Former Members

Shuai Liu

Ph.D student

2019-2021

  Xu Liu

Ph.D Student 2017-2020

2018 Na Wu

 

Contact

Office E503, School of chemistry and Chemical Engineering, Nanjing university
163 Xianlin Avenue, Nanjing, Jiangsu, China
Tel: +86-25-89689037
E-mail: chengxu@nju.edu.cn

© 2010-2016 Nanjing University 化学化工学院