Publications

2023

1. Xinlong Fan, Yue Zhao, Lei Liu* and Huan Wang*

Photochemical Nitration of Protected Anilines by 5-Methyl-1,4-dinitroimidazole

Chinese J. Chem. 2023DOI:10.1002/cjoc.202200725

2. Ninglin Zhao, Yingjie Song, Xiangqian Xie, Ziqi Zhu, Chenxi Duan, Cheng Nong, Huan Wang* and Rui Bao*

Synthetic biology-inspired cell engineering in diagnosis, treatment, and drug development

Signal Transduction and Targeted Therapy 2023, 8, 112 (Review)

equal contribution


3. Yuqing Li, Yeying Ma, Yinzheng Xia, Tao Zhang,Shuaishuai Sun, Jiangtao Gao,* Hongwei Yao* and Huan Wang*

Discovery and biosynthesis of tricyclic copper-binding ribosomal peptides containing histidine-to-butyrine crosslinks

Nat. Commun. 2023, 142944.


3. Yinzheng Xia, Yuchen Yi, Ying Shi, Tengfang Long and Huan Wang*

Enzymatic Generation of Thioaldehyde Motifs by Flavin-Dependent Cysteine Decarboxylases for Peptide Bioconjugation and Macrocyclization

Org. Lett. 2023, 25, 6035Send emails to Prof. Wang: wanghuan@nju.edu.cn

School of Chemistry and Chemical Engineering
Nanjing University 
163 Xianlin Avenue, Qixia District, Nanjing, China
210023