2013
Synthesis of 6-Alkylated Phenanthridine Derivatives using Photoredox Neutral Somophilic Isocyanide Insertion   

Heng Jiang, Yuanzheng Cheng, Ruzhi Wang, Mengmeng Zheng, Yan Zhang,* and Shouyun Yu,* Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 13289.

DOI: 10.1002/anie.201308376.

 Highlighted in Chin. J. Org. Chem. 2014, 34, 434.

Isocyanide Insertion: De Novo Synthesis of Trifluoromethylated Phenanthridine Derivatives   

Yuanzheng Cheng, Heng Jiang, Yan Zhang, and Shouyun Yu,* Org. Lett. 2013, 15, 5520. 

DOI: 10.1021/ol4026827.

De Novo Synthesis of Polysubstituted Naphthols and Furans Using Photoredox Neutral Coupling of Alkynes with 2-Bromo-1,3-Dicarbonyl Compounds   

Heng Jiang, Yuanzheng Cheng, Yan Zhang,* and Shouyun Yu*, Org. Lett. 2013, 15, 4884.       

DOI: 10.1021/ol402325z 

Sulfonation and Trifluoromethylation of Enol Acetates with Sulfonyl Chlorides Using Visible-Light Photoredox Catalysis   

Heng Jiang, Yuanzheng Cheng, Yan Zhang,* and Shouyun Yu*, Eur. J. Org. Chem. 2013, 5485.

DOI: 10.1002/ejoc.201300693

Enantioselective Synthesis of 2-Substituted Pyrrolidines via Domino Cross Metathesis/Intramolecular aza-Michael Addition   

Hanbin Liu, Chuanqi Zeng, Jiajia Guo, Mengyao Zhang and Shouyun Yu*, RSC Adv. 2013, 3, 1666.

DOI:10.1039/C2RA22374K.

C-H Functionalization of Enamides: Synthesis of beta-Amidovinyl Sulfones via Visible-Light Photoredox Catalysis   

Heng Jiang, Xuejiao Chen, Yan Zhang,* and Shouyun Yu,* Adv. Synth. Catal. 2013, 355, 809.

DOI: 10.1002/adsc.201200874

Copyright Reserved. 2011 The Yu Group @ Nanjing University