Wei Fang (PhD student, 2019.09)

BS – Xiamen University, 2019
Research Area:Publications in Zhu group:

1. W. Fang, I. Douair, A. Hauser, K. Li, Y. Zhao, P. W. Roesky, S. Wang, L. Maron*, C. Zhu*, Uranium(III)-phosphorus(III) synergistic activation of white phosphorus and arsenic. CCS Chem. 20213, 3268–3276. 

2. W. FangS. Pan, W. Su, S. Wang, L. Zhao,* G. Frenking,* C. Zhu,* Complex featuring two double dative bonds between carbon(0) and uranium. CCS Chem. 20213, 2324-2332.

3. W. Fang, A. Carpentier, X. Sun, Y. Zhao, L. Maron,* C. Zhu,* Redox-induced reversible P-P coupling in a uranium complex. Chem. Commun. 202157, 12175-12178.Xianlin Campus 163 Xianlin Road, Qixia District, Nanjing, Jiangsu Province, 210023

©2018 Nanjing University Zhu Group