gif
欢迎访问南京大学配位化学国家重点实验室郑佑轩课题组发表文章

2023年:

230. Xu-Feng Luo, Hua-Xiu Ni, Liangjun Shen, Lejia Wang, Xunwen Xiao, You-Xuan Zheng*, Indolo[3,2,1-jk]carbazole Fused Multiple Resonance Induced Thermally Activated Delayed Fluorescence Emitter for Efficient Narrowband OLED,  Chem. Commun., 2023, 59, 2489-2492.

229. Xu-Feng Luo, Hua-Xiu Ni, Xiao Liang, Dezhi Yang, Dongge Ma, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Face-to-face Steric Modulation to Achieve High Performance Multiple Resonance Thermally Activated Delayed Fluorescence Emitters with Quenching Resistant Effect, Adv. Opt. Mater., 2023, 11, 2203002.

228. Yong-Hui Zhou*, Ai-Wei Zhang, Ru-Jun Huang, Yu-Hang Sun, Zhu-Jun Chen, Bai-Song Zhu, You-Xuan Zheng*, Circularly polarised photoluminescence and electroluminescence of chiral copper(I) dimers based on R/S-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene ligands, J. Mater. Chem. C, 2023, 11, 1329-1335.

227.  Yongqiang Xu, Zhigang Ni, Yao Xiao, Ziwei Chen, Sisi Wang, Lizhi Gai, You-Xuan Zheng, Zhen Shen, Hua Lu,* Zijian Guo Helical β-isoindigo-Based Chromophores with B–O–B Bridge: Facile Synthesis and Tunable Near-Infrared Circularly Polarized LuminescenceAngew. Chem. Int. Ed.2023, 62, e202218023.

226. Hai-Jie Wang, Yuan Liu,* Baoqiu Yu, Shi-Quan Song, You-Xuan Zheng, Kanglei Liu, Pangkuan Chen, Hailong Wang, Jianzhuang Jiang, Tian-Yi Li,* A Configurationally Confined Thermally Activated Delayed Fluorescent Two-Coordinate Cu(I) Complex for Efficient Blue Electroluminescence, Angew. Chem. Int. Ed., 2023, 62, e202217195.

225. Xiang-Ji Liao,# Dongdong Pu,# Li Yuan, Jingjing Tong, Shuai Xing, Zhen-Long Tu, Jing-Lin Zuo, Wen-Hua Zheng,* You-Xuan Zheng,* Planar Chiral Multiple Resonance Thermal Activiated Delayed Fluorescence Materials for Efficient Circularly Polarized Electroluminescence, Angew. Chem. Int. Ed., 2023, 62, e202217045.

2022年:

224.  Xufeng Luo, Lixiu Zhang, Youxuan Zheng,* Liming Ding*, Reverse intersystem crossing process improvement of MR-TADF emitters for OLEDs, J. Semicond., 2022, 43(11), 110202.

223. Jingjing Tong, Yue Cao, Yi-Wen Zhang, Peng Wang, Penglong Wang, Xiang-Ji Liao, Weigang Zhang, Yi Wang,* You-Xuan Zheng,* Jun-Jie Zhu and Yi Pan, Chiral-at-Cage Carboranes for Circularly Polarized Luminescence and Aggregation-Induced Electrochemiluminescence, Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61(45), e202209438.

222. Tai-Ge Dong#, Zheng-Guang Wu#, Fang-Ling Li, Jun-Zhuan Wang, You-Xuan Zheng,* Lin-Wei Yu*, Helical stacking assembly of orderly silicon nanowire multilayers for ultra-strong dissymmetrical amplification of circularly polarized light, Adv. Opt. Mater., 2022, 10(23), 2201105.

221. Xu-Feng Luo#, Shi-Quan Song#, Hua-Xiu Ni, Huili Ma, Dezhi Yang, Dongge Ma, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Multiple-Resonance-Induced Thermally Acitvated Delayed Fluorescence Materials Based on Indolo[3,2,1-jk]carbazole with an Efficient Narrowband Pure-Green Electroluminescence, Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61(41), e202209984.

220Zhong-Ze Qu, Xu-Feng Luo, Meng-Xi Mao, Ching-Fai Yip, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo*, Iridium(III) Complexes Based on Indolo[3,2,1-jk]carbazole Derivatives for Narrowband Organic Light-emitting Diodes with EQE of 32.3% and Low Efficiency Roll-off, Adv. Energy Sustainability Res., 2022, 3(10), 2200057.

219. Zhi-Bin Liang, Xu Chen, Xiang-Ji Liao, Jingjing Li, Yue Yang, Cai-Feng Wang,* You-Xuan Zheng,* Su Chen,* Continuous production of stable chiral perovskite nanocrystals in spinning nanofibers to exhibit circularly polarized luminescence, J. Mater. Chem. C, 2022, 10, 12644-12651.

218. Zhi-Ping Yan,# Li Yuan,# Yuan Zhang, Meng-Xi Mao, Xiang-Ji Liao, Hua-Xiu Ni, Zhi-Heng Wang, Zhongfu An, You-Xuan Zheng,* Jing-Lin Zuo, Chiral dual-core organoboron structure realizes dual-channel enhanced ultrapure blue emission and highly efficient circularly polarized electroluminescence, Adv. Mater., 2022, 34(36), 2204253.

217. Yi-Pin Zhang, You-Xuan Zheng*, Frontiers in Chiral Phosphorescent Complexes for Circularly Polarized Electroluminescence, Dalton Trans., 2022,  51, 9966 – 9970.

216. Fan-Cheng Kong#, Sheng-Yi Yang#, Xiang-Ji Liao#, Zi-Qi Feng, Wan-Shan Shen, Zuo-Quan Jiang, Dong-Ying Zhou*, You-Xuan Zheng*, and Liang-Sheng Liao*, Highly Efficient Sensitized Chiral Hybridized Local and Charge-Transfer Emitter Circularly Polarized Electroluminescence, Adv. Funct. Mater., 2022, 32(31), 2201512.

215. Meng-Xi Mao, Shuai Xing, Yi-Ping Zhang, Zhong-Ze Qu, Li Yuan, Jia-Jun Hu, Xiang-Ji Liao, Yue Zhao* and You-Xuan Zheng*, Iridium(III) complexes incorporating thieno[2,3-d]pyrimidine units for efficient orange-to-yellow electroluminescence with low efficiency roll-off, J. Mater. Chem. C, 2022, 10, 8650 – 8656.

214. Xu-Feng Luo#, Hua-Xiu Ni#, An-Qi Lv, Hui-Li Ma*, You-Xuan Zheng*, High-efficiency and Narrowband OLEDs from Blue to Yellow with Ternary Boron/nitrogen-based Polycyclic Heteroaromatic Emitters, Adv. Opt. Mater., 2022, 10, 2200504.

213. Yi-Pin Zhang, Shi-Quan Song, Meng-Xi Mao, Cheng-Hui Li, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Efficient Circularly Polarized Photoluminescence and Electroluminescence of Chiral Spiro-skeleton based Thermally Activated Delayed Fluorescence Molecules, Sci. China Chem., 2022, 65(7), 1347-1355.

212. Yi-Pin Zhang, Meng-Xi Mao, Shi-Quan Song, Yi Wang, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo and Yi Pan, Circularly Polarized White Organic Light-Emitting Diodes Based on Spiro-type Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials, Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61(23), e202200290.

211. Xu-Feng Luo, Hua-Xiu Ni, Hui-Li Ma, Zhong-Ze Qu, Jie Wang, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Fused π-extended Multiple-resonance Induced Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials for High-efficiency and Narrowband OLEDs with Low Efficiency Roll-off, Adv. Opt. Mater., 2022, 10, 2102513.


210. Xiugang Wu,* Jing-Wei Huang, Bo-Kang Su, Sai Wang, Li Yuan, Wei-Qiong Zheng, Hu Zhang, You-Xuan Zheng,* Weiguo Zhu,* Pi-Tai Chou*, Fabrication of Circularly Polarized MR-TADF Emitters with Asymmetrical Peripheral-Lock Enhancing Helical B/N-Doped Nanographenes, Adv. Mater., 2022, 34, 2105080. 

209. Sheng-Yi Yang,‡ Qi-Sheng Tian,‡ Xiang-Ji Liao,‡ Zheng-Guang Wu, Wan-Shan Shen, You-Jun You, Zi-Qi Feng, You-Xuan Zheng,* Zuo-Quan Jiang,* Liang-Sheng Liao,  Efficient circularly polarized thermally activated delayed fluorescence hetero-[4]helicene with carbonyl-/sulfone-bridged triarylamine structure, J. Mater. Chem. C, 2022, 10, 4393-4401.

Graphical abstract:Efficient circularly polarized thermally activated delayed fluorescence hetero-[4]helicene with carbonyl-/sulfone-bridged triarylamine structures

208. Jia-Jun Hu, Xu-Feng Luo, Yi-Pin Zhang, Meng-Xi Mao, Hua-Xiu Ni, Xiao Liang, You-Xuan Zheng*, Green multi-resonance induced thermally activated delayed fluorescence emitters containing phenoxazine units with highly efficient electroluminescenceJ. Mater. Chem. C, 2022, 10, 768 - 773.

207. Li Yuan, Qian-Jun Ding, Zhen-Long Tu, Xiang-Ji Liao, Xu-Feng Luo, Zhi-Ping Yan, Zheng-Guang Wu*, You-Xuan Zheng*, Born in carbonic chirality, growing up to helical chirality: molecular self-induced configuration for improving dissymmetry factors in tetradentate Pt(II) enantiomers cycloadditionChin. Chem. Lett., 2022, 33(3), 1459-1462.

206. 周永慧,黄如军,严健洋,李亚军,邱欢欢,杨进轩,郑佑轩*,两种基于氮杂环结构铱配合物的合成和有机电致发光性能研究,高等学校化学学报,2022, 43(1), 20210415.

2021年:

205. Ting-Ting Liu,# Zhi-Ping Yan,# Li Yuan, Xu-Feng Luo, Zhen-Long Tu, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Chiral thermally activated delayed fluorescence emitters based efficient circularly polarized organic light emitting diodes featuring low efficiency roll-off, ACS Appl. Mater. & Interface, 2021, 13, 56413–56419.

204Zhong-Liang Gong,# Xuefeng Zhu,# Zhonghao Zhou,# Si-Wei Zhang,# Dong Yang,# Biao Zhao,# Yi-Pin Zhang,# Jianping Deng,* Yixiang Cheng,* You-Xuan Zheng,* Shuang-Quan Zang,* Hua Kuang,* Pengfei Duan,* Mingjian Yuan,* Chuan-Feng Chen,* Yong Sheng Zhao,* Yu-Wu Zhong,* Ben Zhong Tang,* Minghua Liu*, Frontiers in circularly polarized luminescence: molecular design, self-assembly, nanomaterials, and applications, Sci. China Chem., 2021, 64(12), 2060-2104.

203Long Gu, Wenpeng Ye, Xiao Liang, Anqi Lv, Huili Ma, Manjeet Singh, Wenyong Jia, Zhaocun Shen, Yi Guo, Yaru Gao, Hongzhong Chen, Dongdong Wang, Yinglong Wu, Jiawei Liu, Hou Wang, You-Xuan Zheng, Zhongfu An,* Wei Huang,* Yanli Zhao*, Circularly Polarized Organic Room Temperature Phosphorescence from Amorphous Copolymers, J. Am. Chem. Soc., 2021, 143, 44, 18527–18535.


202. Sheng-Yi Yang#, Sheng-Nan Zou#, Fan-Cheng Kong, Xiang-Ji Liao, Yang-Kun Qu, Zi-Qi Feng, You-Xuan Zheng*, Zuo-Quan Jiang*, Liang-Sheng Liao*, Narrowband blue circularly polarized thermally activated delayed fluorescence emitter with hetero-helicene structure, Chem. Commun., 2021, 57, 11041-11044.

Graphical abstract:A narrowband blue circularly polarized thermally activated delayed fluorescence emitter with a hetero-helicene structure

201. Li Yuan, Ting-Ting Liu, Meng-Xi Mao, Xu-Feng Luo, You-Xuan Zheng*, Configurationally stable helical tetradentate Pt(II) complexes for organic light-emitting diodes with circularly polarized electroluminescence, J. Mater. Chem. C, 2021, 9, 14669-14674.

200. Xiao Liang, Xu-Feng Luo, Zhi-Ping Yan, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo*, Organic Long Persistent Luminescence Through in-situ Generation of Cuprous(I) Ion Pairs in Ionic Solids, Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60, 24437-24442.


199. Xiang-Ji Liao#, Jin-Jun Zhu#, Li Yuan, Zhi-Ping Yan, Zhen-Long Tu, Meng-Xi Mao, Jun-Jian Lu, Wen-Wei Zhang*, You-Xuan Zheng*, Efficient organic light-emitting diodes with narrow emission bandwidths based on iridium(III) complexes with pydido[3',2':4,5]pyrrolo[3,2,1-jk]carbazole unit, Mater. Chem. Front., 2021, 5, 6951- 6959.

198. Xu-Feng Luo, Fang-Ling Li, Jian-Wei Zou, Qian Zou, Jian Su, Meng-Xi Mao, You-Xuan Zheng*, A Series of Fused Carbazole/Carbonyl based Blue to Yellow-Green Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials for Efficient Organic Light-Emitting Diodes, Adv. Opt. Mater., 2021, 9, 2100784.

197. Zhen-Long Tu, Jun-Jian Lu, Xu-Feng Luo, Jia-Jun Hu, Si Li, Yi Wang, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Yi Pan, Blue Axially Chiral Biphenyl Based Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials for Efficient Circularly Polarized OLEDs, Adv. Opt. Mater., 2021, 9, 2100596.


196. Zhi-Ping Yan#, Ting-Ting Liu#, Ruixia Wu, Xiao Liang, Zhi-Qiang Li, Liang Zhou*, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo*, Chiral Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials based on R/S-N2,N2'-Diphenyl-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diamine Donor with Narrow Emission Spectra for Highly Efficient Circularly Polarized Electroluminescence, Adv. Funct. Mater., 2021, 31, 2103875.

196. Xiao Liang, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Two-Photon Ionization Induced Stable White Organic Long Persistent Luminescence, Angew. Chem. Int. Ed., 2021,  60(31), 16984-16988.

195. Guangzhao Lu, Zhengguang Wu, Ruixia Wu, Xiaosong Cao, Liang Zhou,* You-Xuan Zheng,* Chuluo Yang*, Semitransparent circularly polarized phosphorescent organic light-emitting diodes with external quantum efficiency over 30% and dissymmetry factor close to 10-2, Adv. Funct. Mater., 2021, 31, 2102898.

194. Xiang-Ji Liao#, Jin-Jun Zhu#, Li Yuan, Zhi-Ping Yan, Xu-Feng Luo, Yi-Pin Zhang, Jun-Jian Lu, You-Xuan Zheng*, Efficient organic light-emitting diodes based on iridium(III) complexes containing indolo[3,2,1-jk]carbazole derivatives with narrow emission bandwidths and low efficiency roll offs, J. Mater. Chem. C, 2021, 9, 8226-8232.

193. Meng-Xi Mao, Fang-Ling Li, Yan Shen, Shuai Xing, Xu-Feng Luo, Qi-Ming Liu, Zhen-Long Tu, Xue-Jun Wu, You-Xuan Zheng*, Simple synthesis of red iridium(III) complexes with sulfur-contained four-membered ancillary ligands for OLEDs, Molecules, 2021, 26, 2599.

192. Jun-Jian Lu#, Zhen-Long Tu#, Xu-Feng Luo, Yi-Pin Zhang, Zhong-Ze Qu, Xiao Liang, Zheng-Guang Wu*, You-Xuan Zheng*, Pyridinylphosphorothioate-based blue iridium(III) complex with double chiral centers for circularly polarized electroluminescence, J. Mater. Chem. C, 2021, 9, 5244-5249.


191. Yi-Pin Zhang, Xiao Liang, Xu-Feng Luo, Shi-Quan Song, Si Li, Yi Wang, Zhi-Ping Mao, Wen-Ye Xu, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Yi Pan, Chiral Spiro-Axis Induced Blue Thermally Activated Delayed Fluorescence Material for Efficient Circularly Polarized OLEDs with Low Efficiency Roll-off, Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60(15), 8435-8440.

190. Zheng-Guang Wu,* Bing Yang, Yu-Chen Qiu, Yang Wang,* Hong Dai,* You-Xuan Zheng,* Yi Wang, Lanping Hu, Yi Pan, Design of pyridinylphosphinate-based blue iridium phosphors for high-efficiency organic light-emitting diodes, Dalton Trans., 2021, 50, 38873893.

Graphical abstract:Design of pyridinylphosphinate-based blue iridium phosphors for high-efficiency organic light-emitting diodes

189. Feng-Ming Xie, Jing-Xiong Zhou, Xin-Yi Zeng, Zhi-Dong An, Yan-Qing Li,* Dong-Xue Han, Peng-Fei Duan, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng, Jian-Xin Tang*, Efficient Circularly Polarized Electroluminescence from Chiral Thermally Activated Delayed Fluorescence Emitters Featuring Symmetrical and Rigid Coplanar Acceptors, Adv. Opt. Mater., 2021, 9, 2100017.

188. Tao Wu*, You-Xuan Zheng, Giovanna Longhi, Ga-Lai Law, Chiral Organic Chromophoric Systems in the Enhancement of Circularly Polarized Luminescence, Front. Chem., 2021, 9, 635655.

187. Pan Xu, Jian Liu*, Jiahao Huang, Fan Yu, Rui Zhang, Cheng-Hui Li, You-Xuan Zheng, Jing-Ling Zuo*, Coordination Strategy Driving the Formation of Compact CuSCN Hole-Transporting Layers for Efficient Perovskite Solar Cells, Solar RRL, 2021, 5(5), 2000777.

186. Xuesen Zhao, Liang Zhou*, Qi Zhu, Rongzhen Cui, Yingjie Cui, Weiqiang Liu, Youxuan Zheng*, Xiaoyun Mi*, Efficient green electroluminescent devices with low operation voltage and slow efficiency roll-off by utilizing hole transport material as host, Opt. Mater., 2021, 112, 110773.

2020年:

185. Xu-Feng Luo#, Zhong-Ze Qu#, Hua-Bo Han, Jian Su, Zhi-Ping Yan, Xiao-Min Zhang, Jing-Jing Tong, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Carbazole-based Iridium(III) Complexes for Electrophosphorescence with EQE of 32.2% and Low Efficiency Roll-off, Adv. Opt. Mater., 2020, 9(3), 2001390.

184. Sheng-Yi Yang, Ya-Kun Wang, Chen-Chen Peng, Zheng-Guang Wu, Shuai Yuan, You-Jun Yu, Hao Li, Tong-Tong Wang, Hong-Cheng Li, You-Xuan Zheng, Zuo-Quan Jiang*, Liang-Sheng Liao, Circularly Polarized Thermally Activated Delayed Fluorescence Emitters in Through-Space Charge Transfer on Asymmetric Spiro Skeletons, J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 17756–17765.

183. Wenbo Yuan, Gan Jin, Ning Su, Die Hua, Wei Shi*, You-Xuan Zheng*, Youtian Tao*, The electron inductive effect of dual non-conjugated trifluoromethyl acceptors for highly efficient thermally activated delayed fluorescence OLEDs, Dyes Pigments, 2020, 173, 108000.

182. Chong Zhang, Zhi-Ping Yan, Xi-Yan Dong, Zhen Han, Si Li, Ting Fu, Yan-Yan Zhu, You-Xuan Zheng*, Yun-Yin Niu*, Shuang-Quan Zang*, Enantiomeric MOF crystals using helical channels as palettes with bright white circularly polarized luminescence, Adv. Mater., 2020, 32(38), 2002914.

181. Yang Tang, Guohua Xie*, Xiao Liang, You-Xuan Zheng*, Chuluo Yang*, Organic and quantum-dot hybrid white LEDs using a narrow bandwidth blue TADF emitter, J. Mater. Chem. C, 2020, 8, 10831-10836.

180. Si Li, Zhi-Ping Yan, Xin-Lei Li, Yu-Jin Kong, Hai-Yang Li, Guang-Gang Gao, You-Xuan Zheng, Shuang-Quan Zang, Stepwise Achievement of Circularly Polarized Luminescence on Atomically Precise Silver Clusters, Adv. Sci., 2020, 7(15), 2000738.

179. Zhi-Ping Yan, Xu-Feng Luo, Kang Liao, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo*, Rational design of the platinahelicene enantiomers for deep-red circularly polarized organic light-emitting diodes, Front. Chem., 2020, 8, 501.

178. Zhen-Long Tu, Zhi-Ping Yan, Xiao Liang, Lei Chen, Zheng-Guang Wu, Yi Wang, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Yi Pan, Axially chiral biphenyl compound-based thermally activated delayed fluorescent materials for high-performance circularly polarized organic light-emitting diodes, Adv. Sci., 2020, 7(15), 2000804.

177. Xu-Feng Luo#, Hua-Bo Han#, Zhi-Ping Yan, Zheng-Guang Wu, Jian Su,Jian-Wei Zou, Zi-Qi Zhu, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Multicolor Circularly Polarized Photoluminescence and Electroluminescence with 1,2-Diaminecyclohexane Enantiomers, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2020, 12(20), 23172-23180.

176. Ji-Xing Gao†, Wan-Ying Zhang†, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng,* Da-Wei Fu*, Enantiomorphic perovskite ferroelectrics with circularly polarized luminescence, J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 4756-4761.

175. Ning Su, Fang-Ling Li, You-Xuan Zheng*, Four-membered red iridium(III) complexes with Ir-S-C-S structures for efficient organic light-emitting diodes, J. Mater. Chem. C, 2020, 8, 7411-7416.

174. Yan Shi, Peng Sang, Guangqiang Yin, Ruixuan Gao, Xiao Liang, Robert Brzozowski, Timothy Odom, Prahathees Eswara, Youxuan Zheng*, Xiaopeng Li*, Jianfeng Cai*, Aggregation-induced emissive and circularly polarized homogeneous sulfono-g-AApeptide foldamers, Adv. Opt. Mater., 2020, 1902122.

173. Zheng-Guang Wu†, Xiang-Ji Liao†, Li Yuan, Yi Wang, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Yi Pan, Visible-light-mediated click chemistry for highly regioselective azide-alkyne cycloaddition by a photoredox electron-transfer strategy, Chem. Eur. J., 2020, 26, 5694-5700.

172. Jun-Jian Lu,# Xiao Liang,# Xu-Feng Luo, Zheng-Guang Wu*,  You-Xuan Zheng*, Efficient blue, green and red iridium(III) complexes with noncovalently-linked pyrazole/pyrazolide rings for organic light-emitting diodes, New J. Chem., 2020, 44, 530-536.

171. Xiaohua Zhang, Pu Fan, Sihui Hou, You-Xuan Zheng*, Junsheng Yu*, Toward efficient polymer solar cells with thick bulk heterojunction by introducing iridium complex as an aggregation reshaping auxiliary, Solar Energy, 2020, 198, 535-541.

170. Yu-Jin Kong#, Zhi-Ping Yan#, Si Li, Hui-Fang Su, Kai Li, You-Xuan Zheng, Shuang-Quan Zang, Photoresponsive Propeller‐like Chiral AIE Copper(I) Clusters, Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 5336-5340.

169. Weigang Zhang, Zhenlei Zou, Wenxuan Zhao, Shuo Lu, Zheng-Guang Wu, Mengjun Huang, Xiaochen Wang, Yi Wang, Yong Liang, Yi Zhu, Youxuan Zheng, Yi Pan, Integrated redox-active reagents for photoinduced regio- and stereoselective fluorocarboborylation, Nat. Commun., 2020, 11, 2572.

168. Li Yao, Guangda Niu*, Junze Li, Liang Gao, Xufeng Luo, Bing Xia, Yuhao Liu, Peipei Du, Dehui Li, Chao Chen, Youxuan Zheng, Zewen Xiao, Jiang Tang*, Circularly Polarized Luminescence from Chiral Tetranuclear Copper(I) Iodide Clusters, J. Phys. Chem. Lett., 2020, 114, 1255-1260.


2019年:

167. Weigang  Zhang, Zhenlei Zou, Yuanheng Wang, Yi Wang,* Yong Liang,* Zhengguang  Wu,* Youxuan Zheng, Yi Pan, A General Leaving Group-Assisted Strategy for Photoinduced Fluoroalkylations using N-Hydroxybenzimidoyl Chloride Esters, Agnew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 624.

166. Jing Zhang, Jing Li, Xin Feng, Ming Kong, Zhaobo Hu, You-Xuan Zheng*, You Song*, Light-controlled efficient photoluminescence based on an europium β-diketonate complex with single-crystal-to-single-crystal [2+2]cycloaddition, Chem. Commun., 2019, 55, 12873-12876. 

165. Xiao Liang, Ting-Ting Liu, Zhi-Ping Yan, Yan Zhou, Jian Su, Xu-Feng Luo, Zheng-Guang Wu, Yi Wang,  You-Xuan Zheng*, Jing-Ling Zuo, Organic Room Temperature Phosphorescence with Strong Circular Polarized Luminescence based on Paracyclophanes, Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 17220-17225.

164. Xiao-Feng Ma, Xu-Feng Luo, Zhi-Ping Yan, Zheng-Guang Wu*, Yue Zhao*, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo*, Synthesis, Crystal Structures and Photoluminescence of a Series of Iridium(III) Complexes Containing the Pentafluorosulfanyl Group, Organometallics, 2019, 38, 3553-3559.

163. Lin Zhang, Zhi-Ping Yan, Zhen-Long Tu, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Green-emitting iridium(III) complexes containing pyridine sulfonic acid as ancillary ligands for efficient OLEDs with extremely low efficiency roll-off, J. Mater. Chem. C, 2019, 2019, 7, 11606-11611.

162. Yan Shi, Guangqiang Yin, Zhi-Ping Yan, Peng Sang, Minghui Wang, Robert Brzozowski, Prahathees Eswara, Lukasz Wojtas, You-Xuan Zheng*, Xiaopeng Li*, Jianfeng Cai*, Helical Sulfono-γ-AApeptides with Aggregation-Induced Emission and Circularly Polarized Luminescence, J. Am. Chem. Soc., 2019, 141(32), 12697-12706.

161. Ning Su‡, Cheng-Zhen Shen‡, You-Xuan Zheng*, Room temperature fast synthesis four-membered red iridium(III) complexes containing Ir-S-P-S structures for OLEDs, J. Organomet. Chem., 2019, 896, 188-193.

160. Zhi-Ping Yan, Kang Liao, Hua-Bo Han, Jian Su, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Chiral iridium(III) complexes with four-membered Ir-S-P-S chelating rings for high-performance circularly polarized OLEDs, Chem. Commun., 2019, 55, 8215-8218.

159. Rongzhen Cui, Weiqiang Liu, Liang Zhou*, Xuesen Zhao, Yunlong Jiang, Yingjie Cui, Qi Zhu, Youxuan Zheng*, Hongjie Zhang, Green phosphorescent organic electroluminescent devices with 27.9% external quantum efficiency by employing a terbium complex as a co-dopant, J. Mater. Chem. C, 2019, 7, 7953-7958.

158. Zheng-Guang Wu, Zhi-Ping Yan, Xu-Feng Luo, Li Yuan, Yi Wang,  You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Yi Pan, Non-doped and doped circularly polarized organic light-emitting diodes with high performances based on chiral octahydro-binaphthyl delayed fluorescence luminophores, J. Mater. Chem. C, 2019, 7, 7045-7052.

157. Guang-Zhao Lu#, Qi Zhu#, Liang Liu, Zheng-Guang Wu,  You-Xuan Zheng*, Liang Zhou*, Jing-Lin Zuo, Hongjie Zhang, Pure red iridium(III) complexes possessing good electron mobility with 1,5-naphthyridin-4-ol derivatives for high-performance OLEDs with EQE over 31%, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11(22), 20192-20199.

156. Ning Su, Hui-Qing Yang, Cheng-Zhen Shen, Zhi-Ping Yan, Zhao-Xu Chen, You-Xuan Zheng*, Rapid room temperature synthesis of red iridium(III) complexes with Ir-S-P-S structures for efficient OLEDs, J. Mater. Chem. C, 2019, 7, 6972-6977.

155. Guang-Zhao Lu#, Zhen-Long Tu#, Liang Liu, Wen-Wei Zhang*, You-Xuan Zheng*, Fast synthesis of iridium(III) complexes with sulfur containing ancillary ligand for high-performance green OLEDs with EQE exceeding 31%, J. Mater. Chem. C, 2019, 7, 7273-7278.

154. Ning Su‡, Hui-Qing Yang‡, You-Xuan Zheng*, Zhao-Xu Chen*, Sulfur atom containing ligands induced rapid room temperature synthesis of red iridium(III) complexes with Ir-S-P-S structures for OLEDs, New J. Chem., 2019, 43, 8722-8727.

153. Zheng-Guang Wu, Hua-Bo Han, Zhi-Ping Yan, Xu-Feng Luo, Yi Wang, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Yi Pan, Chiral Octahydro-binaphthol Compound-based Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials for Circularly Polarized Electroluminescence with Superior EQE of 32.6% and Extremely Low Efficiency Roll-off, Adv. Mater., 2019, 31(28), 1900524.

152. Ning Su, You-Xuan Zheng*, Four membered red iridium(III) complexes with Ir-S-P-S structures: rapidly room temperature synthesis and application in OLEDs, Dalton Trans., 2019, 48, 7583-7588.

151. Lin Zhang, Zhiping Yan, You-Xuan Zheng*, Efficient sky-blue OLEDs with extremely low efficiency roll-off based on stable iridium complexes with bis(diphenylphorothioyl)amide ligand, Dalton Trans., 2019, 48, 9744-9750.

150. Guang-Zhao Lu#, Ruixia Wu#, Liang Liu, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Liang Zhou*, Hongjie Zhang, A series of red iridium(III) complexes using flexible dithiocarbamate derivatives as ancillary ligands for highly efficient phosphorescent OLEDs, Mater. Chem. Front., 2019, 3, 860-866.

149. Zhi-Ping Yan, Xu-Feng Luo, Wei-Qiang Liu, Zheng-Guang Wu, Xiao Liang, Kang Liao, You-Xuan Zheng*, Liang Zhou*, Jing-Lin Zuo*, Yi Pan, Hongjie Zhang, Configurationally stable platinahelicene enantiomers for efficient circularly polarized phosphorescent organic light-emitting diodes, Chem. Eur. J., 2019, 25, 5672-5676.

148. Guang-Zhao Lu#, Xiaokang Li#, Liang Liu, Liang Zhou,* You-Xuan Zheng*, Wen-Wei Zhang*, Jing-Lin Zuo, Hongjie Zhang, Efficient phosphorescent red iridium(III) complexes containing a four-membered Ir-S-C-S ring backbone and large hindered spacers for high-performance OLEDs, J. Mater. Chem. C, 2019, 7, 3862-3868.

147. Guang-Zhao Lu‡, Ning Su‡, Hui-Qing Yang, Qi Zhu, Wen-Wei Zhang, You-Xuan Zheng*, Liang Zhou*, Jing-Lin Zuo*, Zhao-Xu Chen*, Hong-Jie Zhang, Rapid room temperature synthesis of red iridium(III) complexes containing a four-membered Ir-S-C-S chelating ring for highly efficient OLEDs with EQE over 30%, Chem. Sci., 2019, 10, 3535-3542.

146. Xiao Liang#, Feng Zhang#, Zhi-Ping Yan, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Gang Cheng*, Yi Wang*, Jing-Lin Zuo, Yi Pan, Chi-Ming Che*, Fast Synthesis of Iridium(III) Complexes Incorporating a Bis(diphenylphorothioyl)amide Ligand for Efficient Pure Green OLEDs, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11, 7184-7191.

145. Xiao-Feng Ma‡, Jing-Cheng Xia‡, Zhi-Ping Yan, Xu-Feng Luo, Zheng-Guang Wu*, You-Xuan Zheng*, Wen-Wei Zhang*, Highly efficient green and red electroluminescence with an extremely low efficiency roll-off based on iridium(III) complexes containing a bis(diphenylphorothioyl)amide ancillary ligand, J. Mater. Chem. C, 2019, 7, 2570-2576.

144. Xiao Liang, Zhen-Long Tu, You-Xuan Zheng*, Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials: Towards Realization of High Efficiency Through Strategic Small Molecular Design, Chem. Eur. J., 2019, 25(22), 5623-5642.  

143. Guang-Zhao Lu#, Zhen-Long Tu#, Liang Liu, You-Xuan Zheng*, Yue Zhao*, Two platinum(II) complexes with a 4-phenyl-4H-1,2,4-triazole derivative as an ancillary ligand for efficient green OLEDs, Dalton Trans. 2019, 48, 1892-1899.          

142. Guang-Zhao Lu, Liang Liu, Zhen-Long Tu, Yong-Hui Zhou*, You-Xuan Zheng*, Two green iridium(III) complexes containing the electron-transporting group of 4-phenyl-4H-1,2,4-triazole for highly efficient OLEDs, J. Mater. Chem. C. 2019, 7, 2022-2028.

141. Zhi-Gang Niu, Li-Ping Yan, Lei Wu, Guang-Ying Chen, Wei Sun, Xiao Liang, You-Xuan Zheng*, Gao-Nan Li*, Jing-Lin Zuo, Iridium(III) complexes adopting thienylpyridine derivatives for yellow-to-deep red OLEDs with low efficiency roll-off, Dyes and Pigments, 2019, 162, 863-871.

140. Hua-Bo Han, Zhen-Long Tu, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Green iridium complexes based on pyrimidine derivatives for efficient electroluminescence with EQE near 30%, Dyes and Pigments, 2019, 160, 863-871.

2018年

139. Xiao Liang, Zhi-Ping Yan, Hua-Bo Han, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Hong Meng*, Jing-Lin Zuo*, Wei Huang*, Peripheral amplification of multi-resonance induced thermally activated delayed fluorescence for highly efficient OLEDs, Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 11316-11320.


138.  Tian-Yi Li, Jing Wu, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo*, Yi Pan, Rational Design of Phosphorescent Iridium(III) Complexes for Emission Color Tunability and Their Applications in OLEDs, Coord. Chem. Rev., 2018, 374, 55-91.

137. Hua-Bo Han, Zheng-Guang Wu, Zhi-Ping Yan, Yue Zhao, You-Xuan Zheng*, Efficient green photoluminescence and electroluminescence of iridium complexes with high electron mobility, Dalton Trans., 2018, 47, 16543-16550.

136. Ning Su, You-Xuan Zheng*, Photoluminescence and electroluminescence of four orange-red and red organic iridium(III) complexes, J. Organomet. Chem., 2018, 876, 35-42.

135. Yong-Hui Zhou#, Dong Jiang#, You-Xuan Zheng*, Orange red iridium complexes with good electron mobility and mild OLED efficiency roll-off, J. Organomet. Chem., 2018, 876, 26-34.

134. Zhi-Gang Niu, Hua-Bo Han, Min Li, Zheng Zhao, Guang-Ying Chen, You-Xuan Zheng*, Gao-Nan Li*, Jing-Lin Zuo*, Tunable Emission Color of Iridium(III) Complexes with Phenylpyrazole Derivatives as the Main Ligands for Organic Light-emitting diodes, Organometallics, 2018, 37(18), 3154–3164.

133. Jing-Cheng Xia, Xiao Liang, Zhi-Ping Yan, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Wen-Wei Zhang*, Iridium(III) phosphors with bis(diphenylphorothioyl)amide ligand for efficient green and sky-blue OLEDs with EQE of nearly 28%, J. Mater. Chem. C, 2018, 6, 9010-9016.  

132. Hua-Bo Han, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Efficient bluish green electroluminescence of iridium complexes with good electron mobility, New J. Chem., 2018, 42, 13351-13357.

131. Ning Su, Cheng-Zhen Shen, You-Xuan Zheng*, Efficient electroluminescence of sky-blue iridium(III) complexes for organic light-emitting diodes, Dyes and Pigments, 2018, 159, 100-106.

130. Zhi-Gang Niu, Jun Chen, Peng Tan, Wei Sun, You-Xuan Zheng*, Gao-Nan Li*, Jing-lin Zuo*, Efficient yellow electroluminescence of four iridium(III) complexes with benzo[d]thiazole derivatives as main ligands, Dalton Trans.,2018, 47, 8032-8040.

129. Ning Su, Guang-Zhao Lu, You-Xuan Zheng*, High efficient green electroluminescence of iridium(III) complexes based on (1H-pyrazol-5-yl)pyridine derivatives ancillary ligands with low efficiency roll-off, J. Mater. Chem. C, 2018, 6, 5778-5784.

128. Ning Su, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, High efficient bluish green organic light-emitting diodes of iridium(III) complexes with low efficiency roll-off, Dalton Trans., 2018, 47, 7587-7593.

127. Hua-Bo Han, Zheng-Guang Wu and You-Xuan Zheng*, Efficient electroluminescence of bluish green iridium complexes with 2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)pyrimidine and 2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-5- fluoropyrimidine as the main ligands, Inorg. Chem. Front., 2018, 5, 1545-1552.

126. Hua-Bo Han, Xiao-Feng Ma, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Highly efficient yellow electroluminescence of iridium complexes with good electron mobility, Mater. Chem. Front., 2018, 2, 1284-1290.

125. Xiao Liang, Hua-Bo Han, Zhi-Ping Yan, Liang Liu, You-Xuan Zheng*,  Hong Meng*, Wei Huang, Versatile functionalization of trifluoromethyl based deep blue thermally activated delayed fluorescence materials for organic light emitting diodes, New J. Chem., 2018,  42, 4317-4323.

124. Zhi-Ping Yan, Xu-Feng Luo, Kang Liao, Zi-Xuan Lin, Zheng-Guang Wu*, Yong-Hui Zhou*, You-Xuan Zheng*, The Taiji and Eight Trigrams chemistry philosophy of chiral iridium(III) complexes with triplex stereogenic centers, Dalton Trans., 2018, 47, 4045-4048.

123. Yanhua Yang, Jingcheng Xia, Zijun Ding, Youxuan Zheng, Shijin Ding, Yingzhong Shen, Synthesis and resistive switching characteristics of polyimides derived from 2,7-aryl substituents tetraphenyl fluorene diamines, Euro. Polymer J., 2018, 108, 85-97.

122. Yanhua Yang, Zijun Ding, Jingcheng Xia, Youxuan Zheng, Shijin Ding, Yingzhong Shen, Nonvolatile Write-Once Read-Many-Times Memory Behaviors of Polyimides Containing Tetraphenyl Fluorene Core and the Pendant Triphenylamine or Carbazole Moieties, J. Polymer Sci., Part A: Polymer Chem., 2018, 56, 1630-1644.

121. J. X. Hu, S. Karamshuk, J. Gorbaciova, H. Q. Ye, H. Lu, Y. P. Zhang, Y. X. Zheng, X. Liang, M. Motevalli, I. Abrahams, I. Hernández, P. B. Wyatt*, W. P. Gillin*, Enhancing the sensitization efficiency of erbium doped organic complexes by heavy halogen substitution, J. Mater. Chem. C, 2018, 6, 7012-7017.


2017年:

120. Hua-Bo Han, Rong-Zhen Cui, Guang-Zhao Lu, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Liang Zhou*, Hongjie Zhang, Efficient   orange-red electroluminescence of iridium complexes with 1-(2,6-bis(trifluoromethyl)pyridin-4-yl)isoquinoline and 4-(2,6-bis(trifluoromethyl)pyridin-4-yl)quinazoline ligands, Dalton Trans., 2017, 46, 14916-14925.

119. Zheng-Guang Wu, Jie Zhou, Lei Yu, Georgios  Karotsis, Yi Wang*, You-Xuan Zheng*, Yi Pan, Novel phosphine oxide-based electron-transporting materials for efficient phosphorescent organic light-emitting diodes, J. Mater. Chem. C, 2017, 5, 8579-8585.

118. Hua-Bo Han, Rong-Zhen Cui, Yi-Ming Jing,  Guang-Zhao Lu, You-Xuan Zheng*, Liang Zhou*, Jing-Lin Zuo, Hongjie Zhang, Highly efficient orange-red electroluminescence of iridium complexes with good electron mobility, J. Mater. Chem. C, 2017, 5, 8150-8159.

117. Yong-Hui Zhou, Jing Xu, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Synthesis, photoluminescence  and electroluminescence of one iridium complex with 2-(2,4-difluorophenyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine and tetraphenylimidodiphosphinate ligands, J. Organomet. Chem.,  2017, 848, 226-231.

116. Yi-Ming Jing, You-Xuan Zheng*, Photoluminescence and electroluminescence of deep red iridium(III) complexes with 2,3-diphenylquinoxaline derivatives and 1,3,4-oxadiazole derivatives ligands, RSC Advances,  2017, 7, 37021-37031.

115. Zheng-Guang Wu, Xiao Liang, Jie Zhou, Lei Yu, Yi Wang*, You-Xuan Zheng*, Yu-Feng Li*, Jing-Lin Zuo, Yi Pan,Photocatalyzed cascade oxidative annulation of propargylamines and phosphine oxides, Chem. Commun., 2017, 53, 6637-6640.

114. Guang-Zhao  Lu, Ning Su, Yan Li, You-Xuan Zheng*, Efficient electroluminescence of platinum complexes containing pinene  sterically hindered spacer, J. Organomet. Chem.,  2017, 842, 39-46.

113. Guang-Zhao Lu, Hua-Bo Han, Yi-Ming Jing, You-Xuan Zheng*, Photoluminescence and electroluminescence of four platinum complexes with trifluoromethyl-substituted  2-phenylpyridine and tetraphenylimidodiphosphinate ligands, Dyes and Pigments, 2017, 143, 33-41.

112. Yi-Ming Jing, You-Xuan Zheng*, Photoluminescence and electroluminescence of an iridium(III)  complex with 2',6'-bis(trifluoromethyl)-2,4'-bipyridine and 2-(5-phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)phenol ligands, New J. Chem., 2017, 41, 3029- 3035.

111. Yi-Ming  Jing, You-Xuan Zheng,* Jing-Lin Zuo, Efficient deep red electroluminescence of iridium(III) complexes with 2,3-diphenylquinoxaline derivatives and  tetraphenylimidodiphosphinate, J.  Mater. Chem. C,  2017, 5, 3714-3724.

110. Rong-zhen Cui, Wei-qiang Liu, Liang Zhou,*  Xue-sen Zhao, Yun-long Jiang, You-xuan Zheng*, Hong-jie Zhang*, High performance red phosphorescent organic electroluminescent devices with characteristic mechanisms by utilizing terbium or gadolinium complexes as sensitizers, J. Mater. Chem. C, 2017, 5, 2066-2073.

109. Yi-Ming Jing, You-Xuan Zheng*,  Efficient green electroluminescene based on an iridium(III) complex with different device structures, RSC Advances, 2017, 7, 2615-2620.

108. Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Liang Zhou*, Yi Wang*, Yi Pan, Suppression of efficiency roll-off in highly efficient blue phosphorescent organic light-emitting devices using novel iridium phosphors with good  electron mobility, Org. Electron.,  2017, 42, 141-145.

107. Yi-Ming Jing, Yue Zhao, You-Xuan Zheng*, Photoluminescence and electroluminescence of iridium(III) complexes with 2',6'-bis(trifluoromethyl)-2,4'-bipyridine and 1,3,4-oxadiazole/1,3,4-thiadiazole derivatives ligands, Dalton Trans., 2017, 46, 845-853.

106. Guang-Zhao Lu, Yi-Ming Jing, Hua-Bo Han, Yu-Liang Fang, You-Xuan Zheng,* Efficient electroluminescence of two heteroleptic platinum complexes with a 2-(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-phenol ancillary ligand, Organometallics, 2017, 36(2), 448-454.

105. Guang-Zhao Lu, Yi-Ming Jing, You-Xuan Zheng*, Syntheses, photoluminescene and electroluminescene of two novel platinum(II) complexes, Dalton Trans., 2017, 46, 150-157.

104. Rongzhen Cui, Weiqiang Liu, Liang Zhou*, Yanan Li, Yunlong Jiang, Xuesen Zhao, Yingjie Cui, Qi Zhu, Youxuan Zheng*, Ruiping Den, Hongjie Zhang*, Highly efficient green phosphorescent organic electroluminescent devices with a  terbium complex as the sensitizer, Dyes & Pigm., 2017, 136, 361-367.

2016年:

103. Tian-Yi Li, You-Xuan Zheng*, Yong-Hui Zhou*, Iridium(III) phosphorescent complexes with  dual stereogenic centers: single crystal, electronic circular  dichroism evidence and circularly polarized luminescence properties, Dalton Trans., 2016, 45, 19234-19237.

102. Zheng-Guang Wu, Yi-Ming Jing, Guang-Zhao Lu, Jie Zhou, You-Xuan Zheng*, Liang Zhou*, Yi  Wang*, Jing-Lin Zuo, Yi Pan, Hong-Jie Zhang, Novel Design of  Iridium Phosphors with Pyridinylphosphinate Ligands for Highly Efficiency Blue Organic Light-emitting Diodes, Sci. Rep., 2016, 6, 38478. DOI: 10.1038/srep38478.

101. Yong-Hui Zhou, Qiu-Lei Xu, Hua-Bo Han, Yue  Zhao, You-Xuan Zheng*, Liang Zhou*, Jing-Lin  Zuo, Hongjie Zhang,