46. Lei Jiang, Sensen Zhou, Xiaoke Zhang, Wei Wu and Xiqun Jiang. Dendrimer-based nanoparticles in cancer chemotherapy and gene therapy (2018) Science China Materials, DOI: 10.1007/s40843-018-9242-3


45. Lei Jiang, Yang Ding, Xialin Xue, Sensen Zhou, Cheng Li, Xiaoke Zhang, and Xiqun Jiang. Entrapping multifunctional dendritic nanoparticles into hydrogel for locally therapeutic delivery and synergetic immunochemotherapy. (2018) Nano Research, DOI: 10.1007/s12274-018-2123-8


44. Weizhi Chen, Sensen Zhou, Lei Ge, Wei Wu, and Xiqun Jiang. Translatable High Drug Loading Drug Delivery Systems Based on Biocompatible Polymer Nanocarriers. (2018) Biomacromolecules, 19, 1732−1745. DOI: 10.1021/acs.biomac.8b00218


43. Hanqing Qian, Baorui Liu, Xiqun Jiang. Application of nanomaterials in cancer immunotherapy. (2018) Materials Today Chemistry, 7, 53-64. DOI: 10.1016/j.mtchem.2018.01.001


42. Lei Jiang, Weizhi Chen, Sensen Zhou, Cheng Li, Xiaoke Zhang, Wei Wu and Xiqun Jiang. Dendritic phospholipid-based drug delivery systems. (2018) Biomaterials Science, DOI: 10.1039/c7bm01001j

搜索
您想要找的