Congratulations to Jiaming Cheng's Org. Lett.

Published:2023-07-26 

Congratulations to Jiaming Cheng's Org. Lett.

 

    2023-7-26

Contact

Office E503, School of chemistry and Chemical Engineering, Nanjing university
163 Xianlin Avenue, Nanjing, Jiangsu, China
Tel: +86-25-89689037
E-mail: chengxu@nju.edu.cn

© 2010-2016 Nanjing University 化学化工学院