Publications

2017:

1. Min Liu, Jian-Shen Feng, Song-Song Bao,* and Li-Min Zheng,* Formation mechanism and reversible expansion and shrinkage of Mg-based homochiral metal-organic nanotubes, Chem. Eur. J. 2017, 23, 1086–1092. DOI: 10.1002/chem.201603776.

2. Kun Fan+, Wei-Xuan Nie+, Lu-Ping Wang, Chwen-Haw Liao, Song-Song Bao, and Li-Min Zheng,* Defective Metal–Organic Frameworks Incorporating Iridium-Based Metalloligands: Sorption and Dye Degradation Properties, Chem. Eur. J. 2017, 23, 6615–6624. DOI: 10.1002/chem.201700365.

3. Jian Huang,+ Hong-ming Ding,+ Yan Xu,+ Dai Zeng, Hui Zhu, Dong-Mian Zang, Song-Song Bao,* Yu-Qiang Ma,* Li-Min Zheng,* Chiral Expression from Molecular to Macroscopic Level via pH Modulation in Terbium Coordination Polymers, Nat. Commun. 2017, 8, 2131. DOI: 10.1038/s41467-017-02260-2