Electroactive Polymers Lab

Group Members


Professor Qun-Dong Shen

Professional Experience

Nanjing University

Professor, Department of Polymer Science and Engineering

Ph.D. Supervisor in Chemistry, Clinical Medicine, Chemical Engineering & Technology, and Biology & Medicine


Postdoctoral, Department of Chemistry, University of Virginia

Ph.D., Nanjing University, Polymer Physics and Chemistry

B.Sc., Nanjing University, Polymer Materials


Graduate Students

Li, Lei 李磊

(PhD Candidate)

Neural interface, Hydrogels

Ma, Jun-Peng 马俊鹏

(PhD Candidate)

Ferroelectric polymers, Artificial retina, Electronic neural interfaces

Dai, Yuan-Xin 戴园欣

(PhD Candidate)

Neuroscience, Nanotechnology, Optical tweezers

Yao, Ke 姚珂

(PhD Candidate)

Neuroscience, Neurodegenerative diseases

Wang, Fang 王芳

(PhD Candidate)

Polarized polymers, Ferroelectric materials

Li, Xiaoxia 李晓霞

(PhD Student)

Neuroimaging, Neurological diseases

Qian, Jia-Qi 钱嘉琪

(PhD Student)

Neurological diseases, Energy conversion materials

Yu, Wen-Ting 余文婷

(PhD Student)

Biomedical materials


Li, Ling-Ling 李玲玲

(PhD Student)

Ionic conductors, Biofunctional polymer materials

Pan, Zi-Ying 潘梓莹

(Master's Student)

2D materials, Neurodegenerative diseases, Protein aggregation

Jia, Sheng-Wei 贾晟纬

(Master's Student)

Hydrogels, Material characterization

Zhang, Hao 张昊

(Master's Student)

Optoelectrical responsive polymers, Brain computer interface

Yu, Wei-Dong 于维东

(Master's Student)

Polymer synthesis

Undergraduate StudentsAlumni (2003-2023)


Bao, Hui-Min (PhD)

Analytical team manager, Henkel China


Chen, Cai-Yun (BS)


Chen, Jie (BS)

Chen, Qian-Wen (BS)


Chen, Xiang-Zhong (PhD)

Associated Prof., Fudan Univ.

Chen, Xin (BS, ME)

Associated Prof., Shanghai Jiao Tong Univ.

Chen, Ying-Xin (PhD)

Associated Prof., Hangzhou Dianzi Univ.


Chen, Yu-Lei (PhD)

Sanhome Pharmaceutical Co., LTD


Cheng, Zhao-Xi (ME, PhD)

Naval Medical Univ.


Dong, Mei (PhD)

Prof., Nanjing Univ. of Chinese Medicine

Fan, Zhen-Hua (MS)


Feng, Pei-Jian (BS, PhD)

Associated Prof., Capital Medical Univ.

Gan, Jiamin (ME)

Nanjing Emergency Management Bureau


Gao, Fei-Fei (BS)


Gong, Jia


Gu, Ke-Jun (MS)


Gu, Zhen (BS, MS)

Prof., Zhejiang Univ.


Han, Xu (BS, MS)

Dr., Duke Univ.

Hu, Hongyu (BS)


Huang, Jun (BS)

Dr., Univ. of Pittsburgh

Huang, Rui (BS, MS)

Guiyang Environ. Monit. Center


Ji, Yi-Chen (BS)

Graduate Student, Univ. of Pennsylvania


Jia, Cheng-Liang (MS)

PMP New Materials


Jiang, Qi-Feng (BS)

Graduate Student, Johns Hopkins Univ.

Jin, Ye (BS)

Li, Ming-Ding (PhD)

Guangdong Univ. Tech.


Li, Ming-Xuan (BS)

Liu, Jia-Hao (BS, PhD)

Zhongshan Vocational College


Liu, Lu (MS)

China Minsheng Bank


Liu, Yun (BS, MS)

Dow Chemical


Qi, Lin-Xiang (BS)

Oriza Holdings


Qi, Yu-Cong (MS)


Qian, Cheng-Gen (PhD)

Distinguished Research Associate, China Pharmaceutical Univ.


Ren, Yao (MS)


Sha, Ruo-Chen

New Oriental Education

Shen, Xiao-Quan (MS)

Yangzhou High School of Jiangsu


Sheng, Han-Kang (BS)

Song, Heng (BS)

Prof., Wuhan Univ.


Song, Jiao-Fan (MS)


Sun, Bin (BS, MS)

Prof., Nanjing Univ. Posts & Telecommun.


Tang, Huang (BS)


Tang, Xin (BS, ME)

Sinochem International Corporation (Shanghai)


Tao, Cheng (BS)

Wang, Chang-Chun (PhD, Visiting Scholar)

Associate Prof., Nanjing Institute of Technology

Wang, Jian (BS)

Wang, Jing-Wen (PhD)

Prof., Nanjing Univ. Aeronautics & Astronautics


Wang, Ying (BS)


Wu, Jian-Li (BS)

Xia, Yu-Qiong (BS)

Associate Prof., Xidian Univ.


Xiao, Xuan-Zhong (BS, MS)


Yan, Qing (BS)

China Jinmao Holding Group Ltd.


Yang, Jia


Yang, Yan (MS)


Yin, De-Zheng


Yu, Ji-Cheng (BS, MS)

Distinguished Research Fellow, Zhejiang Univ.


Yu, Zheng-Hang (MS)


Zhang, Chen


Zhang, Jian

Associate Prof., Hangzhou Dianzi Univ.


Zhang, Juan (MS)

Chengdu Documentation and Information Center, CAS


Zhang, Wei-Chao


Zhang, Yang (BS, MS)

Dow Chemical

Zhang, Yu-Qi (BS)

Distinguished Research Fellow, Zhejiang Univ.

Zhang, Zi-Jie (BS)

Zhang, Zhao-Yong (BS)

Zhao, Di (PhD)

Qingdao Univ.


Zhao, Jia-Cheng (BS)

Graduate Student, Duke Univ.

Zhu, Sha (BS, MS)

  


School of Chemistry    Nanjing University

© Shen Group, School of Chemistry & Chemical Engineering, Nanjing University, 2011