102. Lei Lei, Xulei Wang, Yinhui Zhou, Rui Cong, Sensen Zhou, Rongfang Gao, Jiasheng Tu, Xiqun Jiang, Lei Jiang. Tissue and Cell Dual-Penetrating Dendritic Lipopeptide Liposomes for Hypertrophic Scar Treatment (2023) Advanced Functional Materials, DOI:10.1002/adfm.202313036


101. Mengke Liang, Luyu Liu, Ying Sun, Jia Li, Ling'e Zhang, Xiqun Jiang, Wei Wu. Furan-modified thiadiazolo quinoxaline as an electron acceptor for constructing second near-infrared aggregation-induced emission fluorophores for beyond 1300 nm fluorescence/photoacoustic imaging and photothermal therapy (2023) Aggregate, DOI: 10.1002/agt2.458


100. Panpan Xiao, Ying Sun, Mengke Liang, Shuo Yang, Jia Li, Ling'e Zhang, Xiqun Jiang, Wei Wu. A fluorophore with dithienopyrrole donor for beyond 1300 nm NIR-II fluorescence/photoacoustic dual-model imaging and photothermal therapy (2023) Materials Today Nano, DOI: 10.1016/j.mtnano.2023.100404


99. Sensen Zhou, Lei Jiang, Cheng Li, Hui Mao, Chunping Jiang, Zhongxia Wang, Xianchuang Zheng, Xiqun Jiang. Acid and Hypoxia Tandem-Activatable Deep Near-Infrared Nanoprobe for Two-Step Signal Amplification and Early Detection of Cancer (2023) Advanced Materials, DOI: 10.1021/adma.202212231


98. Wenya Zhou, Xiqun Jiang, Xu Zhen. Development of organic photosensitizers for antimicrobial photodynamic therapy (2023) Biomaterials Science, DOI: 10.1039/d3bm00730h


97. Bo Yu, Ying Sun, Panpan Xiao, Cheng Li, KangJun Yuan, Ling'e Zhang, Xiqun Jiang, Wei Wu. Size Control and Biological Properties of PAMAM-Cored Multiarm Block Copolymers (2023) ACS Applied Bio MaterialsDOI: 10.1021/acsabm.3c00236


96. Dan Ding, Xiqun Jiang. Advances in Immunogenic Cell Death for Cancer Immunotherapy (2023) Small Methods,  DOI: 10.1002/smtd.202300354


95. Rui Qu, Doudou He, Min Wu, Haoze Li, Shaopeng Liu, Jianli Jiang, Xinyue Wang, Rutian Li, Shouju Wang, Xiqun Jiang, Xu Zhen. Afterglow/Photothermal Bifunctional Polymeric Nanoparticles for Precise Postbreast-Conserving Surgery Adjuvant Therapy and Early Recurrence Theranostic (2023)  Nano Letters, DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c00191


94. Jianli Jiang, Miaomiao Zhang, Tao Lyu, Linrong Chen, Min Wu, Ruowei Li, Haoze Li, Xiang Wang, Xiqun Jiang, Xu Zhen. Sono-Driven Sting Activation Using Semiconducting Polymeric Nanoagonists For Precision Sono-Immunotherapy of Head And Neck Squamous Cell Carcinoma (2023)  Advanced Materials, DOI: 10.1002/adma.202300854


93. Qiaoyun Wang, Ye Yu, Yixin Chang, Xin Xu, Min Wu, Gayathri R Ediriweera, Hui Peng, Xu Zhen, Xiqun Jiang, Debra J Searles, Changkui Fu, Andrew K Whittaker. Fluoropolymer-MOF Hybrids with Switchable Hydrophilicity for 19F MRI-Monitored Cancer Therapy (2023) ACS Nano, DOI: 10.1021/acsnano.3c00694


92. Chongzhi Wang, Yikai Tang, Yang Yuan, Cheng Li, Wei Wu, Xiqun Jiang. Phenylboronic acid-modified nanoscale multiarm polymers for tumor targeting therapy (2023) Biomaterials Science, DOI: 10.1039/d3bm00315a


91.Haoze Li, Sensen Zhou, Min Wu, Rui Qu, Xin Wang, Weizhi Chen, Yuyan Jiang, Xiqun Jiang, Xu Zhen. Light-driven Self-recruitment of Biomimetic Semiconducting Polymer Nanoparticles for Precise Tumor Vascular Disruption (2023) Advanced Materials, DOI: 10.1002/adma.202210920


90. Weizhi Chen, Cheng Li, Xiqun Jiang. Advanced Biomaterials with Intrinsic Immunomodulation Effects for Cancer Immunotherapy (2023) Small Methods,  DOI: 10.1002/smtd.202201404


89. Panpan Xiao, Mengke Liang, Shuo Yang, Ying Sun, Jia Li, Zhewei Gu, Ling'e Zhang, Quli Fan, Xiqun Jiang, Wei Wu. A ratiometric near-infrared fluorescence/photoacoustic dual-modal probe with strong donor dithienopyrrole for in vivo nitric oxide detection (2023) Biomaterials,  DOI: 10.1016/j.biomaterials.2023.121993

搜索
您想要找的