Selected Publications:

2023

313. Xiaocheng Zhou,  Cheng Liu,  Jian Su,  Yifan Liu,  Zhangyan Mu,  Yamei Sun,  Zhimei Yang,  Shuai Yuan*,  Mengning Ding*,  Jing-Lin Zuo*, 'Redox-Active Mixed-Linker Metal–Organic Frameworks with Switchable Semiconductive Characteristics for Tailorable Chemiresistive Sensing', Angew. Chem. Ind. Ed. Accepted Author Manuscript. doi: 10.1002/anie.202211850.


2022

312. Yan Xiong, Bang Li, Yuming Gu, Tong Yan, Zhigang Ni, Shuhua Li, Jing-Lin Zuo*, Jing Ma*, Zhong Jin*, 'Photocatalytic nitrogen fixation under an ambient atmosphere using a porous coordination polymer with bridging dinitrogen anions', Nat. Chem. (2022). doi: 10.1038/s41557-022-01088-8


311. Xiang-Ji Liao,  Dongdong Pu,  Li Yuan,  Jingjing Tong,  Shuai Xing, Zhen-Long Tu, Jing-Lin Zuo, Wen-Hua Zheng*, You-Xuan Zheng*, 'Planar Chiral Multiple Resonance Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials for Efficient Circularly Polarized Electroluminescence', Angew. Chem., 2023, e202217045.

 

310. Yang Lv, Jian Su, Yuming Gu, Bailin Tian, Jing Ma*Jing-Lin Zuo*, Mengning Ding*, 'Atomically Precise Integration of Multiple Functional Motifs in Catalytic Metal–Organic Frameworks for Highly Efficient Nitrate Electroreduction', JACS Au 2022, 2, 12, 2765–2777. 


309. Wen Yan, Fei Yu, Ying Jiang, Jian Su, Si-Wen Ke, Zuoxiu Tie*Jing-Lin Zuo*, Zhong Jin*, 'Self-Assembly Construction of Carbon Nanotube Network-Threaded Tetrathiafulvalene-Bridging Covalent Organic Framework Composite Anodes for High-Performance Hybrid Lithium-Ion Capacitors', Small Struct.3: 2200126. 


308. Xu-Feng Luo,  Shi-Quan Song,  Hua-Xiu Ni, Huili Ma,  Dezhi Yang, Dongge Ma, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, 'Multiple-Resonance-Induced Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials Based on Indolo[3,2,1-jk]carbazole with an Efficient Narrowband Pure-Green Electroluminescence', Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202209984. 


307. Zhi-Ping Yan,  Li Yuan,  Yuan Zhang,  Meng-Xi Mao,  Xiang-Ji Liao,  Hua-Xiu Ni,  Zhi-Heng Wang,  Zhongfu An,  You-Xuan Zheng*,  Jing-Lin Zuo, 'A Chiral Dual-Core Organoboron Structure Realizes Dual-Channel Enhanced Ultrapure Blue Emission and Highly Efficient Circularly Polarized Electroluminescence', Adv. Mater. 2022, 34, 2204253. 


306. Zhi-Mei Yang, Yu-Yang Li, Xiao-Cheng Zhou, Yi-Fan Liu, Jia-Qian Li, Jian Su*Jing-Lin Zuo*, 'Crystal Structure and Electrochemical and Charge Transfer Properties in Redox-Active Coordination Polymers Based on a Truncated Tetrathiafulvalene Linker', Cryst. Growth Des. 2022, 22, 8, 4941–4947. 


305. Yi-Pin Zhang, Shi-Quan Song, Meng-Xi Mao, Cheng-Hui Li, You-Xuan Zheng*Jing-Lin Zuo, 'Efficient circularly polarized photoluminescence and electroluminescence of chiral spiro-skeleton based thermally activated delayed fluorescence molecules', Sci. China Chem. 65, 1347–1355 (2022).


304. Si-Wen Ke, Yaoda Wang, Jian Su, Kang Liao, Sen Lv, Xinmei Song, Tianrui Ma, Shuai Yuan*, Zhong Jin*, Jing-Lin Zuo*, 'Redox-Active Covalent Organic Frameworks with Nickel–Bis(dithiolene) Units as Guiding Layers for High-Performance Lithium Metal Batteries', J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 18, 8267–8277. 


303. Zi-Han Zhao, Pei-Chen Zhao, Yue Zhao, Jing-Lin Zuo, Cheng-Hui Li*, 'An Underwater Long-Term Strong Adhesive Based on Boronic Esters with Enhanced Hydrolytic Stability', Adv. Funct. Mater. 2022, 32, 2201959. 


302. Minghang Jiang, Jian Su, Xinmei Song, Pengbo Zhang, Mengfei Zhu, Lina Qin, Zuoxiu Tie, Jing-Lin Zuo*, Zhong Jin*, 'Interfacial Reduction Nucleation of Noble Metal Nanodots on Redox-Active Metal–Organic Frameworks for High-Efficiency Electrocatalytic Conversion of Nitrate to Ammonia', Nano Lett. 2022, 22, 6, 2529–2537. 


301. Yi-Pin Zhang, Meng-Xi Mao, Shi-Quan Song, Yi Wang, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Yi Pan, 'Circularly Polarized White Organic Light-Emitting Diodes Based on Spiro-Type Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials.', Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202200290.


300. Xu-Feng Luo, Hua-Xiu Ni, Hui-Li Ma, Zhong-Ze Qu, Jie Wang, You-Xuan Zheng*Jing-Lin Zuo, 'Fused π-Extended Multiple-Resonance Induced Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials for High-Efficiency and Narrowband OLEDs with Low Efficiency Roll-Off', Adv. Optical Mater. 2022, 10, 2102513. 


299. Tong Yan, Yu-Yang Li, Qin-Yi Gu, Jing Li, Jian Su, Hai-Ying Wang*Jing-Lin Zuo*, 'A Tetrathiafulvalene/Naphthalene Diimide-Containing Metal–Organic Framework with fsc Topology for Highly Efficient Near-Infrared Photothermal Conversion', Inorg. Chem. 2022, 61, 7, 3078–3085.


298. Jian Su , Peiyu Cai, Tong Yan, Zhi-Mei Yang , Shuai Yuan , Jing-Lin Zuo*, Hong-Cai Zhou*, 'Enhancing the photothermal conversion of tetrathiafulvalene-based MOFs by redox doping and plasmon resonance ', Chem. Sci., 2022, 13, 1657-1664.


2021

297. Xiao Liang, Xu-Feng Luo, Zhi-Ping Yan, You-Xuan Zheng*Jing-Lin Zuo*, 'Organic Long Persistent Luminescence Through in-situ Generation of Cuprous(I) Ion Pairs in Ionic Solids', Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60, 24437-24442. 


296. Ke-Xin Hou, Shu-Peng Zhao, Da-Peng Wang, Pei-Chen Zhao*, Cheng-Hui Li*, Jing-Lin Zuo, 'A Puncture-Resistant and Self-Healing Conductive Gel for Multifunctional Electronic Skin', Adv. Funct. Mater., 2021, 2107006.


295. Yan Zhou, Shengtang Liu, Yuming Gu, Ge-Hua Wen, Jing Ma, Jing-Lin Zuo*Mengning Ding*, 'In(III) Metal–Organic Framework Incorporated with Enzyme-Mimicking Nickel Bis(dithiolene) Ligand for Highly Selective CO2 Electroreduction', J. Am. Chem. Soc., 2021, 143, 14071–14076.


294. Jin-Li Qiu, Jian Su, Nisar Muhammad, Wen-Ting Zheng, Cai-Liang Yue, Fu-Qiang Liu*Jing-Lin Zuo*Ze-Jun Ding, 'Facile Encapsulating Ag Nanoparticles into a Tetrathiafulvalene-based Zr-MOF for Enhanced Photocatalysis', Chem. Eng. J., 427, 131970


293. Zi-Han Zhao, Da-Peng Wang, Jing-Lin ZuoCheng-Hui Li*,'A Tough and Self-Healing Polymer Enabled by Promoting Bond Exchange in Boronic Esters with Neighboring Hydroxyl Groups', ACS Materials Lett. , 2021, 3, 1328-1338. 


292. De-Wei Yue, Hong-Qin Wang, Han-Qing Tao, Peng Zheng, Cheng-Hui Li*, Jing-Lin Zuo,'A Fast and Room-temperature Self-healing Thermal Conductive Polymer Composite', Chinese J. Polym. Sci. 2021, 39, 1328-1336.


291. Zhen-Long Tu, Jun-Jian Lu, Xu-Feng Luo, Jia-Jun Hu, Si Li, Yi Wang, You-Xuan Zheng*Jing-Lin Zuo, Yi Pan ,'Blue Axially Chiral Biphenyl Based Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials for Efficient Circularly Polarized OLEDs', Adv. Optical Mater., 2021, 9, 2100596.


290. Zhi-Ping Yan, Ting-Ting Liu, Ruixia Wu, Xiao Liang, Zhi-Qiang Li, Liang Zhou*, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo* ,'Chiral Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials Based on R/S-N2,N2′-Diphenyl-[1,1′-binaphthalene]-2,2′-diamine Donor with Narrow Emission Spectra for Highly Efficient Circularly Polarized Electroluminescence', Adv. Funct. Mater., 2021, 31, 2103875. 


289. Xiao Liang, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Two-Photon Ionization Induced Stable White Organic Long Persistent Luminescence, Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60, 16984-16988.


288. Jia-Qian Li, Si-Wen Ke, Tong Yan, Yu-Yang Li, Yan Zhou, Mohamedally Kurmoo, Jian Su*Jing-Lin Zuo*, 'Retention of a Four-Fold Interpenetrating Cadmium–Organic Framework through a Three-Step Single Crystal Transformation', Inorg Chem., 2021, 60, 8331-8338.


287. Tong Yan, Yu-Yang Li, Jian Su, Hai-Ying Wang, Jing-Lin Zuo*, 'Charge Transfer Metal-Organic Framework Containing Redox-Active TTF/NDI Units for Highly Efficient Near-Infrared Photothermal Conversion', Chem. Eur. J., 2021, 27, 11050-11055. 


286. Pan Xu, Jian Liu*, Jia-hao Huang, Fan Yu, Rui Zhang, Cheng-Hui Li, You-Xuan Zheng, Jing-Lin Zuo*, "Coordination Strategy Driving the Formation of Compact CuSCN Hole‐Transporting Layers for Efficient Perovskite Solar Cells", Solar RRL, 2021, 5, 2000777.  


285. Yi‐Pin Zhang, Xiao Liang, Xu‐Feng Luo, Shi‐Quan Song, Si Li, Yi Wang, Zhi‐Ping Mao, Wen‐Ye Xu, You‐Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Yi Pan, Chiral Spiro‐Axis Induced Blue Thermally Activated Delayed Fluorescence Material for Efficient Circularly Polarized OLEDs with Low Efficiency Roll‐Off, Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60, 8435-8440.


2020

284. Wen Yan, Jian Su, Zhi-Mei Yang, Sen Lv, Zhong Jin*Jing-Lin Zuo*, High-Performance Lithium-Ion Capacitors Based on Porosity-Regulated Zirconium Metal−Organic Frameworks, Small, DOI:10.1002/smll.202005209


283. Xu‐Feng Luo, Zhong‐Ze Qu, Hua‐Bo Han, Jian Su, Zhi‐Ping Yan, Xiao‐Min Zhang, Jing‐Jing Tong, You‐Xuan Zheng*Jing-Lin Zuo, Carbazole‐Based Iridium(III) Complexes for Electrophosphorescence with EQE of 32.2% and Low Efficiency Roll‐Off, Advanced Optical Materials , DOI:10.1002/adom.202001390


282. Jian Su, Ning Xu, Ryuichi Murase, Zhi-Mei Yang, Deanna M. D'Alessandro, Jing-Lin Zuo*, and Jia Zhu*, Persistent Radical Tetrathiafulvalene-based 2D Metal-Organic Frameworks and their Application in Efficient Photothermal Conversion, Angew. Chem. Int. Ed., 2020, DOI:10.1002/anie.202013811.


281.  Jian Su, Shuai Yuan, Jing Li, Hai-Ying Wang, Jing-Yuan Ge, Hannah F. Drake, Chanel F. Leong, Fei Yu, Deanna M. D'Alessandro, Mohamedally Kurmoo, Jing-Lin Zuo*, and Hong-Cai Zhou*, "Rare-Earth Metal-Tetrathiafulvalene Carboxylate-Frameworks as Redox-Switchable Single-Molecule-Magnets", Chem. Eur. J., DOI: 10.1002/chem.202004883


280. Yan Zhou, Qin Hu, Fei Yu, Guang-Ying Ran, Hai-Ying Wang, Nicholas D. Shepherd, Deanna M. D'Alessandro, Mohamedally Kurmoo and Jing-Lin Zuo*, 'A Metal-Organic Framework Based on a Nickel Bis(dithiolene) Connector: Synthesis, Crystal Structure, and Application as an Electrochemical Glucose Sensor',J. Am. Chem. Soc., DOI:10.1021/jacs.0c09009


279. Fei Yu, Wenbo Liu, Si-Wen Ke, Mohamedally Kurmoo,Jing-Lin Zuo*, Qichun Zhang*Electrochromic two-dimensional covalent organic framework with a reversible dark-to-transparent switch, Nature Communications , DOI: 10.1038/s41467-020-19315-6


278. Lei Duan, Jian-Cheng Lai, Cheng-Hui Li*Jing-Lin Zuo*, A Dielectric Elastomer Actuator That Can Self-Heal Integrally, ACS Applied Materials & Interfaces, DOI: 10.1021/acsami.0c11697


277. Min-Hao Zhang, Cheng-Hui Li*, Jing-Lin Zuo*, A Supramolecular Polymer Formed by Small Molecules, Cell Reports Physical Science, DOI: 10.1016/j.xcrp.2020.100144


276. Yan Zhou, Fei Yu, Jian Su, Mohamedally Kurmoo and Jing-Lin Zuo*,'Turning Electrical- and Photo-Conductivity by Cation Exchange within a Redox-Active Tetrathiafulvalene-Based Metal-Organic Framework', Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 2-7. 


275. Cheng-Hui Li* and Jing-Lin Zuo*, 'Self-Healing Polymers Based on Coordination Bonds', Adv. Mater., 2020, 32, 1903762.


274. Zhi-Ping Yan, Xu-Feng Luo, Kang Liao, You-Xuan Zheng* and Jing-Lin Zuo*,'Rational Design of the Platinahelicece Enantiomers for Deep-Red Circularly Polarized Organic Light-Emitting Diodes'. Front. Chem., 2020, 8, 501.


273. Zhen-Long Tu, Zhi-Ping Yan, Xiao Liang, Lei Chen, Zheng-Guang Wu, Yi Wang, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo and Yi Pan, 'Axially Chiral Biphenyl Compound-Based Thermally Activated Delayed Fluorescent Materials for High-Performance Circularly Polarized Organic Light-Emitting Diodes', Adv.Sci., 2020, 7, 2000804.


272. Ya-Ru Qiu, Long Cui, Pei-Yu Cai, Fei Yu, Mohamedally Kurmoo*, Chanel F. Leong, Deanna M. D'Alessandro and Jing-Lin Zuo*'Enhanced Dielectricity Coupled to Spin-crossover in a One-dimensional Polymer Iron(ii) Incorporating Tetrathiafulvalene', Chem. Sci., 2020, 11, 6229-6235.


271. Lei Duan, Weihua Kong, Wen Yan, Cheng-Hui Li*, Zhong Jin* and Jing-Lin Zuo*, 'Improving the Capacity and Cycling-Stability of Lithium−Sulfur Batteries by Self-Healing Binders Containing Dynamic Disulfide Bonds',Sustainable Energy Fuels., 2020, 4, 2760-2767.


270. Xu-Feng Luo, Hua-Bo Han, Zhi-Ping Yan, Zheng-Guang Wu, Jian Su, Jian-Wei Zou, Zi-Qi Zhu, You-Xuan Zheng*, and Jing-Lin Zuo'Multicolor Circularly Polarized Photoluminescence and Electroluminescence with 1,2-Diaminecyclohexane Enantiomers', ACS Appl. Mater. Interfaces., 2020, 12, 23172-23180.


269. Zheng-Guang Wu, Xiang-Ji Liao, Li Yuan, Yi Wang, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo and Yi Pan,'Visible-Light-Mediated Click Chemistry for Highly Regioselective Azide-Alkyne Cycloaddition by a Photoredox Electron-Transfer Strategy',Chem. Eur. J., 2020, 26, 5694-5700.


268. Jian Su, Shuai Yuan, Tao Wang, Christina Tori Lollar, Jing-Lin Zuo*, JiangWei Zhang* and Hong-Cai Zhou*, 'Zirconium Metal−Organic Frameworks Incorporating Tetrathiafulvalene Linkers: Robust and Redox-Active Matrices for in-situ Confinement of Metal Nanoparticles', Chem. Sci., 2020, 11, 1918-1925.


267. Jian Su, Wen He, Xiao-Min Li, Lei Sun, Hai-Ying Wang, Ya-Qian Lan*, Mengning Ding* and Jing-Lin Zuo*, 'High Electrical Conductivity in a 2D MOF with Intrinsic Superprotonic Conduction and Interfacial Pseudo-Capacitance', Matter, 2020, 2, 798-800.

2019

266. Zhi-Ping Yan , Xu-Feng Luo, Wei-Qiang Liu, Zheng-Guang Wu, Xiao Liang, Kang Liao, Yi Wang, You-Xuan Zheng*, Liang Zhou*, Jing-Lin Zuo*, Yi Pan and Hongjie Zhang,'Configurationally Stable Platinahelicene Enantiomers for Efficient Circularly Polarized Phosphorescent Organic Light-Emitting Diodes', Chem. Eur. J., 2019, 25, 5672-5676.

265. Xiao Liang, Ting-Ting Liu, Zhi-Ping Yan, Yan Zhou, Jian Su, Xu-Feng Luo, Zheng-Guang Wu, Yi Wang, You-Xuan Zheng* and Jing-Lin Zuo,'Organic Room-Temperature Phosphorescence with Strong Circularly Polarized Luminescence Based on Paracyclophanes', Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 17220-17225.

264. Wenqing Wang, Yaping Wen, Jian Su, Haibo Ma, Hai-Ying Wang, Mohamedally Kurmoo and  Jing-Lin Zuo*,'Carbon Dioxide (CO2) Fixation: Linearly Bridged Zn2 Paddlewheel Nodes by CO2 in a Metal−Organic Framework', Inorg. Chem., 2019,58, 16040-16046.

263. Fei Yu, Wenbo Liu,Bang Li, Dan Tian,  Jing-Lin Zuo* and Qichun Zhang*, 'Photo-Stimulus-Responsive Large-Area Two-Dimensional Covalent-Organic Framework Films',Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 16101-16104.

262. Cheng-Hui Li*and  Jing-Lin Zuo*, 'Self-Healing Polymers Based on Coordination Bonds', Adv. Mater., 2019, 1903762.

261. Zhi-Ping Yan, Kang Liao, Hua-Bo Han, Jian Su, You-Xuan Zheng* and Jing-Lin Zuo,'Chiral iridium(III) complexes with four-membered Ir-S-P-S chelating rings for high-performance circularly polarized OLEDs', Chem. Commun., 2019, 55, 8215-8218.

260. Jing-Yuan Ge, Zhongyan Chen, Ya-Ru Qiu, DeXuan Huo, Yi-Quan Zhang*, Peng Wang and Jing-Lin Zuo,'Modulating Magnetic Property of Phthalocyanine Supported MII-DyIII (M = Ni, Zn) Heterodinuclear Complexes', Inorg. Chem., 2019,58, 9387-9396.

260. Zheng-Guang Wu, Zhi-Ping Yan, Xu-Feng Luo, Li Yuan, Wei-Qiu Liang, Yi Wang, You-Xuan Zheng, Jing-Lin Zuo and Yi Pan,'Non-doped and doped circularly polarized organic light-emitting diodes with high performances based on chiral octahydro-binaphthyl delayed fluorescent luminophores', J. Mater. Chem. C., 2019, 7, 7045-7052.

259. Da-Peng Wang, Zi-Han Zhao, Cheng-Hui Li and  Jing-Lin Zuo*, 'An ultrafast self-healing polydimethylsiloxane elastomer with persistent sealing performance',Mater. Chem. Front., 2019, 3, 1411-1421.

258. Hai-Ying Wang, Jian Su, Jian-Ping Ma, Fei Yu, Chanel F. Leong, Deanna M. D'Alessandro, Mohamedally Kurmoo and Jing-Lin Zuo*, 'Concomitant Use of Tetrathiafulvalene and 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane within the Skeletons of Metal-Organic Frameworks: Structures, Magnetism, and Electrochemistry',Inorg. Chem., 2019,58, 8657-8664.

257. Biing-Chiau Tzeng, Yu-Jen Hsiao, Gene-Hsiang Lee, Hai-Ying Wang, Chanel F. Leong, Deanna M. D'Alessandro and Jing-Lin Zuo*, 'Toward a dodecanuclear molecular Re(I) box: structural and spectroscopic properties', Dalton Trans., 2019, 48, 7946-7952.

256. Guang-Zhao Lu, Qi Zhu, Liang Liu, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Liang Zhou*, Jing-Lin Zuo andHong-Jie Zhang, 'Pure Red Iridium(III) Complexes Possessing Good Electron Mobility with 1,5-Naphthyridin-4-ol Derivatives for High-Performance OLEDs with an EQE over 31', ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11, 20192-20199.

255. Zheng-Guang Wu, Hua-Bo Han, Zhi-Ping Yan, Xu-Feng Luo, Yi Wang, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo and Yi Pan, 'Chiral Octahydro-Binaphthol Compound-Based Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials for Circularly Polarized Electroluminescence with Superior EQE of 32.6% and Extremely Low Efficiency Roll-ff ', Adv. Mater., 2019, 31, 1900524.

254. Qin Yu, Jian Su, Jian-Ping Ma, Chanel F. Leong, Deanna M. D'Alessandro, Hai-Ying Wang*, Mohamedally Kurmoo* and Jing-Lin Zuo*,'Progressive Structure Designing and Property Tuning of Manganese(II) Coordination Polymers with the Tetra(4-pyridyl)-tetrathiafulvalene Ligand', Cryst. Growth Des., 2019, 19, 3012-3018.

253. Guang-Zhao Lu, Xiao-Kang Li, Liang Liu, Liang Zhou*, You-Xuan Zheng*, Wen-Wei Zhang*, Jing-Lin Zuo and Hong-Jie Zhang,'Efficient phosphorescent red iridium(III) complexes containing a four-membered Ir-S-C-S ring backbone and large hindered spacers for high-performance OLEDs', J. Mater. Chem. C., 2019, 7, 3862-3868.

252. Jing-Yuan Ge, Zhongyan Chen, Li Zhang, Xiao Liang, Jian Su, Mohamedally Kurmoo and Jing-Lin Zuo*, 'A Two-Dimensional Iron(II) Coordination Polymer with Synergetic Spin-Crossover and Luminescent Properties', Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 8789-8793.

251.Jian-Cheng Lai, Xiaoyong Jia, Da-Peng Wang, Yi-Bing Deng, Peng Zheng, Cheng-Hui Li*,Jing-Lin Zuo* and Zhenan Bao*, 'Thermodynamically stable whilst kinetically labile coordination bonds lead to strong and tough self-healing polymers', Nat. Commun., 2019, 10, 1164.

250. Jian Su, Tian-Hao Hu, Ryuichi Murase, Hai-Ying Wang, Deanna M. D'Alessandro, Mohamedally Kurmoo andJing-Lin Zuo*,'Redox Activities of Metal-Organic Frameworks Incorporating Rare-Earth Metal Chains and Tetrathiafulvalene Linkers.'Inorg. Chem.,2019, 58, 3698-3706.

249.Guang-Zhao Lu, Ning Su, Hui-Qin Yang, Qi Zhu, Wen-Wei Zhang, Liang Zhou, You-Xuan Zheng, Zhao-Xu Chen, Hong-Jie Zhang and Jing-Lin Zuo*,'Rapid room temperature synthesis of red iridium(III) complexes containing a four-membered Ir-S-C-S chelating ring for highly efficient OLEDs with EQE over 30%.'Chem. Sci., 2019, 10, 3535-3542.

248. Zhi-Gang Niu, Zhi-Ping Yan, Lei Wu, Guang-Ying Chen, Wei Sun, Xiao Liang, You-Xuan Zheng andJing-Lin Zuo*,'Iridium(III) complexes adopting thienylpyridine derivatives for yellow-to-deep red OLEDs with low efficiency roll-off.' Dyes Pigm., 2019, 162, 863-871.

247. Xiao Liang, Feng Zhang, Zhi-Ping Yan, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng, Gang Chen, Yi Wang, Jing-Lin Zuo, Yi Pan, Chi-Ming Che, 'Fast Synthesis of Iridium(III) Complexes Incorporating a Bis(diphenylphorothioyl)amide Ligand for Efficient Pure Green OLEDs.'ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11, 7184-7191.

246. Sheng-Ran Mo, Jian-Cheng Lai, Ke-Yu Zeng, Da-Peng Wang, Cheng-Hui Li and Jing-Lin Zuo*,'New insights into the mechanical and self-healing properties of polymers cross-linked by Fe(iii)-2,6-pyridinedicarboxamide coordination complexes',Polym. Chem., 2019, 10, 362-371.

2018

245. Fei Yu, Jia-Qian Li, Kurmoo Mohamedally and Jing-Lin Zuo*,'A Cuprous [4 x 4] Grid: Single-Crystal to Single-Crystal Transformation and Fading of Luminescence by Solvent Inclusion',  Inorg. Chem.2018,57, 15040-15043.

244. Lei Duan, Jie Zhang, Ming Zhang, Cheng-Hui Li* and Jing-Lin Zuo*,'Increasing the breakdown strength of dielectric actuators by using Cu/CuxO/silicone dielectric elastomers',J. Mater. Chem. C, 2018, 6, 12175-12179.

243. Wei Zheng, Yuan Zhao, Wen-Hao Zhuang, Jing-Jing Wu, Fang-Zhou Wang, Cheng-Hui Li and Jing-Lin Zuo, 'Phthalorubines: Fused-Ring Compounds Synthesized from Phthalonitrile',Angew. Chem. Int. Ed.,2018, 57, 15384-15389.

242. Zhi-Gang Niu, Hua-Bo Han, Min Li, Zheng Zhao, Guang-Ying Chen, You-Xuan Zheng, Gao-Nan Li andJing-Lin Zuo*, 'Tunable Emission Color of Iridium(III) Complexes with Phenylpyrazole Derivatives as the Main Ligands for Organic Light Emitting Diodes', Organometallics, 2018, 37, 3154-3164.

241. Lu Zhai, Zhu-Xi Yang, Wen-Wei Zhang*, Xiao-Ming Ren and Jing-Lin Zuo, 'Dual-emission and thermochromic luminescence alkaline earth metal coordination polymers and their blend films with polyvinylidene fluoride for detecting nitrobenzene vapor', J. Mater. Chem. C, 2018, 6, 7030-7041.

240. ShuaiYuan+, Jun-Sheng Qin+, Jian Su, Bao Li, Wenmiao Chen, Hannah F. Drake, Peng Zhang, Daqiang Yuan, Jing-Lin Zuo* and Hong-Cai Zhou*,'Sequential Transformation of Zirconium(IV)-MOFs into Heterobimetallic MOFs Bearing Magnetic Anisotropic Cobalt(II) Centers',Angew. Chem. Int. Ed., 2018,  57, 12578-12583.

239. Fei Yu, Mohamedally Kurmoo, Gui-Lin Zhuang and Jing-Lin Zuo*,'Hierarchiral Tandem Assembly of Planar [3×3] Building Units into {3×[3×3]} Oligomers: Mixed-Valency, Electrical Conductivity and Magnetism',Chem. Sci., 2018, 9, 7498-7504.

238. Jian-Cheng Lai, Lan Li, Da-Peng Wang, Min-Hao Zhang, Sheng-Ran Mo, Xue Wang, Ke-Yu Zeng , Cheng-Hui Li*, Qing Jiang, Xiao-Zeng You and Jing-Lin Zuo*,'A rigid and healable polymer cross-linked by weak but abundant Zn(II)-carboxylate interactions', Nat. Commun., 2018, 9, 2765.

237. Xiao Liang, Zhi-Ping Yan, Hua-Bo Han, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Hong Meng*, Jing-Lin Zuo*andWei Huang*, 'Peripheral amplification of multi-resonance induced thermally activated delayed fluorescence for highly efficient OLEDs'Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 11316-11320.

236. Tian-Yi Li, Jing Wu, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo* and Yi Pan, 'Rational design of phosphorescent iridium(III) complexes for emission color tunability and their applications in OLEDs', Coord. Chem. Rev., 2018, 374, 55-92.

235.Zhi-Gang Niu,  Jun Chen,  Peng Tan,  Wei Sun,  You-Xuan Zheng*, Gao-Nan Li* and Jing-Lin Zuo*, 'Efficient yellow electroluminescence of four iridium(III) complexes with benzo[d]thiazole derivatives as main ligands', Dalton Trans., 2018, 47, 8032-8040.

234. Tao WangZhong-Zhi LuanJing-Yuan GeLing LiuDi WuZhong-Peng Lv*, Jing-Lin Zuo* and Shouheng Sun*,'Enhancing low-field magnetoresistance in magnetite nanoparticles via zinc substitution ',Phys. Chem. Chem. Phys., 2018, 20, 17245−17252.

233. Lu Zhai, Zhu-Xi Yang, Wen-Wei Zhang*, Jing-Lin Zuo and Xiao-Ming Ren*,'Comprehensively Understanding Isomorphism andPhotoluminescent Nature of Two-Dimensional CoordinationPolymers of Cd(II) and Mn(II) with 1,1′-Ethynebenzene-3,3′,5,5′-tetracarboxylic Ligand',Inorg. Chem.2018, 57, 4171−4180.

232. Fei Yu, Jing Li, Zi-Heng Cao, Mohamedally Kurmoo and Jing-Lin Zuo*, 'Electrical Conductivity of Copper Hexamers Tuned by their Ground-State Valences',Inorg. Chem.,2018, 57, 3443−3450.

231. Da-Peng Wang, Jian-Cheng Lai, Hui-Ying Lai, Sheng-Ran Mo, Ke-Yu Zeng, Cheng-Hui Li* and Jing-Lin Zuo*,'Distinct Mechanical and Self-Healing Properties in Two Polydimethylsiloxane Coordination Polymers with Fine-Tuned Bond Strength',Inorg. Chem.,2018, 57, 3232−3242.

230. Jing-Yuan Ge, Hai-Ying Wang,Jian Su, Jing Li, Bao-Lin Wang, Yi-Quan Zhang*andJing-Lin Zuo*,'Modulating the Magnetic Interaction in New Triple-Decker Dysprosium(III) Single-Molecule Magnets',Inorg. Chem.,2018, 57, 1408−1416.

2017

229. Suman Mallick, Ye Lu, Ming Hui Luo, Miao Meng, Ying Ning Tan, Chun Y. Liu*,and Jing-Lin Zuo*,'Aromaticity-Driven Molecular Structural Variation and Electronic Configuration Alternation: An Example of Cyclic π Conjugation Involving a Mo-Mo δ Bond',Inorg. Chem.,2017, 56, 14888−14899.

228. Jian Su, Shuai Yuan, Hai-Ying Wang, Lan Huang, Jing-Yuan Ge, Elizabeth Joseph, Junsheng Qin,Tahir Cagin,Jing-Lin Zuo* and Hong-Cai Zhou* 'Redox-switchable breathing behavior in tetrathiafulvalene-based metal-organic frameworks',Nat. Commun., 2017,8, 2008.

227. Lu Zhai, Zhu-Xi Yang, Wen-Wei Zhang,Jing-Lin Zuo*, Xiao-Ming Ren, 'Surprisingly high quantum yield of emission in a fluorescent coordination polymer with paramagnetic Mn(II) ions', Dalton Trans., 2017, 46, 16779-16782.

226. Jia-Ze Xie, Da-Peng Wang, Jian-Ping Ma, Hai-Ying Wang,Jing-Lin Zuo*, 'Iron(II) Complex Based on pi-Conjugated 4-Tetrathiafulvalene-2,6-di(pyrazin-2-yl)pyridine Ligand', Chin. J. Inorg. Chem., 2017, 33, 2045-2050.

225. Lu Zhai, Zhu-Xi Yang, Wen-Wei Zhang,Jing-Lin Zuo*, Xiao-Ming Ren, 'Unprecedented (4,6)-Connected Net with Mixed-Valence (M2MIII)-M-II Trinuclear and M-6(II) Hexanuclear Clusters (M = Ni, Co): Syntheses, Crystal Structures, and Magnetic Properties',Cryst. Growth Des., 2017, 17, 5263-5268.

224. Hua-Bo Han, Rong-Zhen Cui, Yi-Ming Cui, Guang-Zhao Lu, You-Xuan Zheng, Liang Zhou,  Jing-Lin Zuo*, Hong-Jie Zhang, 'Highly efficient orange-red electroluminescence of iridium complexes with good electron mobility', J. Mater. Chem. C,2017, 5, 8150-8159.

223. Zhong-Peng Lv, Tao Wang, Jing-Yuan Ge, Zhong-Zhi Luan, Di Wu, Jing-Lin Zuo* and Shouheng Sun*, 'Controlling the assembly and spin transport of tetrathiafulvalene carboxylate coated iron oxide nanoparticles',J. Mater. Chem. C, 2017, 5, 7200-7206.

222. Jing Ru+, Fei Yu+, Ping-Ping Shi, Cheng-Qi Jiao, Cheng-Hui Li*, Ren-Gen Xiong*, Tao Liu, and Jing-Lin Zuo*, 'Three Properties in One Coordination Complex: Chirality, Spin-Crossover and Dielectric Switching',Eur. J. Inorg. Chem., 2017, 3144-3149.

221. Zheng-Guang Wu, Xiao Liang, Jie Zhou, Lei Yu, Yi Wang, You-Xuan Zheng, Yu-Feng Li,Jing-Lin Zuo*, Yi Pan, 'Photocatalyzed cascade oxidative annulation of propargylamines and phosphine oxides',Chem. Commun., 2017, 53, 6637-6640.

220. Hai-Ying Wang, Jing-Yuan Ge, Carol Hua, Cheng-Qi Jiao, Yue Wu, Chanel F. Leong, Deanna M. D’ Alessandro, Tao Liu, and Jing-Lin Zuo*, 'Photo- and Electronically-Switchable Spin Crossover Iron(II) Metal-Organic Frameworks Based on a Tetrathiafulvalene Ligand',Angew. Chem., Int, Ed. 2017, 56, 5465-5470.

219. Yi-Ming Jing, Fang-Zhou Wang, You-Xuan Zheng,Jing-Lin Zuo*, 'Efficient deep red electroluminescence of iridium(III) complexes with 2,3-diphenylquinoxaline derivatives and tetraphenylimidodiphosphinate',J. Mater. Chem. C, 2017, 5, 3714-3724.

218. Fei Yu, Zi-Heng Cao, Jing-Yuan Ge, Yi-Chen Sun,Zhong-Wen Ouyang, Jing-Lin Zuo*,Zhenxing Wang* and Mohamedally Kurmoo, 'Magnetostructural relationship for μ2-phenoxido bridged ferric dimers',Dalton Trans., 2017, 46, 4317-4324.

217. Long Cui, Jing-Yuan Ge, Chanel Francis Leong, Deanna D'Alessandro and Jing-Lin Zuo*,'A heterometallic ferrimagnet based on the new TTF-bis(oxamato) ligand',Dalton Trans.,2017, 46, 3980-3988.

216. Jing-Yuan Ge, Hai-Ying Wang, Jing Li, Jia-Ze Xie, You Song, Jing-Lin Zuo*,'Phthalocyanine supported dinuclear LnIII complexes: the solvent-induced change of magnetic properties in dysprosium(III) analogue', Dalton Trans., 2017, 46, 3353-3362.

215. Carol Hua, Jing-Yuan Ge, Floriana Tuna, David Collison, Jing-Lin Zuo, Deanna M. D’Alessandro*. 'Redox state manipulation of a tris(p-tetrazolylphenyl)amine ligand and its Mn2+ coordination frameworks', Dalton Trans., 2017,46, 2998-3007 

214. Jing-Yuan Ge, Long Cui, Jing Li, Fei Yu, You Song, Yi-Quan Zhang*,Jing-Lin Zuo*and Mohamedally Kurmoo, 'Modulating Single-Molecule Magnetic Behavior of a Dinuclear Erbium(III) Complex by Solvent Exchange', Inorg. Chem.,2017, 56, 336−343.

213. Jing Li, Rong-Min Wei, Tian-Cheng Pu, Fan Cao, Li Yang, Yuan Han, Yi-Quan Zhang*,Jing-Lin Zuo*, and You Song*, 'Tuning Quantum Tunnelling of Magnetization through 3d-4f Magnetic Interaction: an Alternative Approach for Manipulating Single-molecule Magnetism', Inorg. Chem. Front., 2017, 4, 114-122.

212. Hai-Ying Wang, Long Cui, Jia-Ze Xie, Chanel F. Leong, Deanna M. D’Alessandro, Jing-Lin Zuo*, 'FunctionalCoordination Polymers Based on Redox-ActiveTetrathiafulvalene and Its Derivatives',Coord. Chem. Rev., 2017, 345, 342-361.

211. Yi-Ming Jing, You-Xuan Zheng,Jing-Lin Zuo*, 'Efficient green electroluminescence based on an iridium(III) complex with different device structures', RSC Adv., 2017, 7, 2615-2620.

2016

210. Zhong-Peng Lv, Zhong-Zhi Luan, Pei-Yu Cai, Tao Wang, Cheng-Hui Li, Di Wu, Jing-Lin Zuo*, Shouheng Sun*. 'Enhancing Magnetoresistance in Tetrathiafulvalene Carboxylate Modified Iron Oxide Nanoparticle Assemblies'. Nanoscale, 2016, 8, 12128-12133.

209.Jin-Feng Mei, Zhong-Peng Lv, Jian-Cheng Lai, Cheng-Hui Li*, Jing-Lin Zuo*, Xiao-Zeng You*. 'A Novel Photo-responsive Europium(III) Complex for Advanced Anti-counterfeiting and Encryption', Dalton Trans., 2016, 45, 5451-5454. 

208. Bin Chen, Zhong-Peng Lv, Carol Hua,Chanel F. Leong, Floriana Tuna, Deanna M. D'Alessandro*,David Collison, and Jing-Lin Zuo*, 'Dinuclear Ruthenium Complex Based on a π-Extended Bridging Ligand with Redox-Active Tetrathiafulvalene and 1,10-Phenanthroline Units', Inorg. Chem., 2016, 55, 4606-4615.

207. Long Cui, Yan-Fang Geng, Chanel F. Leong, Qian Ma, Deanna M. D'Alessandro, Ke Deng*, Qing-Dao Zeng*, Jing-Lin Zuo*,. 'Synthesis, properties and surface self-assembly of a pentanuclear cluster based on the new π-conjugated TTF-triazole ligand', Sci. Rep., 2016, 6, 25544.

206. Long Cui, Zhong-Peng Lv, Chanel F. Leong, Jing Ru, Deanna M. D’Alessandro, You Song, Jing-Lin Zuo*,'Chiral heterobimetallic chains from a dicyanideferrite building block including a π-conjugated TTF annulated ligand', Dalton Trans., 2016, 45, 16575-16584.

205. Qin Yu, Jing-Yuan Ge, Zhong-Peng Lv, Hai-Ying Wang* and Jing-Lin Zuo*, 'Structure-dependent electronic transition in a new type of π-electron delocalized multi-sulfur bis(dithiolene)nickel complex', RSC Adv., 2016, 6, 100783-100789.

204. Jing-Yuan Ge, Jia-Ze Xie, Zhuang-Yu Zhao, Jing Ru, You Song and Jing-Lin Zuo*,'Thiacalix[4]arene-supported heterodinuclear NiII-LnIII complexes: slow magnetic relaxation behavior in the dysprosium analogue', RSC Adv., 2016, 6, 1143-1150.

203. Cheng-Hui Li, Chao Wang, Christoph Keplinger,Jing-Lin Zuo, Lihua Jin, Yang Sun, Peng Zheng, Yi Cao, Franziska Lissel, Christian Linder, Xiao-Zeng You, Zhenan Bao*, 'An Ultra-Stretchable Autonomous Self-Healing Elastomer ',Nat. Chem., 2016, 8, 618-624.

202. Lu Zhai, Wen-Wei Zhang, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Ming Ren*,'Simultaneous observation of ligand-based fluorescence and phosphorescence within a magnesium-based CP/MOF at room temperature',Dalton Trans., 2016,  45, 11935-11938.

201. Yong-Hui Zhou, Qiu-Lei Xu, Hua-Bo Han, Yue Zhao, You-Xuan Zheng, Liang Zhou,Jing-Lin Zuo*, Hong-Jie Zhang, 'Highly Efficient Organic Light-Emitting Diodes with Low Efficiency Roll-Off Based on Iridium Complexes Containing Pinene Sterically Hindered Spacer', Adv. Opt. Mater., 2016, 4, 1726-1731.

200. Xian-He Bu*,Jing-Lin Zuo*, 'Preface: Special topic on Metal-organic frameworks (MOFs)', Sci Chin. Chem.,2016, 59, 927-928.

199. Lu Zhai, Wen-Wei Zhang,Jing-Lin Zuo*and Xiao-Ming Ren*, 'A simple but efficient strategy to enhance hydrostability of intensely fluorescent Mg-based coordination polymer (CP)via forming a composite of CP with hydrophobic PVDF', Dalton Trans., 2016, 45, 3372-3379.

2015

198. Zhong-Peng Lv, Zhong-Zhi Luan, Hai-Ying Wang, Sheng Liu, Cheng-Hui Li, Di Wu, Jing-Lin Zuo*, Shouheng Sun*.'Tuning Electron-Conduction and Spin Transport in Magnetic Iron Oxide Nanoparticle Assemblies via Tetrathiafulvalene-Fused Ligands'. ACS Nano, 2015, 9, 12205-12213.

197. Zhong-Peng Lv, Bin Chen, Hai-Ying Wang, Yue Wu, Jing-Lin Zuo*, 'Charge-Transfer Supra-Amphiphiles Built by Water-Soluble Tetrathiafulvalenes and Viologen-Containing Amphiphiles: Supramolecular Nanoassemblies with Modifiable Dimensions', Small, 2015, 11, 3597-3605.

196. Jing-Yuan Ge, Jing Ru, Feng Gao, You Song, Xin-Hui Zhou andJing-Lin Zuo*, 'Pentanuclear lanthanide pyramids based on thiacalix[4]arene ligand exhibiting slow magnetic relaxation', Dalton Trans., 2015, 44, 15481-15490.

195. Jing Ru, Tian-Xiang Zong, Jing-Yuan Ge, Min-Xia Yao andJing-Lin Zuo*, 'The new dicyanoruthenium(III) building block with 2′-hydroxyacetophenone imine for heterobimetallic complexes', RSC Adv., 2015, 5, 93470-93479.

194. Hai-Ying Wang,Yue Wu,Chanel F. Leong,Deanna M. D’Alessandro,and Jing-Lin Zuo*, 'Crystal Structures, Magnetic Properties, and Electrochemical Properties of Coordination Polymers Based on the Tetra(4-pyridyl)-tetrathiafulvalene Ligand', Inorg. Chem.2015, 54, 10766-10775.

193. Long Cui, Fei-Fei Zhu, Chanel F. Leong, Jing Ru, Feng Gao, Deanna M. D’Alessandro, and Jing-Lin Zuo*. 'Cyanide-Bridged Single Molecule Magnet Based on A Manganese(III) Complex with TTF-Fused Schiff Base Ligand', Sci. China. Chem., 2015, 58, 650-657.

192. Tian-Yi Li, Yi-Ming Jing, Xuan Liu, Yue Zhang, Lin Shi, Zhi-Yong Tang, You-Xuan Zheng, Jing-Lin Zuo*, 'Circularly polarised phosphorescent photoluminescence and electroluminescence of iridium complexes',Sci Rep., 2015, 5, 14912.

191. Lu Zhai, Wen-Wei Zhang, Xiao-Ming Ren, Jing-Lin Zuo*, 'Observation of divergent La3+ ion dilute effect in two series of 3-D fluorescent lanthanide-MOFs-based molecular alloys REXLa1-X-EBTC (RE3+ =Eu3+ or Tb3+; EBTC4-=1,1'-ethynebenzene-3,3',5,5 '-etracarboxylate)',J. Solid State Chem., 2015, 230, 14-18.

190. Song Zhang, Li-Sha Xue, Yi-Ming Jing, Xuan Liu, Guang-Zhao Lu, Xiao Liang, Hong-Yan Li, You-Xuan Zheng, Jing-Lin Zuo*, '1-(N-phenylamino)naphthalene oligomers as novel hole transport materials for highly efficient green electrophosphorescence',Dyes Pigm., 2015, 118, 1-8.

189. Bin Chen, Zhong-Peng Lv, Chanel F. Leong, Yue Zhao, Deanna M. D’Alessandro, and Jing-Lin Zuo*, “Crystal Structures, Gas Adsorption, and Electrochemical Properties of Electroactive Coordination Polymers Based on the Tetrathiafulvalene-Tetrabenzoate Ligand”,Cryst. Growth Des., 2015, 15, 1861-1870.

188. Jie-Wen Ying, Zhi Cao, Charles Campana, You Song, Jing-Lin Zuo, Sarah F Tyler, Tong Ren, 'Linear trimers of diruthenium linked by polyyndiyl or phenylenediethynyl bridges: A family of unique electronic wires',Polyhedron, 2015, 86, 76-80.

187. Tian-Yi Li, Xiao Liang, Liang Zhou, Chen Wu, Song Zhang, Xuan Liu, Guang-Zhao Lu, Li-Sha Xue, You-Xuan Zheng*, and Jing-Lin Zuo, 'N-Heterocyclic Carbenes: Versatile Second Cyclometalated Ligands for Neutral Iridium(III) Heteroleptic Complexes', Inorg. Chem., 2015, 54, 161-173.

186. Song Zhang, Qiu-Lei Xu, Jing-Cheng Xia, Yi-Ming Jing, You-Xuan Zheng,Jing-Lin Zuo, 'Highly efficient yellow phosphorescent organic light-emitting diodes with novel phosphine oxide-based bipolar host materials', J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 11540-11547.

185.  Qiu-Lei Xu, Xiao Liang, Song Zhang, Yi-Ming Jing, Xuan Liu, Guang-Zhao Lu, You-Xuan Zheng,Jing-Lin Zuo, 'Efficient OLEDs with low efficiency roll-off using iridium complexes possessing good electron mobility', J. Mater. Chem. C, 2015,3, 3694-3701.

184.  Song Zhang, Qiu-Lei Xu, Jing-Cheng, Yi-Ming Jing, You-Xuan Zheng,Jing-Lin Zuo, 'Highly efficient yellow phosphorescent OLEDs based on two novel bipolar host materials', New J. Chem., 2015, 39, 7954-7960.

183. Ye-Dong Peng, Lin-Sen Zhou, Li-Li Chen, Lu Ma, Yue Zhao, Wen-Wei Zhang*and Jing-Lin Zuo, 'Ferrocene-isocoumarin conjugated molecules: synthesis, structural characterization, electronic properties, and DFT-TDDFT computational study', Dalton Trans., 2015,  44, 14465-14474.

 

182. Lu Zhai, Wen-Wei Zhang,* Xiao-Ming Ren* and Jing-Lin Zuo, 'Luminescent lanthanide MOFs based on conjugated 1,1′-ethynebenzene-3,3′,5,5′-tetracarboxylate ligand: syntheses, structures and photoluminescent properties', Dalton Trans., 2015,  44, 5746-5754.

181. Song Zhang, Qiu-Lei Xu, Yi-Ming Jing,  Xuan Liu, Guang-Zhao Lu, Xiao Liang, You-Xuan Zheng,Jing-Lin Zuo*, 'Yellow electrophosphorescent devices with hosts containing N-1-(naphthalen-1-yl)-N-1,N-4-diphenylnaphthalene-1,4-diamine and tetraphenylsilane units',RSC Adv., 2015, 5, 27235-27241.

2014

180.  Rong-Mei Zhu, Liang Hu, Fei-Fei Zhu, Jing-Lin Zuo*and Xiao-Zeng You, 'Synthesis and properties of new Iridium complexes based on p conjugated ligands with tetrathiafulvalene', Chin. Sci. Bull.(Chin Ver), 2014, 59, 1638-1646.

179. Hong-Yan Li, Tian-Yi Li, Ming-Yu Teng, Qiu-Lei Xu, Song Zhang, Yi-Ming Jin, Xuan Liu, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, 'Syntheses, photoluminescence and electroluminescence of four heteroleptic iridium complexes with 2-(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-phenol derivatives as ancillary ligands', J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 1116−1124.

178. Jing Ru, Feng Gao, Min-Xia Yao, Tao Wu, Jing-Lin Zuo*, 'Crystal structures and magnetic properties of chiral heterobimetallic chains based on the dicyanoruthenate building block', Dalton Trans., 2014, 43, 18047−18055.

177. Jing Ru, Feng Gao, Tao Wu, Min-Xia Yao, Yi-Zhi Li, Jing-Lin Zuo*, 'Enantiopure heterobimetallic single-chain magnet from the chiral RuIIIbuilding block',Dalton Trans., 2014, 43, 933−936.

176. Feng Gao, Fei-Fei Zhu, Xing-Yong Wang, Yan Xu, Xin-Ping Wang,*Jing-Lin Zuo*, 'Stabilizing Radical Cation and Dication of a Tetrathiafulvalene Derivative by Weakly Coordinating Anion', Inorg. Chem., 2014, 53, 5321−5327.

175. Feng Gao, Long Cui, You Song, Yi-Zhi Li,Jing-Lin Zuo*, 'Calix[4]arene-Supported Mononuclear Lanthanide Single-Molecule Magnet',Inorg. Chem., 2014, 53, 562−567.

174. Yi-Ming Jin, Cheng-Cheng Wang, Li-Sha Xue, Tian-Yi Li, Song Zhang, Xuan Liu, Xiao Liang, You-Xuan Zheng,Jing-Lin Zuo*, 'Efficient organic light-emitting diodes with low efficiency roll-off using iridium emitter with 2-(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenol as ancillary ligand',J. Organomet. Chem., 2014, 765, 39-45.

173. Ming-Yu Teng, Song Zhang, Yi-Ming Jin, Tian-Yi Li, Xuan Liu, Qiu-Lei Xu, Chen Li, You-Xuan Zheng, Le-Yong Wang, Jing-Lin Zuo*, 'Efficient organic light-emitting diodes with low efficiency roll-off at high brightness using iridium emitters based on 2-(4-trifluoromethyl-6-fluoro phenyl)pyridine and tetraphenylimidodiphosphinate derivatives',Dyes Pigm., 2014,105, 105-113.

172. Song-Zhang, Li-Sha Xue, Chen Wu, You-Xuan Zheng,Jing-Lin Zuo*,'Synthesis and Electroluminescence of Two Red Iridium Complexes',Chin. J. Inorg. Chem., 2014, 30, 134-141.

171. Jie Qin, Sheng-Yuan Deng, Chen-Xi Qian, Tian-Yi Li, Huang-Xian Ju,Jing-Lin Zuo*,'Ionic iridium complex coordinated with tetrathiafulvalene-fused phenanthroline ligand: Synthesis, photophysical, electrochemical and electrochemiluminescence properties',J. Organomet. Chem., 2014, 750, 7-12.

170. Jie Qin, Liang Hu, Na Lei, Yan-Fei Liu, Ke-Ke Zhang,Jing-Lin Zuo*,'Syntheses, Characterization, and Properties of Ru(II) Complexes Based on pi-conjugated Terpyridine Ligand with Tetrathiafulvalene Moiety',Acta Chim. Slov., 2014, 61, 740-745.

169. Feng Gao, Xue-Mei Zhang, Long Cui, Ke Deng*, Qing-Dao Zeng*, Jing-Lin Zuo*, 'Tetrathiafulvalene-Supported Triple-Decker Phthalocyaninato Dysprosium(III) Complex: Synthesis, Properties and Surface Assembly',Sci. Rep., 2014, 4, 5928.

2013

168. Qiu-Lei Xu, Cheng-Cheng Wang, Tian-Yi Li, Ming-Yu Teng, Song Zhang, Yi-Ming Jing, Xu Yang, Wei-Nan Li, Chen Lin, You-Xuan Zheng*,Jing-Lin Zuo, and Xiao-Zeng You, 'Syntheses, Photoluminescence, and Electroluminescence of a Series of Iridium Complexes with Trifluoromethyl-Substituted 2-Phenylpyridine as the Main Ligands and Tetraphenylimidodiphosphinate as the Ancillary Ligand', Inorg. Chem., 2013, 52, 4916−4925.

167. Xiaobo Pan, Yuanting Su, Xiaoyu Chen, Yue Zhao, Yizhi Li, Jing-Lin Zuo and Xinping Wang*, 'Stable Tetraaryldiphosphine Radical Cation and Dication',J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 5561-5564.

166. Rong-Mei Zhu, Liang Hu, Yi-Zhi Li, You Song andJing-Lin Zuo*, 'Syntheses, crystal structures and properties of dinuclear hydridotris(3,5-diphenylpyrazol-1-yl)borate complexes with the S-S coupled and dimerized quinoxaline-2,3-dithiolate ligand', Inorg. Chem. Commun., 2013, 35, 79-82.

165. Xinhui Zhou*, Honghui Li, Hongping Xiao, Liang Li, Qiang Zhao, Tao Yang, Jing-Lin Zuo*and Wei Huang*, 'A microporous luminescent europium metal-organic framework for nitro explosive sensing', Dalton Trans., 2013, 42, 5718-5723.

164. Jing Xiong, Long Cui, Wei Liu, Jonathon E. Beves, Yu-Yang Li, Jing-Lin Zuo*, 'Large and Selective Electrochemical Response to Fluoride by a Tetrathiafulvalene-Based Sensor', Tetrahedron Lett., 2013, 54, 1998-2000.

163. Liang Hu, Wei Liu, Cheng-Hui Li, Xin-Hui Zhou, Jing-Lin Zuo*, 'Iron(II) Complexes Based on π-Conjugated Terpyridine Ligands with Tetrathiafulvalene or Its Radical Analogue', Eur. J. Inorg. Chem., 2013, 6037-6048.

162. Feng Gao, Yu-Yang Li, Cai-Ming Liu, Yi-Zhi Li,Jing-Lin Zuo*, 'A sandwich-type triple-decker lanthanide complex with mixed phthalocyanine and Schiff base ligands', Dalton Trans., 2013,42, 11043-11046.

161. Feng Gao, Long Cui, Wei Liu, Liang Hu, Yu-Wu Zhong, Yi-Zhi Li, and Jing-Lin Zuo*, 'Seven-Coordinate Lanthanide Sandwich-Type Complexes with a Tetrathiafulvalene-Fused Schiff Base Ligand',Inorg. Chem., 2013, 52, 11164-11172.

160. Feng Gao, Min-Xia Yao, Yu-Yang Li, Yi-Zhi Li, You Song,*Jing-Lin Zuo*, 'Synthesis, Structures and Magnetic Properties of Seven-Coordinated Lanthanide Porphyrinate or Phthalocyaninate Complexes with Kläui's tripodal ligand', Inorg. Chem., 2013, 52, 6407-6416.

159. Tao Jin, Shao-Jun Guo, Jing-Lin Zuo*and Shouheng Sun*, 'Synthesis and Assembly of Pd Nanoparticles on Graphene for Enhanced Electrooxidation of Formic Acid', Nanoscale, 2013, 5, 162-165.

158. Yu-Yang Li, Feng Gao, Jonathon E. Beves, Yi-Zhi Li andJing-Lin Zuo*, 'A Giant Metallo-Supramolecular Cage Encapsulating a Single-Molecule Magnet', Chem. Commun., 2013, 49, 3658 -3660.

157. Min-XiaYao,QiZheng,KangQian,YouSong,SongGao,andJing-Lin Zuo*, 'Controlled Synthesis of HeterotrimetallicSingleChainMagnetsfromAnisotropicHigh-spin3d�4fNodesandParamagneticSpacers',Chem. Eur. J., 2013, 19, 294-303.

156. Cheng-Cheng Wang, Yi-Ming Jing, Tian-Yi Li, Qiu-Lei Xu, Song Zhang, Wei-Nan Li, You-Xuan Zheng, Jing-Lin Zuo*, Xiao-Zeng You, Xiu-Qiang Wang, 'Syntheses, Photoluminescence, and Electroluminescence of Iridium(III) Complexes with Fluorinated 2-Phenylpyridine as Main Ligands and Tertraphenylimidodiphosphinate as Ancillary Ligand', Eur. J. Inorg. Chem.,2013,33, 5683-5693.

155. Shi-Qiang Bai, Lu Jiang,Jing-Lin Zuo, T.S.Andy Hor, 'Hybrid NS ligands supported Cu(I)/(II) complexes for azide-alkyne cycloaddition reactions',Dalton Trans., 2013, 42, 11319-11326.

154. Shi-Qiang Bai, Lu Jiang,Jing-Lin Zuo, Chun-Hua Yan, T.S.Andy Hor, 'Dinuclear Cu(II) 1,2,3-Triazole-Bridged Complex with Ferromagnetic Coupling', Aust. J. Chem., 2013,66, 1029-1033.

153. Yong-Hua Li, Yong-Gang Min, Shi Wang,Jing-Lin Zuo, Lian-Hui Wang, Wei Huang, 'An unusual (3,4)-connected cubic-C3N4 type network constructed with [Fe-III(Tp)(CN)(3)](-) (Tp(-) = hydrotris(pyrazolyl)borate)',CrystEngComm, 2013, 15, 3772-3775.

152. Hong-Yan Li, Liang Zhou, Ming-Yu Teng, Qiu-Lei Xu, Chen Lin, You-Xuan Zheng, Jing-Lin Zuo*, Hong-Jie Zhang, Xiao-Zeng You, 'Highly efficient green phosphorescent OLEDs based on a novel iridium complex', J. Mater. Chem. C, 2013, 1, 560-565.

2012

151 Xiao-Yu Chen, Xing-Yong Wang, Yun-Xia Sui, Yi-Zhi Li, Jing Ma,Jing-Lin Zuo* and Xin-PingWang*, 'Synthesis, Characterization, and Structures of a Persistent AnilineRadical Cation', Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51, 11878-11881.

150. Min-Xia Yao, Qi Zheng, Feng Gao, Yi-Zhi Li andJing-Lin Zuo*, 'ChiralCyanide-Bridged 1D FeIII-MnIIIHeterobimetallicChains:Synthesis,StructuresandMagneticProperties',Science China Chem., 2012, 55, 1022-1030.

149. Liang Hu, Jie Qin, Nan Zhou, Yi-Fei Meng, Yan Xu,Jing-Lin Zuo*and Xiao-Zeng You, 'Synthesis, characterization, and optical properties of new metal complexes with the multi-sulfur 1,2-dithiolene ligand',Dyes and Pigments, 2012, 92 , 1223-1230.

148. Jie Qin, Ya Liao, Xiao-Yu Chen, Chen-Xi Qian, Jing-Lin Zuo*and Xiao-Zeng You, 'Syntheses, characterization and properties of oxo-centered triruthenium cluster with tetrathiafulvalene-fused ligands', J. Organomet. Chem., 2012, 716, 275-280.

147. Xu-Min Cai, Xiang-Yi Zhang, Julia Savchenko, Zhi Cao, Tong Ren*, and Jing-Ling Zuo*, 'New Linear p-Conjugated Diruthenium Compounds Containing Axial Tetrathiafulvalene-acetylide Ligands', Organometallics, 2012, 31, 8591-8597.

146. Xiaoyu Chen, Binbin Ma, Xingyong Wang, Shengxin Yao, Lichen Ni, Zhaoyi Zhou, Yizhi Li, Wei Huang, Jing Ma, Jing-Lin Zuo*, and Xinping Wang*, 'From Monomers to p Stacks, from Nonconductive to Conductive: Syntheses, Characterization, and Crystal Structures of Benzidine Radical Cations',Chem. Eur. J., 2012, 18, 11828-11836.

145. Qiu-Lei Xu, Hong-Yan Li, Cheng-Cheng Wang, Song Zhang, Tian-Yi Li, Yi-Ming Jing, You-Xuan Zheng,Jing-Ling Zuo*, Xiao-Zeng You, 'Synthesis, structure, photophysical and electrochemical properties of series of new fac-triscyclometallated iridium complexes with carbazole or oxadiazole moieties',Inorg. Chim. Acta, 2012, 391, 50-57.

144. Ya Liao, Nan Zhou, Jie Qin, Yi-Zhi Li, You-Xuan Zheng*andJing-Lin Zuo*, 'Syntheses, characterization and properties of Rhenium(I) tricarbonyl complexes based on Tetrathiafulvalene substituted naphthyridine ligands', Inorg. Chem. Commun., 2012, 21, 104-108.

143. Jing Xiong, Wei Liu, Yong Wang, Long Cui,Yi-Zhi Li and Jing-Lin Zuo*, 'Tricarbonyl Mono- and Dinuclear Rhenium(I) Complexes with Redox-active bis(Pyrazole)-Tetrathiafulvalene Ligands: Syntheses, Crystal Structures, and Properties', Organometallics, 2012, 31, 3938-3946.

142. Liang Hu, Jie Qin, Rong-Mei Zhu, Yi-Zhi Li, Jing-Lin Zuo*and Xiao-Zeng You, 'Syntheses, Characterization, and Properties of Functionalized 9,10-bis(1,3-dithiol- 2-ylidene)-9,10-dihydroanthracene Derivatives and the Rhenium(I) Tricarbonyl Complexes', Eur. J. Inorg. Chem., 2012, 2494-2501.

141. Liang Hu, Jie Qin, Nan Zhou, Yi-Fei Meng, Yan Xu, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Synthesis, characterization, and optical properties of new metal complexes with the multi-sulfur 1,2-dithiolene ligand',Dyes and Pigments, 2012, 92 , 1223-1230.

140. Min-XiaYao,QiZheng,Xu-MinCai,Yi-ZhiLi,YouSongandJing-LinZuo*, 'ChiralCyanide-Bridged CrIII-MnIIIHeterobimetallicChainsBasedon[(Tp)Cr(CN)3]-:Synthesis,StructuresandMagneticProperties',Inorg. Chem., 2012, 51, 2140−2149.

139. Ming-Yu Teng, Song Zhang, Sheng-Wei Jiang, Xu Yang, Chen Lin, You-Xuan Zheng, Leyong Wang, Di Wu, Jing-Lin Zuo and Xiao-Zeng You, 'Electron mobility determination of efficient phosphorescent iridium complexes with tetraphenylimidodiphosphinate ligand via transient electroluminescence method', Appl. Phys. Lett., 2012, 100, 073303.

138. Min-XiaYao,QiZheng,FengGao,Yi-ZhiLi,YouSongand Jing-Lin Zuo*, 'Field-induced slow magnetic relaxation in chiral seven-coordinated mononuclear lanthanide complexes', Dalton Trans., 2012, 41, 13682-13690.

137. Xi-Li Li, Yu-Liang Gao, Xiang-Li Feng, You-Xuan Zheng, Chun-Lai Chen, Jing-Lin Zuo*and Shao-Ming Fang*, 'Two mono- and dinuclear Eu(III) enantiomeric pairs based on chiral bis-bidentate bridging ligands: synthesis, structures, luminescent and ferroelectric properties', Dalton Trans., 2012, 41, 11829-11835.

136. Jie Qin, Chen-Xi Qian, Nan Zhou, Rong-Mei Zhu, Yi-Zhi Li, Jing-Lin Zuo*and Xiao-Zeng You, 'Metal Complexes Based on Tetrathiafulvalene-Fused π-Extended Schiff-Base ligands: Syntheses, Characterization and Properties', Eur. J. Inorg. Chem., 2012, 234-245.

135. Shi-Qiang Bai, Anna Marie Yong, Jia-Jin Hu, David J Young, Xin-Hua Zhang, Yun Zong, Jian-Wei Xu, Jing-Lin Zuo*, T.S.Andy Hor, 'Zinc, cobalt and copper coordination polymers with different structural motifs from picolyl-triazole hybrid ligands',CrystEngComm, 2012, 14, 961-971.

2011

134. FJ Yue, Shen Wang, L Lin, Feng-Min Zhang, Cheng-Hui Li, Jing-Lin Zuo, You-Wei Du and Di Wu, 'Large low-field magnetoresistance in Fe3O4/molecule nanoparticles at room temperature', J. Phys. D: Appl. Phys., 2011, 44, 025001.

133. Xiang-Yi Zhang, Qi Zheng, Chen-Xi Qian and Jing-Lin Zuo*, 'Some new progress on molecular wires', Chin. J. Inorg. Chem., 2011, 27, 1451-1464.

132. Tao Jin, Gao-Nan Li, Xin-Hui Zhou, Jing-Lin Zuo*, 'Rhenium(I) tricarbonyl complexes based on the new tetrathiafulvalene bipyridine ligand',Inorg. Chem. Commun., 2011, 14, 1944-1947.

131. Jing Xiong, Lei Sun, Ya Liao, Gao-Nan Li, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'A New Optical and Electrochemical Sensor for Fluoride Ion Based on the Functionalized Boron-Dipyrromethene Dye with Tetrathiafulvalene Moiety',Tetrahedron Lett., 2011, 52, 6157-6161.

130. Jing Xiong, Gao-Nan Li, Lei Sun, Yi-Zhi Li, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Mono and Dinuclear Co/Ni Complexes Bearing Redox-active Tetrathiafulvalene-Acetylacetonate Ligands: Syntheses, Crystal Structures, and Properties',Eur. J. Inorg. Chem., 2011, 5173-5181.

129. Jing Xiong, Lei Sun, Ling-Chen Kang, Wei Liu, You-Xuan Zheng, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Syntheses, Crystal Structures, and Characterization of Heteronuclear Complexes Based on a Versatile Ligand with Both Acetylacetonate and Bis(2-pyridyl) Units', Inorg. Chim. Acta, 2011, 376, 36-43.

128. Gao-Nan Li, Jing Xiong, Ya Liao, Lei Sun, Yi-Zhi Li and Jing-Lin Zuo*, 'Syntheses, structures, and properties of metal complexes involving π-conjugated tetrathiafulvalene-pyridine ligand',Polyhedron, 2011, 30, 2473-2478.

127. Yu-Cheng Zhu, Liang Zhou, Hong-Yan Li, Qiu-Lei Xu, Ming-Yu Teng, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo*, Hong-Jie Zhang* and Xiao-Zeng You, 'Highly efficient green and bluish-green phosphorescent OLEDs based on iridium complexes with the tetraphenylimidodiphosphinate ligand', Adv. Mater., 2011, 23, 4041-4046.

126. Gao-Nan Li, Tao Jin, Lei Sun, Jie Qin, Di Wen, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Dinuclear Rhenium(I) Carbonyl Complexes Based on π-conjugated Polypyridyl Ligands with Tetrathiafulvalenes: Syntheses, Crystal Structures, Properties and DFT Calculations', J. Organomet. Chem., 2011, 696, 3076-3085.

125. Min-Xia Yao, Zheng-You Wei, Zhi-Guo Gu, Qi Zheng, Yan Xu and Jing-Lin Zuo*, 'Syntheses, Structures and Magnetic Properties of Low-Dimensional Heterometallic Complexes Based on the Versatile Building Block [(Tp)Cr(CN)3]-',Inorg. Chem., 2011, 50, 8636-8644.

124. Yu-Cheng Zhu, Hong-Yan Li, Qiu-Lei Xu, Yun-Mei Tao, Dong Wang, You-Xuan Zheng, Jing-Lin Zuo*, 'Synthesis and Luminescence Properties of Europium(III) Complexes Based on Bipyridine Derivatives with Carbazole Moieties', Chin. J. Inorg. Chem., 2011, 27, 1491-1496.

123. Shi Wang, Xue-Hua Ding, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, Wei Huang, 'Tricyanometalate molecular chemistry: A type of versatile building blocks for the construction of cyano-bridged molecular architectures',Coord. Chem. Rev., 2011, 255, 1713-1732.

122. Hong-Yan Li, Ling-Xiao Chen, Jing Xiong, Ling-Chen Kang, Qiu-Lei Xu, Yu-Cheng Zhu, Yun-Mei Tao, You-Xuan Zheng, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Synthesis, photoluminescence and electrochemiluminescence of ruthenium(II) polypyridyl complexes based on bipyridine derivatives with carbazole moieties',Inorg. Chim. Acta, 2011, 370, 398-404.

121. Yun-Mei Tao, Hong-Yan Li, Qiu-Lei Xu, Yu-Cheng Zhu, Ling-Chen Kang, You-Xuan Zheng, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Synthesis and characterization of efficient luminescent materials based on 2,1,3-benzothiadiazole with carbazole moieties',Synth. Met., 2011, 161, 718-723.

120. Jie Qin, Liang Hu, Gao-Nan Li, Xi-Sen Wang, Yan Xu, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Syntheses, characterization and properties of Rhenium(I) tricarbonyl complexes with tetrathiafulvalene fused phenanthroline ligands', Organometallics, 2011, 30, 2173-2179.

119. Yong Ji, Liang Hu, Rui Zhang, Yi-Zhi Li,Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Syntheses, Structures and Electrochemical Properties of Dinuclear Au(I) Complexes Including Crown Ether Annelated Dithiolate Ligands', Chem. J. Chin. Univ., 2011, 32, 545-551.

118. Gao-Nan Li, Di Wen, Tao Jin, Ya Liao, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Synthesis and properties of new π-conjugated pyridine ligands with tetrathiafulvalene derivatives and the rhenium(I) tricarbonyl complexes', Tetrahedron Lett., 2011, 52, 675-678.

117. Ling-Chen Kang, Xin Chen, Xi-Sen Wang, Yi-Zhi Li, You Song*, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Hydrogencyanamido Bridged Multinuclear Copper(II) Complexes: From Strong Antiferromagnetic Couplings to Weak Ferromagnetic Couplings', Dalton Trans., 2011, 40, 5200-5209.

116. Chang-Yun Chen, Xiao-Feng Wang, Hong Zhou, Xin-Hui Zhou,Jing-Lin Zuo*, 'Synthesis, Structure and Physical Properties of Mn and Cd Complexes with 1,1,2,2-Tetracarboxyl-ethylene Acid', Chin. J. Struct. Chem., 2011, 30, 59-66.

115. Ling-Chen Kang, Ming-Xia Yao, Xin Chen, Yi-Zhi Li, You Song, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Hexanuclear FeIII2CoIII2MII2 (M = Cu, Ni, Mn) Clusters Based on Kläui’s Tripodal Ligand and Tricyanometalates: Syntheses, Structures and Magnetic Properties', Dalton Trans., 2011, 40, 2204-2212.

114. Ru Wang, Ling-Chen Kang, Jing Xiong, Xiao-Wei Dou, Xiao-Yu Chen, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Structures and physical properties of oligomeric and polymeric metal complexes based on bis(pyridyl)-substituted TTF ligands and an inorganic analogue', Dalton Trans., 2011, 40, 919-926.

2010

113. Yan-Hong Peng, Yu-Jia Li, Cheng-Hui Li, Liang Hu, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Syntheses, structures, and properties of tricarbonyl rhenium(I) heteronuclear complexes with the multidentate bridging ligand containing bis(2-pyridine) and carboxylic acid', Inorg. Chim. Acta,2010, 363, 3742-3749.

112. Ling-Chen Kang, Xin Chen, Hui-Sheng Wang, Yi-Zhi Li, You Song*,Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Syntheses, Structures, and Magnetic Properties of Two Kinds of Unique Heterometallic Chains with Mixed-Bridging Ligands of Tricyanometalate and Alkoxide',Inorg. Chem., 2010, 49, 9275-9282.

111. Jing Wu, Hong-Yan Li, Qiu-Lei Xu, Yu-Chen Zhu, Yun-Mei Tao, Huan-Rong Li, You-Xuan Zheng, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You*, 'Synthesis and photoluminescent properties of series ternary lanthanide (Eu(III), Sm(III), Nd(III), Er(III), Yb(III)) complexes containing 4,4,4-trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedionate and carbazole-functionalized ligand',Inorg. Chim. Acta., 2009, 363, 2394-2400.

110. Jing Wu, Hong-Yan Li, Ling-Chen Kang, Dong-Ping Li, Qiu-Lei Xu, Yu-Cheng Zhu, Yun-Mei Tao, You-Xuan Zheng, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You*, 'Ruthenium (II) polypyridyl complexes based on bipyridine and two novel diimine ligands with carrier-transporting unit: synthesis, photoluminescence and redox properties', J. Organomet. Chem., 2009, 695, 2048-2056.

109. Xiao-Qiang Liang, Dong-Ping Li, Cheng-Hui Li,Xin-Hui Zhou, Yi-Zhi Li, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You*, 'Syntheses, Structures, and Physical Properties of Camphorate Coordination Polymers Controlled by Semirigid Auxiliary Ligands with Variable Coordination Position and Conformation', Cryst. Growth Des., 2010, 10, 2596-2605.

108. Jing Wu, Hong-Yan Li, Ling-Chen Kang, Dong-Ping Li, Huan-Rong Li, Xin-Hui Zhou, Yan Sui, You-Xuan Zheng, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Synthesis and photoluminescence properties of four rhenium(I) complexes based on diimine ligands with oxadiazole/carbazole moiety',J. Photochem. Photobiol., A, 2009, 211, 135-142.

107. Shi-Qiang Bai, Somying Leelasubcharoen, Xin Chen, Lip Lin Koh,Jing-Lin Zuo, T.S.Andy Hor, 'Crystallographic Elucidation of Chiral and Helical Cu(II) Polymers Assembled from a Heterodifunctional 1,2,3-Triazole Ligand',Cryst. Growth Des., 2009, 10, 1715-1720.

106. Yan-Hong Peng, Yi-Fei Meng, Liang Hu, Quan-Xiu Li, Yi-Zhi Li, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Syntheses, Structures and Magnetic Properties of Heterobimetallic Clusters with Tricyanometalate and π-Conjugated Ligands Containing 1,3-Dithiol-2-ylidene',Inorg. Chem., 2010, 49, 1905-1912.

105. Jie-Wen Ying, Isiah Po-Chun Liu, Bin Xi, You Song, Charles Campana, Jing-Lin Zuo and Tong Ren, 'Linear Diruthenium Trimer of Butadiyn-diyl Bridge � An Unique Electronic Wire',Angew. Chem. Int. Ed., 2010, 49, 954-957.

104. Xiu-Ju Yin, Shu-Hua Zhang, Xin-Hui Zhou,Jing-Lin Zuo*, 'A Mn(II) Coordination Polymer with the Flexible Tripodal Ligand 1,3,5-Tris-(imidazol-1-ylmethyl)benzene', Chin. J. Struct. Chem., 2009, 29, 302-306.

103. Ling-Chen Kang, Xin-Chen, Xiao-Yu Chen, You Song*, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Synthesis, Structure and Magnetic Property of a Cyanamido Bridged Trinuclear Copper Complex',Inorg. Chem. Commun.,2010, 13, 109-111.

2009

102. Ya Chen, Cheng-Hui Li, Cai-Feng Wang, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You*, “Synthesis, Structure and Physical Properties of One-dimensional Chain Complex of Tetrathiafulvalene Carboxylate”, Science in China, Series B, 2009, 52, 1596-1601.

101. Hong-Yan Li, Jing Wu, Wei Huang, Yong-Hui Zhou, Huan-Rong Li, You-Xuan Zheng, Jing-Lin Zuo*, 'Synthesis and photoluminescent properties of five homodinuclear lanthanide (Ln(3+) = Eu3+, Sm3+, Er3+, Yb3+, Pr3+) complexes',J. Photochem. Photobiol., A, 2009, 208, 110-116.

100. Ling-Chen Kang, Xin Chen, Cai-Feng Wang, Xin-Hui Zhou, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, “Syntheses, Structures and Magnetic Properties of Heterobimetallic Complexes Based on a New Tetracyanometalate Precursor”,Inorg. Chim. Acta, 2009, 362, 5195-5202.

99. Xiao-Qiang Liang, Dong-Ping Li, Xin-Hui Zhou, Yan Sui, Yi-Zhi Li, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You*, 'Metal−Organic Coordination Polymers Generated from Chiral Camphoric acid and Flexible Ligands with Different Spacer Lengths: Syntheses, Structures and Properties',Cryst. Growth Des., 2009, 9, 4872-4883.

98. Xiao-Ming Li, Cai-Feng Wang, Yong Ji, Ling-Chen Kang, Xin-Hui Zhou, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'The Heterometallic Complexes Based on the Mixed Bridging Ligands of Tricyanometalate and Terephthalate: Syntheses, Structures and Magnetic Properties',Inorg. Chem., 2009, 48, 9166-9173.

97. Xin-Hui Zhou, Xiao-Di Du, Gao-Nan Li, Jing-Lin Zuo* and and Xiao-Zeng You, 'Coordination Polymers Assembled from 3,5-Pyrazoledicarboxylic Acid and Bis(triazolyl) Ligands: Chiral and Meso-Structures Induced by Ligand Flexibility and A Six-Connected Self-Catenated Network', Cryst. Growth Des., 2009, 9, 4487-4496.

96. Xin-Hui Zhou, Yan-Hong Peng, Zhi-Guo Gu,Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Syntheses, structures, and magnetic properties of 3d-4f heterometallic complexes constructed from pyrazole-bridged Cu(II)Ln(III) dinuclear units',Inorg. Chim. Acta, 2009,362, 3447-3453.

95. Zhi-Guo Gu, Yi-Fan Xu, Ling-Chen Kang, Yi-Zhi Li, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'A Family of Polynuclear Clusters Containing Cyano-Bridged T-Shaped FeIII3MII (M = Cu, Co, Mn) Metal Cores: Syntheses, Structures and Magnetic Properties', Inorg. Chem., 2009, 48, 5073-5080.

94. Xiu-Ju Yin, Xin-Hui Zhou, Zhi-Guo Gu, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Syntheses and physical properties of three-dimensional coordination polymers with the flexible tripodal ligand 1,3,5-tris(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzene',Inorg. Chem. Commun., 2009, 12, 548-551.

93. Wei Liu, Zhi-Guo Gu, Ru Wang, Xin-Hui Zhou, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Transition metal complexes based on pyridine ligand containing both bis(2-pyridyl) and 1,3-dithiole-2-ylidene units: syntheses, structures and magnetic studies',Inorg. Chim. Acta, 2009, 362, 2556-2564.

92. Ru Wang, Wei Liu, Ya Chen, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You,'Synthesis and electrochemical properties of a new tetra- (crown-ether-thiafulvalene)-annulated phthalocyanine derivative',Dyes and Pigments, 2009, 81, 40-44.

91. Xiao-Qiang Liang, Chao Chen, Xin-Hui Zhou, Hong-Ping Xiao, Yi-Zhi Li, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'The architectures of 1D coordination polymers with the versatile 7-chloroquinoline-4-alanine ligand mediated by anions: Syntheses, structures and luminescent properties',Polyhedron, 2009, 28, 947-953.

90. Ya Chen, Wei Liu, Jian-Shi Jin, Bin Liu, Zhi-Gang Zou, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Rhenium(I) tricarbonyl complexes with bispyridine ligands attached to sulfur-rich core: syntheses, structures and properties', J. Organomet. Chem., 2009, 694, 763-770.

89. Wei Liu, Jing Xiong, Yong Wang, Xin-Hui Zhou, Ru Wang, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Syntheses, Structures and Properties of Tricarbonyl (chloro) Rhenium(I) Complexes with Redox-Active Tetrathiafulvalene-Pyrazole Ligands', Organometallics, 2009, 28, 755-762.

88. Xiao-Qiang Liang, Xin-Hui Zhou, Chao Chen, Hong-Ping Xiao, Yi-Zhi Li, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You*, 'Self-assembly of Metal-Organic Coordination Polymers Constructed from a Versatile Multi-pyridyl Ligand: Diversity of Coordination Modes and Structures',Cryst. Growth Des., 2009, 9, 1041-1053.

87. Xin-Hui Zhou, Yan-Hong Peng, Xiao-Di Du, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Hydrothermal Syntheses and Structures of Three Novel Coordination Polymers Assembled from 1,2,3-Triazolate ligands', Cryst. Eng. Commun., 2009, 11, 1964-1970.

86. Xin-Hui Zhou, Yan-Hong Peng, Xiao-Di Du, Cai-Feng Wang, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'New3d-4f Heterometallic Coordination Polymers Based on Pyrazole-Bridged CuIILnIII Dinuclear Units and Sulfate Anions: Syntheses, Structures, and Magnetic Properties',Cryst. Growth Des., 2009, 9, 1028-1035.

85. Yan Zhou, Hong-Ping Xiao, Ling-Chen Kang, Jing-Lin Zuo*, Cheng-Hui Li* and Xiao-Zeng You, 'Syntheses and Characterization of Neutral Iron(II) and Ruthenium(II) Complexes with Isocyano-triphenylborate Ligand',Dalton Trans., 2009, 10256-10262.

84. Hong-Yan Li, Jing Wu, Xin-Hui Zhou, Ling-Chen Kang, Dong-Ping Li, Yan Sui, You-Xuan Zheng, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Synthesis, structural characterization and photoluminescence properties of rhenium(I) complexes based on bipyridine derivatives with carbazole moieties',Dalton Trans.,2009, 10563-10569.

83. Cai-Feng Wang, Dong-Ping Li, Xin Chen, Xiao-Ming Li, Yi-Zhi Li, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Assembling Chirality into Magnetic Nanowires: Cyano-Bridged Iron(III)-Nickel(II) Chains Exhibiting Slow Magnetization Relaxation and Ferroelectricity',Chem. Commun., 2009, 6940-6942.

82. Jian-Qing Tao, Yun-Lan Gu, Zhi-Guo Gu, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Synthesis and Magnetic Properties of Room-Temperature Spin Crossover Complex [Fe(dpp)(Mepy)_2(NCS)_2]', Chin. J. Appl. Chem., 2009,26, 791-794.

81. Ya Chen, Wei Liu, Bin Liu, Xin-Hui Zhou, Zhi-Gang Zou, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Synthesis and Characterization of New Ruthenium(II) Complexes Containing Coupled Di(2-pyridyl) and 1, 3-dithiole Units',Inorg. Chim. Acta, 2009, 362, 143-148.

80. Xiao-Ming Li, Yong Ji, Cai-Feng Wang, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Synthesis, structures and magnetic properties of nickel bis(dithiolene) complexes with [Fe(qsal)2]+',J. Coord. Chem., 2009, 62, 1544-1552.

2008

79. Yu-Juan Liu, Jie-Sheng Huang, Stephen Sin-Yin Chui, Cheng-Hui Li,Jing-Lin Zuo, Nian-Yong Zhu, Chi-Ming Che, 'A Noncentrosymmetric 3D Coordination Polymer of Metallocalix[4]arene',Inorg. Chem., 2008, 47, 11514-11518.

78. Yu-Jia Li, Wei Liu, Yi-Zhi Li, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Dinuclear copper(II) complex with tetrathiafulvalene-based bis-acetylacetonate ligands',Inorg. Chem. Commun., 2008, 11, 1466-1469.

77. Christina S Collins, Dao-Feng Sun, Wei Liu,Jing-Lin Zuo*, Hong-Cai Zhou, 'Reaction-condition-controlled formation of secondary-building-units in three cadmium metal-organic frameworks with an orthogonal tetrakis(tetrazolate) ligand', J. Mol. Struct., 2008, 890, 163-169.

76. Cai-Feng Wang,Jing-Lin Zuo*, Jie-Wen Ying, Tong Ren* and Xiao-Zeng You, “Novel Heterometallic Fe-Ru2-Fe Arrays via ‘Complex of Complexes’ Approach”, Inorg. Chem., 2008, 47, 9716-9722.

75. Hong-Ping Xiao, You-Xuan Zheng, Xiao-Qiang Liang,Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Hydrothermal synthesis, crystal structures, and luminescent properties of two lanthanide (III) complexes containing 2-sulfoterephthalate',J. Mol. Struct., 2008, 888, 55-61.

74. Cai-Feng Wang, Zhi-Guo Gu, Xiao-Mei Lu, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, “Ferroelectric Heterobimetallic Clusters with Ferromagnetic Interactions”, Inorg. Chem., 2008, 47, 7957-7959.

73. Peng Zheng, Yun-Jun Guo, Wei Liu, Yi-Zhi Li, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Syntheses, crystal structures, and electrochemical properties of transition metal complexes with new tetrathiafulvalene-derivatized acetylacetonate ligands',Transition Met. Chem., 2008, 33, 767-773.

72. Xiao-Qiang Liang, Hong-Ping Xiao, Bao-Lin Liu, Yi-Zhi Li,Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Syntheses, structures and luminescent properties of four d(10)-metal coordination polymers based on the 2,4,5-tri(4-pyridyl)-imidazole ligand',Polyhedron., 2008, 27, 2494-2500.

71. Wei Liu, Ya Chen, Ru Wang, Xin-Hui Zhou, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, “Rhenium(I) Tricarbonyl Complexes with New Pyridine Ligands Containing Crown Ether Annelated or Anthracene Functionalized 1, 3-dithiole-2-ylidene”, Organometallics, 2008, 27, 2990-2997.

70. Cai-Feng Wang, Wei Liu, Yi-Zhi Li,Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Syntheses and crystal structures of two one-dimensional 3d-4f heterobimetallic complexes based on [Fe(bpca)(CN)(3)](-) ', Chin. J. Inorg. Chem., 2008, 24, 1017-1022.

69. He-Rui Wen, Cai-Feng Wang, Zi-Yi Du, Jing-Lin Zuo*, 'Syntheses, structures, and magnetic properties of heterobimetallic complexes based on tetracyanometallic building blocks',Inorg. Chim. Acta., 2008, 361, 2901-2908.

68. Yu-Juan Liu, Jing-Lin Zuo, Chi-Ming Che, Yi-Zhi Li, 'Synthesis and characterization of a two-dimensional manganese coordination polymer', Chin. J. Inorg. Chem., 2008, 24, 610-614.

67. Zhi-Guo Gu, Yi-Fan Xu, Xin-Hui Zhou, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, “Assembly of Iron(II)-Triazole Polymers from 1D Chains to 3D Interpenetrated Frameworks: Syntheses, Structures, and Magnetic Properties”, Cryst. Growth Des., 2008, 8, 1306-1312.

66. Cai-Feng Wang, Wei Liu, You Song, Xin-Hui Zhou, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, “Syntheses, Structures, Electrochemical and Magnetic Properties of Rectangular Heterobimetallic Clusters Based on Tricyanometallic Building Blocks”, Eur. J. Inorg. Chem., 2008,717-727.

65. Wei Liu, Ru Wang, Xin-Hui Zhou, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, “Syntheses, Structures and Properties of Tricarbonyl Rhenium(I) Heteronuclear Complexes with New Bridging Ligand Containing Coupled Bis(2-pyridyl) and 1, 2-dithiolene Units”, Organometallics, 2008, 27, 126-134.

64. Cai-Ming Liu, Jing-Lin Zuo, De-Qing Zhang, Dao-Ben Zhu, 'Carboxylic acid-dependent assembly of neodymium-organic frameworks with attractive topologies and second-order nonlinear optical and/or magnetic properties',CrystEngComm., 2008, 10, 1674-1680.

63. Zhi-Guo Gu, Yi-Fan Xu, Xiu-Ju Yin, Xin-Hui Zhou, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, “Cluster-based copper(II) coordination polymers with azido bridges and chiral magnets”, Dalton Trans., 2008, 41,5593-5602.

62. Yong Ji, Rui Zhang, Xiao-Bo Du, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, “A New optical/electrochemical Na+Sensor Based on Platinum(II) Complexes Containing Crown Ether Annelated Dithiolate Ligands”, Dalton Trans., 2008,19, 2578-2582.

61. Hong-Ping Xiao, Bao-Lin Liu, Xiao-Qiang Liang, Jing-Lin Zuo*, Xiao-Zeng You, 'Synthesis and crystal structures of manganese(II) complexes with the ligands from in situ oxidation of 2-mercaptonanicotinic acid',Inorg. Chem. Commun., 2008,11, 39-43.

60. Wei Liu, Yun-Jun Guo, Yu-Jia Li, Yan-Yan Mao, Jing-Lin Zuo*, Xiao-Zeng You, ' New fluorescent benzocrown ether derivatives of tetrathiafulvalene: facile synthesis and recognition properties ',Res. Chem. Intermed., 2008, 34, 257-266.

2007

59. Jian-Qing Tao, Zhi-Guo Gu, Tian-Wei Wang, Qiao-Fang Yang, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, “Spin-crossover iron(II) complexes [Fe(Medpq)(py)2(NCS)­2] and [Fe(Medpq)(py)2(NCSe)2]: syntheses, characterization and magnetic properties”, Inorg. Chim. Acta, 2007, 360, 4125-4132.

58. Xi-Li Li, YouXuan Zheng, Jing-Lin Zuo*, You Song, Xiao-Zeng You,'Synthesis, crystal structures and triboluminescence of a pair of Eu(III)-based enantiomers', Polyhedron, 2007, 26, 5257-5262.

57. Zhi-Guo Gu, You Song, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, “Chiral Molecular Ferromagnets Based on Copper(II) Polymers with End-On Azido Bridges”, Inorg. Chem., 2007, 46, 9522-9524.

56. Cheng- Hui, Zhi-Guo Gu, Jing-Lin Zuo*,Xiao-Zeng You,'Synthesis, structure and magnetic property of a gold(I) complex with nitronyl-nitroxide radical ', Chin. J. Inorg. Chem., 2007,23, 1582-1586.

55. He-Rui Wen, Cheng-Hui Li, You Song, Jing-Lin Zuo*, Bin Zhang* and Xiao-Zeng You, “Synthesis and Magnetic Properties of a Highly Conducting Neutral Nickel Complex with Highly Conjugated Tetrathiafulvalene Dithiolate Ligand”, Inorg. Chem., 2007, 46, 6837-6839.

54. Zhi-Guo Gu, Xin-Hui Zhou, Yang-Bo Jin, Ren-Gen Xiong, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, “Crystal Structures, Magnetic and Ferroelectric Properties of Chiral Layered Metal-Organic Frameworks with Dicyanamide as Bridging Ligand”, Inorg. Chem., 2007, 46, 5462-5464.

53. Wei Liu, Yun-Jun Guo, Xi-Rui Zeng, Jing-Lin Zuo*, Xiao-Zeng You,'Syntheses, electrochemical studies and crystal structures of new unsymmetrical tetrathiafulvalene carboxylate derivatives ', J. Heterocycl. Chem., 2007, 44, 831-836.

52. Qiao-Fang Yang, Zhi-Guo Gu, Cheng-Hui Li, Jian-Qing Tao, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, “One-dimensional azido-bridged chiral copper(II) coordination polymers: syntheses, structures and magnetic studies”, Inorg. Chim. Acta, 2007, 300, 2875-2880.

51. Zhi-Guo Gu, Wei Liu, Qiao-Fang Yang, Xin-Hui Zhou, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, “Cyano-Bridged FeIII2CuII3 and FeIII4NiII4 Complexes: Syntheses, Structures, and Magnetic Properties”, Inorg. Chem., 2007, 46, 3236-3244.

50. Yang Li, Rui-Ning Wei, Rui Li, Hong-Cai Zhou, Jing-Lin Zuo*, 'Epoxidation catalyzed by iron(III) and mangahese(III) pyridine-2-carboxamido complexes ',J Mol Catal A-Chem, 2007, 266, 284-289.

49. Jia Wei, Xiao-Qiang Liang, Yi-Zhi Li, Jing-Lin Zuo*, Xiao-Zeng You,'Synthesis, crystal structures, and magnetic properties of two cyano-bridged heterobimetallic complexes with camphor derivative ligands ', Chin. J. Inorg. Chem., 2007, 23, 473-478.

48.Yong Ji, Rui Zhang, Yu-Jia Li, Yi-Zhi Li,Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, “Syntheses, Structures, and Electrochemical Properties of Platinum(II) Complexes Containing Di- tert-butylbipyridine and Crown Ether Annelated Dithiolate Ligands”, Inorg. Chem., 2007, 46, 866-873.

47. Sheng-Qian Ma, Jacqueline A Fillinger, Michael Ambrogio, Jing-Lin Zuo*, Hong-Cai Zhou*, 'Synthesis and characterizations of a magnesium metal-organic framework with a distorted (10,3)-a-net topology ', Inorg. Chem. Commun., 2007, 10, 220-222.

46. Zhi-Guo Gu, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, “A three-dimensional ferromagnet based on linkages of copper-azido clusters”, Dalton Trans., 2007, 4067-4072.

45.Xi-Li Li, Kai Chen, Yu Liu, Zhao-Xi Wang, Tian-Wei Wang, Jing-Lin Zuo*, Yi-Zhi Li, Yue Wang, Jin Song Zhu, Jun-Min Liu, You Song* and Xiao-Zeng You*, “Molecule-Based Ferroelectric Thin Films: Mononuclear Lanthanide Enantiomers Displaying Room-Temperature Ferroelectric and Dielectric Properties”, Angew. Chem. Int. Ed., 2007, 46, 6820-6823.

2006

44. Wei Liu, Jing-Hua Lu, Yong Ji, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, “A New Crown Ether Annelated Tetrathiafulvalene Derivative with Anthracene moiety as a Sensor for Li+ and 1O2”,Tetrahedron Lett., 2006, 47, 3431-3434.

43. Wei Liu, Cai-Feng Wang, Yi-Zhi Li, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, “Structural and Magnetic Studies on Cyano-bridged Rectangular Fe2M2 (M=Cu, Ni) Clusters”, Inorg. Chem., 2006, 45, 10058-10065.

42. Jian-Qing Tao, Tian-Wei Wang, Zhi-Guo Gu, Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, 'Synthesis, structure and magnetic properties of cyano-bridged dinuclear complex based on [(Tp)Fe(CN)(3)](-) ',Chin. J. Inorg. Chem., 2006, 22, 2207-2211.

41.Wei Liu, Jing-Hua Lu, Ming Xu, Jing-Lin Zuo*and Xiao-Zeng You, 'Synthesis of new TTF-anthracene dyads as potential fluorescence probe for O-1(2) ', J. Heterocycl. Chem.,43, 1685-1689.

40. Zhi-Guo Gu, Qiao-Fang Yang, Wei Liu, You Song, Yi-Zhi Li, Jing-Lin Zuo*and Xiao-Zeng You, “Cyano-Bridged Pentanuclear FeIII3MII2 (M = Ni, Co, Fe) Clusters: Synthesis, Structures, and Magnetic Properties”, Inorg. Chem., 2006, 45, 8895-8901.

39.He-Rui Wen, Cai-Feng Wang, You Song, Song Gao,Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You, “Synthesis, Crystal Structures, and Magnetic Properties of Cyano-Bridged Heterobimetallic Chains Based on [(Tp)Fe(CN)3] −”, Inorg. Chem., 2006, 45, 8942-8949.

38.Emmanuel Ngwang Nfor, Wei Liu, Jing-Lin Zuo*, Xiao-Zeng You*, ' Synthesis, crystal structure and luminescent property of the novel mu-thiocyanato-bis[(2-acetylpyridinethiosemicabazonato)(thiocyanate)] cadmium(II) complex',Transition Met. Chem., 2006, 31, 837-841.

37. He-Rui Wen, Cai-Feng Wang, Yi-Zhi Li, Jing-Lin Zuo*, You Song*and Xiao-Zeng You, “Chiral Molecule-Based Ferrimagnets with Helical Structures”, Inorg. Chem., 2006, 45, 7032-7034.

36.Wei Liu, Emmanuel Ngwang Nfor, Yi-Zhi Li, Jing-Lin Zuo*, Xiao-Zeng You*, 'Cyano-bridged one-dimensional chain containing mixed-valent Ru2(II,III) dinuclear unit', Inorg. Chem. Commun., 2006, 9, 923-925.

35.Yong Ji, Ming Xu, Rui Zhang, Jing-Lin Zuo*, Xiao-Zeng You*, 'Syntheses, structure, and electrochemical properties of unsymmetrical crown-annelated TTF derivatives ', J. Heterocyclic Chem., 43, 1361-1365.

34.Zhi-Guo Gu, Qiao-Fang Yang, Jing-Lin Zuo*, Xi-Rui Zeng, Hong-Cai Zhou, Xiao-Zeng You*, 'Two-dimensional cyanide-bridged heterobimetallic complexes based on CpCo(CN)3-: Syntheses, structures and magnetic properties', Inorg. Chim. Acta.,359, 3790-3794.

33. Cai-Feng Wang,Jing-Lin Zuo*, Bart M. Bartlett, You Song, Jeffrey R. Long* and Xiao-Zeng You, “Symmetry-Based Magnetic Anisotropy in the Trigonal Bipyramidal Cluster [Tp2(Me3tacn)3Cu3Fe2(CN)6]4+”,J. Am. Chem. Soc., 2006, 128, 7162-7163.

32.Daofeng Sun, David J. Collins,Yanxiong Ke, Jing-Lin Zuo, Hong-Cai Zhou*, 'Construction of Open Metal�Organic Frameworks Based on Predesigned Carboxylate Isomers: From Achiral to Chiral Nets', Chem. Eur. J. 2006, 12, 3768 � 3776.

31.EN Nfor, W Lu, Jing-Lin Zuo, Xiao-Zeng You, OE Offiong, 'Di-mu-acetato-bis-[(2-acetylpyridine thiosemicarbazonato)zinc(II)]',Acta Crystallogr., Sect. C: Cryst. Struct. Commun., 2006,62, M211-M213.

30.He-Rui Wen, Cai-Feng Wang, Jing-Lin Zuo*,You Song*,Xi-Rui Zeng and Xiao-Zeng You, “Syntheses, Structures and Magnetic Properties of Cyano-Bridged Heterobimetallic Complexes Based on [Fe(bpca)(CN)3]-”,Inorg. Chem., 2006, 45, 582-590.

2005-1995

29. He-Rui Wen, Cai-Feng Wang, You Song,Jing-Lin Zuo* andXiao-Zeng You*, “One-dimensional Azido-Bridged Chiral Metal Complexes with Ferromagnetic or Antiferromagnetic Interactions: Syntheses, Structures and Magnetic Studies”, Inorg. Chem., 2005, 44, 9039-9045.

28. He-Rui Wen, Jing-Lin Zuo*, Thomas A. Scott, Hong-Cai Zhou and Xiao-Zeng You, “Synthesis, structure and properties of mercury complexes with a new extended tetrathiafulvalene 4, 5-dithiolate ligand”, Polyhedron, 2005, 24, 671-677.

27. He-Rui Wen,Jing-Lin Zuo*, Wei Liu, You Song* and Xiao-Zeng You, “Syntheses, structure and properties of chiral copper(II) complexes with end-on azide bridge and chiral-bipyridine ligand”, Inorg. Chim. Acta, 2005, 358, 2565-2570.

26. Shi Wang, Jing-Lin Zuo*, Hong-Cai Zhou, You Song and Xiao-Zeng You*, “Two cyano-bridged heterotrinuclear complexes built from [(Tp)Fe(CN)3]− (Tp = hydrotris(pyrazolyl)borate): synthesis, crystal structures and magnetic properties”, Inorg. Chim. Acta, 2005, 358, 2101-2106.

25. Sheng-Gui Liu, Wei Liu, Jing-Lin Zuo*, Yi-Zhi Li and Xiao-Zeng You*, “Synthesis, structure and luminescent properties of lanthanide (III) Polymeric Complexes Constructed by Citric Acid”, Inorg. Chem. Commun., 2005, 8, 328�330.

24. Sheng-Gui Liu,Jing-Lin Zuo*, Yue Wang, Yi-Zhi Li and Xiao-Zeng You, “Synthesis, crystal structure and electroluminescence of a new blue zinc complex based on 2, 6-bis(benzimidazolyl) pyridine”, J. Phys. Chem. Solids, 2005, 66, 735-740.

23. Yong Ji, Jing-Lin Zuo*, Lixue Chen, Yun-Qi Tian,Yinglin Song, Yi-Zhi Liand Xiao-Zeng You, “Synthesis, characterization and optical limiting effect of nickel complexes of multi-sulfur 1, 2-dithiolene”, J. Phys. Chem. Solids, 2005, 66, 207-212.

22. Shi Wang, Jing-Lin Zuo*, Hong-Cai Zhou*, Hye Jin Choi, Yanxiong Ke, Jeffrey R. Long, and Xiao-Zeng You,* “[(Tp)8(H2O)6CuII6FeIII8(CN)24]4+: A Cyano-Bridged Face-Centered Cubic Cluster with Single-Molecule-Magnet Behavior”, Angew. Chem. Int. Ed., 2004, 43, 5940-5943.

21. Shi Wang, Jing-Lin Zuo*, Hong-Cai Zhou, You Song, Song Gao and Xiao-Zeng You*, “Heterobimetallic complexes based on [(Tp)Fe(CN)3]�: syntheses, crystal structures and magnetic properties”, Eur. J. Inorg. Chem., 2004, 368-3687.

20. Shi Wang, Jing-Lin Zuo*, Song Gao,You Song,Hong-Cai Zhou,Yuan-Zhu Zhang and Xiao-Zeng You*, “The Observation of Superparamagnetic Behavior in Molecular Nanowires”,J. Am. Chem. Soc., 2004, 126, 8900-8901.

19. Fritz E. Kühn*,Jing-Lin Zuo, Fabrizia Fabrizi de Biani, Ana M. Santos, Yanmei Zhang, Jin Zhao, Angela Sandulache and Eberhardt Herdtweck, “4-Ethynylpyridine as bridging moiety in mixed Ru/Re complexes”, New J. Chem., 2004, 28, 43-51.

18. Jing-Lin Zuo, Hong-Cai Zhou, R. H. Holm*, “Vanadium-Iron-Sulfur Clusters containing the cubane-type [VFe3S4] core unit: synthesis of a cluster with the topology of the PN-Cluster of nitrogenase”, Inorg. Chem., 2003, 42, 4624-4631.

17. Jing-Lin Zuo, Wen-Fu Fu, K. K. Cheung and Chi-Ming Che*, “Synthesis, Crystal Structure, and Photoluminescent Properties of a Tetracarbonyl (naphthyridylcarbamoyl) rhenium(I) Complex and a Highly Emissive Tetracarbonyl (naphthyridylamido) rhenium(I) Complex”, ”, Eur. J. Inorg. Chem., 2003, 255-262.

16.Jing-Lin Zuo, Fabrizia Fabrizi de Biani, Ana M. Santos, Klaus Köhler and Fritz E. Kühn*, “4-Ethynylpyridine as bridging moiety in mixed Rh/Re complexe”, Eur. J. Inorg. Chem., 2003, 449-452.

15. Yugen Zhang, Jing-Lin Zuo, Hong-Cai Zhou, R. H. Holm*, “Rearrangement of Symmetrical Dicubane Clusters into Topological Analogues of the P Cluster of Nitrogenase: Nature's Choice?”, J. Am. Chem. Soc., 2002, 124, 14292-14293.

14. Jing-Lin Zuo, Eberhardt Herdtweck, Fabrizia Fabrizi de Biani, Ana M. Santos and Fritz E. Kühn*, “Ruthenium(II) alkynyl-hydride and ruthenium(II) bis(s-pyridylacetylide) as ligands and linkers for metal-metal bonded complexes”, New J. Chem., 2002,26, 889-894.

13. Jing-Lin Zuo, Eberhardt Herdtweck and Fritz E. Kühn*, “Molecular rods containing ruthenium(II) alkynyl-hydride or bis (s-pyridylacetylide) and metal-metal bonding complexes”, J. Chem. Soc., Dalton Trans., 2002, 1244-1246.

12. Jing-Lin Zuo, Xiao-Zeng You*, “Chemical studies on the nonlinear optics of coordination compounds”, Chin. Sci. Bull., 2001,46, 178-184.

11. Zhen Shen, Jing-Lin Zuo*, Song Gao, You Song, Chi-Ming Che, Hoong-Kun Fun and Xiao-Zeng You*, “Ferromagnetic ordering in a two-dimensional copper complex with dual end-to-end and end-on azide bridges”, Angew. Chem. Int. Ed., 2000, 39, 3633-3635.

10. Jun-Feng Bai, Jing-Lin Zuo*, Zhen Shen, Xiao-Zeng You*, Hoong-Kun Fun and K. Chinnakali, “A convenient route to synthesize the fully conjugated bimetallic complex, (Bu4N)2{tto[Ni(dmit)2]} (tto = tetrathiooxalate, C2S42-; dmit = 1,3-dithiole-2-thione- 4,5-dithiolate, C3S52-) and the crystal structure of a new crystal form”, Inorg. Chem., 2000, 39, 1322-1324.

9. Zhen Shen, Jing-Lin Zuo*, Zhi Yu, Yong Zhang, Chi-Ming Che, Jun-Feng Bai, Hoong-Kun Fun, J. J. Vittal and Xiao-Zeng You*, “Crystal structures and magnetic properties of two alternating azide-bridged complexes [{M(dmbpy)(N3)2}n] (M=Mn or Cu; dmbpy=4,4’-dimethyl-2,2’-bipyridine)”, J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1999, 3393-3397.

8.Jing-Lin Zuo*,Jun-Feng Bai, Zhen Shen, Xiao-Zeng You, H. K. Fun, K. Chinnakali and Chi-Ming Che, “A new self-assembled Copper (I) complexes of 2-thioxo-5H-1,3-dithiolo [4,5-b] [1,4] dithiepin-6 (7H)-one showing three-dimensional supramolecular networks”, Inorg. Chim. Acta, 1999,292, 116-119.

7. Jing-Lin Zuo*,Zhao-Hui Gu Jun-Feng Bai, Zhen Shen and Xiao-Zeng You, “Synthesis, characterization and physical properties of the bis(ethylene)-dithiotetrathiafulvalene radical salt of [PVMo11O40]4-”,Trans. Met. Chem., 1999, 24, 160-162.

6. Jing-Lin Zuo*, H. K. Fun, K. Chinnakali, Xiao-Zeng You and Chi-Ming Che, “Synthesis, crystal structure and magnetic properties of a novel one-dimensional heterobimetallic polymer [{Co(dpa)(DMF)(m-SCN)3Ag}n] [dpa=bis (2-pyridyl) amine]]”, New. J. Chem., 1998, 22, 923-926.

5. Jing-Lin Zuo, Fei You, Xiao-Zeng You and H. K. Fun, “Syntheses and properties of the neutral nickel complexes of 1,2-dithiolates MEDT and PHDT, the crystal structure of [Ni(MEDT)2]”,Polyhedron, 1997, 16, 1465-1469.

4. Jing-Lin Zuo, Xiao-Zeng You, Tian-Ming Yao, H. K. Fun and B. C. Yip, “The syntheses, characterization and properties of the nickel complexes of multi-sulfur 1,2-dithiolene with strong near-IR absorption”, J. Mater. Chem., 1996,6, 1633-1637.

3. Jing-Lin Zuo, Tian-Ming Yao, Fei You, Xiao-Zeng You, H. K. Fun and K. Sivakumar, “Syntheses, properties and crystal structure of a series metal complexes of DMIT and DMISE ligand, Single ESR study of [NBu4]2[Cu/Ni(C3S4.4Se0.6)2]”,Polyhedron, 1996, 15, 3547-3557.

2. Jing-Lin Zuo, Ren-Gen Xiong. Xiao-Zeng You, and Xiao-Ying Huang, “X-ray crystal structure of Pt(bipy)(pddt)”, Inorg. Chim. Acta, 1995, 237, 177-180.

1. Jing-Lin Zuo, Tian-Ming Yao, Xue-Xiang Xu, Xiao-Zeng You and and Xiao-Ying Huang, “Synthesis, crystal structure and properties of [DASPM][Ni(PDDT)2]”, Polyhedron, 1995, 14, 483-487.