108. Xiaoke Zhang, Cheng Li, Dan Zhu, Hui Mao, Xiqun Jiang. In Situ Engineering Cancer Mask to Immobilize Tumor Cells and Block Metastasis (2024) Advanced Healthcare Materials,  DOI: 10.1002/adhm.202400742


107. Tiange Zhang, Xiaoshuai Liu, Haifeng Qin, Yufeng Lin, Baojun Li, Xiqun Jiang, Xianchuang Zheng. Semiphysical Design Concept for Developing Miniaturized Microrobots In Vivo (2024) Nano Letters,  DOI: 10.1021/acs.nanolett.4c00025


106. Bo Yu, Weijie Wang, Yongmin Zhang, Ying Sun, Cheng Li, Qian Liu, Xu Zhen, Xiqun Jiang, Wei Wu. Enhancing the tumor penetration of multiarm polymers by collagenase modification (2024) Biomaterial Science,  DOI: 10.1039/d3bm02123h


105. Xiaoke Zhang, Qianwen Yang, Sensen Zhou, Cheng Li, Xiqun Jiang. Dynamic monitoring of the fibrosis disease by a collagen targeting near infrared probe (2024) Biomaterial Science,  DOI: 10.1039/d3bm01926h


104. Yikai Tang, Lei Ge, Lei Jiang, Xiqun Jiang. Pore-enhanced reactive oxygen species generation by using covalent organic frameworks for improving sonodynamic therapy of cancer (2024) Nano Today, DOI: 10.1016/j.nantod.2024.102166


103. Lei Ge, Yikai Tang, Chongzhi Wang, Jian Chen, Hui Mao, Xiqun Jiang. A light-activatable theranostic combination for ratiometric hypoxia imaging and oxygen-deprived drug activity enhancement (2024) Nature Communication, DOI: 10.1038/s41467-023-44429-y

搜索
您想要找的