2015201420142012201120102009before 2009

1.  Qingming Shen, Qianhao Min, Jianjun Shi, Liping Jiang, Wenhua Hou *, Jun-Jie Zhu **,

    “Synthesis of stabilizer-free gold nanoparticles by pulse sonoelectrochemical method”,

    Ultrasonics Sonochemistry, 18, 231~237(2011).

2.  Zheng Zhai, Yucheng Huang, Lin Xu, Xiaoyan Yang, Chenhui Hu, Lihong Zhang, Yining Fan,

    Wenhua Hou*, “Thermostable nitrogen-doped HTiNbO5nanosheets with a high visible-light

     photocatalytic activity”, Nano Res.,4(7),635~647(2011).

3.  Xiaomiao Feng*,Ruimei Li,Chenhui Hu,Wenhua Hou*,Direct electron transfer and

    electrocatalysis of hemoglobin immobilized on graphene-Pt nanocomposite”,J Electroanal.

    Chem.,657(1~2),28~33(2011).

4.  Lin Xu, Xiaoyan Yang, Zheng Zhai, Xing Chao, Zihui Zhang and Wenhua Hou*, “EDTA-

    mediated hydrothermal synthesis of NaEu(MoO4)2 microrugbies with tunable size and

    enhanced luminescence properties”, CrystEngComm, 13(15), 4921~4929(2011).

5.  Qingming Shen, Xiaomei Zhao, Shiwei Zhou, Wenhua Hou*, and Jun-Jie Zhu*, “ZnO/CdS

    Hierarchical Nanospheres for Photoelectrochemical Sensing of Cu2+”, J. Phys. Chem. C, 115,

    17958–17964 (2011).

6.  Lin Xu, Xiaoyan Yang, Zheng Zhai and Wenhua Hou*, “EDTA-mediated shape-selective

    synthesis of Bi2WO6 hierarchical selfassemblies with high visible-light-driven photocatalytic

    activities”, CrystEngComm, 13(15), 7267~7275(2011).


 

版权所有 © 2015  南京大学侯文华教授课题组