2015201420132012201120102009before 2009

1.  Zheng Zhai, Xiaoyan Yang, Lin Xu, Chenhui Hu, Lihong Zhang, Wenhua Hou* and Yining

        Fan, “Novel mesoporous NiO/HTiNbO5 nanohybrids with high visible-light photocatalytic

    activity and good biocompatibility”, Nanoscale, 4, 547~556(2012).

2.  Zheng Zhai, Chenhui Hu, Xiaoyan Yang, Lihong Zhang, Chao Liu, Yining Fan and Wenhua

    Hou*, Nitrogen-doped mesoporous nanohybrids of TiO2 nanoparticles and HTiNbO5

     nanosheets with a high visible-light photocatalytic activity and a good biocompatibility, J.

    Mater. Chem., 22, 19122~19131(2012).

3.  Lin Xu, Xiaoyan Yang, Zheng Zhai, Daxian Gu, Huan Pang and Wenhua Hou*, “Self-

    assembled 3D architectures of NaCe(MoO4)2 and their application as absorbents”,

    CrystEngComm, 14, 7330~7337(2012).

4.  Chenhui Hu, Lihong Zhang, Junfeng Zhang, Liyuan Cheng, Zheng Zhai, Meng Li, Jing Chen,

    Wenhua Hou*, “Structure-control in assembly of nanosheets: Novel chiral catalysts for the

    asymmetric epoxidation of α-methylstyrene without axial base”, Catalysis Communications,

    28, 111~115(2012).

5.  冯晓苗*,李瑞梅,杨晓燕,侯文华*, “新型碳纳米材料在电化学中的应用”,化学进展24(11),

    2158~2166(2012).

6.  Xiaomiao Feng*, Chen Wang, Rongjing Cui, Xiaoyan Yang, Wenhua Hou, “The synthesis of

    nitrogen-doped carbon nanotubes/gold composites and their application to the detection of

    thioridazine”, J Solid State Electrochem 16, 2691~2698 (2012).

7.  Qingming Shen, Shiwei Zhou, Xiaomei Zhao, Li-Ping Jiang*, Wenhua Hou and Jun-Jie Zhu,

    “Anatase TiO2 nanoparticle–graphene nanocomposites: One-step preparation and their enhanced

    direct electrochemistry of hemoglobin”, Anal. Methods, 4, 619~622(2012).

8.  Xian-Ji Guo*, Wen-Hua Hou, Yi-Ning Fan, Wei-Ping Ding, “Intercalation behaviors of chiral

    titanium(IV) (triethanolaminato)-isopropoxide Ti(C2H4O)3N(OCH(CH3)2) in protonated lamellar

    metal oxides and characterization of the intercalated resultants”, J Incl Phenom Macrocycl

    Chem, 73, 211~218 (2012).

9.   Xiaomei Zhao, Shiwei Zhou, Li-Ping Jiang, Wenhua Hou, Qingming Shen,* and Jun-Jie Zhu*,

    “Graphene–CdS Nanocomposites: Facile One-Step Synthesis and Enhanced 

     Photoelectrochemical Cytosensing”, Chem. Eur. J. 18, 4974 ~ 4981(2012).


 

版权所有 © 2015  南京大学侯文华教授课题组