Publications

2015:

任旻,郑丽敏,稀土单分子磁体(综述),化学学报 2015, 73(11), 1091-1113. DOI:10.6023/A15060376.

Song-Song Bao, Nan-Zhu Li, Jared M. Taylor, Yang Shen, Hiroshi Kitagawa, Li-Min Zheng,* A Co-Ca phosphonate showing humidity-sensitive single crystal-to-single crystal structural transformation and tunable proton conduction properties, Chem. Mater. 2015, 27, 8116–8125. DOI: 10.1021/acs.chemmater. 5b03897.

Dai Zeng, Min Ren, Song-Song Bao, Jian-Shen Feng, Li Li and Li-Min Zheng,* pH-Controlled polymorphism in a layered dysprosium phosphonate and its impact on the magnetization relaxation, Chem. Commun. 2015, 51, 2649-2652.DOI: 10.1039/C4CC09341K.

Xun-Gao Liu, Song-Song Bao, Jian Huang, Kazuya Otsubo, Jian-Shen Feng, Min Ren, Feng-Chun Hu, Zhihu Sun, Yi-Zhi Li, Li-Min Zheng,* Shi-Qiang Wei,* Hiroshi Kitagawa,* Homochiral metal phosphonate nanotubes, Chem. Commun. 2015, 51, 15141-15144.DOI: 10.1039/C5CC05647K.

Jian-Shen Feng, Song-Song Bao, Min Ren, Zhong-Sheng Cai and Li-Min Zheng,* Chirality- and pH-controlled supramolecular isomerism in metal phosphonates, Chem. Eur. J. 2015, 21, 17336-17343.DOI: 10.1002/chem.201502335.

Ting-Ting Wang, Min Ren, Song-Song Bao, Zhong-Sheng Cai, Bin Liu, Ze-Hua Zheng, Zhong-Li Xu and Li-Min Zheng,* The O-P-O bridged Mn2(salen)2 chains showing coexistence of single chain magnet and metamagnet behavior,Dalton Trans. 2015, 44, 4271-4279. DOI: 10.1039/C4DT03888F.

Haiquan Tian, Song-Song Bao and Li-Min Zheng,* Enlarging the ring by incorporating phosphonate coligand: from the cyclic hexanuclear to octanuclear dysprosium clusters, Dalton Trans. 2015, 44, 14208–14212. DOI: 10.1039/c5dt02468d.

Jian-Shen Feng, Zhong-Sheng Cai, Min Ren, Song-Song Bao, and Li-Min Zheng,* Racemic cobalt phosphonates incorporating flexible bis(imidazole) co-ligands,Dalton Trans. 2015, 44, 18122-18129.

Min Ren, Song-Song Bao, Bing-Wu Wang, Rute A. S. Ferreira, Li-Min Zheng,* Luis D. Carlos,* Lanthanide phosphonates with pseudo-D5h local symmetry exhibiting magnetic and luminescent bifunctional properties,Inorg. Chem. Front. 2015, 50, 2, 558–566. DOI: 10.1039/c4qi00242c.

Min Ren, Carlos D. S. Brites, Song-Song Bao, Rute A. S. Ferreira, Li-Min Zheng* and Luis D. Carlos,* A luminescent ratiometric thermometer based on a lanthanide phosphonate dimer, J. Mater. Chem. C. 2015, 3, 8480-8484. DOI: 10.1039/C5TC01468A.

Yue Wang, Chi Zhang, Hongmei Li, Guoxing Zhu, Song-Song Bao, Shiqiang Wei, Li-Min Zheng, Min Ren and Zheng Xu,* Synthesis, characterization and in vitro anticancer activity of the biomolecule-based coordination complex nanotubes, J. Mater. Chem. B 2015, 3, 296–305.

Tao Zheng, Zhong-Sheng Cai, Wei-Xuan Nie, Min Ren, Song-Song Bao* and Li-Min Zheng,* Modulating the microporosity of cobalt phosphonates via positional isomerism of co-linkers, CrystEngComm 2015, 17, 8926–8932. DOI: 10.1039/C5CE01087J.