2012
Direct C-H Functionalization of Enamides and Enecarbamates by Using Visible-Light Photoredox Catalysis.   

Heng Jiang, Chengmei Huang, Jiajia Guo, Chuanqi Zeng, Yan Zhang* and Shouyun Yu*, Chem Eur. J., 2012, 18, 15158.

DOI: 10.1002/chem.201201716

Copper-Catalyzed Desymmetric Intramolecular Ullmann C-N Coupling:An Enantioselective Preparation of Indolines.   

Fengtao Zhou, Jiajia Guo, Jianguang Liu, Ke Ding, Shouyun Yu,* and  Qian Cai,* J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 14326.

DOI: 10.1021/ja306631z

Enantioselective Synthesis of Cryptopleurine and Boehmeriasin A via Organocatalytic Intramolecular Aza-Michael Addition.   

Chuanqi Zeng, Hanbin Liu, Mengyao Zhang, Jiajia Guo, Shunchao Jiang, and Shouyun Yu*, Synlett 2012, 23, 2251.

DOI: 10.1055/s-0031-1290457

Copyright Reserved. 2011 The Yu Group @ Nanjing University