gif
欢迎访问南京大学配位化学国家重点实验室郑佑轩课题组


 课题组负责人:

郑佑轩 教授


博士研究生:

       

袁丽 (2020级)                                                                    廖湘骥 (2020级)

 

                                   霍中中 (和陈浩教授联合培养)                                                                            胡家俊 (2021) 

  

                                              钟笑笙 (2021)                                                                         倪华秀 (2022

 

                                                  邢  帅 (2022                                                                                          王  雨 (2023)

 

                                        杨逸钒 (2023                                                  洪先芳 (2023级,和李承辉教授联合培养)


硕士研究生:

     

刘启明 (2021级)                                                                     宋诗全 (2021级)

     

魏祎 (2021级,和宋友教授联合培养)                                         梁佳琪(2022,和宋友教授联合培养

    

        徐俊伟 (2022)                                                                王相智 (2022)

 

                          朱佳真 (2023)                                                                       毛  丹 (2023)

本科生:                      

      

陈子璇  (2020                                                  席佳琪 (2020

 

吴晨扬  (2021                                                     徐梓策 (2021


 

毕业生

2023年: 

叶程辉(本科毕业),香港大学攻读博士学位   


2022

峰(博士毕业),宁波工程学院

1. Xu-Feng Luo,# Shi-Quan Song,# Xueying Wu,# Ching-Fai Yip, Songliang Cai*, You-Xuan Zheng*, A Chiral Spirofluorene-Embedded Multiple-Resonance Thermally Activated Delayed Fluorescence Emitter for Efficient Pure-Green Circularly Polarized Electroluminescence, Aggregate, 2023, DOI: 10.1002/agt2.445.

2. Xu-Feng Luo, Hua-Xiu Ni, Xiao Liang, Dezhi Yang, Dongge Ma, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Face-to-face Steric Modulation to Achieve High Performance Multiple Resonance Thermally Activated Delayed Fluorescence Emitters with Quenching Resistant Effect, Adv. Opt. Mater., 2023, 11, 2203002.

3. Xu-Feng Luo, Hua-Xiu Ni, Liangjun Shen, Lejia Wang, Xunwen Xiao, You-Xuan Zheng*, Indolo[3,2,1-jk]carbazole Fused Multiple Resonance Induced Thermally Activated Delayed Fluorescence Emitter for Efficient Narrowband OLED, Chem. Commun., 2023, 59, 2489 - 2492.

4. Xu-Feng Luo, Shi-Quan Song, Hua-Xiu Ni, Huili Ma, Dezhi Yang, Dongge Ma, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Multiple-Resonance-Induced Thermally Acitvated Delayed Fluorescence Materials Based on Indolo[3,2,1-jk]carbazole with an Efficient Narrowband Pure-Green Electroluminescence, Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61, e202209984.

5. Xu-Feng Luo#, Hua-Xiu Ni#, An-Qi Lv, Hui-Li Ma*, You-Xuan Zheng*, High-efficiency and Narrowband OLEDs from Blue to Yellow with Ternary Boron/nitrogen-based Polycyclic Heteroaromatic Emitters, Adv. Opt. Mater., 2022, 10, 2200504.

6. Xu-Feng Luo, Hua-Xiu Ni, Hui-Li Ma, Zhong-Ze Qu, Jie Wang, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Fused π-Extended Multiple-resonance Induced Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials for High-efficiency and Narrowband OLEDs with Low Efficiency Roll-off, Adv. Opt. Mater., 2022, 10, 2102513.

7. Xufeng Luo, Lixiu Zhang, Youxuan Zheng,* Liming Ding*, Reverse intersystem crossing process improvement of MR-TADF emitters for OLEDs, J. Semicond., 2022, 43(11), 110202.

8. Xu-Feng Luo, Fang-Ling Li, Jian-Wei Zou, Qian Zou, Jian Su, Meng-Xi Mao, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, A Series of Fused Carbazole/Carbonyl based Blue to Yellow-Green Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials for Efficient Organic Light-Emitting Diodes, Adv. Opt. Mater., 2021, 9, 2100784.

9. Xu-Feng Luo#, Zhong-Ze Qu#, Hua-Bo Han, Jian Su, Zhi-Ping Yan, Xiao-Min Zhang, Jing-Jing Tong, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Carbazole-based Iridium(III) Complexes for Electrophosphorescence with EQE of 32.2% and Low Efficiency Roll-off, Adv. Opt. Mater., 2021, 9(3), 2001390.

10. Xu-Feng Luo,#Hua-Bo Han,# Zhi-Ping Yan, Zheng-Guang Wu, Jian Su,Jian-Wei Zou, Zi-Qi Zhu, You-Xuan Zheng,* Jing-Lin Zuo, Multicolor circularly polarized photoluminescence and electroluminescence with 1,2-diaminecyclohexane enantiomers, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2020, 12(20), 23172–23180.


张一品(博士毕业),研一新材料有限责任公司(南京)

1. Yi-Pin Zhang, Meng-Xi Mao, Shi-Quan Song, Yi Wang, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo and Yi Pan, Circularly Polarized White Organic Light-Emitting Diodes Based on Spiro-type Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials, Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61(23), e202200290.

2. Yi-Pin Zhang, Shi-Quan Song, Meng-Xi Mao, Cheng-Hui Li,You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Efficient Circularly Polarized Photoluminescence and Electroluminescence of Chiral Spiro-skeleton based Thermally Activated Delayed Fluorescence Molecules, Sci. China Chem., 2022, 65(7), 1347-1355.

3. Yi-Pin Zhang, You-Xuan Zheng*, Frontiers in Chiral Phosphorescent Complexes for Circularly Polarized Electroluminescence, Dalton Trans., 2022, 51, 9966 – 9970.

4. Yi-Pin Zhang, Xiao Liang, Xu-Feng Luo, Shi-Quan Song, Si Li, Yi Wang, Zhi-Ping Mao, Wen-Ye Xu, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Yi Pan, Chiral Spiro-Axis Induced Blue Thermally Activated Delayed Fluorescence Material for Efficient Circularly Polarized OLEDs with Low Efficiency Roll-off, Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60(15), 8435-8440.


毛梦茜(硕士毕业),荣耀科技有限责任公司(北京)

1. Meng-Xi Mao, Fang-Ling Li, Shuai Xing, Xu-Feng Luo, Qi-Ming Liu, Zhen-Long Tu, You-Xuan Zheng*, Simple synthesis of red iridium(III) complexes with sulfur-contained four-membered ancillary ligands for OLEDs, Molecules, 2021, 26, 2599. 

2. Meng-Xi Mao, Shuai Xing, Yi-Ping Zhang, Zhong-Ze Qu, Li Yuan, Jia-Jun Hu, Xiang-Ji Liao, Yue Zhao* and You-Xuan Zheng*, Iridium(III) complexes incorporating thieno[2,3-d]pyrimidine units for efficient orange-to-yellow electroluminescence with low efficiency roll-off, J. Mater. Chem. C, 2022, 10, 8650 – 8656.


曲忠泽(硕士毕业),美国加州大学圣芭芭拉分校攻读博士学位

1. Xu-Feng Luo#, Zhong-Ze Qu#, Hua-Bo Han, Jian Su, Zhi-Ping Yan, Xiao-Min Zhang, Jing-Jing Tong, You-Xuan Zheng*Jing-Lin Zuo, Carbazole-based Iridium(III) Complexes for Electrophosphorescence with EQE of 32.2% and Low Efficiency Roll-off, Adv. Opt. Mater., 2021, 9(3), 2001390.

2. Zhong-Ze Qu, Xu-Feng Luo, Meng-Xi Mao, Ching-Fai Yip, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo*, Iridium(III) Complexes Based on Indolo[3,2,1-jk]carbazole Derivatives for Narrowband Organic Light-Emitting Diodes with EQE of 32.3% and Low Efficiency Roll-off, Adv. Energy Sustainability Res., 2022, DOI: 10.1002/aesr.202200057.


2021年:

梁啸(博士毕业),无锡三月光电科技有限公司

1. Xiao Liang, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Two-Photon Ionization Induced Stable White Organic Long Persistent Luminescence, Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60(31), 16984-16988.

2. Jun-Jian Lu,# Xiao Liang,# Xu-Feng Luo, Zheng-Guang Wu*, You-Xuan Zheng,* Efficient blue, green and red iridium(III) complexes with noncovalently-linked pyrazole/pyrazolide rings for organic light-emitting diodes, New J. Chem., 2020, 44, 530-536.

3. Xiao Liang, Ting-Ting Liu, Zhi-Ping Yan, Yan Zhou, Jian Su, Xu-Feng Luo, Zheng-Guang Wu, Yi Wang, You-Xuan Zheng*, Jing-Ling Zuo, Organic Room Temperature Phosphorescence with Strong Circular Polarized Luminescence based on Paracyclophanes, Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 17220 –17225.

4. Xiao Liang, Zhen-Long Tu, You-Xuan Zheng,* Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials: Towards Realization of High Efficiency Through Strategic Small Molecular Design, Chem. Eur. J., 2019, 25(22), 5623-5642.

5. Xiao Liang,# Feng Zhang,# Zhi-Ping Yan, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng,* Gang Cheng,* Yi Wang,* Jing-Lin Zuo, Yi Pan, Chi-Ming Che,* Fast synthesis of iridium(III) complexes incorporating a bis(diphenylphorothioyl)amide ligand for efficient pure green OLEDs, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11, 7184-7191.

6. Xiao Liang, Zhi-Ping Yan, Hua-Bo Han, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng,* Hong Meng,* Jing-Lin Zuo,* Wei Huang,* Peripheral amplification of multi-resonance induced thermally activated delayed fluorescence for highly efficient OLEDs, Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 11316-11320.

7. Xiao Liang, Hua-Bo Han, Zhi-Ping Yan, Liang Liu, You-Xuan Zheng,* Hong Meng,* Wei Huang, Versatile functionalization of trifluoromethyl based deep blue thermally activated delayed fluorescence materials for organic light emitting diodes, New J. Chem., 2018, 42, 4317 – 4323.


涂贞龙(博士毕业),博士后

1. Zhen-Long Tu, Jun-Jian Lu, Xu-Feng Luo, Jia-Jun Hu, Si Li, Yi Wang, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Yi Pan, Blue Axially Chiral Biphenyl Based Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials for Efficient Circularly Polarized OLEDs, Adv. Opt. Mater., 2021, 9, 2100596.

2. Jun-Jian Lu#, Zhen-Long Tu#, Xu-Feng Luo, Yi-Pin Zhang, Zhong-Ze Qu, Xiao Liang, Zheng-Guang Wu,* You-Xuan Zheng*, Pyridinylphosphorothioate-based blue iridium(III) complex with double chiral centers for circularly polarized electroluminescence, J. Mater. Chem. C, 2021, 9, 5244 - 5249.

3. Zhen-Long Tu, Zhi-Ping Yan, Xiao Liang, Lei Chen, Zheng-Guang Wu, Yi Wang, You-Xuan Zheng,* Jing-Lin Zuo, Yi Pan, Axially chiral biphenyl compound-based thermally activated delayed fluorescent materials for high-performance circularly polarized organic light-emitting diodes, Adv. Sci., 2020, 7(15), 2000804.

4. Guang-Zhao Lu,# Zhen-Long Tu,# Liang Liu, Wen-Wei Zhang,* You-Xuan Zheng*, Fast synthesis of iridium(III) complexes with sulfur containing ancillary ligand for high-performance green OLEDs with EQE exceeding 31%, J. Mater. Chem. C, 2019, 7, 7273 - 7278.

5. Guang-Zhao Lu,# Zhen-Long Tu,# Liang Liu, You-Xuan Zheng,* Yue Zhao,* Two platinum(II) complexes with a 4-phenyl-4H-1,2,4-triazole derivative as an ancillary ligand for efficient green OLEDs, Dalton Trans., 2019, 48, 1892 - 1899.


陆军建(博士毕业),湖南人文科技学院

1. Jun-Jian Lu#, Zhen-Long Tu#, Xu-Feng Luo, Yi-Pin Zhang, Zhong-Ze Qu, Xiao Liang, Zheng-Guang Wu,* You-Xuan Zheng*, Pyridinylphosphorothioate-based blue iridium(III) complex with double chiral centers for circularly polarized electroluminescence, J. Mater. Chem. C, 2021, 9, 5244 - 5249.

2. Jun-Jian Lu,# Xiao Liang,# Xu-Feng Luo, Zheng-Guang Wu*, You-Xuan Zheng,* Efficient blue, green and red iridium(III) complexes with noncovalently-linked pyrazole/pyrazolide rings for organic light-emitting diodes, New J. Chem., 2020, 44, 530-536.


刘亭亭(硕士毕业),天马(上海)微电子有限公司

1. Zhi-Ping Yan#, Ting-Ting Liu#, Ruixia Wu, Xiao Liang, Zhi-Qiang Li, Liang Zhou*, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo*, Chiral Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials based on R/S-N2,N2'-Diphenyl-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diamine Donor with Narrow Emission Spectra for Highly Efficient Circularly Polarized Electroluminescence, Adv. Funct. Mater., 2021, 31, 2103875.

2. Ting-Ting Liu,# Zhi-Ping Yan,# Li Yuan, Xu-Feng Luo,Zhen-Long Tu, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Chiral Thermally Activated Delayed Fluorescence Emitters Based Efficient Circularly Polarized Organic Light Emitting Diodes Featuring Low Efficiency Roll-Off, ACS Appl. Mater. & Interface, 2021, 13, 56413–56419.


李芳龄(硕士毕业),华星光电(武汉)有限公司

1. Xu-Feng Luo, Fang-Ling Li, Jian-Wei Zou, Qian Zou, Jian Su, Meng-Xi Mao, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, A Series of Fused Carbazole/Carbonyl based Blue to Yellow-Green Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials for Efficient Organic Light-Emitting Diodes, Adv. Opt. Mater., 2021, 9, 2100784.

2. Meng-Xi Mao, Fang-Ling Li, Shuai Xing, Xu-Feng Luo, Qi-Ming Liu, Zhen-Long Tu, You-Xuan Zheng*, Simple synthesis of red iridium(III) complexes with sulfur-contained four-membered ancillary ligands for OLEDs, Molecules, 2021, 26, 2599.

3. Ning Su, Fang-Ling Li, You-Xuan Zheng,* Four-membered red iridium(III) complexes with Ir-S-C-S structures for efficient organic light-emitting diodes, J. Mater. Chem. C, 2020, 8, 7411 - 7416.


朱金军(硕士毕业,和史壮志教授联合培养)

1. Xiang-Ji Liao#, Jin-Jun Zhu#, Li Yuan, Zhi-Ping Yan, Xu-Feng Luo, Yi-Pin Zhang, Jun-Jian Lu, You-Xuan Zheng*, Efficient organic light-emitting diodes based on iridium(III) complexes containing indolo[3,2,1-jk]carbazole derivatives with narrow emission bandwidths and low efficiency roll offs, J. Mater. Chem. C, 2021, 9, 8226 – 8232.

2. Xiang-Ji Liao#, Jin-Jun Zhu#, Li Yuan, Zhi-Ping Yan, Zhen-Long Tu, Meng-Xi Mao, Jun-Jian Lu, Wen-Wei Zhang*, You-Xuan Zheng*, Efficient organic light-emitting diodes with narrow emission bandwidths based on iridium(III) complexes with pyrido[3',2':4,5]pyrrolo[3,2,1-jk]carbazole unit, Mater. Chem. Front., 2021, 5, 6951- 6959.


丁千钧(本科毕业),保送北京大学


邹健伟(本科毕业),保送北京大学


戴飞(本科毕业),保送中国科学院生物与化学交叉研究中心


2020年:

吴正光 (研究助理出站),南通大学任教

1. Tai-Ge Dong#, Zheng-Guang Wu#, Fang-Ling Li, Jun-Zhuan Wang, You-Xuan Zheng,* Lin-Wei Yu*, Helical stacking assembly of orderly silicon nanowire multilayers for ultra-strong dissymmetrical amplification of circularly polarized light, Adv. Opt. Mater., 2022, DOI: 10.1002/adom.202201105.

2. Zheng-Guang Wu,* Bing Yang, Yu-Chen Qiu, Yang Wang,* Hong Dai,* You-Xuan Zheng, * Yi Wang, Lanping Hu, Yi Pan, Design of pyridinylphosphinate-based blue iridium phosphors for high-efficiency organic light-emitting diodes, Dalton Trans., 2021, 50, 3887–3893.

3. Jun-Jian Lu#, Zhen-Long Tu#, Xu-Feng Luo, Yi-Pin Zhang, Zhong-Ze Qu, Xiao Liang, Zheng-Guang Wu,* You-Xuan Zheng*, Pyridinylphosphorothioate-based blue iridium(III) complex with double chiral centers for circularly polarized electroluminescence,J. Mater. Chem. C, 2021, 9, 5244 - 5249.

4. Zheng-Guang Wu†, Xiang-Ji Liao†, Li Yuan, Yi Wang, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Yi Pan, Visible-light-mediated click chemistry for highly regioselective azide-alkyne cycloaddition via photoredox electron-transfer strategy, Chem. Eur. J., 2020, 26, 5694-5700.

5. Jun-Jian Lu#, Xiao Liang#, Xu-Feng Luo, Zheng-Guang Wu*, You-Xuan Zheng*, Efficient blue, green and red iridium(III) complexes with noncovalently-linked pyrazole/pyrazolide rings for organic light-emitting diodes, New J. Chem., 2020, 44, 530-536.

6. Zheng-Guang Wu, Hua-Bo Han, Zhi-Ping Yan, Xu-Feng Luo, Yi Wang, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Yi Pan, Chiral Octahydro-binaphthol Compound-based Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials for Circularly Polarized Electroluminescence with Superior EQE of 32.6% and Extremely Low Efficiency Roll-off, Adv. Mater., 2019, 31(28), 201900524.

7. Weigang  Zhang,  Zhenlei Zou, Yuanheng Wang, Yi Wang*, Yong Liang*, Zhengguang  Wu*, Youxuan Zheng, Yi Pan, A  General Leaving Group-Assisted Strategy for Photoinduced  Fluoroalkylations using N-Hydroxybenzimidoyl Chloride Esters, Agnew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 624.

8. Zheng-Guang Wu, Zhi-Ping Yan, Xu-Feng Luo, Li Yuan, Yi Wang, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Yi Pan, Non-doped and doped circularly polarized organic light-emitting diodes with high performances based on chiral octahydro-binaphthyl delayed fluorescence luminophores, J. Mater. Chem. C, 2019, 7, 7045 - 7052.

9. Xiao-Feng Ma, Xu-Feng Luo, Zhi-Ping Yan, Zheng-Guang Wu*, Yue Zhao*, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo*, Synthesis, Crystal Structure and Photoluminescence of A Series of Iridium(III) Complexes Containing Pentafluorosulfanyl Group, Organometallics, 2019, 38, 3553−3559.

10. Xiao-Feng Ma,Jing-Cheng Xia, Zhi-Ping Yan, Xu-Feng Luo, Zheng-Guang Wu*, You-Xuan Zheng*, Wen-Wei Zhang*,Highly  effieicnt green and red elelctroluminescence with extremely low  efficiency roll-off based on iridium(III) complexes containing  bis(diphenylphorothioyl)amide ancillary ligand, J. Mater. Chem. C, 2019, 7, 2570-2576.

11. Zhi-Ping Yan, Xu-Feng Luo, Kang Liao, Zi-Xuan Lin, Zheng-Guang Wu*, Yong-Hui Zhou*, You-Xuan Zheng*, The Taiji and Eight Trigrams Chemistry Philosophy of Chiral Iridium(III) Complexes with Triplex Stereogenic Centers, Dalton Trans., 2018, 47, 4045 – 4048.

12. Zheng-Guang Wu, Xiao Liang, Jie Zhou, Yi Wang*, You-Xuan Zheng*, Yu-Feng Li, Yi Pan, Photocatalyzed Cascade Oxidative Annulation of Propargylamines and Phosphine Oxides, Chem. Commun., 2017, 53, 6637-6640.

13. Zheng-Guang Wu, Jie Zhou, Lei Yu, Georgios Karotsis, Yi Wang*, You-Xuan Zheng*, Yi Pan, Novel phosphine oxide-based electron-transporting materials for efficient phosphorescent organic light-emitting diodes, J. Mater. Chem. C, 2017, 5, 8579 – 8585.

14. Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Liang Zhou*, Yi Wang*, Yi Pan, Suppression of efficiency roll-off in highly efficient blue phosphorescent organic light-emitting devices using novel iridium phosphors with good electron mobility, Org. Electron., 2017, 42, 141-145.

15. Zheng-Guang Wu, Yi-Ming Jing, Guang-Zhao Lu, Jie Zhou, You-Xuan Zheng*, Liang Zhou*, Yi Wang*, Jing-Lin Zuo, Yi Pan, Hong-Jie Zhang, Novel Design of Iridium Phosphors with Pyridinylphosphinate Ligands for Highly Efficient Blue Organic Light-emitting Diodes, Sci. Rep., 2016, 6, 38478.


晏志平(博士毕业)佛山季华实验室

1. Zhi-Ping Yan,# Li Yuan,# Yuan Zhang, Meng-Xi Mao, Xiang-Ji Liao, Hua-Xiu Ni, Zhi-Heng Wang, Zhongfu An, You-Xuan Zheng,* Jing-Lin Zuo, Chiral dual-core organoboron structure realizes dual-channel enhanced ultrapure blue emission and highly efficient circularly polarized electroluminescence, Adv. Mater., 2022, 34, 2204253.

2. Zhi-Ping Yan#, Ting-Ting Liu#, Ruixia Wu, Xiao Liang, Zhi-Qiang Li, Liang Zhou*, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo*, Chiral Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials based on R/S-N2,N2'-Diphenyl-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diamine Donor with Narrow Emission Spectra for Highly Efficient Circularly Polarized Electroluminescence, Adv. Funct. Mater., 2021, 2103875.

3. Chong Zhang, Zhi-Ping Yan, Xi-Yan Dong, Zhen Han, Si Li, Ting Fu, Yan-Yan Zhu, You-Xuan Zheng*, Yun-Yin Niu*, Shuang-Quan Zang*, Enantiomeric MOF crystals using helical channels as palettes with bright white circularly polarized luminescence, Adv. Mater., 2020, 202002914.

4. Si Li#, Zhi-Ping Yan#, Xin-lei Li, Yu-Jin Kong, Hai-Yang Li, Guang-Gang Gao*, You-Xuan Zheng, Shuang-Quan Zang*, Stepwise Achievement of Circularly Polarized Luminescence on Atomically Precise Silver Clusters, Adv. Sci., 2020, 202000738.

5. Zhi-Ping Yan, Xu-Feng Luo, Kang Liao, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo*, Rational design of the platinahelicene enantiomers for deep-red circularly polarized organic light-emitting diodes, Front. Chem., 2020,8, 501.

6. Zhi-Ping Yan, Kang Liao, Hua-Bo Han, Jian Su, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Chiral iridium(III) complexes with four-membered Ir-S-P-S chelating ring for high-performance circularly polarized OLEDs, Chem. Commun., 2019, 55, 8215 – 8218.

7. Zhi-Ping Yan, Xu-Feng Luo, Wei-Qiang Liu, Zheng-Guang Wu, Xiao Liang, Kang Liao, You-Xuan Zheng*, Liang Zhou*, Jing-Lin Zuo*, Yi Pan, Hongjie Zhang, Configurationally stable platinahelicene enantiomers for efficient circularly polarized phosphorescent organic light-emitting diodes, Chem. Eur. J., 2019, 25, 5672 –5676.

8. Zhi-Ping Yan, Xu-Feng Luo, Kang Liao, Zi-Xuan Lin, Zheng-Guang Wu*, Yong-Hui Zhou*, You-Xuan Zheng*, The Taiji and Eight Trigrams Chemistry Philosophy of Chiral Iridium(III) Complexes with Triplex Stereogenic Centers, Dalton Trans., 2018, 47, 4045 – 4048.

张 琳 (硕士毕业),上海天马微电子

1. Lin Zhang, Zhi-Ping Yan, Zhen-Long Tu, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Green-emitting iridium(III) complexes containing pyridine sulfonic acid as ancillary ligands for efficient OLEDs with extremely low efficiency roll-off, J. Mater. Chem. C, 2019, 2019, 7, 11606 – 11611.

2. Lin Zhang, Zhiping Yan, You-Xuan Zheng*, Efficient sky-blue OLEDs with extremely low efficiency roll-off based on stable iridium complexes with bis(diphenylphorothioyl)amide ligand, Dalton Trans., 2019, 48, 9744 - 9750.


梁炜秋 (本科毕业),保送北京大学


陈 磊 (本科毕业),保送复旦大学


林子烜 (本科毕业),公务员


2019年:

韩华博 (博士毕业),商丘师范学院任教

1. Xu-Feng Luo#, Hua-Bo Han#, Zhi-Ping Yan, Zheng-Guang Wu, Jian Su,Jian-Wei Zou, Zi-Qi Zhu, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Multi-color Circularly Polarized Photoluminescence and Electroluminescence with 1,2-Diaminecyclohexane Enantiomers, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2020, 12(20), 23172-23180.

2. Hua-Bo Han, Zhen-Long Tu, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Green iridium complexes based on pyrimidine derivatives for efficient electroluminescence with EQE near 30%, Dyes and Pigments, 2019, 160, 863-871.

3. Hua-Bo Han, Zheng-Guang Wu, Zhi-Ping Yan, Yue Zhao, You-Xuan Zheng*, Efficient green photoluminescence and electroluminescence of iridium complexes with high electron mobility, Dalton Trans., 2018,47, 16543-16550.

4. Hua-Bo Han, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Efficient bluish green electroluminescence of iridium complexes with good electron mobility, New J. Chem., 2018, 42, 13351-13357.

5. Hua-Bo Han, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Efficient electroluminescence of bluish green iridium complexes with 2-(3,5-bis(trifluoromethyl) phenyl)pyrimidine and 2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-5-fluoropyrimidine main ligands, Inorg. Chem. Front., 2018, 5, 1545-1552.

6. Hua-Bo Han, Xiao-Feng Ma, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Highly efficient yellow electroluminescence of iridium complexes with good electron mobility, Mater. Chem. Front., 2018,2, 1284-1290.

7. Hua-Bo Han, Rong-Zhen Cui, Guang-Zhao Lu, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Liang Zhou*, Hongjie Zhang, Efficient orange-red electroluminescence of iridium complexes with 1-(2,6-bis(trifluoromethyl)pyridin-4-yl)isoquinoline and 4-(2,6-bis(trifluoromethyl)pyridin-4-yl) quinazoline ligands, Dalton Trans., 2017, 46, 14916-14925.

8. Hua-Bo Han, Rong-Zhen Cui, Yi-Ming Jing, Guang-Zhao Lu, You-Xuan Zheng*, Liang Zhou,* Jing-Lin Zuo, Hongjie Zhang, Highly efficient red electroluminescence of iridium complexes with 1-(2,6-bis(trifluoromethyl)pyridin-4-yl)isoquinoline and 4-(2,6-bis(trifluoromethyl)pyridin-4-yl)quinazoline main ligands, J. Mater. Chem. C, 2017,5, 8150-8159.


苏 宁 (博士毕业生),云南大学任教

1. Ning Su, Fang-Ling Li, You-Xuan Zheng*, Four-membered red iridium(III) complexes with Ir-S-C-S structures for efficient organic light-emitting diodes, J. Mater. Chem. C, 2020, 8, 7411-7416.

2. Ning Su‡, Cheng-Zhen Shen‡, You-Xuan Zheng*, Room temperature fast synthesis four-membered red iridium(III) complexes containing Ir-S-P-S structures for OLEDs, J. Organomet. Chem., 2019, 896, 188-193.

3. Ning Su, Hui-Qing Yang, Cheng-Zhen Shen, Zhi-Ping Yan, Zhao-Xu Chen, You-Xuan Zheng*, Rapid room temperature synthesis of red iridium(III) complexes with Ir-S-P-S structures for efficient OLEDs, J. Mater. Chem. C, 2019, 7, 6972-6977.

4. Ning Su, You-Xuan Zheng*, Four membered red iridium(III) complexes with Ir-S-P-S structures: rapidly room temperature synthesis and application in OLEDs, Dalton Trans., 2019, 48, 7583-7588.