Publications

2021
 • 5. Zengbing Bai,,* Qingqing Chen,Jun Gu, Chuangxu Cai, Jie Zheng,  Wangjian Sheng,  Shandong Yi,  Fang Liu* and Huan Wang*Equal contribution)

  Late-stage Functionalization and Diversification of Peptides by Internal Thiazole-enabled Palladium-catalyzed C(sp3)H Arylation,

  ACS Catal. 2021, 11, 15125-15134. • 6. Shandong Yi, Siyuan Wei, Qingsong Wu, Huan Wang*, Zhu-Jun Yao*

  Azaphilones as Activation-Free Primary-Amine-Specific Bioconjugation Reagents for Peptides, Proteins and Lipids

  Angew. Chem. Int. Ed. 2021, DOI:10.1002/anie.202111783.


 • 7. Yingying Zhang,[b] Zhilai Hong,[a] Liang Zhou,[a] Zhenkun Zhang,[a] Ting Tang,[a] Erpeng Guo,[a]Jie Zheng,[b] Ciji Wang,[b] Lei Dai,[a]Tong Si*[a] and Huan Wang*[b]Equal contribution)

  Biosynthesis of Gut-Microbiota-Derived Lantibiotics Reveals a Subgroup of S8 Family Proteases for Class III Leader Removal

  Angew. Chem. Int. Ed. 2021, DOI: 10.1002/anie.202114414.
 • 8. Ciji Wang, Jingxia Lu, Yingying Zhang, Jie Zheng, Shuaishuai Sun, Shanqing Huang and Huan Wang*

  Substrate Plasticity of Dehydratase SpaKC from the Biosynthesis of Thiosparsoamide

  J. Pep. Sci. 2021, DOI: 10.1002/psc.3388.

Send emails to Prof. Wang: wanghuan@nju.edu.cn

School of Chemistry and Chemical Engineering
Nanjing University 
163 Xianlin Avenue, Qixia District, Nanjing, China
210023