Project @ XMU in Xia Group (2008.09-2015.10): Carbolong Chemistry

Nat. Chem. 2013, 5, 698;

Nat. Comm. 2014, 5, 3265;

Angew. Chem. Int. Ed., 2014, 53, 6232;

Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 3102;

Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 6181;

Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 7189;

Sci. Adv. 2016, 2, e1601031;

Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 9067;

Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 3208;

Acc. Chem. Res. 2018, 51, 1691.

Xianlin Campus 163 Xianlin Road, Qixia District, Nanjing, Jiangsu Province, 210023

©2018 Nanjing University Zhu Group