Commun.2011, 47(42), 11733-11735
17.Structural Effects of Fe3O4 Nanocrystals on Peroxidase-Like Activity, Shanhu Liu, Feng Lu,  Ruimin Xing, Jun-Jie Zhu*, Chem. Eur. J.2011, 17(2), 620-625  
18.Electrochemical immunosensor of tumor necrosis factor α based on alkaline phosphatase functionalized nanospheres, Zhengzhi Yin, Yan Liu, Li-Ping Jiang*,Jun-Jie Zhu*, Biosens. Bioelectron.2011,26(5),1890-1894  
19.Electrogenerated Chemiluminescence of Au Nanoclusters for the Detection of Dopamine, Lingling Li, Hongying Liu, Yuanyuan Shen, Jianrong Zhang, Jun-Jie Zhu*, Anal. Chem.,2011,83(3),661-665
20.Sonochemical fabrication of 8-hydroxyquinoline aluminum (Alq(3)) nanoflowers with high electrogenerated chemiluminescence, Chang-Jie Mao, Dan-Chen Wang, Hong-Cheng Pan, Jun-Jie Zhu*, Ultrason. Sonochem.,2011,18(2), 473-476
21.Fabrication of Graphene-Quantum Dots Composites for Sensitive Electrogenerated Chemiluminescence Immunosensing,  Ling-Ling Li, Kun-Ping Liu, Guo-Hai Yang, Chun-Ming Wang, Jian-Rong Zhang, Jun-Jie Zhu*, Adv. Funct. Mater.2011, 21(5), 869-87
22.Aptamer-based PDMS–gold nanoparticle composite as a platform for visual detection of biomolecules with silver enhancement, Wei Wang,Wen-Ya Wu, Xiaoqin Zhong, Wei Wang, Qiang Miao, Jun-Jie Zhu*, Biosens. Bioelectron.2011,26(7), 3110-3114
23.NbN and NbS(2) Nanobelt Arrays: In-Situ Conversion Preparation and Field-Emission Performance, Yourong Tao, Qixiu Gao, Xiaofang Wang, Xingcai Wu, Changjie Mao, Jun-Jie Zhu*, J. Nanosci. Nanotechno. 2011, 11(4), 3345-3349(无全文)
24.Graphene-assisted dual amplification strategy for the fabrication of sensitive amperometric immunosensor, Kunping Liu, Jing-Jing Zhang, Chunming Wang*, Jun-Jie Zhu*, Biosens. Bioelectron.2011, 26(8),3627-3632
25.Synthesis of Flower-Like Zinc Oxide Nanocrystals and Their Electrochemical Biosensing, Xiang-Dong Jia, Feng Lu, Yan Liu, Jun-Jie Zhu*, Chin. J. Inorg. Chem ,2011, 27(6), 1150-1154  
26.An electrochemical amperometric immunobiosensor for label-free detection of alpha-fetoprotein based on amine-functionalized graphene and gold nanoparticles modified carbon ionic liquid electrode, Ke-Jing Huang, De-Jun Niu, Jun-Yong Sun, Jun-Jie Zhu*, J. Electroanal. Chem.,656(1-2),72-77   
27.Sonoelectrochemical fabrication of Pd-graphene nanocomposite and its application in the determination of chlorophenols, Jian-Jun Shi, Jun-Jie Zhu*, Electrochim. Acta,2011, 56(17),6008-6013   
28.Preparation of Novel Carbon-based Nanomaterial of Graphene and Its Applications for Electrochemistry,Hai-Ping Huang, Jun-Jie Zhu*,Chin. J. Anal. Chem. ,2011,39(7),963-971
29.A sensitive and selective quantum dots-based FRET biosensor for the detection of cancer marker type IV collagenase, Hongying Liu, Guoxi Liang, Abdel-Halim, E. S., Jun-Jie Zhu*, Anal.Methods,2011,3(8),1797-1801  
30.Optical applications of quantum dots in biological system, Wang Wei, Jun-Jie Zhu*,Sci. China Chem,2011,54(8),1177-1184  
31.Helical Carbon Nanotubes: Intrinsic Peroxidase Catalytic Activity and Its Application for Biocatalysis and Biosensing, Rongjing Cui, Zhida Han, Jun-Jie Zhu*, Chem. Eur. J.2011, 17(34), 9377-9384
32.Mesoporous zirconia nanobelts: Preparation, characterization and applications in catalytical methane combustion, Qi-Xiu Gao, Xiao-Fang Wang, Xing-Cai Wu*, You-Rong Tao, Jun-Jie Zhu*, Micropor. Mesopor. Mat.2011,143(2-3),333-340
33.Fabrication of double-walled TiO(2) nanotubes with bamboo morphology via one-step alternating voltage anodization, Yajun Ji, Keng-Chu Lin, Hegen Zheng, Jun-Jie Zhu*, Anna Cristina S. Samia*, Electrochem. Commun.,2011, 13(9),1013-1015
34.Multifunctional Manganese Carbonate Microspheres with Superparamagnetic and Fluorescent Properties: Synthesis and Biological Application, Juan Peng, Li-Na Feng, Kui Zhang, Jing-Jing Li, Li-Ping Jiang*, Jun-Jie Zhu*, Chem. Eur. J.,17(39),10916-10923  
35.ZnO/CdS Hierarchical Nanospheres for Photoelectrochemical Sensing of Cu(2+), Qingming Shen, Xiaomei Zhao, Shiwei Zhou, Wenhua Hou, Jun-Jie Zhu*,J. Phys. Chem. C,2011,115(36),17958-17964   
36.Aptamer-quantum dots conjugates-based ultrasensitive competitive electrochemical cytosensor for the detection of tumor cell, Jingjing Li, Mi Xu, Haiping Huang, Jinjun Zhou, Abdel-Halim, E. S., Jian-Rong Zhang, Jun-Jie Zhu*, Talanta,2011,85(4),2113-2120  
37.A novel biosensor based on a gold nanoflowers/hemoglobin/carbon nanotubes modified electrode, Ying-Chun Gao, Kai Xi, Wei-Na Wang, Xu-Dong Jia*, Jun-Jie Zhu*, Anal.  Methods,2011, 3(10),2387-2391
38.Toward the Early Evaluation of Therapeutic Effects: An Electrochemical Platform for Ultrasensitive Detection of Apoptotic Cells, Jing-Jing Zhang, Ting-Ting Zheng, Fang-Fang Cheng, Jian-Rong Zhang*, Jun-Jie Zhu*, Anal. Chem.2011, 83(20),7902-7909  
39.Synthesis of Silver Nanoparticle-Hollow Titanium Phosphate Sphere Hybrid as a Label for Ultrasensitive Electrochemical Detection of Human Interleukin-6, Juan Peng, Li-Na Feng, Zhong-Jie Ren, Li-Ping Jiang*, Jun-Jie Zhu*, Small,2011, 7(20), 2921-2928 
40.Manganese-Doped ZnSe Quantum Dots as a Probe for Time-Resolved Fluorescence Detection of 5-Fluorouracil, Dong Zhu, Yun Chen, Liping Jiang, Jun Geng, Jianrong Zhang*, Jun-Jie Zhu*, Anal .Chem.2011, 83(23),9076-9081
41.The fabrication of palladium hollow sphere array and application as highly active electrocatalysts for the direct oxidation of ethanol, Lin Dai, Li-Ping Jiang*, Abdel-Halim, E. S., Jun-Jie ZhuElectrochem. Commun.,2011, 13(12),1525-1528
42.Direct electrochemistry of glucose oxidase and biosensing for glucose based on helical carbon nanotubes modified magnetic electrodes, Rongjing Cui, Zhida Han, Jie Pan, Abdel-Halim, E. S., Jun-Jie Zhu*, Electrochim. Acta,2011, 58,179-183