Paper

Location:homepage  Publication  Paper

2009

发表时间:2015-03-16 阅读次数:545

1.Superconducting TaS2-xIy hierarchical nanostructures, Xing-Cai Wu*, You-Rong Tao, Qi-Xiu Gao, Chang-Jie Mao, Jun-Jie Zhu,Chem. Commun ,2009,28,4290-4292  
2.Synthesis, Characterization of Multiangular Nickel Nanoparticles and its Photocatalytic Properties after Loaded TiO2, Fang-Neng Hu, Yu-Ping Chen, Jun-Jie Zhu*, Chin. J. Inorg. Chem. ,2009,25(1),81-86  (无全文)
3.Synthesis of rambutan-like hybrid nanospheres of Au-P123, Chun Mao, Xiang Bai Chen, Xiao Mei Hou, Jian Shen*, Jun-Jie Zhu, Wen Bo Zhao*,Gold Bulleyin,2009, 42(3),215-218
4.Sonochemical synthesis and photocatalysis of porous Cu2O nanospheres with controllable structures, Lang Xu, Li-Ping Jiang, Jun-Jie ZhuNanotechnology ,2009,20 (4),1-6
5.Morphology-Controlled Synthesis of Palladium Nanostructures by Sonoelectrochemical Method and Their Application in Direct Alcohol Oxidation, Qingming Shen, Qianhao Min, Jianjun Shi, Liping Jiang, Jian-Rong Zhang, Wenhua Hou*, Jun-Jie Zhu*, J. Phys. Chem. C ,2009,113(4),1267-1273 
6.Fabrication of a novel hydrogen peroxide biosensor based on the AuNPs-C@SiO2 composite, Yuanyuan Wang, Xiaojun Chen, Jun-Jie Zhu*, Electrochem. Commun.,2009,11(2), 323-326
7.Microwave-assisted synthesis of Sb2Se3 submicron rods, compared with those of Bi2Te3 and Sb2Te3, Bo Zhou, Jun-Jie ZhuNanotechnology ,2009,20(8)
8.Core-Shell Molecularly Imprinted Polymer Nanospheres for the Recognition and Determination of Hydroquinone, Xianwen Kan, Zhirong Geng, Zhilin Wang*, Jun-Jie Zhu*, J. Nanosci. Nanotech. ,2009,9(3),2008-2013
9.Myoglobin/Gold Nanoparticles/Carbon Spheres 3-D Architecture for the Fabrication of a Novel Biosensor, Xiao Chen, Jing Jing Zhang, Jie Xuan, Jun-Jie Zhu*, Nano Res. ,2009,2(3),210-219   
10.DNA aptamer-based detection of lysozyme by an electrochemiluminescence assay coupled to quantum dots, Haiping Huang, Guifen Jie, Rongjing Cui, Jun-Jie Zhu*, Electrochem. Commun. ,2009,11(4),816-818
11.Electrochemical Synthesis of Acetonitrile-Soluble Poly(3,4-Ethylenedioxythiophene) in Ionic Liquids and Its Characterizations, Keke Liu, Rong Xue, Zhenglong Hu, Jianrong Zhang, Jun-Jie Zhu*, J. Nanosci. Nanotech. ,2009,9(4),2364-2367
12.Synthesis and Electrogenerated Chemiluminescence of PbS Nanospheres, Jun Geng, Bo Liu, Guifen Jie, Jun-Jie Zhu*, J. Nanosci. Nanotech. ,2009,9(4), 2387-2391
13.Homogenous Thionine-SiO2 Nanocomposite Spheres: Sonochemical Preparation, Characterization, and Application in H2O2 Biosensor, Hui Yao, Jian-Min Hong, Na Li, Shu Xu, Jun-Jie Zhu*, J. Nanosci. Nanotech. ,2009,9(4),2421-2425
14.Plasmonic Cu2-xS Nanocrystals: Optical and Structural Properties of Copper-Deficient Copper(I) Sulfides,Yixin Zhao, Hongcheng Pan, Yongbing Lou, Xiaofeng Qiu, Jun-Jie Zhu*, Clemens Burda*, J. Am. Chem. Soc. ,2009,131(12),4253-4261  
15.Magnetic molecularly imprinted polymer for aspirin recognition and controlled release, Xianwen Kan, Zhirong Geng, Yao Zhao, Zhilin Wang, Jun-Jie ZhuNanotechnology ,2009,20(16) 
16.Improved Current-Monitoring Method for Low Electroosmotic Flow Measurement in Modified Microchip, Wei Wang, Wenya Wu, Fang Zhou, Jian-Rong Zhang, Qiang Miao, Jun-Jie Zhu*, Chromatographia ,2009,69(9-10),897-901
17.Layer by Layer Immobilized Horseradish Peroxidase on Zinc Oxide Nanorods for Biosensing, B. X. Gu, C. X. Xu*, G. P. Zhu, S. Q. Liu*, L. Y. Chen, M. L. Wang, Jun-Jie ZhuJ. Phys. Chem. B,2009,113(18),6553-6557
18.Electrochemical Synthesis for Flowerlike and Fusiform Christmas-Tree-like Cerium Hexacyanoferrate(II), Liang-Dong Feng, Miao-Miao Gu, Yan-Li Yang, Guo-Xi Liang, Jian-Rong Zhang, Jun-Jie Zhu*, J. Phys. Chem. C ,2009,113(20), 8743-8749 
19.A novel amperometric biosensor based on gold nanoparticles-mesoporous silica composite for biosensing glucose, JingJing Zhang, Jun-Jie ZhuSci. Chin. Ser. B: Chem. ,2009,52(6),815-820  
20.Enhanced electrochemiluminescence of CdSe quantum dots composited with CNTs and PDDA for sensitive immunoassay, Guifen Jie, Lingling Li, Chao Chen, Jie Xuan, Jun-Jie Zhu*, Biosens. Bioelectron. ,2009,24(11),3352-3358
21.Green Synthesis of Cu/Cu2O Composite Hollow Nanospheres via a Facile Sonochemical Route, Lang Xu, Jun-Jie Zhu*, Science of Advanced Materials,2009,1(2),121-124 (无全文)
22.Synthesis of Gelatin-Stabilized Gold Nanoparticles and Assembly of Carboxylic Single-Walled Carbon Nanotubes/Au Composites for Cytosensing and Drug Uptake, Jing-Jing Zhang, Miao-Miao Gu, Ting-Ting Zheng, Jun-Jie Zhu*, Anal. Chem. ,2009,81(16),6641-6648  
23.Analysis of Nonadherent Apoptotic Cells by a Quantum Dots Probe in a Microfluidic Device for Drug Screening, Liang Zhao, Peng Cheng, Jianxin Li, Yue Zhang, Miaomiao Gu, Jun Liu, Jianrong Zhang*, Jun-Jie Zhu*, Anal. Chem. ,2009,81(16),7075-7080  
24.Near infrared sensing based on fluorescence resonance energy transfer between Mn:CdTe quantum dots and Au nanorods, Guo-Xi Liang, Hong-Cheng Pan, Ye Li, Li-Ping Jiang, Jian-Rong Zhang, Jun-Jie Zhu*, Biosens. Bioelectron. ,2009,24(12),3693-3697
25.Thermosensitive Behavior of Poly(N-isopropylacrylamide) and Release of Incorporated Hemoglobin, Zhengzhi Yin, Jingjing Zhang, Li-Ping Jiang*, Jun-Jie Zhu*, J. Phys. Chem. C ,2009,113(36),16104-16109  
26.Sonochemical Route to SrF2 Microspheres by Nanoplates Self-assembly, Ke Xu , Lang Xu, Jun-Jie Zhu*, Chin. J. Inorg. Chem. ,2009,25(10),1864-1867(无全文)
27.Ionic-Liquid-Doped Polyaniline Inverse Opals: Preparation, Characterization, and Application for the Electrochemical Impedance Immunoassay of Hepatitis B Surface Antigen, Xing-Hua Li, Lin Dai, Yan Liu, Xiao-Jun Chen, Wei Yan, Li-Ping Jiang*, Jun-Jie Zhu*, Adv. Funct. Mater. ,2009,19(19),3120-3128
28.Preparation and bioapplication of high-quality, water-soluble, biocompatible, and near-infrared-emitting CdSeTe alloyed quantum dots, Guo-Xi Liang ,Miao-Miao Gu, Jian-Rong Zhang, Jun-Jie ZhuNanotechnology ,2009,20(41)
29.Preparation of the glucose sensor based on three-dimensional ordered macroporous gold film and room temperature ionic liquid, XiaoJun, Jie Xuan, LiPing Jiang, Jun-Jie Zhu, Chin. Ser. B: Chem. ,2009, 52 (11), 1999-2005
30.Fabrication of a novel impedance cell sensor based on the polystyrene/polyaniline/Au nanocomposite, Miaomiao Gu, Jingjing Zhang, Ye Li, Liping Jiang, Jun-Jie Zhu*, Talanta ,2009,80(1),246-249
31.Theoretical Investigation on the Thermal Stability of Hollow Gold Nanoparticles, Luyun Jiang, Xing Yin, Jianwei Zhao*, Hongmei Liu, Yunhong Liu, Fenying Wang, Jun-Jie Zhu, Freddy Boey, Hua Zhang, J. Phys. Chem. C ,2009,113(47),20193-20197
32.Characterization, luminescence and EPR investigations of Eu2+ activated strontium aluminate phosphor, Vijay Singh, Jun-Jie Zhu*, Manoj Tiwari, Manish Soni, Mahendra Aynayas, Seok-Hee Hyun, R. Narayanan, Manoj Mohapatra, V. Natarajan, J. Non-Cryst. Solids ,2009,355(50-51),2491-2495  
33.Determination of methylene blue residues in aquatic products by liquid chromatography-tandem mass spectrometry, Jin-Zhong Xu, Lin Dai, Bin Wu, Tao Ding, Jun-Jie Zhu, Hong Lin, Hui-Lan Chen, Chong-Yu Shen, Yuan Jiang, J. Sep. Sci.,2009,32(23-24), 4193-4199
34.DNA aptamer-based QDs electrochemiluminescence biosensor for the detection of thrombin, Haiping Huang, Jun-Jie Zhu*, Biosens. Bioelectron. ,2009,25(4),927-930
35.One-Pot Template-Free Fabrication of Hollow Magnetite Nanospheres and Their Application as Potential Drug Carriers,Shanhu Liu, Ruimin Xing, Feng Lu, Rohit Kumar Rana, Jun-Jie Zhu*, J. Phys. Chem. C ,2009,113(50),21042-21047  
36.Sonochemical synthesis and characterization of bio-functional nanomaterials, Jun-Jie Zhu, Jun Geng, Fabrication and Bio-Application of Functionalized Nanomaterials2009,