The Yao Group


                  Homepage                            Yao Zhu-Jun                            Research                            Publications                            Members                            Resources         
 

Current Members        Former Members        PhotoWall       
 
 Associate Professor, Research Coordinator, Postdoctoral Fellows & Visiting Scholars

Wang Shao-Zhong(王少仲)

Yang Xiao-Liang (杨晓亮)

Gao Ming(高铭)Xi Jie(奚婕)

Associate Professor

Associate ProfessorResearch CoordinatorResearch Assistant

Email: wangsz@nju.edu.cn

Email: yxlnmr@nju.edu.cn

Ph.D., NJU 2018

M.S., SIOC 2010Link to Website


B.S.,OUC 2011


Pathan Mosim Amin


Postdoctoral Fellow


Ph.D. Candidates
Zhong Lin-Rui(钟林睿)

Yu Bao-Bao(余宝宝)

Qiao Jian-Hui(乔建珲)

Yi Shan-Dong(伊善东)

2015.09-

2016.09-

2017.09-2017.09-

B.S., Nanjing Univ. 2015

B.S., NWAFU 2016

M.S., SWU 2017B.S., NWAFU 2015
Yang Kai-Rui(杨开睿)

Huang Bing-Bing(黄兵兵)

Jiang Dong-Fang(姜东方)

Jia Chen(贾晨2017.09-

2018.09-

2018.09-

2018.09-B.S., Nanjing Univ. 2017

M.S., ZJUT 2018

M.S., JSNU 2018B.S., DUT 2018
Wang Tian-Yang(王天阳)

Nong Ke-Yi(农克意)

Qi Zhen-Jie(齐振杰)

Wang Min(王敏)2018.09-

2019.09-

2019.09-

2019.09-B.S., BIT 2018

M.S., CPU 2019

M.S., LZU 2019

M.S., Soochow Univ. 2019


Wei Si-Yuan(魏思媛)

Huang Bo- Wei(黄博为)Zhao Yi-Lu (赵益禄)
Su Zhen-Jie (苏振杰)


2019.09-

2020.09-2020.09-2020.09-


B.S., CAU 2019

B.S., NJU 2020B.S., CAU 2020M.S., YZU 2020


Master Degree Graduate StudentsZhai Shi-Jie(翟世杰)


2018.09-


B.S., Nanjing Univ. 2017


Undergraduate Students2017


Ren Han(任晗)

Office E515, Lab B505 511 512, School of Chemistry and Chemical Engineering,
State Key Laboratory of Coordination Chemistry and Nanjing National Laboratory of Microstructures,  Nanjing University, 163 Xianlin Avenue Nanjing, Jiangsu, China
Tel: +86-25-89683732 E-mail: yaoz@nju.edu.cn
Link: Nanjing University  |  School of Chemistry and Chemical Engineering  |  Our Group's Homepage  |
1 2 3