Congratulation to Chang Liu and Jin Li for their publication on OBC!

Published:2021-02-24 

Congratulation to Chang Liu and Jin Li for their publication on OBC!

Contact

Office E503, School of chemistry and Chemical Engineering, Nanjing university
163 Xianlin Avenue, Nanjing, Jiangsu, China
Tel: +86-25-89689037
E-mail: chengxu@nju.edu.cn

© 2010-2016 Nanjing University 化学化工学院