gif
欢迎访问南京大学配位化学国家重点实验室郑佑轩课题组


发表文章

2024年:

254Shuai Xing,Xiao-Sheng Zhong, Xiang-Ji Liao, Yu Wang, Li Yuan, Hua-Xiu Ni,You-Xuan Zheng*, Axially Chiral Multiple Resonance Thermally Activated Delayed Fluorescence Enantiomers for Efficient Circularly Polarized Electroluminescence, Adv. Opt. Mater., 2024, DOI: 10.1002/adom.202400685.

253. Li Yuan#, Yi-Fan Yang#, Zhi-Ping Yan, Jia-Jun Hu, Dan Mao, Hua-Xiu Ni, You-Xuan Zheng*, Circularly Polarized Electroluminescence from Intrisically Axial Chiral Materials Based on Bidibenzo[b,d]furan/bidibenzo[b,d]thiophene, Adv. Funct. Mater., 2024, DOI: 10.1002/adfm.202403803.

252. Shi-Quan Song, Xiao Han, Zhong-Zhong Huo, Ching-Fai Yip, Xian-Fang Hong, Meng-Ning Ding, You-Xuan Zheng*, Chiral multiple-resonance thermally activated delayed fluorescence materials based on chiral spiro-axis skeleton for efficient circularly polarized electroluminescence, Sci. China Chem., 2024, DOI: 10.1007/s11426-024-2087-1.

251. Li Yuan, Jun-Wei Xu, Zhi-Ping Yan, Yi-Fan Yang, dan Mao, Jia-Jun Hu, Hua-Xiu Ni, Cheng-Hui Li,* Jing-Lin Zuo, You-Xuan Zheng,* Tetraborated Intrinsically Axial Chiral Multi-resonance Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials, Angew. Chem. Int. Ed., 2024, DOI: 10.1002/anie.202407277

50. You-Xuan Zheng, Chapter 35: Circularly Polarized Luminescence Materials and Their Organic Light-emitting Device Performances, Kazuo Akagi (Ed.): Chiral Luminescence. From Molecules to Materials and Devices, ISBN 9783527351800, Wiley-VCH.

 

249. Zhi-Ping Yan,# Meng-Xi Mao,# Qi-Ming Liu, Li Yuan, Xu-Feng Luo, Xiang-Ji Liao, Wei Cai, You-Xuan Zheng*, Rigidity-Enhanced Narrowband Iridium(III) Complexes with Finely-Optimized Emission Spectra for Efficient Pure-Red Electroluminescence, Adv. Funct. Mater., 2024, 34, 2402906.

248Shi-Quan Song#, Ching-Fai Yip#, Qi-Ming Liu, Xiao-Sheng Zhong, Yi Wang, You-Xuan Zheng*, Efficient OLEDs with Alleviated Efficiency Roll-off Based on MR-TADF Materials containing Indolo[3,2,1-jk]carbazole, Adv. Opt. Mater., 2024, 12, 2400200.

247. Minghua Gong, # Li Yuan, # You-Xuan Zheng*, Wen-Hua Zheng*, Planar Chiral Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials Based on Di[2.2]paracyclophane for Circularly Polarized Electroluminescence, Adv. Funct. Mater., 2024, 34, 2314205.

246. Xiao-Sheng Zhong, Li Yuan, Xiang-Ji Liao, Jia-Jun Hu, Shuai Xing, Shi-Quan Song, Jia-Qi Xi, You-Xuan Zheng*, Circularly Polarized Organic Light-emitting Diodes Based on Chiral Hole Transport Enantiomers, Adv. Mater., 2024, 36, 2311857.

245. Jingjing Tong+, Peng Wang+, Xiang-Ji Liao, Yi Wang,* You-Xuan Zheng,* Yi Pan, Chiral Sulfonyl Binaphthalene-Based Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials for Circularly Polarized Electroluminescence, Adv. Opt. Mater., 2024, 12, 2302730.

244. Hua-Xiu Ni,# Xu-Feng Luo,# Li Yuan, Jia-Jun Hu, Wen-Wei Zhang,* You-Xuan Zheng,* Asymmetric multiple resonance thermally activated delayed fluorescence emitters for sky-blue and pure blue electroluminescence, J. Mater. Chem. C, 2024, 12, 2578 – 2584..

243. Li Yuan#, Yi-Pin Zhang, You-Xuan Zheng*, Chiral thermally activated delayed fluorescence materials for circularly polarized organic light-emitting diodes, Sci. China Chem., 2024, 67(4), 1097 - 1116.

242Jia-Jun Hu, Yi Wei, Xiang-Zhi Wang, Xiao Liang, Xiang-Ji Liao, Li Yuan, Hua-Xiu Ni, You-Xuan Zheng*, Efficient Ultra-Narrowband OLEDs based on Carbazole-Fused Dual-Boron Embedded Multi-Resonance Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials, Adv. Opt. Mater., 2024, 12, 2302987.

241. Xu-Feng Luo, Xunwen Xiao*, You-Xuan Zheng*, Recent progress of multi-resonance thermally activated delayed fluorescence emitters with efficient reverse intersystem crossing process, Chem. Commun., 2024, 60, 1089 – 1099.

240. Xu-Feng Luo,# Shi-Quan Song,# Xueying Wu,# Ching-Fai Yip, Songliang Cai*, You-Xuan Zheng*, A Chiral Spirofluorene-Embedded Multiple-Resonance Thermally Activated Delayed Fluorescence Emitter for Efficient Pure-Green Circularly Polarized Electroluminescence, Aggregate, 2024, 5, e445.

239. 周永慧*,黄如军,姚东超,张艾巍,孙渝杭,陈柱君,朱柏松,郑佑轩*,基于喹喔啉和吡啶并吡嗪及咔唑和二苯胺衍生物电子给体-受体结构荧光材料的合成和光电性能,无机化学学报,2024, 40(4), 701-712.

2023年:

238. Xuefeng Yang, Xiaoqing Gao, You-Xuan Zheng,* Hua Kuang,* Chuan-Feng Chen,* Minghua Liu,* Pengfei Duan,* Zhiyong Tang*, Recent Progress of Circularly Polarized Luminescence Materials from Chinese Perspectives, CCS Chem., 2023, 5, 2760–2789.

237. Hua-Xiu Ni,+Wei-Dong+, Xu-Feng Luo, Li Yuan, Xiao Liang, Xiang-Ji Liao, Liang Zhou,* You-Xuan Zheng*, Non-planar multiple resonance induced thermally activated delayed fluorescence materials containing peripheral silyl units, The Innovation Materials, 2023, 1(3), 100041.

236. Longyan Zhang, Yishan Jin, Yike Wang, Wenjing Li, Zhenli Guo, Jingyu Zhang, Li Yuan, Chao Zheng, Youxuan Zheng, Runfeng Chen*, High-Quality Circularly Polarized Organic Afterglow from Nonconjugated Amorphous Chiral Copolymers, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2023, 15, 49623-49632.

235. Qi-Ming Liu, Li Yuan, Xiang-Ji Liao, Xiao-Sheng Zhong, Hua-Xiu Ni, Yu Wang, Yue Zhao,* You-Xuan Zheng*, Efficient narrow green organic light-emitting diodes with low efficiency roll-offs based on iridium(III) complexes containing indolo[3,2,1-jk]carbazole unit, Mater. Chem. Front., 2023, 7, 4944-4951.

234. Li Yuan,# Zhen-Long Tu,# Jun-Wei Xu, Hua-Xiu Ni, Zhi-Ping Mao, Wen-Ye Xu, You-Xuan Zheng,* Color-tunable circularly polarized electroluminescence from a helical chiral multiple resonance emitter with B-N bonds, Sci. China Chem., 2023, 66(9), 2612-2620.

233. Qingyang Wang,# Li Yuan,# Cheng Qu,aTingting Huang, Xiaoxian Song, Yincai Xu,* You-Xuan Zheng*, Yue Wang*, Constructing Highly Efficient Circularly Polarized Multiple Resonance Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials with Intrinsically Helical Chirality, Adv. Mater., 2023, 35, 2305125. 

232. Jeanne Crassous*, Lorenzo Di Bari*, Wai-Yeung Wong*, You-Xuan Zheng*, Circularly polarized luminescence: a themed collection, J. Mater. Chem. C, 2023,  11, 5905-5907. 

231. Zi-Han Zhao, Pei-Chen Zhao, Shi-Yi Chen, You-Xuan Zheng, Jing-Lin Zuo, Cheng-Hui Li*, Tough, Reprocessable and Recyclable Dynamic Covalent Polymers with Ultrastable Long-Lived Room-Temperature Phosphorescence, Angew. Chem. Int. Ed., 2023, 62, e202301993.

230. Xu-Feng Luo, Hua-Xiu Ni, Liangjun Shen, Lejia Wang, Xunwen Xiao, You-Xuan Zheng*, Indolo[3,2,1-jk]carbazole Fused Multiple Resonance Induced Thermally Activated Delayed Fluorescence Emitter for Efficient Narrowband OLED,  Chem. Commun., 2023, 59, 2489-2492.

229. Xu-Feng Luo, Hua-Xiu Ni, Xiao Liang, Dezhi Yang, Dongge Ma, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Face-to-face Steric Modulation to Achieve High Performance Multiple Resonance Thermally Activated Delayed Fluorescence Emitters with Quenching Resistant Effect, Adv. Opt. Mater., 2023, 11, 2203002.

228. Yong-Hui Zhou*, Ai-Wei Zhang, Ru-Jun Huang, Yu-Hang Sun, Zhu-Jun Chen, Bai-Song Zhu, You-Xuan Zheng*, Circularly polarised photoluminescence and electroluminescence of chiral copper(I) dimers based on R/S-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene ligands, J. Mater. Chem. C, 2023, 11, 1329-1335.

227.  Yongqiang Xu, Zhigang Ni, Yao Xiao, Ziwei Chen, Sisi Wang, Lizhi Gai, You-Xuan Zheng, Zhen Shen, Hua Lu,* Zijian Guo Helical β-isoindigo-Based Chromophores with B–O–B Bridge: Facile Synthesis and Tunable Near-Infrared Circularly Polarized LuminescenceAngew. Chem. Int. Ed.2023, 62, e202218023.

226. Hai-Jie Wang, Yuan Liu,* Baoqiu Yu, Shi-Quan Song, You-Xuan Zheng, Kanglei Liu, Pangkuan Chen, Hailong Wang, Jianzhuang Jiang, Tian-Yi Li,* A Configurationally Confined Thermally Activated Delayed Fluorescent Two-Coordinate Cu(I) Complex for Efficient Blue Electroluminescence, Angew. Chem. Int. Ed., 2023, 62, e202217195.

225. Xiang-Ji Liao,# Dongdong Pu,# Li Yuan, Jingjing Tong, Shuai Xing, Zhen-Long Tu, Jing-Lin Zuo, Wen-Hua Zheng,* You-Xuan Zheng,* Planar Chiral Multiple Resonance Thermal Activiated Delayed Fluorescence Materials for Efficient Circularly Polarized Electroluminescence, Angew. Chem. Int. Ed., 2023, 62, e202217045.

2022年:

224.  Xufeng Luo, Lixiu Zhang, Youxuan Zheng,* Liming Ding*, Reverse intersystem crossing process improvement of MR-TADF emitters for OLEDs, J. Semicond., 2022, 43(11), 110202.

223. Jingjing Tong, Yue Cao, Yi-Wen Zhang, Peng Wang, Penglong Wang, Xiang-Ji Liao, Weigang Zhang, Yi Wang,* You-Xuan Zheng,* Jun-Jie Zhu and Yi Pan, Chiral-at-Cage Carboranes for Circularly Polarized Luminescence and Aggregation-Induced Electrochemiluminescence, Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61(45), e202209438.

222. Tai-Ge Dong#, Zheng-Guang Wu#, Fang-Ling Li, Jun-Zhuan Wang, You-Xuan Zheng,* Lin-Wei Yu*, Helical stacking assembly of orderly silicon nanowire multilayers for ultra-strong dissymmetrical amplification of circularly polarized light, Adv. Opt. Mater., 2022, 10(23), 2201105.

221. Xu-Feng Luo#, Shi-Quan Song#, Hua-Xiu Ni, Huili Ma, Dezhi Yang, Dongge Ma, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Multiple-Resonance-Induced Thermally Acitvated Delayed Fluorescence Materials Based on Indolo[3,2,1-jk]carbazole with an Efficient Narrowband Pure-Green Electroluminescence, Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61(41), e202209984.

220Zhong-Ze Qu, Xu-Feng Luo, Meng-Xi Mao, Ching-Fai Yip, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo*, Iridium(III) Complexes Based on Indolo[3,2,1-jk]carbazole Derivatives for Narrowband Organic Light-emitting Diodes with EQE of 32.3% and Low Efficiency Roll-off, Adv. Energy Sustainability Res., 2022, 3(10), 2200057.

219. Zhi-Bin Liang, Xu Chen, Xiang-Ji Liao, Jingjing Li, Yue Yang, Cai-Feng Wang,* You-Xuan Zheng,* Su Chen,* Continuous production of stable chiral perovskite nanocrystals in spinning nanofibers to exhibit circularly polarized luminescence, J. Mater. Chem. C, 2022, 10, 12644-12651.

218. Zhi-Ping Yan,# Li Yuan,# Yuan Zhang, Meng-Xi Mao, Xiang-Ji Liao, Hua-Xiu Ni, Zhi-Heng Wang, Zhongfu An, You-Xuan Zheng,* Jing-Lin Zuo, A chiral dual-core organoboron structure realizes dual-channel enhanced ultrapure blue emission and highly efficient circularly polarized electroluminescence, Adv. Mater., 2022, 34(36), 2204253.

217. Yi-Pin Zhang, You-Xuan Zheng*, Frontiers in Chiral Phosphorescent Complexes for Circularly Polarized Electroluminescence, Dalton Trans., 2022,  51, 9966 – 9970.

216. Fan-Cheng Kong#, Sheng-Yi Yang#, Xiang-Ji Liao#, Zi-Qi Feng, Wan-Shan Shen, Zuo-Quan Jiang, Dong-Ying Zhou*, You-Xuan Zheng*, and Liang-Sheng Liao*, Highly Efficient Sensitized Chiral Hybridized Local and Charge-Transfer Emitter Circularly Polarized Electroluminescence, Adv. Funct. Mater., 2022, 32(31), 2201512.

215. Meng-Xi Mao, Shuai Xing, Yi-Ping Zhang, Zhong-Ze Qu, Li Yuan, Jia-Jun Hu, Xiang-Ji Liao, Yue Zhao* and You-Xuan Zheng*, Iridium(III) complexes incorporating thieno[2,3-d]pyrimidine units for efficient orange-to-yellow electroluminescence with low efficiency roll-off, J. Mater. Chem. C, 2022, 10, 8650 – 8656.

214. Xu-Feng Luo#, Hua-Xiu Ni#, An-Qi Lv, Hui-Li Ma*, You-Xuan Zheng*, High-efficiency and Narrowband OLEDs from Blue to Yellow with Ternary Boron/nitrogen-based Polycyclic Heteroaromatic Emitters, Adv. Opt. Mater., 2022, 10, 2200504.

213. Yi-Pin Zhang, Shi-Quan Song, Meng-Xi Mao, Cheng-Hui Li, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Efficient Circularly Polarized Photoluminescence and Electroluminescence of Chiral Spiro-skeleton based Thermally Activated Delayed Fluorescence Molecules, Sci. China Chem., 2022, 65(7), 1347-1355.

212. Yi-Pin Zhang, Meng-Xi Mao, Shi-Quan Song, Yi Wang, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo and Yi Pan, Circularly Polarized White Organic Light-Emitting Diodes Based on Spiro-type Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials, Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61(23), e202200290.

211. Xu-Feng Luo, Hua-Xiu Ni, Hui-Li Ma, Zhong-Ze Qu, Jie Wang, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Fused π-extended Multiple-resonance Induced Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials for High-efficiency and Narrowband OLEDs with Low Efficiency Roll-off, Adv. Opt. Mater., 2022, 10, 2102513.


210. Xiugang Wu,* Jing-Wei Huang, Bo-Kang Su, Sai Wang, Li Yuan, Wei-Qiong Zheng, Hu Zhang, You-Xuan Zheng,* Weiguo Zhu,* Pi-Tai Chou*, Fabrication of Circularly Polarized MR-TADF Emitters with Asymmetrical Peripheral-Lock Enhancing Helical B/N-Doped Nanographenes, Adv. Mater., 2022, 34, 2105080. 

209. Sheng-Yi Yang,‡ Qi-Sheng Tian,‡ Xiang-Ji Liao,‡ Zheng-Guang Wu, Wan-Shan Shen, You-Jun You, Zi-Qi Feng, You-Xuan Zheng,* Zuo-Quan Jiang,* Liang-Sheng Liao,  Efficient circularly polarized thermally activated delayed fluorescence hetero-[4]helicene with carbonyl-/sulfone-bridged triarylamine structure, J. Mater. Chem. C, 2022, 10, 4393-4401.

Graphical abstract:Efficient circularly polarized thermally activated delayed fluorescence hetero-[4]helicene with carbonyl-/sulfone-bridged triarylamine structures

208. Jia-Jun Hu, Xu-Feng Luo, Yi-Pin Zhang, Meng-Xi Mao, Hua-Xiu Ni, Xiao Liang, You-Xuan Zheng*, Green multi-resonance induced thermally activated delayed fluorescence emitters containing phenoxazine units with highly efficient electroluminescenceJ. Mater. Chem. C, 2022, 10, 768 - 773.

207. Li Yuan, Qian-Jun Ding, Zhen-Long Tu, Xiang-Ji Liao, Xu-Feng Luo, Zhi-Ping Yan, Zheng-Guang Wu*, You-Xuan Zheng*, Born in carbonic chirality, growing up to helical chirality: molecular self-induced configuration for improving dissymmetry factors in tetradentate Pt(II) enantiomers cycloadditionChin. Chem. Lett., 2022, 33(3), 1459-1462.

206. 周永慧,黄如军,严健洋,李亚军,邱欢欢,杨进轩,郑佑轩*,两种基于氮杂环结构铱配合物的合成和有机电致发光性能研究,高等学校化学学报,2022, 43(1), 20210415.

2021年:

205. Ting-Ting Liu,# Zhi-Ping Yan,# Li Yuan, Xu-Feng Luo, Zhen-Long Tu, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Chiral thermally activated delayed fluorescence emitters based efficient circularly polarized organic light emitting diodes featuring low efficiency roll-off, ACS Appl. Mater. & Interface, 2021, 13, 56413–56419.

204Zhong-Liang Gong,# Xuefeng Zhu,# Zhonghao Zhou,# Si-Wei Zhang,# Dong Yang,# Biao Zhao,# Yi-Pin Zhang,# Jianping Deng,* Yixiang Cheng,* You-Xuan Zheng,* Shuang-Quan Zang,* Hua Kuang,* Pengfei Duan,* Mingjian Yuan,* Chuan-Feng Chen,* Yong Sheng Zhao,* Yu-Wu Zhong,* Ben Zhong Tang,* Minghua Liu*, Frontiers in circularly polarized luminescence: molecular design, self-assembly, nanomaterials, and applications, Sci. China Chem., 2021, 64(12), 2060-2104.

203Long Gu, Wenpeng Ye, Xiao Liang, Anqi Lv, Huili Ma, Manjeet Singh, Wenyong Jia, Zhaocun Shen, Yi Guo, Yaru Gao, Hongzhong Chen, Dongdong Wang, Yinglong Wu, Jiawei Liu, Hou Wang, You-Xuan Zheng, Zhongfu An,* Wei Huang,* Yanli Zhao*, Circularly Polarized Organic Room Temperature Phosphorescence from Amorphous Copolymers, J. Am. Chem. Soc., 2021, 143, 44, 18527–18535.


202. Sheng-Yi Yang#, Sheng-Nan Zou#, Fan-Cheng Kong, Xiang-Ji Liao, Yang-Kun Qu, Zi-Qi Feng, You-Xuan Zheng*, Zuo-Quan Jiang*, Liang-Sheng Liao*, Narrowband blue circularly polarized thermally activated delayed fluorescence emitter with hetero-helicene structure, Chem. Commun., 2021, 57, 11041-11044.

Graphical abstract:A narrowband blue circularly polarized thermally activated delayed fluorescence emitter with a hetero-helicene structure

201. Li Yuan, Ting-Ting Liu, Meng-Xi Mao, Xu-Feng Luo, You-Xuan Zheng*, Configurationally stable helical tetradentate Pt(II) complexes for organic light-emitting diodes with circularly polarized electroluminescence, J. Mater. Chem. C, 2021, 9, 14669-14674.

200. Xiao Liang, Xu-Feng Luo, Zhi-Ping Yan, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo*, Organic Long Persistent Luminescence Through in-situ Generation of Cuprous(I) Ion Pairs in Ionic Solids, Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60, 24437-24442.


199. Xiang-Ji Liao#, Jin-Jun Zhu#, Li Yuan, Zhi-Ping Yan, Zhen-Long Tu, Meng-Xi Mao, Jun-Jian Lu, Wen-Wei Zhang*, You-Xuan Zheng*, Efficient organic light-emitting diodes with narrow emission bandwidths based on iridium(III) complexes with pydido[3',2':4,5]pyrrolo[3,2,1-jk]carbazole unit, Mater. Chem. Front., 2021, 5, 6951- 6959.

198. Xu-Feng Luo, Fang-Ling Li, Jian-Wei Zou, Qian Zou, Jian Su, Meng-Xi Mao, You-Xuan Zheng*, A Series of Fused Carbazole/Carbonyl based Blue to Yellow-Green Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials for Efficient Organic Light-Emitting Diodes, Adv. Opt. Mater., 2021, 9, 2100784.

197. Zhen-Long Tu, Jun-Jian Lu, Xu-Feng Luo, Jia-Jun Hu, Si Li, Yi Wang, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Yi Pan, Blue Axially Chiral Biphenyl Based Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials for Efficient Circularly Polarized OLEDs, Adv. Opt. Mater., 2021, 9, 2100596.


196. Zhi-Ping Yan#, Ting-Ting Liu#, Ruixia Wu, Xiao Liang, Zhi-Qiang Li, Liang Zhou*, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo*, Chiral Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials based on R/S-N2,N2'-Diphenyl-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diamine Donor with Narrow Emission Spectra for Highly Efficient Circularly Polarized Electroluminescence, Adv. Funct. Mater., 2021, 31, 2103875.

196. Xiao Liang, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Two-Photon Ionization Induced Stable White Organic Long Persistent Luminescence, Angew. Chem. Int. Ed., 2021,  60(31), 16984-16988.

195. Guangzhao Lu, Zhengguang Wu, Ruixia Wu, Xiaosong Cao, Liang Zhou,* You-Xuan Zheng,* Chuluo Yang*, Semitransparent circularly polarized phosphorescent organic light-emitting diodes with external quantum efficiency over 30% and dissymmetry factor close to 10-2, Adv. Funct. Mater., 2021, 31, 2102898.

194. Xiang-Ji Liao#, Jin-Jun Zhu#, Li Yuan, Zhi-Ping Yan, Xu-Feng Luo, Yi-Pin Zhang, Jun-Jian Lu, You-Xuan Zheng*, Efficient organic light-emitting diodes based on iridium(III) complexes containing indolo[3,2,1-jk]carbazole derivatives with narrow emission bandwidths and low efficiency roll offs, J. Mater. Chem. C, 2021, 9, 8226-8232.

193. Meng-Xi Mao, Fang-Ling Li, Yan Shen, Shuai Xing, Xu-Feng Luo, Qi-Ming Liu, Zhen-Long Tu, Xue-Jun Wu, You-Xuan Zheng*, Simple synthesis of red iridium(III) complexes with sulfur-contained four-membered ancillary ligands for OLEDs, Molecules, 2021, 26, 2599.

192. Jun-Jian Lu#, Zhen-Long Tu#, Xu-Feng Luo, Yi-Pin Zhang, Zhong-Ze Qu, Xiao Liang, Zheng-Guang Wu*, You-Xuan Zheng*, Pyridinylphosphorothioate-based blue iridium(III) complex with double chiral centers for circularly polarized electroluminescence, J. Mater. Chem. C, 2021, 9, 5244-5249.


191. Yi-Pin Zhang, Xiao Liang, Xu-Feng Luo, Shi-Quan Song, Si Li, Yi Wang, Zhi-Ping Mao, Wen-Ye Xu, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Yi Pan, Chiral Spiro-Axis Induced Blue Thermally Activated Delayed Fluorescence Material for Efficient Circularly Polarized OLEDs with Low Efficiency Roll-off, Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60(15), 8435-8440.

190. Zheng-Guang Wu,* Bing Yang, Yu-Chen Qiu, Yang Wang,* Hong Dai,* You-Xuan Zheng,* Yi Wang, Lanping Hu, Yi Pan, Design of pyridinylphosphinate-based blue iridium phosphors for high-efficiency organic light-emitting diodes, Dalton Trans., 2021, 50, 38873893.

Graphical abstract:Design of pyridinylphosphinate-based blue iridium phosphors for high-efficiency organic light-emitting diodes

189. Feng-Ming Xie, Jing-Xiong Zhou, Xin-Yi Zeng, Zhi-Dong An, Yan-Qing Li,* Dong-Xue Han, Peng-Fei Duan, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng, Jian-Xin Tang*, Efficient Circularly Polarized Electroluminescence from Chiral Thermally Activated Delayed Fluorescence Emitters Featuring Symmetrical and Rigid Coplanar Acceptors, Adv. Opt. Mater., 2021, 9, 2100017.

188. Tao Wu*, You-Xuan Zheng, Giovanna Longhi, Ga-Lai Law, Chiral Organic Chromophoric Systems in the Enhancement of Circularly Polarized Luminescence, Front. Chem., 2021, 9, 635655.

187. Pan Xu, Jian Liu*, Jiahao Huang, Fan Yu, Rui Zhang, Cheng-Hui Li, You-Xuan Zheng, Jing-Ling Zuo*, Coordination Strategy Driving the Formation of Compact CuSCN Hole-Transporting Layers for Efficient Perovskite Solar Cells, Solar RRL, 2021, 5(5), 2000777.

186. Xuesen Zhao, Liang Zhou*, Qi Zhu, Rongzhen Cui, Yingjie Cui, Weiqiang Liu, Youxuan Zheng*, Xiaoyun Mi*, Efficient green electroluminescent devices with low operation voltage and slow efficiency roll-off by utilizing hole transport material as host, Opt. Mater., 2021, 112, 110773.

2020年:

185. Xu-Feng Luo#, Zhong-Ze Qu#, Hua-Bo Han, Jian Su, Zhi-Ping Yan, Xiao-Min Zhang, Jing-Jing Tong, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Carbazole-based Iridium(III) Complexes for Electrophosphorescence with EQE of 32.2% and Low Efficiency Roll-off, Adv. Opt. Mater., 2020, 9(3), 2001390.

184. Sheng-Yi Yang, Ya-Kun Wang, Chen-Chen Peng, Zheng-Guang Wu, Shuai Yuan, You-Jun Yu, Hao Li, Tong-Tong Wang, Hong-Cheng Li, You-Xuan Zheng, Zuo-Quan Jiang*, Liang-Sheng Liao, Circularly Polarized Thermally Activated Delayed Fluorescence Emitters in Through-Space Charge Transfer on Asymmetric Spiro Skeletons, J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 17756–17765.

183. Wenbo Yuan, Gan Jin, Ning Su, Die Hua, Wei Shi*, You-Xuan Zheng*, Youtian Tao*, The electron inductive effect of dual non-conjugated trifluoromethyl acceptors for highly efficient thermally activated delayed fluorescence OLEDs, Dyes Pigments, 2020, 173, 108000.

182. Chong Zhang, Zhi-Ping Yan, Xi-Yan Dong, Zhen Han, Si Li, Ting Fu, Yan-Yan Zhu, You-Xuan Zheng*, Yun-Yin Niu*, Shuang-Quan Zang*, Enantiomeric MOF crystals using helical channels as palettes with bright white circularly polarized luminescence, Adv. Mater., 2020, 32(38), 2002914.

181. Yang Tang, Guohua Xie*, Xiao Liang, You-Xuan Zheng*, Chuluo Yang*, Organic and quantum-dot hybrid white LEDs using a narrow bandwidth blue TADF emitter, J. Mater. Chem. C, 2020, 8, 10831-10836.

180. Si Li, Zhi-Ping Yan, Xin-Lei Li, Yu-Jin Kong, Hai-Yang Li, Guang-Gang Gao, You-Xuan Zheng, Shuang-Quan Zang, Stepwise Achievement of Circularly Polarized Luminescence on Atomically Precise Silver Clusters, Adv. Sci., 2020, 7(15), 2000738.

179. Zhi-Ping Yan, Xu-Feng Luo, Kang Liao, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo*, Rational design of the platinahelicene enantiomers for deep-red circularly polarized organic light-emitting diodes, Front. Chem., 2020, 8, 501.

178. Zhen-Long Tu, Zhi-Ping Yan, Xiao Liang, Lei Chen, Zheng-Guang Wu, Yi Wang, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Yi Pan, Axially chiral biphenyl compound-based thermally activated delayed fluorescent materials for high-performance circularly polarized organic light-emitting diodes, Adv. Sci., 2020, 7(15), 2000804.

177. Xu-Feng Luo#, Hua-Bo Han#, Zhi-Ping Yan, Zheng-Guang Wu, Jian Su,Jian-Wei Zou, Zi-Qi Zhu, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Multicolor Circularly Polarized Photoluminescence and Electroluminescence with 1,2-Diaminecyclohexane Enantiomers, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2020, 12(20), 23172-23180.

176. Ji-Xing Gao†, Wan-Ying Zhang†, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng,* Da-Wei Fu*, Enantiomorphic perovskite ferroelectrics with circularly polarized luminescence, J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 4756-4761.

175. Ning Su, Fang-Ling Li, You-Xuan Zheng*, Four-membered red iridium(III) complexes with Ir-S-C-S structures for efficient organic light-emitting diodes, J. Mater. Chem. C, 2020, 8, 7411-7416.

174. Yan Shi, Peng Sang, Guangqiang Yin, Ruixuan Gao, Xiao Liang, Robert Brzozowski, Timothy Odom, Prahathees Eswara, Youxuan Zheng*, Xiaopeng Li*, Jianfeng Cai*, Aggregation-induced emissive and circularly polarized homogeneous sulfono-g-AApeptide foldamers, Adv. Opt. Mater., 2020, 9, 1902122.

173. Zheng-Guang Wu†, Xiang-Ji Liao†, Li Yuan, Yi Wang, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Yi Pan, Visible-light-mediated click chemistry for highly regioselective azide-alkyne cycloaddition by a photoredox electron-transfer strategy, Chem. Eur. J., 2020, 26, 5694-5700.

172. Jun-Jian Lu,# Xiao Liang,# Xu-Feng Luo, Zheng-Guang Wu*,  You-Xuan Zheng*, Efficient blue, green and red iridium(III) complexes with noncovalently-linked pyrazole/pyrazolide rings for organic light-emitting diodes, New J. Chem., 2020, 44, 530-536.

171. Xiaohua Zhang, Pu Fan, Sihui Hou, You-Xuan Zheng*, Junsheng Yu*, Toward efficient polymer solar cells with thick bulk heterojunction by introducing iridium complex as an aggregation reshaping auxiliary, Solar Energy, 2020, 198, 535-541.

170. Yu-Jin Kong#, Zhi-Ping Yan#, Si Li, Hui-Fang Su, Kai Li, You-Xuan Zheng, Shuang-Quan Zang, Photoresponsive Propeller‐like Chiral AIE Copper(I) Clusters, Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 5336-5340.

169. Weigang Zhang, Zhenlei Zou, Wenxuan Zhao, Shuo Lu, Zheng-Guang Wu, Mengjun Huang, Xiaochen Wang, Yi Wang, Yong Liang, Yi Zhu, Youxuan Zheng, Yi Pan, Integrated redox-active reagents for photoinduced regio- and stereoselective fluorocarboborylation, Nat. Commun., 2020, 11, 2572.

168. Li Yao, Guangda Niu*, Junze Li, Liang Gao, Xufeng Luo, Bing Xia, Yuhao Liu, Peipei Du, Dehui Li, Chao Chen, Youxuan Zheng, Zewen Xiao, Jiang Tang*, Circularly Polarized Luminescence from Chiral Tetranuclear Copper(I) Iodide Clusters, J. Phys. Chem. Lett., 2020, 114, 1255-1260.


2019年:

167. Weigang  Zhang, Zhenlei Zou, Yuanheng Wang, Yi Wang,* Yong Liang,* Zhengguang  Wu,* Youxuan Zheng, Yi Pan, A General Leaving Group-Assisted Strategy for Photoinduced Fluoroalkylations using N-Hydroxybenzimidoyl Chloride Esters, Agnew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 624.

166. Jing Zhang, Jing Li, Xin Feng, Ming Kong, Zhaobo Hu, You-Xuan Zheng*, You Song*, Light-controlled efficient photoluminescence based on an europium β-diketonate complex with single-crystal-to-single-crystal [2+2]cycloaddition, Chem. Commun., 2019, 55, 12873-12876. 

165. Xiao Liang, Ting-Ting Liu, Zhi-Ping Yan, Yan Zhou, Jian Su, Xu-Feng Luo, Zheng-Guang Wu, Yi Wang,  You-Xuan Zheng*, Jing-Ling Zuo, Organic Room Temperature Phosphorescence with Strong Circular Polarized Luminescence based on Paracyclophanes, Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 17220-17225.

164. Xiao-Feng Ma, Xu-Feng Luo, Zhi-Ping Yan, Zheng-Guang Wu*, Yue Zhao*, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo*, Synthesis, Crystal Structures and Photoluminescence of a Series of Iridium(III) Complexes Containing the Pentafluorosulfanyl Group, Organometallics, 2019, 38, 3553-3559.

163. Lin Zhang, Zhi-Ping Yan, Zhen-Long Tu, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Green-emitting iridium(III) complexes containing pyridine sulfonic acid as ancillary ligands for efficient OLEDs with extremely low efficiency roll-off, J. Mater. Chem. C, 2019, 2019, 7, 11606-11611.

162. Yan Shi, Guangqiang Yin, Zhi-Ping Yan, Peng Sang, Minghui Wang, Robert Brzozowski, Prahathees Eswara, Lukasz Wojtas, You-Xuan Zheng*, Xiaopeng Li*, Jianfeng Cai*, Helical Sulfono-γ-AApeptides with Aggregation-Induced Emission and Circularly Polarized Luminescence, J. Am. Chem. Soc., 2019, 141(32), 12697-12706.

161. Ning Su‡, Cheng-Zhen Shen‡, You-Xuan Zheng*, Room temperature fast synthesis four-membered red iridium(III) complexes containing Ir-S-P-S structures for OLEDs, J. Organomet. Chem., 2019, 896, 188-193.

160. Zhi-Ping Yan, Kang Liao, Hua-Bo Han, Jian Su, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Chiral iridium(III) complexes with four-membered Ir-S-P-S chelating rings for high-performance circularly polarized OLEDs, Chem. Commun., 2019, 55, 8215-8218.

159. Rongzhen Cui, Weiqiang Liu, Liang Zhou*, Xuesen Zhao, Yunlong Jiang, Yingjie Cui, Qi Zhu, Youxuan Zheng*, Hongjie Zhang, Green phosphorescent organic electroluminescent devices with 27.9% external quantum efficiency by employing a terbium complex as a co-dopant, J. Mater. Chem. C, 2019, 7, 7953-7958.

158. Zheng-Guang Wu, Zhi-Ping Yan, Xu-Feng Luo, Li Yuan, Yi Wang,  You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Yi Pan, Non-doped and doped circularly polarized organic light-emitting diodes with high performances based on chiral octahydro-binaphthyl delayed fluorescence luminophores, J. Mater. Chem. C, 2019, 7, 7045-7052.

157. Guang-Zhao Lu#, Qi Zhu#, Liang Liu, Zheng-Guang Wu,  You-Xuan Zheng*, Liang Zhou*, Jing-Lin Zuo, Hongjie Zhang, Pure red iridium(III) complexes possessing good electron mobility with 1,5-naphthyridin-4-ol derivatives for high-performance OLEDs with EQE over 31%, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11(22), 20192-20199.

156. Ning Su, Hui-Qing Yang, Cheng-Zhen Shen, Zhi-Ping Yan, Zhao-Xu Chen, You-Xuan Zheng*, Rapid room temperature synthesis of red iridium(III) complexes with Ir-S-P-S structures for efficient OLEDs, J. Mater. Chem. C, 2019, 7, 6972-6977.

155. Guang-Zhao Lu#, Zhen-Long Tu#, Liang Liu, Wen-Wei Zhang*, You-Xuan Zheng*, Fast synthesis of iridium(III) complexes with sulfur containing ancillary ligand for high-performance green OLEDs with EQE exceeding 31%, J. Mater. Chem. C, 2019, 7, 7273-7278.

154. Ning Su‡, Hui-Qing Yang‡, You-Xuan Zheng*, Zhao-Xu Chen*, Sulfur atom containing ligands induced rapid room temperature synthesis of red iridium(III) complexes with Ir-S-P-S structures for OLEDs, New J. Chem., 2019, 43, 8722-8727.

153. Zheng-Guang Wu, Hua-Bo Han, Zhi-Ping Yan, Xu-Feng Luo, Yi Wang, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Yi Pan, Chiral Octahydro-binaphthol Compound-based Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials for Circularly Polarized Electroluminescence with Superior EQE of 32.6% and Extremely Low Efficiency Roll-off, Adv. Mater., 2019, 31(28), 1900524.

152. Ning Su, You-Xuan Zheng*, Four membered red iridium(III) complexes with Ir-S-P-S structures: rapidly room temperature synthesis and application in OLEDs, Dalton Trans., 2019, 48, 7583-7588.

151. Lin Zhang, Zhiping Yan, You-Xuan Zheng*, Efficient sky-blue OLEDs with extremely low efficiency roll-off based on stable iridium complexes with bis(diphenylphorothioyl)amide ligand, Dalton Trans., 2019, 48, 9744-9750.

150. Guang-Zhao Lu#, Ruixia Wu#, Liang Liu, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Liang Zhou*, Hongjie Zhang, A series of red iridium(III) complexes using flexible dithiocarbamate derivatives as ancillary ligands for highly efficient phosphorescent OLEDs, Mater. Chem. Front., 2019, 3, 860-866.

149. Zhi-Ping Yan, Xu-Feng Luo, Wei-Qiang Liu, Zheng-Guang Wu, Xiao Liang, Kang Liao, You-Xuan Zheng*, Liang Zhou*, Jing-Lin Zuo*, Yi Pan, Hongjie Zhang, Configurationally stable platinahelicene enantiomers for efficient circularly polarized phosphorescent organic light-emitting diodes, Chem. Eur. J., 2019, 25, 5672-5676.

148. Guang-Zhao Lu#, Xiaokang Li#, Liang Liu, Liang Zhou,* You-Xuan Zheng*, Wen-Wei Zhang*, Jing-Lin Zuo, Hongjie Zhang, Efficient phosphorescent red iridium(III) complexes containing a four-membered Ir-S-C-S ring backbone and large hindered spacers for high-performance OLEDs, J. Mater. Chem. C, 2019, 7, 3862-3868.

147. Guang-Zhao Lu‡, Ning Su‡, Hui-Qing Yang, Qi Zhu, Wen-Wei Zhang, You-Xuan Zheng*, Liang Zhou*, Jing-Lin Zuo*, Zhao-Xu Chen*, Hong-Jie Zhang, Rapid room temperature synthesis of red iridium(III) complexes containing a four-membered Ir-S-C-S chelating ring for highly efficient OLEDs with EQE over 30%, Chem. Sci., 2019, 10, 3535-3542.

146. Xiao Liang#, Feng Zhang#, Zhi-Ping Yan, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Gang Cheng*, Yi Wang*, Jing-Lin Zuo, Yi Pan, Chi-Ming Che*, Fast Synthesis of Iridium(III) Complexes Incorporating a Bis(diphenylphorothioyl)amide Ligand for Efficient Pure Green OLEDs, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11, 7184-7191.

145. Xiao-Feng Ma‡, Jing-Cheng Xia‡, Zhi-Ping Yan, Xu-Feng Luo, Zheng-Guang Wu*, You-Xuan Zheng*, Wen-Wei Zhang*, Highly efficient green and red electroluminescence with an extremely low efficiency roll-off based on iridium(III) complexes containing a bis(diphenylphorothioyl)amide ancillary ligand, J. Mater. Chem. C, 2019, 7, 2570-2576.

144. Xiao Liang, Zhen-Long Tu, You-Xuan Zheng*, Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials: Towards Realization of High Efficiency Through Strategic Small Molecular Design, Chem. Eur. J., 2019, 25(22), 5623-5642.  

143. Guang-Zhao Lu#, Zhen-Long Tu#, Liang Liu, You-Xuan Zheng*, Yue Zhao*, Two platinum(II) complexes with a 4-phenyl-4H-1,2,4-triazole derivative as an ancillary ligand for efficient green OLEDs, Dalton Trans. 2019, 48, 1892-1899.          

142. Guang-Zhao Lu, Liang Liu, Zhen-Long Tu, Yong-Hui Zhou*, You-Xuan Zheng*, Two green iridium(III) complexes containing the electron-transporting group of 4-phenyl-4H-1,2,4-triazole for highly efficient OLEDs, J. Mater. Chem. C. 2019, 7, 2022-2028.

141. Zhi-Gang Niu, Li-Ping Yan, Lei Wu, Guang-Ying Chen, Wei Sun, Xiao Liang, You-Xuan Zheng*, Gao-Nan Li*, Jing-Lin Zuo, Iridium(III) complexes adopting thienylpyridine derivatives for yellow-to-deep red OLEDs with low efficiency roll-off, Dyes and Pigments, 2019, 162, 863-871.

140. Hua-Bo Han, Zhen-Long Tu, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Green iridium complexes based on pyrimidine derivatives for efficient electroluminescence with EQE near 30%, Dyes and Pigments, 2019, 160, 863-871.

2018年

139. Xiao Liang, Zhi-Ping Yan, Hua-Bo Han, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Hong Meng*, Jing-Lin Zuo*, Wei Huang*, Peripheral amplification of multi-resonance induced thermally activated delayed fluorescence for highly efficient OLEDs, Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 11316-11320.


138.  Tian-Yi Li, Jing Wu, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo*, Yi Pan, Rational Design of Phosphorescent Iridium(III) Complexes for Emission Color Tunability and Their Applications in OLEDs, Coord. Chem. Rev., 2018, 374, 55-91.

137. Hua-Bo Han, Zheng-Guang Wu, Zhi-Ping Yan, Yue Zhao, You-Xuan Zheng*, Efficient green photoluminescence and electroluminescence of iridium complexes with high electron mobility, Dalton Trans., 2018, 47, 16543-16550.

136. Ning Su, You-Xuan Zheng*, Photoluminescence and electroluminescence of four orange-red and red organic iridium(III) complexes, J. Organomet. Chem., 2018, 876, 35-42.

135. Yong-Hui Zhou#, Dong Jiang#, You-Xuan Zheng*, Orange red iridium complexes with good electron mobility and mild OLED efficiency roll-off, J. Organomet. Chem., 2018, 876, 26-34.

134. Zhi-Gang Niu, Hua-Bo Han, Min Li, Zheng Zhao, Guang-Ying Chen, You-Xuan Zheng*, Gao-Nan Li*, Jing-Lin Zuo*, Tunable Emission Color of Iridium(III) Complexes with Phenylpyrazole Derivatives as the Main Ligands for Organic Light-emitting diodes, Organometallics, 2018, 37(18), 3154–3164.

133. Jing-Cheng Xia, Xiao Liang, Zhi-Ping Yan, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Wen-Wei Zhang*, Iridium(III) phosphors with bis(diphenylphorothioyl)amide ligand for efficient green and sky-blue OLEDs with EQE of nearly 28%, J. Mater. Chem. C, 2018, 6, 9010-9016.  

132. Hua-Bo Han, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Efficient bluish green electroluminescence of iridium complexes with good electron mobility, New J. Chem., 2018, 42, 13351-13357.

131. Ning Su, Cheng-Zhen Shen, You-Xuan Zheng*, Efficient electroluminescence of sky-blue iridium(III) complexes for organic light-emitting diodes, Dyes and Pigments, 2018, 159, 100-106.

130. Zhi-Gang Niu, Jun Chen, Peng Tan, Wei Sun, You-Xuan Zheng*, Gao-Nan Li*, Jing-lin Zuo*, Efficient yellow electroluminescence of four iridium(III) complexes with benzo[d]thiazole derivatives as main ligands, Dalton Trans.,2018, 47, 8032-8040.

129. Ning Su, Guang-Zhao Lu, You-Xuan Zheng*, High efficient green electroluminescence of iridium(III) complexes based on (1H-pyrazol-5-yl)pyridine derivatives ancillary ligands with low efficiency roll-off, J. Mater. Chem. C, 2018, 6, 5778-5784.

128. Ning Su, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, High efficient bluish green organic light-emitting diodes of iridium(III) complexes with low efficiency roll-off, Dalton Trans., 2018, 47, 7587-7593.

127. Hua-Bo Han, Zheng-Guang Wu and You-Xuan Zheng*, Efficient electroluminescence of bluish green iridium complexes with 2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)pyrimidine and 2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-5- fluoropyrimidine as the main ligands, Inorg. Chem. Front., 2018, 5, 1545-1552.

126. Hua-Bo Han, Xiao-Feng Ma, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Highly efficient yellow electroluminescence of iridium complexes with good electron mobility, Mater. Chem. Front., 2018, 2, 1284-1290.

125. Xiao Liang, Hua-Bo Han, Zhi-Ping Yan, Liang Liu, You-Xuan Zheng*,  Hong Meng*, Wei Huang, Versatile functionalization of trifluoromethyl based deep blue thermally activated delayed fluorescence materials for organic light emitting diodes, New J. Chem., 2018,  42, 4317-4323.

124. Zhi-Ping Yan, Xu-Feng Luo, Kang Liao, Zi-Xuan Lin, Zheng-Guang Wu*, Yong-Hui Zhou*, You-Xuan Zheng*, The Taiji and Eight Trigrams chemistry philosophy of chiral iridium(III) complexes with triplex stereogenic centers, Dalton Trans., 2018, 47, 4045-4048.

123. Yanhua Yang, Jingcheng Xia, Zijun Ding, Youxuan Zheng, Shijin Ding, Yingzhong Shen, Synthesis and resistive switching characteristics of polyimides derived from 2,7-aryl substituents tetraphenyl fluorene diamines, Euro. Polymer J., 2018, 108, 85-97.

122. Yanhua Yang, Zijun Ding, Jingcheng Xia, Youxuan Zheng, Shijin Ding, Yingzhong Shen, Nonvolatile Write-Once Read-Many-Times Memory Behaviors of Polyimides Containing Tetraphenyl Fluorene Core and the Pendant Triphenylamine or Carbazole Moieties, J. Polymer Sci., Part A: Polymer Chem., 2018, 56, 1630-1644.

121. J. X. Hu, S. Karamshuk, J. Gorbaciova, H. Q. Ye, H. Lu, Y. P. Zhang, Y. X. Zheng, X. Liang, M. Motevalli, I. Abrahams, I. Hernández, P. B. Wyatt*, W. P. Gillin*, Enhancing the sensitization efficiency of erbium doped organic complexes by heavy halogen substitution, J. Mater. Chem. C, 2018, 6, 7012-7017.


2017年:

120. Hua-Bo Han, Rong-Zhen Cui, Guang-Zhao Lu, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Liang Zhou*, Hongjie Zhang, Efficient   orange-red electroluminescence of iridium complexes with 1-(2,6-bis(trifluoromethyl)pyridin-4-yl)isoquinoline and 4-(2,6-bis(trifluoromethyl)pyridin-4-yl)quinazoline ligands, Dalton Trans., 2017, 46, 14916-14925.

119. Zheng-Guang Wu, Jie Zhou, Lei Yu, Georgios  Karotsis, Yi Wang*, You-Xuan Zheng*, Yi Pan, Novel phosphine oxide-based electron-transporting materials for efficient phosphorescent organic light-emitting diodes, J. Mater. Chem. C, 2017, 5, 8579-8585.

118. Hua-Bo Han, Rong-Zhen Cui, Yi-Ming Jing,  Guang-Zhao Lu, You-Xuan Zheng*, Liang Zhou*, Jing-Lin Zuo, Hongjie Zhang, Highly efficient orange-red electroluminescence of iridium complexes with good electron mobility, J. Mater. Chem. C, 2017, 5, 8150-8159.

117. Yong-Hui Zhou, Jing Xu, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Synthesis, photoluminescence  and electroluminescence of one iridium complex with 2-(2,4-difluorophenyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine and tetraphenylimidodiphosphinate ligands, J. Organomet. Chem.,  2017, 848, 226-231.

116. Yi-Ming Jing, You-Xuan Zheng*, Photoluminescence and electroluminescence of deep red iridium(III) complexes with 2,3-diphenylquinoxaline derivatives and 1,3,4-oxadiazole derivatives ligands, RSC Advances,  2017, 7, 37021-37031.

115. Zheng-Guang Wu, Xiao Liang, Jie Zhou, Lei Yu, Yi Wang*, You-Xuan Zheng*, Yu-Feng Li*, Jing-Lin Zuo, Yi Pan,Photocatalyzed cascade oxidative annulation of propargylamines and phosphine oxides, Chem. Commun., 2017, 53, 6637-6640.

114. Guang-Zhao  Lu, Ning Su, Yan Li, You-Xuan Zheng*, Efficient electroluminescence of platinum complexes containing pinene  sterically hindered spacer, J. Organomet. Chem.,  2017, 842, 39-46.

113. Guang-Zhao Lu, Hua-Bo Han, Yi-Ming Jing, You-Xuan Zheng*, Photoluminescence and electroluminescence of four platinum complexes with trifluoromethyl-substituted  2-phenylpyridine and tetraphenylimidodiphosphinate ligands, Dyes and Pigments, 2017, 143, 33-41.

112. Yi-Ming Jing, You-Xuan Zheng*, Photoluminescence and electroluminescence of an iridium(III)  complex with 2',6'-bis(trifluoromethyl)-2,4'-bipyridine and 2-(5-phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)phenol ligands, New J. Chem., 2017, 41, 3029- 3035.

111. Yi-Ming  Jing, You-Xuan Zheng,* Jing-Lin Zuo, Efficient deep red electroluminescence of iridium(III) complexes with 2,3-diphenylquinoxaline derivatives and  tetraphenylimidodiphosphinate, J.  Mater. Chem. C,  2017, 5, 3714-3724.

110. Rong-zhen Cui, Wei-qiang Liu, Liang Zhou,*  Xue-sen Zhao, Yun-long Jiang, You-xuan Zheng*, Hong-jie Zhang*, High performance red phosphorescent organic electroluminescent devices with characteristic mechanisms by utilizing terbium or gadolinium complexes as sensitizers, J. Mater. Chem. C, 2017, 5, 2066-2073.

109. Yi-Ming Jing, You-Xuan Zheng*,  Efficient green electroluminescene based on an iridium(III) complex with different device structures, RSC Advances, 2017, 7, 2615-2620.

108. Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Liang Zhou*, Yi Wang*, Yi Pan, Suppression of efficiency roll-off in highly efficient blue phosphorescent organic light-emitting devices using novel iridium phosphors with good  electron mobility, Org. Electron.,  2017, 42, 141-145.

107. Yi-Ming Jing, Yue Zhao, You-Xuan Zheng*, Photoluminescence and electroluminescence of iridium(III) complexes with 2',6'-bis(trifluoromethyl)-2,4'-bipyridine and 1,3,4-oxadiazole/1,3,4-thiadiazole derivatives ligands, Dalton Trans., 2017, 46, 845-853.

106. Guang-Zhao Lu, Yi-Ming Jing, Hua-Bo Han, Yu-Liang Fang, You-Xuan Zheng,* Efficient electroluminescence of two heteroleptic platinum complexes with a 2-(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-phenol ancillary ligand, Organometallics, 2017, 36(2), 448-454.

105. Guang-Zhao Lu, Yi-Ming Jing, You-Xuan Zheng*, Syntheses, photoluminescene and electroluminescene of two novel platinum(II) complexes, Dalton Trans., 2017, 46, 150-157.

104. Rongzhen Cui, Weiqiang Liu, Liang Zhou*, Yanan Li, Yunlong Jiang, Xuesen Zhao, Yingjie Cui, Qi Zhu, Youxuan Zheng*, Ruiping Den, Hongjie Zhang*, Highly efficient green phosphorescent organic electroluminescent devices with a  terbium complex as the sensitizer, Dyes & Pigm., 2017, 136, 361-367.

2016年:

103. Tian-Yi Li, You-Xuan Zheng*, Yong-Hui Zhou*, Iridium(III) phosphorescent complexes with  dual stereogenic centers: single crystal, electronic circular  dichroism evidence and circularly polarized luminescence properties, Dalton Trans., 2016, 45, 19234-19237.

102. Zheng-Guang Wu, Yi-Ming Jing, Guang-Zhao Lu, Jie Zhou, You-Xuan Zheng*, Liang Zhou*, Yi  Wang*, Jing-Lin Zuo, Yi Pan, Hong-Jie Zhang, Novel Design of  Iridium Phosphors with Pyridinylphosphinate Ligands for Highly Efficiency Blue Organic Light-emitting Diodes, Sci. Rep., 2016, 6, 38478. DOI: 10.1038/srep38478.

101. Yong-Hui Zhou, Qiu-Lei Xu, Hua-Bo Han, Yue  Zhao, You-Xuan Zheng*, Liang Zhou*, Jing-Lin  Zuo, Hongjie Zhang, Highly Efficient Organic Light-Emitting Diodes with Low Efficiency Roll-Off Based on Iridium Complexes Containing Pinene Sterically Hindered Spacer,Adv. Optical Mater., 2016, 4(11),  1726-1731.

100.  Dan Dong, Jingcheng Xia, Shuai Yang, Xinkai  Wu, Bingwu Wei, Lu Lian, Dongxu Feng, Youxuan Zheng, Gufeng He*, Hole-transporting small molecules as a mixed host for  efficient solution processed green phosphorescent organic light  emitting diodes, Org. Electron., 2016,  38, 29-34.

99. Yanan Li, Liang Zhou*, Yunlong Jiang, Rongzhen Cui, Xuesen Zhao, Youxuan Zheng*,  Jinglin Zuo, Hongjie Zhang*, Green organic light-emitting  devices with external quantum efficiency up to nearly 30% based on  an iridium complex with a tetraphenylimidodiphosphinate ligand, RSC Advances, 2016, 6, 63200-63205.

98. Xuesen Zhao, Liang Zhou*, Yunlong Jiang,  Rongzhen Cui, Yanan Li, Youxuan Zheng*, Jinglin  Zuo, Hongjie Zhang*, Efficient green electroluminescent devices based on iridium complex with wide energy gap complexes as  sensitizers, Org. Electron., 2016, 37,  85-92.

97. Qiu-Lei Xu, Xiao Liang, Liang Jiang, Yue  Zhao, You-Xuan Zheng*, Crystal structure, photoluminescence and electroluminescence of three bluish green  light-emitting iridium complexes, Dalton Trans., 2016, 45, 7366-7372.

96. Song Zhang, Jing-Cheng Xia, Zheng-Guang Wu, Guang-Zhao Lu, Yue Zhao, You-Xuan Zheng*, Two Green-phosphorescence Iridium Complexes with 2-Phenyl-pyrimidine Derivatives and Tetraphenylimidodiphosphinate for Efficient Organic Light-emitting Diodes, Eur. J. Inorg. Chem., 2016, 2556-2561.

95. Tian-Yi Li, Huachao Chen, Yi-Ming Jing, Hua-Bo Han, Xiao Liang, You-Xuan Zheng*, Weijiang He*, Cyclometallated iridium phosphors with amino acid ancillary ligand for intracellular imaging, Chinese Chem. Lett., 2016, 27, 1582-1585.


2015年

94. Song Zhang, Qiu-Lei Xu, Jing-Cheng Xia, Yi-Ming Jing, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Highly efficient yellow  phosphorescent organic light-emitting diodes with novel phosphine oxide-based bipolar host materials, J. Mater. Chem. C,  2015, 3, 11540-11547.

93. Qiu-Lei Xu, Xiao Liang, Liang Jiang, Yue Zhao, You-Xuan Zheng*, Two blue iridium complexes for efficient  electroluminescence with low efficiency roll-off, RSC Advances, 2015, 5, 89218-89225.

92. Tian-Yi Li, Yi-Ming Jing, Xuan Liu, Yue Zhao, Lin Shi, Zhiyong  Tang, You-Xuan Zheng* and Jing-Lin Zuo*, Circularly polarised phosphorescent photoluminescence and electroluminescence of iridium complexes, Sci. Rep.,  2015, 5, 14912; DOI: 10.1038/srep14912.

91. Song Zhang, Qiu-Lei Xu, Jing-Cheng Xia, Yi-Ming Jing, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Highly efficient yellow phosphorescent OLEDs based on two novel bipolar host materials, New J. Chem., 2015, 39, 7954-7960.

90. Qiu-Lei Xu, Xiao Liang, Song Zhang, Yi-Ming  Jing, Xuan Liu, Guang-Zhao Lu, You-Xuan Zheng*,  Jing-Lin Zuo, Efficient OLEDs with low efficiency roll-off using  iridium complexes possessing good electron mobility, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 3694-3701.

89.Song Zhang,Qiu-Lei Xu,Yi-Ming Jing,Xuan Liu,Guang-Zhao Lu,Xiao Liang, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Yellow electrophosphorescent devices with hosts containing N1-(naphthalen-1-yl)-N1,N4-diphenylnaphthalene-1,4-diamine and  tetraphenylsilane units, RSC Advances, 2015, 5, 27235-27241.

88. Song Zhang, Li-Sha Xue, Yi-Ming Jing, Xuan Liu, Guang-Zhao Lu,  Xiao Liang, Hong-Yan Li*, You-Xuan Zheng*,  Jing-Lin Zuo, 1-(N-Phenylamino)naphthalene oligomers as novel hole transport materials for highly efficient green  electrophosphorescence, Dyes and Pigments, 2015, 118, 1-8.

87. Xuan Liu, Song Zhang, Yi-Ming Jin, Guang-Zhao Lu, Liang Jiang,  Xiao Liang, Qiu-Lei Xu,* You-Xuan Zheng*,  Syntheses, crystal structure and photophysical property of iridium  complexes with 1,3,4-oxadiazole and 1,3,4-thiadiazole derivatives  as ancillary ligands, J. Organomet. Chem.,  2015, 785, 11-18.

86. Tian-Yi Li, Xiao Liang, Liang Zhou, Chen Wu,  Song Zhang, Xuan Liu, Guang-Zhao Lu, Li-Sha Xue, You-Xuan    Zheng*, Jing-Lin Zuo, N-Heterocyclic-Carbenes: Versatile Second Cyclometalated Ligands for Neutral Iridium(III)  Heteroleptic Complexes, Inorg. Chem.,  2015, 54, 161-173.


2014年

85. Jin Huang, Weina Wang, Jiangjiang Gu, Weizhi  Li, Qiuhong Zhang, Yin Ding, Kai Xi, Youxuan Zheng, Xudong Jia*, New bead type and high symmetrical diallyl-POSS based emissive conjugated polyfluorene, Polymer, 2014, 55, 6696-6707.

84. Yi-Ming Jin, Cheng-Cheng Wang, Li-Sha Xue, Tian-Yi Li, Song Zhang, Xuan Liu, Xiao Liang, You-Xuan Zheng,* Jing-Lin Zuo, Efficient organic light-emitting diodes with low efficiency roll-off using iridium emitter with 2-(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenol as ancillary ligand, J. Organomet. Chem., 2014, 765, 39-45.

83. WU Chen, XUE Li-Sha, LI Tian-Yi, ZHANG Song, ZHENG You-Xuan*, Color Tuning of Iridium Complexes by  Using Conjugative Effect of Pyridine-derived Cyclometalated Ligands, Chinese J. Inorg. Chem., 2014,  30(5), 969-976.

82. H. Ye, Z. Li, Y. Peng, C. C. Wang, T. Y. Li, Y. X. Zheng*, A. Sapelkin, G. Adamopoulos,  I. Hernández*,  P. B. Wyatt*, W. P. Gillin*, Organo-erbium systems for optical  amplification at telecommunications wavelengths, Nat. Mater., 2014, 13, 382-386.

81. Ming-Yu Teng, Song Zhang, Yi-Ming Jin,  Tian-Yi Li, Xuan Liu, Qiu-Lei Xu, Chen Lin, You-Xuan  Zheng,* Leyong Wang, Jing-Lin Zuo, Efficient organic  light-emitting diodes with low efficiency roll-off at high  brightness using iridium emitters based on 2-(4-trifluoromethyl-6-fluorophenyl)pyridine and tetraphenylimidodiphosphinate derivatives, Dyes and Pigments, 2014, 105, 105-113.

80. Hong-Yan Li, Tian-Yi Li, Ming-Yu Teng,  Qiu-Lei Xu, Song Zhang, Yi-Ming Jin, Xuan Liu, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Syntheses, photoluminescence and electroluminescence of four heteroleptic iridium complexes with 2-(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-phenol derivatives as ancillary ligands, J. Mater. Chem. C, 2014, 2(6), 1116-1124.

79. Xindong Shi, Jing Wang, Jun Liu, Saijun  Huang, Xinkai Wu, Chaoping Chen, Jiangang Lu, Yikai Su, Youxuan Zheng*, Woo Young Kim, Gufeng He*, High-performance green phosphorescent top-emitting organic light-emitting diodes based on FDTD optical simulation, Org. Electron., 2014, 15, 864-870.

78. Tian-Yi Li, Xiao Liang, Chen Wu, Li-Sha Xue, Qiu-Lei Xu, Song Zhang, Xuan Liu, You-Xuan Zheng*, Xiu-Qiang Wang*, Syntheses, crystal structure, photophysical property and theoretical study of a new series of iridium complexes with N-(diphenylphosphoryl)benzamide derivatives as the ancillary ligands, J. Organomet. Chem., 2014, 755, 110-119.

77. Liang Zhou, Youxuan Zheng*, Ruiping Deng, Jing Feng, Mingxing Song, Zhaomin Hao, Hongjie Zhang*, Jinglin Zuo, Xiaozeng You, Efficient blue-green and green electroluminescent devices obtained by doping iridium complexes  into hole-block material as supplementary light-emitting layer, J. Luminescence, 2014, 148, 6-9.

76. 张松,薛莉莎,吴晨,郑佑轩*,左景林*,两种红光铱配合物的合成和电致发光性能研究,无机化学学报, 2014, 30, 134-141.

75. Wei Zheng, Shu-Jing Li, Cheng-Hui Li, You-Xuan Zheng, Xiao-Zeng You*, Dramatic improvement in photostability of luminescent Eu(III) complexes with tetraphenylimidodiphosphinate ligand, J. Luminescence,  2014, 146, 544-549.


2013年

74. H.-Q. Ye, Y. Peng, Z. Li, C.-C. Wang, Y.-X. Zheng, M. Motevalli, P. B. Wyatt,* W. P. Gillin*, I. Hernandez*, Effect of Fluorination on the Radiative Properties of  Er3+ Organic Complexes: An Opto-Structural Correlation Study, J. Phys. Chem. C, 2013, 117(45), 23970-23975.

73. Jing Wang, Jun Liu, Saijun Huang, Xinkai Wu,  Xindong Shi, Chaoping Chen, Zhicheng Ye, Jiangang Lu, Yikai Su,  Gufeng He*, Youxuan Zheng*, High efficiency green phosphorescent organic light-emitting diodes with a low  roll-off at high brightness, Org. Electron.,  2013, 14, 2854-2858.

72. Cheng-Cheng Wang, Yi-Ming Jing, Tian-Yi Li,  Qiu-Lei Xu, Song Zhang, Wei-Nan Li, You-Xuan Zheng*,  Jing-Lin Zuo, Xiao-Zeng You, Xiu-Qiang Wang*, Syntheses,  photoluminescence and electroluminescence of novel iridium(III) complexes with fluorinated 2-phenylpyridine as main ligands and tertraphenylimidodiphosphinate as ancillary ligand, Eur. J. Inorg. Chem., 2013, 5683-5693.

71. Jing Wang, Jun Liu, Saijun Huang, Xinkai Wu, Xindong Shi, Gufeng He*, Youxuan Zheng, Improved  efficiency roll-off at high brightness in simplified phosphorescent organic light emitting diodes with a  crossfading-host, Org. Electron., 2013, 14, 2682-2686.

70. Hong-Yan Li, Tian-Yi Li, Quan Liu, Qiu-Lei  Xu, Cheng-Cheng Wang, Song Zhang, Chen Lin, Wei Huang, You-Xuan Zheng*, Xiu-Qiang Wang*, Synthesis, photoluminescence  and computational study of rhenium(I) diimine complexes with  [1,3,4]oxadiazole substituted 2,2’-bipyridine ligands, J. Organomet. Chem., 2013, 743, 37-43.

69. TENG Ming-Yu, WANG Cheng-Cheng, JING Yi-Ming, ZHENG You-Xuan*, LIN Chen*, Efficient Green Organic  Light-emitting Diodes with fac-Tris(2-(4-trifluoromethylphenyl)pyridine)iridium Complex as Emitter, Chinese J. Inorg. Chem., 2013, 29(7), 1490-1496.

68. Qiu-Lei Xu, Cheng-Cheng Wang, Tian-Yi Li, Ming-Yu Teng, Song Zhang, Yi-Ming Jing, Xu Yang, Wei-Nan Li, Chen Lin, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Xiao-Zeng You, Syntheses, Photoluminescence and Electroluminescence of a  Series of Iridium Complexes with Trifluoromethyl-Substituted 2-Phenylpyridine as the Main Ligands and Tetraphenylimidodiphosphinate as the Ancillary Ligand, Inorg. Chem., 2013, 52, 4916−4925.

67. Hong-Yan Li, Liang Zhou, Ming-Yu Teng,  Qiu-Lei Xu, Chen Lin, You-Xuan Zheng,* Jing-Lin Zuo, Hong-Jie Zhang, Xiao-Zeng You, Highly efficient green phosphorescent OLEDs based on a novel iridium complex, J. Mater. Chem. C, 2013, 1(3), 560-565.

66. Dong Wang, Qiu-Lei Xu, Song Zhang, Hong-Yan  Li, Cheng-Cheng Wang, Tian-Yi Li, Yi-Ming Jing, Wei Huang, You-Xuan Zheng*, Gianluca Accorsi*, Synthesis and  photoluminescence properties of rhenium(I) complexes based on 2,2’:6’,2’’-terpyridine derivatives with hole-transporting units, Dalton Trans., 2013, 42, 2716-2723.

65. Ignacio Hernández*, You-Xuan Zheng*, Majid Motevalli, Rendy H. C. Tan, William P. Gillin and Peter B. Wyatt*, Efficient sensitized emission in Yb(III)  pentachlorotropolonate complexes, Chem. Commun., 2013, 49, 1933-1935.

64.Qian-Qian Liu, Jiao Geng, Xiao-Xu Wang, Ke-Hua  Gu, Wei Huang*, You-Xuan Zheng*, Luminescent lanthanide(III)-cored complexes based on the combination of 2-(5-bromothiophen)imidazo[4,5-f][1,10] phenanthroline and 2-thenoyltrifluoroacetonate ligands, Polyhedron,  2013, 59, 52-57.

63. Gao-Feng Wang, Yuan-Zhong Liu, Xue-Tai Chen*, You-Xuan Zheng*, Zi-Ling Xue, Synthesis, structure and luminescent properties of rhenium(I) carbonyl complexes containing pyrimidine-functionalized N-heterocyclic carbenes, Inorg. Chim. Acta, 2013, 394,  488-493.

62. Yong-Hui Zhou, Jun Li, Tao Wu, Xiao-Peng  Zhao, Qiu-Lei Xu, Xi-Li Li*, Ming-Bo Yu, Li-Li Wang, Peng Sun, You-Xuan Zheng*, Photoluminescent and ferroelectric properties of a chiral rhenium(I) complex based on the chiral (–)-4,5-pinene-2,2′-bipyridine ligand, Inorg. Chem. Commun., 2013, 29, 18-21.

61. Yong-Hui Zhou, Zheng-Mei Wang, Min-Dong Chen, Sheng-Li Guo, You-Xuan Zheng*, Syntheses and photoluminescence properties of rhenium(I) complexes based on dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine derivatives with carbazole  moiety, J. Coord. Chem., 2013, 66,  958-965.

60. TENG Ming-yu, XU Qiu-lei, LI Hong-yan, WANG  Cheng-cheng, ZHANG Song, LIN Chen, ZHENG You-Xuan,*  WANG Leyong, PAN Bing-cai*, Green and bluish-green phosphorescent  OLEDs with high efficiency at high brightness, 发光学报,  2013, 34, 92-97.

59. 周永慧*, 李俊,王正梅,王铖铖,李天一,张松,于明波,孙鹏,王丽丽,郑佑轩*,含空穴传输基团三联吡啶(2,2’:6’,2’’-terpyridine)衍生物铕配合物的合成及发光性能研究,无机化学学报,2013, 29(4), 701-708.


2012年

58. Ming-Yu Teng, Song Zhang, Sheng-Wei Jiang, Xu  Yang, Chen Lin, You-Xuan Zheng*, Leyong Wang*,  Di Wu*, Jing-Lin Zuo, Xiao-Zeng You, Electron mobility determination of efficient phosphorescent iridium complexes with tetraphenylimidodiphosphinate ligand via transient  electroluminescence method, Appl. Phys. Lett.,  2012, 100, 073303-073306.

57. Xiao-Wei Li, Hong-Yan Li, Gao-Feng Wang, Fei  Chen, Yi-Zhi Li, Xue-Tai Chen*, You-Xuan Zheng*, Zi-Ling Xue, Blue-green luminescent rhenium(I) tricarbonyl complexes with pyridine-functionalized N-heterocyclic carbene ligands, Organometallics, 2012, 3829-3835.

56. Jian Liu, Ming-Yu Teng, Xiao-Peng Zhang, Kai Wang, Cheng-Hui Li,* You-Xuan Zheng,* Xiao-Zeng  You*, Efficient blue emitters based on 1,3,5-triazine for nondoped organic light emitting diode applications, Org. Electron., 2012, 13, 2177-2184.

55. Ming-Yu Teng, Qiu-Lei Xu, Hong-Yan Li, Lin  Wu, You-Xuan Zheng,* Chen Lin*, Leyong Wang, Color changeable OLEDs controlled by doping ratio and driving voltage with an anthracene derivative doped layer, RSC Advances, 2012, 2(27), 101750-10178.

54. Qiu-Lei Xu, Hong-Yan Li, Cheng-Cheng Wang, Song Zhang, Tian-Yi Li, Yi-Ming Jing, You-Xuan Zheng*,  Wei Huang*, Jing-Lin Zuo, Xiao-Zeng You, Synthesis, structure, photophysical and electrochemical properties of series of new fac-triscyclometallated iridium complexes with carbazole or oxadiazole moieties, Inorg. Chim. Acta, 2012, 391, 50-57.

53. Ya Liao, Nan Zhou, Jie Qin, Yi-Zhi Li, You-Xuan  Zheng*, Jing-Lin Zuo*, Syntheses, characterization and  properties of Rhenium(I) tricarbonyl complexes based on Tetrathiafulvalene substituted naphthyridine ligands, Inorg. Chem. Commun., 2012, 21, 104-108.

52. Huan-Rong Li, Yan-Xia Ding, Peng-Peng Cao, Huan-Huan Liu, You-Xuan Zheng, Preparation and luminescence of transparent zeolite L-polymer hybrid materials, J. Mater. Chem., 2012, 22, 4056-4059.

51. X.-L. Li, Y.-L. Gao, X.-L. Feng, Y.-X.  Zheng, C.-L. Chen, J.-L. Zuo, S.-M. Fang, Two Novel Mono- and Dinuclear Eu3+-based Enantiomeric Pairs: Exhibiting Distinguishing Ferroelectric and Luminescent Properties, Dalton Trans., 2012, 41, 11829.


2011年

50. Yu-Cheng Zhu, Liang Zhou, Hong-Yan Li,  Qiu-Lei Xu, Ming-Yu Teng, You-Xuan Zheng*,  Jing-Lin Zuo*, Hong-Jie Zhang*, Xiao-Zeng You, Highly Efficient Green and Blue-Green Phosphorescent OLEDs Based on Iridium Complexes with the Tetraphenylimidodiphosphinate Ligand, Adv. Mater., 2011, 23, 4041-4046.

49. Hong-Yan Li, Ling-Xiao Cheng, Jing Xiong,  Ling-Chen Kang, Qiu-Lei Xu, Yu-Cheng Zhu, Yun-Mei Tao, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Xiao-Zeng You, Synthesis,  photoluminescence and electrochemiluminescence of ruthenium(II) polypyridyl complexes based on bipyridine derivatives with  carbazole moieties, Inorg. Chim. Acta,  2011, 370, 398-404.

48. Yun-Mei Tao, Hong-Yan Li, Qiu-Lei Xu,  Yu-Cheng Zhu, Ling-Chen Kang, You-Xuan Zheng*,  Jing-Lin Zuo, Xiao-Zeng You, Synthesis and characterization of efficient luminescent materials based on 2,1,3-benzothiadiazole with carbazole moieties, Synth. Met., 2011, 161, 718-723.

47. 朱玉成,李红岩,徐秋蕾,陶云梅,王栋,郑佑轩*,左景林,含咔唑基团联吡啶衍生物为中性配体的铕配合物的合成和发光性质研究,无机化学学报,2011,27,1491-1496.

46. Yan-Xia Ding, Yi-Ge Wang, Huan-Rong Li*, Zhong-Yu Duan, Hao-Hui Zhang, You-Xuan Zheng, Photostable and efficient red-emitters based on zeolite L crystals, J. Mater. Chem., 2011,  21(38) , 14755-14759.

45. Jing Xiong, Lei Sun,  Ling-Chen Kang, Wei Liu, You-Xuan Zheng, Jing-Lin Zuo*, Xiao-Zeng You, Syntheses, crystal structures, and characterization of heteronuclear complexes based on a versatile ligand with both acetylacetonate and bis(2-pyridyl)  units, Inorg. Chim. Acta, 2011,  376(1), 36-43.


2010年

44. Yong-Hui Zhou, Liang Zhou, Jing Wu, Hong-Yan Li, You-Xuan Zheng*, Xiao-Zeng You, Hong-Jie Zhang*, Photo/electroluminescence properties of a europium(III) complex doped in 4,4’-N,N’-dicarbazole-biphenyl matrix, Thin Solid Films, 2010, 518, 4403-4407.

43. Jing Wu, Hong-Yan Li, Ling-Chen Kang,  Dong-Ping Li, Huan-Rong Li, Xin-Hui Zhou, Yan Sui, You-Xuan  Zheng*, Jing-Lin Zuo, Xiao-Zeng You, Synthesis and photoluminescence properties of four rhenium(I) complexes based on  diimine ligands with oxadiazole/carbazole moiety, J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 2010, 211, 135-142.

42. Jing Wu, Hong-Yan Li, Ling-Chen Kang,  Dong-Ping Li, Qiu-Lei Xu, Yu-Cheng Zhu, Yun-Mei Tao, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Xiao-Zeng You, Ruthenium(II) polypyridyl complexes based on bipyridine and two novel diimine  ligands with charge-transporting unit: synthesis,  photoluminescence and redox properties, J. Organomet. Chem., 2010, 695, 2048-2056.

41. Jing Wu, Hong-Yan Li, Qiu-Lei Xu, Yu-Cheng  Zhu, Yun-Mei Tao, Huan-Rong Li, You-Xuan Zheng*,  Jing-Lin Zuo, Xiao-Zeng You, Synthesis and photoluminescent  properties of series of ternary lanthanide (Eu(III), Sm(III), Nd(III), Er(III), Yb(III)) complexes containing 4,4,4-trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedionate and carbazole-functionalized ligand, Inorg. Chim. Acta,  2010, 363, 2394-2400.

40. Yong-Hui ZHOU(周永慧)*, Min-Dong CHEN(陈敏东),  Sheng-Li GUO(郭胜利), Jian-Qiang XU(徐建强), Gui-Zhi GAO(高桂芝), Qing-Gang  KONG(孔庆刚), Gang HE(何刚), Jun LI(李俊), Yan MA(马嫣), Yan GUO(郭彦), You-Xuan  ZHENG(郑佑轩)*, Photoluminescence properties of a series  of dinuclear lanthanide complexes [Eu(III), Sm(III), Er(III),  Nd(III), Yb(III), Ho(III)] in visible and near-infrared region, J. Rare Earth, 2010, 28(5), 660-665.

2009年

39. Hong-Yan Li, Jing Wu, Xin-Hui Zhou, Ling-Chen  Kang, Dong-Ping Li, Yan Sui, Yong-Hui Zhou, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo*, Xiao-Zeng You, Synthesis, structural characterization and photoluminescence properties of rhenium(I) complexes based on bipyridine derivatives with  carbazole moieties, Dalton Trans., 2009, 10563-10569.

38. Hong-Yan Li, Jing Wu, Wei Huang, Yong-Hui Zhou, Huan-Rong Li, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Synthesis and photoluminescent properties of five homodinuclear lanthanide (Ln3+=Eu3+, Sm3+, Er3+, Yb3+, Pr3+)  complexes, J. Photochem. Photobio. A: Chem.,  2009, 208, 110-116.

37. Qian Ma, Youxuan Zheng*, Nicola Armaroli, Margherita Bolognesi, Gianluca Accorsi*, Synthesis and photoluminescence properties of asymmetrical europium(III) complexes involving carbazole, phenanthroline and bathophenanthroline units, Inorg. Chim. Acta,  2009, 362, 3181-3186.

36. Gianluca Accorsi*, Nicola Armarolia, Francois Cardinali, Dong Wang, Youxuan Zheng*, Synthesis and photoluminescence properties of heteroleptic Eu3+, Tb3+ and Tm3+ complexes, J. Alloy. Compd., 2009,  485, 119-123.

35. Y. Zheng, J. Pearson, R. H. C. Tan, W. P. Gillin, P. B. Wyatt*, Erbium bis(pentafluorophenyl)phosphinate: a new hybrid material with unusually long-lived infrared luminescence, J. Mater. Sci.: Mater. Electron., 2009, 20, S430–S434.

34. 马倩,吴静,李红岩,周永慧,郑佑轩*,游效曾,含咔唑基团 铕配合物的合成和荧光性能研究,中国稀土学报,2009, 27, 151-155.

33. Huanrong Li*, Peng Liu, Huifang Shao, Yige Wang, Youxuan Zheng, Zheng Sun, Yuhuan Chen, Green synthesis of luminescent soft materials derived from task-specific ionic liquid for solubilizing lanthanide oxides and  organic ligand, J. Mater. Chem.,  2009, 19(31), 5533-5540.

32. Shi-Bin Ren, Xiao-Li Yang, Jun Zhang, Yi-Zhi Li, You-Xuan Zheng, Hong-Bin Du*, Xiao-Zeng You, An infinite photoluminescent coordination nanotube [CuSCN(L)]center dot(DMF)(0.5), Cryst. Eng. Comm., 2009, 11(2), 246-248.2008年

31. Youxuan Zheng, F. Cardinali, N. Armaroli, G. Accorsi*, Synthesis and Photoluminescence Properties of Heteroleptic Europium(III) Complexes with Appended Carbazole Units, Eur. J. Inorg. Chem., 2008, 2075-2080.

 30. Youxuan Zheng, M.  Motevalli, R. Tan, W. P. Gillin, P. B. Wyatt*, Synthesis and Luminescence of Rare Earth 3,4,5,6-Tetrafluoro-2-nitrophenoxide  Complexes, Polyhedron, 2008, 27(5), 1503-1510.

29. Yonghui Zhou, Youxuan Zheng*, Olaf Zeika, Horst Hartmann*, Karl Leo, On the doping of zinc phthalocyanine with 2,2’-difluoro-1,3,2-dioxaborines derived from halo-substituted quinizarines, Mater. Chem. Phys.,  2008, 112(2), 577-579.

28. Youxuan Zheng*, Yonghui Zhou, Gianluca Accorsi, Nicola Armaroli*, Synthesis and photoluminescence of a dendritic europium complex with carbazole  moieties, J. Rare Earth, 2008, 26(2), 173-177.

27. R. H. C. Tan, J. M. Pearson, Y. Zheng, P. B. Wyatt, W. P. Gillin, Evidence for  erbium-erbium energy migration in  erbium(III)bis(perfluoro-p-tolyl)phosphinate, Appl. Phys. Lett., 2008, 92, 103303.  

26. Yin-Feng Han, Xin-Hui Zhou, You-Xuan Zheng, Zhen Shen*, You Song, Xiao-Zeng You*, Syntheses, structures, photoluminescence, and magnetic properties of  nanoporous 3D lanthanide coordination polymers with 4,4'-biphenyldicarboxylate ligand, Cryst. Eng. Comm., 2008, 10(9), 1237-1242.

25. Hong-Ping Xiao, You-Xuan Zheng, Xiao-Qiang Liang, Jing-Lin Zuo, Xiao-Zeng You*, Hydrothermal synthesis, crystal structures, and luminescent properties of two lanthanide(III) complexes containing 2-sulfoterephthalate, J. Mol. Struct., 2008, 88(1-3),  55-61.


2007年 及以前

24. Zhou Yonghui, Youxuan Zheng*, Gianluca Accorsi, Nicola Ammaroli*, Synthesis and Characterization  of A Dinuclear Europium Complex, J. Rare Earth,  2007, 25, 41-44.

23. Xi-Li Li, Youxuan Zheng, Jing-Lin Zuo, You Song, Xiao-Zeng You*, Synthesis, crystal  structures and triboluminescence of a pair of Eu(III)-based  enantiomers, Polyhedron, 2007, 26(18),  5257-5262.

22. L. Winkless, R. H. C. Tan, Y. Zheng, M. Motevalli, P. B. Wyatt, W. P. Gillin, Quenching of Er(III) luminescence by ligand C-H vibrations: Implications for the use of erbium complexes in telecommunications, Appl. Phys. Lett., 2006, 89, 111115.

21. J. B. Yu, L. Zhou, H. J. Zhang*, Y. X. Zheng, H. R. Li, R. P. Deng, Z. P. Peng, Z. F. Li, Efficient Electroluminescence from New Lanthanide (Eu3+, Sm3+) Complexes, Inorg. Chem., 2005, 44, 1611-1618.

20. Y. X. Zheng, Y. H. Zhou, J. B. Yu, Y. N. Yu, H. J. Zhang*, W. P. Gillin, Electroluminescence from 5D07FJ and 5D17FJ (J = 0-4) Transitions with a Europium Complex as Emitter, J. Phys. D:Appl. Phys., 2004, 37(4), 531-534.

19. J. F. Guo, L. S. Fu, H. R. Li, Y. X. Zheng, Q. G. Meng, S. B. Wang, F. Y. Liu, J. Wang, H. J. Zhang*, Preparation and luminescence properties of ormosil  hybrid materials doped with Tb(Tfacac)3phen complex via a sol-gel process, Mater. Lett., 2003, 57(24-25), 3899-3903.

18. 林秦,符连社,梁玉军,郑佑轩,林君,张洪杰*,新型稀土芳香羧酸类配合物的合成及其光致和电致发光性质,中国稀土学报 , 2003, 21(1),  19-22.

17. Y. X. Zheng, L. S. Fu, Y. H. Zhou, Y. J. Liang, J. B. Yu, Y. N. Yu, S. B. Wang, H. J. Zhang*, Electroluminescence based on a beta-diketonate ternary samarium complex, J. Mater. Chem., 2002, 12(4), 919-923.

16. Y. X. Zheng, Y. J. Liang, H. J. Zhang*, Q. Lin. C. Guo, S. B. Wang, Red electroluminescent  devices based on binary and ternary europium  1,1,1-trifluoroacetylacetonate complexes as emissive centers, Mater. Lett., 2002, 53, 52-56.

15. Y. X. Zheng, J. Lin, Y. J. Liang, Y. N. Yu, Y. H. Zhou, C. Guo, S. B. Wang, H. J. Zhang*, A  novel way to enhance the performances in electroluminescence based on soluble binary and ternary europium 1,1,1-trifluoroacetylacetonate complexes, J. Alloy. Compd., 2002, 336, 114-118.

14. Y. X. Zheng, J. Lin, Y. J.  Liang, Q. Lin, Y. N. Yu, S. B. Wang, H. J. Zhang, A novel terbium  (III) beta-diketonate complex as thin film for optical device  application, Mater. Lett.,  2002, 54, 424-429.

13. Y. X. Zheng, J. Lin, Y. J.  Liang, Q. Lin, Y. N. Yu, S. B. Wang, C. Guo, H. J. Zhang*, Green  electroluminescent device with a terbium beta-diketonate complex  as emissive center, Optical Mater., 2002, 20, 273-278.

12. Q. Lin, L. S. Fu,Y. J. Liang, Y. X. Zheng, J. Lin, H. J. Zhang*, Preparation, Photo- and  Electroluminescence Properties of Novel Rare Earth Aromatic  Carboxylates, J. Rare Earths, 2002, 20(4), 264-267.

11. J. F. Guo, L. S. Fu, H. R. Li, Y. X. Zheng, F. Y. Liu, Q. G. Meng, J. Wang, H. J. Zhang*, Crystal Structure of a luminescent Complex Sm(HTH)3phen, Chem. Lett., 2002, 998-999.

10. Q. G. Meng, L. S. Fu, H. J. Zhang*, J. Lin, Y. X. Zheng, H. R. Li, S. B. Wang, Y. N. Yu, S. Y. Zhang, Preparation and characterization of novel luminescent sol-gel  films containing a Re3+ carboxylic acid complex, J. Sol-Gel Sci. Tech., 2002, 24(2), 131-137.

9. 张洪杰*,符连社,林君,李焕荣,孟庆国,刘丰一,郭俊芳,王俊,郑佑轩,于江波,稀土/高分子杂化发光材料的研究,发光学报2002, 23(3),  228-232.

8. Y. X. Zheng, J. Lin, Y. J.  Liang, Q. Lin, Y. N. Yu, Q. G. Meng, Y. H. Zhou, S. B. Wang, H. Y.  Wang, H. J. Zhang*, A comparative study on the electroluminescence  properties of some terbium beta-diketonate complexes, J. Mater. Chem., 2001, 10, 2615-2619.

7. 郑佑轩, 梁玉军, 张洪杰*, 于英宁, 王淑彬,  郭川,稀土配合物的光致和电致发光性能的研究,中国稀土学报2001, 19(6), 529-531.

6. Y. X. Zheng, H. J. Zhang*, Y.  J. Liang, Q. Lin, J. Lin, Y. N. Yu, C. Guo, Electroluminescent  device with a monooctodecyl phthalate terbium complex as emissive  center, Int. J. Materials and Product Technology, Special Issue, ed. T. Kobayashi, Z. G. Wang, 2001, 646.

5. Q. Lin, H. J. Zhang*, Y. J. Liang, Y. X. Zheng, Q. G. Meng, S. B. Wang, Ch. Gou, Electroluminescent properties of the  tris-(acetylSalicylate)terbium (Tb(AS)3), Thin Solid Films, 2001, 396, 191.

4. Y. J. Liang, Q. Lin, H. J. Zhang*, Y. X. Zheng, Electroluminescence of a novel europium complex, Synth Met., 2001, 123, 377.

3. Y. X. Zheng, C. Y. Shi, Y. J.  Liang, Q. Lin, C. Guo, H. J. Zhang*, Synthesis and  electroluminescent properties of a novel terbium complex, Synth. Met., 2000, 114, 321.

2. Q. Lin, C. Y. Shi, Y. J. Liang, Y. X. Zheng, S. B. Wang, H. J. Zhang*, Green electroluminescence generated from the thin film based on a  soluble lanthanide complex, Synth. Met.,  2000, 14, 373.

1. Q. G. Meng, H. J. Zhang*, S. B. Wang, L. S.  Fu, Y. X. Zheng, K. Y. Yang, Preparation and  characterization of luminescent thin films doped with rare earth (Tb3+, Eu3+) complexes derived from a sol-gel process, Mater.Lett.,  2000, 45, 213.


授权专利

1. “用醌二亚胺掺杂有机半导体的方法”[Method of Doping Organic Semiconductors with quinonediimine derivatives (Verfahren zur Dotierung von organischen Halbleitern mit Chinondiiminderivaten) ]  
  Olaf Kühl, Horst Hartmann, Olaf Zeika, Martin Pfeiffer,
Youxuan Zheng
  在欧盟,德国,美国,中国,加拿大,日本,韩国,印度,中国香港和中国台湾等国家和地区获得授权

A: 欧盟专利 (EP04 00 23 03.8)

B: 德国专利  (DE10357044.6)

C: 美国专利  (US 6,908,783 B1)

D: 中国专利  (CN200410007701.4)

E 加拿大专利  (CA2,462,745)

F: 日本专利   (JP2004-059625)

G: 韩国专利  (KR10-2004-0013756)

H: 印度专利  (IN382/MUM/2004)

I: 中国香港专利  (HK05108886.5)

J: 中国台湾专利   (TW93102560)

2. 含载流子传输基团(噁二唑、咔唑)三羰基铼(I)配合物及其制法和用途,吴 静,李红岩,郑佑轩,左景林,游效曾,申请号:200910213585.4。授权号:ZL200910213585.4,授权日期  2012.10.10.

3. 一种铱(III)配合物及其制法和在有机电致发光中的应用,郑佑轩,朱玉成,周亮,张洪杰,左景林,游效曾,申请号:201110192573.5,申请日:2011.07.11。授权 号:ZL201110192573.5,授权日期:2014.04.30.

4. 两种用作空穴传输材料的化合物及其制法和用途,李红岩,徐秋蕾,郑佑轩,左景林,游效曾,申请号:201210137416.9;授权日期:2014.5.21,授权号:ZL201210137416.9。

5. 含噁二唑基团红光铱(Ш)配合物及其制法和用途,徐秋蕾,李红岩,郑佑轩,左景林,游效曾,申请号:201210146159.5。授权日期:2015.07.1,授权号:ZL201210146159.5。

6.一种绿光铱(III)配合物及其制法和在有机电致发光中的应用,郑佑轩,李红岩,徐秋蕾,王铖铖,左景林,游效曾,申请号:201210227440.1。授权日期:2015.05.13,授权号:ZL201210227440.1。

7. 一类绿光铱(III)配合物及其制法和在有机电致发光中的应用,滕明瑜,徐秋蕾,郑佑轩,左景林,游效曾,申请号:201210303288.0。授权日期:2015.07.1,授权号:ZL201210303288.0。

8. 白色有机电致发光器件及其制备方法,周亮,张洪杰,郑佑轩,邓瑞平,冯靖,申请号:2012105528630,申请日:2012.12.18。授权日期:2015.08.05,授权号:ZL2012105528630。

9. 一类新型铱配合物及其制法和在有机电致发光器件的应用,王铖铖,徐秋蕾,张松,荆一铭,李天一,刘旋,郑佑轩, 左景林,游效曾,申请日:2013.09.04,申请号:201310398515.7。授权日期:2015.10.14,授权号:ZL201310398515.7

10. 一类以含氮杂环卡宾为第二主配体的铱配合物及其制备方法,郑佑轩,李天一,梁啸,左景林,申请号:CN20141073035.8,申请日:2014.12.04。授权日期:2018.01.23,授权号:ZL201410730358.X。

11. 铱配合物及其制备方法和应用铱配合物的有机电致发光器件潘毅郑佑轩吴正光,王毅周洁,曹辰辉,申请日:2016.03.04,申请号:201610126115.4。授权日期:2018.06.12,授权号:ZL201610126115.4。

12. 铱配合物及其制备方法和应用所述铱配合物的发光器件潘毅郑佑轩吴正光,王毅周洁,曹辰辉,申请日:2016.03.04,申请号:CN201610126340.8授权日期:2018.07.13,授权号:ZL201610126340.8。

13.含氮杂环磷酸及其制备方法和应用该含氮杂环磷酸的发光器件潘毅郑佑轩吴正光,王毅周洁,曹辰辉,申请日:2016.03.04,申请号:201610124581.9。授权日期:2019.02.15,授权号:ZL201610124581.9。

14. 一类硫代甲酸类化合物作为辅助配体的铱配合物郑佑轩王毅,潘毅,左景林,陆光照,申请日:2018.01.31,申请号:201810099073.9,申请(专利权)人:马鞍山南京大学高新技术研究院,南京大学深圳研究院授权日期:2020.05.21,授权号:ZL201810099073.9.

15. 一类硫代双二芳基/芳杂基磷酰亚胺作为辅助配体的铱配合物郑佑轩王毅潘毅左景林夏景成朱成成张锋申请日:2018.01.31,申请号:201810099063.5,申请(专利权)人:马鞍山南京大学高新技术研究院南京大学深圳研究院授权日期:2020.10.23,授权号:ZL201810099063.5.

17. 一类硫代芳环/芳杂环磷酸化合物作为辅助配体的铱配合物郑佑轩王毅潘毅左景林吴正光陆军建申请日:2018.01.31,申请号:201810097219.6,申请(专利权)人:马鞍山南京大学高新技术研究院京大学深圳研究院授权日期:2020.10.23,授权号:ZL201810097219.6.

18. 一类双硫代芳环/芳杂环磷酸化合物作为辅助配体的铱配合物郑佑轩王毅潘毅左景林苏宁申请日:2018.01.31,申请号:201810099070.5,申请(专利权)人:马鞍山南京大学高新技术研究院南京大学深圳研究院授权日期:2020.11.05,授权号:ZL201810099070.5.