Publications

2022

1. Chang Zhao, Wangjian Sheng, Ying Wang, Jie Zheng, Xiangqian Xie, Yong Liang, Wanqing Wei,* Rui Bao* and Huan Wang *

Conformational Remodeling Enhances Activity of Lanthipeptide Zinc-metallopeptidases

Nat. Chem. Biol. 2022, 18,724-732  (Equal contribution)2. Chuangxu Cai,† Feifei Wang,† Xiuyun Xiao,† Wangjian Sheng,† Shu Liu, Jun Chen, Jie Zheng, Ran Xie, Zengbing Bai* and Huan Wang*

Macrocyclization of Bioactive Peptides with Internal Thiazole Motifs via Palladium-Catalyzed CH Olefination

Chem. Commun. 2022, 58, 4861 - 4864 (Equal contribution)


3. Lei Liu, Xinlong Fan, Boning Wang, Hong Deng,Tianhang Wang,Jie Zheng, Jun Chen, Zhuangzhi Shi* and Huan Wang*

P(III)-Directed Late-Stage Ligation and Macrocyclization of Peptides with Olefins by Rhodium Catalysis

Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61,e202206177.


4. Shanqing Huang,Ying Wang, Chuangxu Cai, Xiuyun Xiao,Shulei Liu,Yeying Ma, Xiangqian Xie,  Yong Liang,  Hao Chen,  Jiapeng Zhu,  Julian D. Hegemann,* Hongwei Yao,* Wanqing Wei* and Huan Wang*

Discovery of a Unique Structural Motif in Lanthipeptide Synthetases for Substrate Binding and Interdomain Interactions

Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202211382.


Send emails to Prof. Wang: wanghuan@nju.edu.cn

School of Chemistry and Chemical Engineering
Nanjing University 
163 Xianlin Avenue, Qixia District, Nanjing, China
210023