Publication


2024
2024_10Pillarurilarenes: Glycoluril-Expanded Pillararenes

Chao Ruan, Zhijin Li, Wenhao Lin, Ranran Wang, Wang Xie, Heng Li, Yunfeng Lu, Ruibing Wang, Shengke Li*, Leyong Wang*

Org. Lett. 2024. (Dol: 10.1021/acs.orglett.4c01243)2024_09Multi-step FRET systems based on discrete supramolecular assemblies

Dengli Chen, Tangxin Xiao*, Éric Monflier*, Leyong Wang*

Commun. Chem. 2024, 7, 88. (Dol: 10.1038/s42004-024-01175-6)2024_08Supramolecular Systems for Bioapplications: Recent Reseaarch Progress in China

Yue-Yang Liu, Xiao-Yong Yu, Yu-Chen Pan, Hang Yin, Shuang Chao, Yujie Li, He Ma, Minzan Zuo, Kun-Xu Teng, Jun-Li Hou*, Yong Chen, Dong-Sheng Guo, Ruibing Wang*, Yuxin Pei*, Zhichao Pei*, Jiang-Fei Xu*, Xiao-Yu Hu*, Chunju Li*, Qing-Zheng Yang*, Leyong Wang, Yu Liu*, Zhan-Ting Li*

Sci. China Chem. 2024, 67, 1397-1441. (Dol: 10.1007/s11426-024-1971-4)2024_07Chirality based on pillar[n]arenes and its complexes

Kai Diao, Chao Ruan, Ranran Wang*, Shengke Li*, Juli Jiang, Leyong Wang*

Tetrahedron Letters 137(2024) 154941. (DoI: 10.1016/j.tetlet.2024.154941)2024_06Enhanced permanganate oxidation of phenolic pollutants by alumina and potential industrial application

Shengnan Zhang, Junyan Wei, Boying Liu, Wei Wang, Zunyao Wang, Chuanyi Wang, Leyong Wang, Wenjing Zhang, Henrik Rasmus Andersen, Ruijuan Qu*

Water Res. 2024, 251, 121170. (Dol: 10.1016/j.watres.2024.121170)2024_05The 3rd Xihua Chemistry and Biomedicine Forum

Yahui Zhang, Zhouyu Wang*, Leyong Wang*, Xiaoqi Yu

Chin. Chem. Lett. 2024, 35, 108973. (Dol: 10.1016/j.cclet.2023.108973)2024_04Dynamic Time-Dependent Emission in Solution and Stable Dual Emission in Solid Matrix Exhibited by a Single-Component Fluorescence System

Dengli Chen, Cheng Bao, Liangliang Zhang, Qiaona Zhang, Zhiyin Wu, Zheng-Yi Li, Xiao-Qiang Sun, Leyong Wang, Tangxin Xiao*

Adv. Funct. Mater. 2024,2314093. (Dol: 10.1002/adfm.202314093)2024_03An artificial selective binding pocket for multivalent anions

Panyu Qiao, Qiang Shi*, Bing Liu*, Leyong Wang

Supramol. Chem. 2024. (Dol: 10.1080/10610278.2023.2300832)2024_02Recent advances in two-step energy transfer light-harvesting systems driven by non-covalent self-assembly

Zhiying Wu, Hongwei Qian, Xiuxiu Li, Tangxin Xiao*, Leyong Wang

Chin. Chem. Lett. 2024, 35, 108829. (Dol: 10.1016/j.cclet.2023.108829)
2024_01Artificial stepwise light harvesting system in water constructed by quadruple hydrogen bonding supramolecular polymeric nanoparticles

Tangxin Xiao*, Xiuxiu Liu, Liangliang Zhang, Kai Diao, Zheng-Yi Li, Xiao-Qiang Sun, Leyong Wang*

Chin. Chem. Lett. 2024, 35, 108618. (Dol: 10.1016/j.cclet.2023.108618)2023


202Vertical distribution of dissimilatory iron reducing communities in the sediments of Taihu Lake

Yumei Li, Huan Liu, Danjun Ye, Qiaoyun Jiang, Xiangjie Cui, Juan Li, Juli Jiang, Leyong Wang, Xiancai Lu*

Sci. Total Environ. 2023, 889, 164332. (DoI:10.1016/j.scitotenv.2023.164332)201
Zwitterionic Electrochemiluminescence Biointerface Contributes to Label-Free Monitoring of Exosomes Dynamics in a Fluidic Microreaction Device 

Yue Cao, Jian-Xiao Wang, Chen Lin, Yu-Qian Geng, Cheng Ma, Jun-Jie Zhu, Leyong Wang, Wenlei Zhu*

Adv. Funct. Mater. 2023, 33, 2214294. (Dol:10.1002/adfm.202214294)200An amphiphilic molecule with a single fluorophore exhibits multiple stimuli-responsive behavior

Dongxing Ren, Lu Tang, Zhiying Wu, Qiaona Zhang, Tangxin Xiao*, Robert B.P. Elmes, Leyong Wang

Chin. Chem. Lett. 2023, 34, 108617. (Dol:10.1016/j.cclet.2023.108617)199The 10th macrocylic arene supramolecular chemistry symposium

Shuquan Zhang, Meijin Lin*, Andrew C.H. Sue, Liping Cao, Feng Wang, Cheng Yang, Tao Tu, Feihe Huang, Leyong Wang

Chin. Chem. Lett. 2023, 34, 108754. (Dol: 10.1016/j.cclet.2023.108754)198Hydrogen-bonding-driven self-assembly nonporous adaptive crystals for the separation of benzene from BTX and cyclohexane

Fei Zeng*, Lin-Li Tang, Hui Yu, Fan-Ping Xu, Leyong Wang

Chin. Chem. Lett. 2023, 34, 188304. (Dol: 10.1016/j.cclet.2023.108304)197Host-guest system of a phosphorylated macrocycle assisting structure determination of oily molecules in single-crystal form

Jianmin Jiao, Heng Li, Wang Xie, Yue Zhao, Chen Lin*, Juli Jiang*, and Leyong Wang*

Chem. Sci., 2023, Advance Article. (Dol: 10.1039/D3SC02995F)196The Structure Determination of Organic Molecules by Co-crystallization of Anthracene Based Crystallization Chaperone

Heng Li, Jianmin Jiao, Wang Xie, Yue Zhao, Chen Lin*, Juli Jiang*, and Leyong Wang*

ACS Materials Lett. 2023, 5, 2673-2682. (Dol: 10.1021/acsmaterialslett.3c00740)195Synthesis of Tröger's base-based [3]arenes for efficient iodine adsorption

Pengbo Niu, Conghao Shi, Jianmin Jiao, Wang Xie, Heng Qiu, Zhen Yang, Juli Jiang* and Leyong Wang*

Chem. Commun., 2023, Advance Article. (Dol: 10.1039/D3CC02804F)194Planar Chirality for Acid/Base Responsive Macrocyclic Pillararenes Induced by Amino Acid Derivatives: Molecular Dynamics Simulations and Machine Learning

Lulu Fu, Ranran Wang, Qiang Zhu, Yuming Gu, Lifeng Zheng, Yuan Chen, Juli Jiang*, and Jing Ma*

J. Chem. Theory Comput. 2023, 19, 14, 4364-4367. (Dol: 10.1021/acs.jctc.2c01265)193Tröger's Base-Based Cuboid Constructed by Chiral Self-Discrimination

Conghao Shi, Pengbo Niu, Wang Xie, Jianmin Jiao, Yumei Li, Ranran Wang, Chen Lin, Leyong Wang, Juli Jiang*

Chem. Eur. J. 2023, e202300410. (Dol: 10.1002/chem.202300410)


192Locally rotated chiral molecular tiara with reversible CPL emissions

Ranran Wang, Chun Zhang, Yuan Chen, Wang Xie, Jianmin Jiao, Yong Liang, Leyong Wang and Juli Jiang*

Adv. optical mater. 2023, 2202913. (Dol: 10.1002/adom.202202913) (16 Feb 2023)191Cation controlled rotation in anionic pillar[5]arenes and its application for fluorescence switch

Hao Zheng, Lulu Fu, Ranran Wang, Jianmin Jiao, Yingying Song, Conghao Shi, Yuan Chen, Juli Jiang*, Chen Lin*,Jing Ma* and Leyong Wang

Nat. Commun. 14, 590(2023) Dol: 10.1038/s41467-023-36131-w.190Chemical fuel-driven gelation with dissipative assembly-induced emission

Ming Cheng, Dengli Chen, Liangliang Zhang, Tangxin Xiao*, Juli Jiang*, and Leyong Wang*

Org. Chem. Font., 2023, 10, 1380-1385. (Dol: 10.1039/D2QO01888H.)189(CCL Editorial) In memoriam Professor Wei Jiang, one of the young editorial board members

Qiang Shi*, Liping Cao*, Yong Chen*, Huanfang Guo*, Yu Liu*, Tao Tu*, Feng Wang*, Junli Wang*,Leyong Wang*, Yongshu Xie*, Cheng Yang*, and Xin Zhao*

Chin. Chem. Lett. 34 (2023) 108138. (Dol: 10.1016/j.cclet.2023.108138)188(CCL Editorial) Mechanisms of photoluminescsnce in the molecular state of carbon dots prepared from o-phenylenediamine

Feishi Shan, Jing Zhang, Chengshuang Liao, Zhouyu Wang, Leyong Wang*

Chin. Chem. Lett. 34 (2023) 108107. (Dol: 10.1016/j.cclet.2022.108107)187(CCL Editorial) Construction of a sequential light-harvesting system via supramolecular copolymerizatio-n

Hongwei Qian, Tangxin Xiao*, Robert B. P. Elmes*, Leyong Wang

Chin. Chem. Lett. 34 (2023) 108185. (Dol: 10.1016/j.cclet.2023.108185)186(CCL Editorial) High-resolution and instantaneous imaging of latent fingerprints

Ming Cheng, Juli Jiang, Jean-Claude Chambron*, and Leyong Wang*

Chin. Chem. Lett. 34(2023), 107991. (Dol: 10.1016/j.cclet.2022.107991)
2022


185Chiral selection of Tröger's base-based macrocycles with different ethylene glycol chains length in cry-stallization

Haohui Feng, Yuan Chen, Ranran Wang, Pengbo Niu, Conghao Shi, Zhen Yang, MingCheng*, Juli Jiang*, and Leyong Wang

Chin. Chem. Lett. 34 (2023) 108038. (Dol: 10.1016/j.cclet.2022.108038)184Square-Planar and Octahedral Gyroscope-Like Metal Complexes Consisting of Dipolar Rotators Encased in Dibridgehead Di(triary)phosphine Stators: Syntheses, Structures, Dynamic Properties, and Reactivity

Alexander L. Estrada, Leyong Wang, Gisela Hess, Frank Hampel, and John A. Gladysz*

Inorg. Chem. 2022, 61, 43, 17012-17025. (Dol: 10.1021/acs.inorgchem.2c02855) (20 Oct 2022)183(CCL Editorial) Diabetic wound healing activated by supramolecular cascade reaction

Fang-Fang Shen*, Yuguo Wang*, Leyong Wang*

Chin. Chem. Lett., 34 (2023) 107761. (Dol: 10.1016/j.cclet.2022.107761) (17 Aug 2022)182Efficient intracellular delivery of native proteins facilitated by preorganized guanidiniums on piilar[5]arene skeleton

Shuwen Guo, Qiaoxian Huang, Jianwen Wei, Shengpeng Wang, Yitao Wang, Leyong Wang, Ruibing Wang*

Nano Today 43 (2022) 101396. (Dol: 10.1016/j.nantod.2020.101396) (12 Jan 2022)181A novel supramolecular self-assembling hybrid system for visible-light-driven overall water splitting

Minzan Zuo, Weirui Qian, Kaiya Wang, Leyong Wang, Xiao-Yu Hu*

Mater. Chem. Front., 2022, 6, 2790-2795. (Dol: 10.1039/D2QM00629D) (18 Aug 2022)180Self-assembled Fluorescent Nanoparticles with Tunable LCST Behavior in Water

Tangxin Xiao*, Dongxing Ren, Kai Diao, Jie Wang, Zheng-Yi Li, Xiao-Qiang Sun, Leyong Wang* 

Chem Asian J. 2022, 17, e202200386. (Dol: 10.1002/asia.202200386) (17 May 2022)

179基于超分子主客体共晶的热活化延迟荧光材料

Qiang Shi, Leyong Wang* 

Chin. J. Org. Chem. 2022, 42, 1256-1257. (Dol: 10.6023/cjoc202200019) (16 Mar 2022)178Orthogonal Design of Supramolecular Prodrug Vesicles via Water-Soluble Pillar[5]arene and Betulinic Acid Derivative for Dual Chemotherapy  

Guangping Sun, Minzan Zuo, Zuqiang Xu, Kaiya Wang, Leyong Wang, and Xiao-Yu Hu*

ACS Appl. Bio Mater. 2022,5, 7, 3320-3328. (Dol: 10.1021/acsabm.2c00318) (29 Apr 2022)177Charge transfer materials fabricated by supramolecular strategy with a broad emission spectrum for realizing information encryption 

W. Qian, M. Zuo, Y. Song, X.-Y. Hu*, L, Wang*

Mater. Today Chem. 26 (2022) 101115. (Dol: 10.1016/j.mtchem.2022.101115) (26 Jul 2022)176Effective Iodine Capture Behavior by a Censer-shaped Macrocycle in Vapor Phase and Aqueous Solution

Jianmin Jiao, Wang Xie, Yumei Li, Chen Lin*, Juli Jiang, Leyong Wang

Chem. Eur. J. 2022, e202201933. (Dol: 10.1002/chem.202201933) (16 Sept 2022)175Nanoarchitectonics and applications of artificial molecular machines in smart polymer materials

P. Qiao, Q. Shi*, S. Zhang, X. Zhang, Y. Yang, B. Liu*, X. Wang, Q. Luo, L. Wang

Mater. Today Chem. 24 (2022) 100893. (Dol: 10.1016/j.mtchem.2022.100893) (10 Mar 2022)


(Special lssue on the occasion of 80th birthday of Sir Fraser Stoddart)174A Novel Electrochemiluminescence Janus Emitter for Dual-Mode Biosensing

Tingting Han, Cheng Ma, Leyong Wang, Yue Cao*, Hong-Yuan Chen, Jun-Jie Zhu*

Adv. Funct. Mater. 2022, 2200863. ( Dol: 10.1002/adfm.202200863) (13 Mar 2022)173An ultralow-acceptor-content supramolecular light-harvesting system for white-light emission

Kai Diao, Daniel J. Whitaker, Zehuan Huang, Hongwei Qian, Dongxing Ren, Liangliang Zhang, Zheng-Yi Li, Xiao-Qiang Sun, Tangxin Xiao*, Leyong Wang

Chem. Commun. 2022, 58, 2343-2346. ( Dol: 10.1039/D1CC06647A) (17 Jan 2022)172A tunable artificial light-harvesting system based on host-guest interaction exhibiting ultrahigh antenna     effect and narrowed emission band

Tangxin Xiao*, Hongwei Qian, Yong Shen, Chunxiang Wei, Dongxing Ren, Liangliang Zhang, Zheng-Yi Li, Leyong Wang, Xiao-Qiang Sun*

Mater. Today Chem. 24 (2022) 100833. ( Dol: 10.1016/j.mtchem.2022.100833)  (1 Feb 2022) (约稿)

(Special lssue on the occasion of 80th birthday of Sir Fraser Stoddart)171Syntheses, Structures, Reactivities, and Dynamic Properties of Gyroscope-like Complexes Consisting of   Rh(CO)(X) or Rh(CO)2(I) Rotators and Cage-like Trans Aliphatic Dibridgehead Diphosphine Stators

Alexander L. Estrada, Leyong Wang, Nattamai Bhuvanesh, Frank Hampel, and John A. Gladysz*

Organometallics 2022, 41, 6, 733-749. ( Dol: 10.1021/acs.organomet.1c00708) ( 21 Feb 2022)2021:
170Redox-Driven Chiral Inversion of Water-Soluble Pillar[5]arene with L-Cystine Derivate in the Aqueous Medium

Yuan Chen, Baobao Sun, Ranran Wang, Conghao Shi, Ming Cheng, Juli Jiang*, Chen Lin*, and Leyong Wang

Org. Lett. 2021, 23, 19, 7423-7427. ( Dol:10.1021/acs.orglett.1c02620) ( 15 Sept 2021)169The Preparation of a Water-Soluble Phospholate-Based Macrocycle for Constructing Artificial Light-Harvesting Systems

Jianmin Jiao, Dr. Guangping Sun, Jikun Zhang, Prof. Dr. Chen Lin*, Prof. Dr. Juli Jiang*, Prof. Dr. Leyong Wang

Chem. Eur. J. 2021, 27, 16601-16605. ( Dol: 10.1002/chem.202102758) ( 1 Oct 2021)168The construction of aggregation-induced charge transfer emission systems in aqueous solution directed by supramolecular strategy

Weirui Qian, Minzan Zuo, Pengbo Niu, Xiao-Yu Hu*, Leyong Wang*

Chin. Chem. Lett. ( Dol: 10.1016/j.cclet.2021.09.070) ( 26 Sept 2021)167Catalysis in Single Crystalline Materials: From Discrete Molecules to Metal-Organic Frameworks

Qiang Shi*, Bing Liu, Jing Li, Prof. Xuping Wang*, Prof. Leyong Wang*

Chem Asian J. 2021, 16, 1-15 ( Dol: 10.1002/asia.202100957 )( 21 Sept 2021)

(This article also appears in: Supramolecular Catalysis and Catalyst Immobilization)166Macrocyclic host molecules with aromatic building blocks: the state of the art and progress

Qiang Shi*, Xuping Wang, Bing Liu*, Panyu Qiao, Jing Li and Leyong Wang

Chem, Commun., 2021,57 ,12379-12405 ( Dol: 10.1039/d1cc04400a ) ( 5 Oct 2021)

( This article is part of the themed collection: Host-Guest Chemistry )165Orthogonal Design of a Water-Soluble meso-Tetraphenylethene-Functionalized Pillar[5]arene with Aggregation-Induced Emission Property and Its Therapeutic Application

Xueqi Tian, Minzan Zuo, Pengbo Niu, Krishnasamy Velmurugan, Kaiya Wang, Yue Zhao, Leyong Wang, Xiao-Yu Hu*

ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 37466-37474. ( Dol: 10.1021/acsarmi.1c07106 )( 27 Jul 2021)164The emerging applications of pillararene architectures in supramolecular catalysis

Kaiya Wang, Xueqi Tian, Jacobs H. Jordan, Krishnasamy Velmurugan, Leyong Wang, Xiao-Yu Hu*

Chin. Chem. Lett. (Accepted) (Dol: 10.1016/j.cclet.2021.06.026) (13 Jun 2021)

    163The application of clean production in organic synthesis

Jun Jiang, Fang Xiao, Wei-Min He*, and Leyong Wang

Chin. Chem. Lett. 2021, 32, 1637-1644. (Dol: 10.1016/j.cclet.2021.02.057) (24 Feb 2021)     162Preparation of a fixed-tetraphenylethylene motif bridged ditopic benzo-21-crown-7 and its application for constructing AIE supramolecular polymers

Tangxin Xiao*, Jie Wang, Yong Shen, Cheng Bao, Zheng-Yi Li, Xiao Qiang Sun, and Leyong Wang

Chin. Chem. Lett. 2021, 32, 1377-1380. (Dol:10.1016/j.cclet.2020.10.037) (23 Oct 2020)    161An AIE singlet oxygen generation system based on supramolecular strategy

Minzan Zuo, Weirui Qian, Min Hao, Kaiya Wang, Xiao-Yu Hu*, and Leyong Wang

Chin. Chem. Lett., 2021, 32, 1381-1384. (Dol:10.1016/j.cclet.2020.09.033) (21 Sept 2020)    160Supramolecular asymmetric catalysis mediated by crown ethers and related recognition systems

Zibin Zhang, Yuanguang Shao, Jiadong Tang, Juli Jiang*, Leyong Wang, and Shijun Li* 

Green Synth. & Catal., 2021, 2, 156-164  (Dol: 10.1016/j.gresc.2021.03.007) (29 Mar 2021)    159Multi-Level Chirality Transferring from Amino Acid Derivatives to CPL-Active Nanoparticles in Aqueous Medium

Yuan Chen, Baobao Sun, Haohui Feng, Ranran Wang, Ming Cheng, Peng Wang, Zhiping Zhou, Juli Jiang*, Leyong Wang

Chem. Eur. J. (Accepted) (Dol: 10.1002/Chem.202100458) (7 Jul 2021)    158The facile preparation of p-(methoxy)calix[n]arenes (n=6, 7, or 8) and their permethylated derivatives

Yihan Ding, Jianmin Jiao, Baobao Sun, Zhen Yang, Chen Lin*, Leyong Wang*

Chinese Chemical Letters. (Accepted) (Dol: 10.1016/j.cclet.2021.05.045) (26 May 2021)     157Highly efficient artificial light-harvesting systems constructed in aqueous solution for supramolecular photocatalysis

Guangping Sun, Minzan Zuo, Weirui Qian, Jianmin Jiao, Xiao-Yu Hu*, Leyong Wang*

Green Synth. & Catal., 2021, 32-37  (Dol: 10.1016/j.gresc.2021.01.003) (17 Jan 2021)     156Synthesis and bioactivity of guanidinium-functionalized pillar[5]arene as a biofilm disruptor 

Shuwen Guo, Qiaoxian Huang, Yuan Chen, Jianwen Wei, Jun Zheng, Leyong Wang, Yitao Wang, and Ruibing Wang*

Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 618-623.  (Dol: 10.1002/anie.202013975) (30 Oct 2020)155
Circularly Polarized Luminescent Systems Fabricated by Tröger's Basw Derivatives through Two Different Strategies

Cheng Qian, Yuan Chen, Qian Zhao, Ming Cheng, Chen Lin, Juli Jiang*, and Leyong Wang*

Beilstein Journal of Organic Chemistry. 2021, 17, 52-57 (Dol:10.3762/bjoc.17.6) (09 Dec 2020) (约稿)154Selection of Planar Chiral Conformations between Pillar[5,6]arenes Induced by Amino Acid Derivatives in Aqueous Media

Yuan Chen, Lulu Fu, Baobao Sun, Cheng Qian, Sirkala Pangannaya, Hong Zhu, JIng Ma, Juli Jiang, Znigang Ni, Ruibing Wang, Xiancai Lu, Leyong Wang*

Chem. Eur. J. 2021, 27, 5890-6896 (Dol:10.1002/chem.202004003) (27 Oct 2020)


153Stoichiometry-Controlled Chirality Induced by Co-assembly of Tetraphenylethylene Derivative , γ-CD, and Water-Soluble Pillar[5]arene

Yuan Chen, Srikala Pangannaya, Baobao Sun, Cheng Qian, Guangping Sun, Ming Cheng, Chen Lin, Xiancai Lu, Juli Jiang*, and Leyong Wang*

ACS  Appl. Bio Mater. 2021, 4, 3, 2066-2072 (Dol:10.1021/acsabm.0c0110002010150) (08 Oct 2020) (约稿)152Role of Functionalized Pillararene Architectures in Supramolecular Catalysis

Kaiya Wang, Jacobs H. Jordan, Krishnasamy Velmurugan, Xueqi Tian, Minzan Zuo, Xiao-Yu Hu, Leyong Wang

Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 9205-9241. ( Dol: 10.1002/anie.202010150) (13 August 2020)


2020:
151

A CTV Analogue: Arene-Persubstituted Cyclotrixylohydroquinoylene and Its Derivatives

Jianmin Jiao, Baobao Sun, Yihan Ding, Hao Zheng, Yue Zhao, Juli Jiang*, Chen Lin*, and Leyong Wang

Org. Lett. 2020, 22, 22, 8984-8988 (Dol:10.1021/acs.orglett.0c03385) (28 Oct 2020)


150

Reversible hydrogen-bonded polymerization regulated by allosteric metal templatio

Tangxin Xiao*, Weiwei Zhong, Weiwei Yang, Lijie Qi, Yan Gao, Andrew C.-H. Sue, Zheng-Yi Li, Xiaoqiang Sun, Chen Lin and Leyong Wang

Chem. Commun. 2020, 56, 14385-14388 (Dol:10.1039/D0CC06381A) (27 Oct 2020)149

超分子人工光捕获体系的设计、构筑与应用综述

王冉冉;郝敏;孙广平;胡晓玉;强琚莉;王乐勇;

西华大学学报(自然科学版) 2020, v.39;No.176(05) 9-19 (约稿) (庆祝西华大学成立60周年华诞)148

An efficient artificial light-harvesting system with tunable emission in water constructed from a H-bonded AIE supramolecular polymer and Nile Red

Tangxin Xiao, Haoran Wu, Guangping Sun, Kai Diao, Xiaoyan Wei, Zheng-Yi Li, Xiao-Qiang Suna and Leyong Wang  

Chem. Commun., 2020,56, 12021-12024   (DoI:10.1039/D0CC05077F)  (01 Sep 2020)


147

The Construction of AIE-Based Controllable Singlet Oxygen Generation System Directed by Supramolecular Strategy

Weirui Qian, Minzan Zuo, Guangping Sun, Yuan Chen, Tingting Han, Xiao-Yu Hu* , Ruibing Wang and Leyong Wang*

Chem. Commun., 2020, 56, 7301-7304 ( DOI:10.1039/D0CC02962A) (22 May, 2020)


146

 A highly efficient artificial light-harvesting system with two-step sequential energy transfer based on supramolecular self-assembly

Guangping Sun, Weirui Qian, Jianmin Jiao, Tingting Han, Yukun Shi, Xiao-Yu Hu* and Leyong Wang*

Journal of Materials Chemistry A, 2020, 8, 9590-9596 ( DOI:10.1039/D0TA03169K) (26 Apr, 2020)


145

Writable and Self-erasable Hydrogel Based on Dissipative AssemblyProcess from Multiple Carboxyl Tetraphenylethylene Derivative

Ming Cheng∥, Cheng Qian∥, Yihan Ding, Yuan Chen, Tangxin Xiao, Xiancai Lu, Juli Jiang* , and Leyong Wang*

ACS Materials Letters,2020, 2, 4, 425-429 (DOI:10.1021/acsmaterialslett.9b00509 )(16 Mar, 2020) (约稿)


144

Supramolecular Strategies for Controlling Reactivity within Confined Nanospace

Wang, Kaiya; Jordan, Jacobs; Hu, Xiao-Yu*, and Wang, Leyong

Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 13712-13721 (DOI:10.1002/anie.202000045) (4 Mar, 2020)


143

Competitive Selection of Conformation Chirality of Water-Soluble Pillar[5]arene Induced by Amino Acid Derivatives

Yuan Chen; Lulu Fu; Baobao Sun; Cheng Qian; Ruibing Wang; Juli Jiang* ; Chen Lin* ; Jing Ma* ; Leyong Wang

Organic Letters,2020, 22, 6, 2266-2270 (DOI:10.1021/acs.orglett.0c00468) (28 Feb, 2020)


2019:

142

A Supramolecular Artificial Light-harvesting System with Two-step Sequential Energy Transfer for Photochemical Catalysis

Min Hao, # Guangping Sun, # Minzan Zuo, # Zuqiang Xu, Yuan Chen, Xiao-Yu Hu,* and Leyong Wang*

Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 10096-10100 (DOI:10.1002/anie.201912654) (18 Oct 2019)141

Supramolecular polymerization and cyclization of dioxynaphthalene motif bridged bifunctional UPys: minor variations in molecular skeleton and drastic differences in self-assembly

Tangxin Xiao,* Lixiang Xu, Julian Götz, Ming Cheng, Frank Würthner,* Jiande Gu, Xuejun Feng,* Zheng-Yi Li, Xiao-Qiang Sun and Leyong Wang

Materials Chemistry Frontiers ,2019, 3, 2738-2745 (DOI:10.1039/C9QM00595A)(21 Oct, 2019)

( Invited:This article is part of the themed collection:Mechanical Bond and Dynamic Covalent Bond


140

Supramolecular strategy for smart windows

Wang, Sai; Gao, Wei; Hu, Xiao-Yu*; Shen, Ying-Zhong, and Wang, Leyong

Chem. Commun. 2019, 55, 4137-4149 (DOI:10.1039/C9CC00273A)(14 Mar 2019)
139

Near-infrared boosted ROS responsive siRNA delivery and cancer therapy with sequentially peeled upconversion nano-onions

Yuling He, Shuwen Guo, Lina Wu, Pengwen Chen, LeyongWang, LiuYing, Ju Huangxian

Biomaterials.,2019, 119501 (DOI:10.1016/j.biomaterials.2019.119501) (Dec 2019)


138

Stimuli-responsive nanocarriers constructed from pillar[n]arene-based supra-amphiphiles

Tangxin Xiao, Lijie Qi, Weiwei Zhong, Chen Lin,* Ruibing Wang * and  Leyong Wang

Mater. Chem. Front.,2019, 3, 1973-1993 (DOI:10.1039/C9QM00428A) (2 Aug 2019)

(Invited: This article is part of the themed collection:Supra-amphiphiles)

137

β-D-Galactose-Functionalized Pillar[5]arene with Interesting Planar- Chirality for Constructing Chiral Nanoparticles

Guangping Sun, Liangtao Pu, Srikala Pangannaya, Tangxin Xiao, Xiao-Yu Hu, Juli Jiang, Leyong Wang

Frontiers in Chemistry. 2019, 7: 743  (DOI:10.3389/fchem.2019.00743)(17 Oct 2019)

(Invited, This article is part of the themed collection:    New Macrocycles and their Supramolecular Perspectives Hosted by: Carmine Gaeta, De-Xian Wang )136

Bifunctional supramolecular prodrug vesicles constructed from a camptothecin derivative with a water-soluble pillar[5]arene for cancer diagnosis and therapy

 Guangping Sun, Zhimei He, Min Hao, Zuqiang Xu, Xiao-Yu Hu,* Jun-Jie Zhu* and Leyong Wang*

Chem. Commun. 2019, 55, 10892-10895 (DOI: 10.1039/C9CC05859A) (14 Aug 2019)
135

Adjustable Chiral Self-sorting and Self-discriminating Behaviour between Diamond-like Tröger’s Base-linked Cryptands

Yuan Chen, Cheng Qian,  Qian Zhao,  Ming Cheng,  Xinran Dong, Yue Zhao,* Juli Jiang,* and Leyong Wang

Chem. Commun., 2019, 55, 8072-8075(DOI:10.1039/C9CC03577J) (18 June 2019)  (约稿)
134

Dual acid-responsive bola-type supramolecular vesicles for efficient intracellular anticancer drug delivery

Guangping Sun, Zhimei He, Min Hao, Minzan Zuo, Zuqiang Xu, Xiao-Yu Hu,* Jun-Jie Zhu,* and Leyong Wang*

Journal of Materials Chemistry B. 2019, 7, 3944-3949 (DOI:10.1039/C9TB00555B) (05 June 2019)
133

 N-Centered Chiral Self-sorting and Supramolecular Helix of Troger’s Base-based Dimeric Macrocycles in Crystalline State

Yuan Chen, Benkun Hong, Ming Cheng, Qian Zhao, Cheng Qian, Juli Jiang*, Shuhua Li, Chen Lin*, Leyong Wang

Frontiers in Chemistry. 2019. (DOI:10.3389/fchem.2019.00383) (31 May 2019)

( Invited, This article is part of the themed collection:  Functional Supramolecular Nanoassemblies of Π-Conjugated Molecules  Hosted by:  Penglei Chen, Bin Wu)132

 Supramolecular polymers fabricated by orthogonal self-assembly based on multiple hydrogen bonding and macrocyclic host–guest interactions

Tangxin Xiao*; Ling Zhou; Xiao-Qiang Sun; Feihe Huang*; Chen Lin; Leyong Wang*,

Chin. Chem. Lett.2019, 1-9  (DOI:10.1016/j.cclet.2019.05.011)(6 May 2019)
131

Pillar[5]arene Based Pseudo[1]rotaxane Operating as Acid/BaseControllable Two State Molecular Shuttle

Qian Zhao, Yuan Chen, Baobao Sun, Cheng Qian, Ming Cheng,* Juli Jiang,* Chen Lin, and Leyong Wang

Eur. J. Org. Chem. 2019, 3396-3400 (DOI:10.1002/ejoc.201900075)(05 March 2019)(约稿:Special Issue dedicatedto '50 Years of Rotaxanes')

130

Biomimetic folding of small organic molecules driven by multiple non-covalent interactions

Tangxin Xiao*; Lixiang Xu; Jie Wang; Zheng-Yi Li; Xiao-Qiang Sun*; Leyong Wang*,

Org. Chem. Front.,2019, 6, 936-941 (DOI:10.1039/C9QO00089E) (12  Feb  2019)
129

Supramolecular functional complexes constructed by orthogonal self-assembly

Tangxin Xiao; Xiao-Qiang Sun*; Leyong Wang*

Book Chapter in Handbook of Macrocyclic Supramolecular Assembly 2019 (accepted)


128

Supramolecular vesicles based on pillar[n]arenes: design, construction, and applications.

Tangxin Xiao*; Weiwei Zhong; Lixiang Xu; Xiao-Qiang Sun; Xiao-Yu Hu*; Leyong Wang*

Org. Biomol. Chem., 2019, 17, 1336-1350 (DOI:10.1039/C8OB03095B)  (08 Jan 2019) (Invited review)


127

Dynamic hydrogels mediated by macrocyclic host–guest interactions

Tangxin Xiao*; Lixiang Xu; Ling Zhou; Xiao-Qiang Sun; Chen Lin*; Leyong Wang*

J. Mater. Chem. B, 2019,7, 1526-1540  (DOI:10.1039/C8TB02339E)  (Invited review)
126

 Artificial light-harvesting systems fabricated by supramolecular host–guest interactions

Tangxin Xiao*; Weiwei Zhong; Ling Zhou; Lixiang Xu; Xiao-Qiang Sun; Robert B.P. Elmes* Xiao-Yu Hu; Leyong Wang,

 Chin. Chem. Lett. 2019, 31-36 (DOI:10.1016/j.cclet.2018.05.034)

2018

125

From Supramolecular Vesicles to Micelles: Controllable Construction of Tumor‐Targeting Nanocarriers Based on Host–Guest Interaction between a Pillar[5]arene‐Based Prodrug and a RGD‐Sulfonate Guest

Xiao-Yu Hu,* Lei Gao, Stefanie Mosel, Martin Ehlers, Elio Zellermann, Hao Jiang, Shirley K. Knauer, Leyong Wang, and Carsten Schmuck*

Small.2018. 1803952  (DOI:10.1002/smll.201803952 )(27 December 2018)


124

Advanced functional materials constructed from pillararenes

Tangxin Xiao*, Lixiang Xu, Weiwei Zhong, Ling Zhou, Xiao-Qiang Sun, Xiao-Yu Hu, Leyong Wang*

Israel Journal of Chemistry 2018,58,1-12 (DOI:10.1002/ijch.201800026) (专辑) (November 2018)123

Full-Color Tunable Fluorescent and Chemiluminescent Supramolecular Nanoparticles for Anti-Counterfeiting Inks

Zuo, Minzan; Qian, Weirui; Li, Tinghan; Hu, Xiao-Yu*; Jiang, Juli*; Wang, Leyong*

ACS Applied Materials & Interfaces. 2018,10 (45),39214-39221  (DOI:10.1021/acsami.8b14110) (22 October 2018)


122

Multi-Responsive Supramolecular Theranostic Nanoplatform Based on Pillar[5]arene and Diphenylboronic Acid Derivatives for Integrated Glucose Sensing and Insulin Delivery

Minzan Zuo, Weirui Qian, Zuqiang Xu, Wei Shao, Xiao-Yu Hu,* Dongmei Zhang,* Juli Jiang,* Xiaoqiang Sun, and Leyong WangI

Small.20181801942(DOI:10.1002/smll.201801942)(20September 2018)


121

Sunlight-Induced Photo-Thermochromic Supramolecular Nanocomposite Hydrogel Film for Energy-Saving Smart Window ( highlighted on website:Advanced Science News. )

Zuqiang Xu, † Sai Wang, † Xiao-Yu Hu,* Juli Jiang,* Xiaoqiang Sun, and Leyong Wang*

Solar RRL. 20182(11),1800204. (DOI:10.1002/solr.201800204)(14 September 2018)


120

Construction of drug-drug conjugate supramolecular nanocarriers based on water-soluble pillar[6]arene for combination chemotherapy

Wei Shao, Xin Liu, Guangping Sun,  Xiao-Yu Hu,* Jun-Jie Zhu and Leyong Wang

Chem. Commun.,2018, 54,9462-9465  (DOI: 10.1039/C8CC05180A) The article was first published on (31 Jul 2018) 


119

Synthesis of calix[4]thiourea cyclohexanediaminederivatives and theirapplications in asymmetric Michael addition reactions

Zheng-Yi Li, Hong-Xiao Tong, Hong-Kui Su, Yuan Chen, Tangxin Xiao,* Xiao-Qiang Sun, Leyong Wang*

Beilstein Journal of Organic Chemistry 2018,14, 1901-1907.  (DOI:10.3762/bjoc.14.164)(专辑) (25 July 2018)118

BifA Regulates Biofilm Development of Pseudomonas putida MnB1 as a Primary Response to H2O2 and Mn2+

Yanjing Zheng, Yumei Li, Hongyan Long, Xiaojuan Zhao, Keke Jia, Juan Li, Leyong Wang, Ruiyong Wang, Xiancai Lu and Dongmei Zhang*

Front. Microbiol. 2018 9, 1490(DOI:10.3389/fmicb.2018.01490)(10July2018)

117

Reversible switching of a fluorescent host-guest system: Cryptand interchange between two different recognition sites by regulating on guest molecule

Qi Wang, Bing Xia, Jingzeng Xu, Lu Tian, Ming Cheng, Juli Jiang

Dyes and Pigments.2018159, 513-516(DOI:10.1016/j.dyepig.2018.07.010)(04July2018)


116

|Hot Paper|  Formation of Twisted b-Sheet Tapes from a Self-Complementary Peptide Based on Novel Pillararene-GCP Host–Guest Interaction with Gene Transfection Properties

Xiao-Yu Hu,* Martin Ehlers, Tingting Wang, Elio Zellermann, Stefanie Mosel, Hao Jiang, Jan-Erik Ostwaldt, Shirley K. Knauer, Leyong Wang, and Carsten Schmuck*

Chem. Eur. J. 2018 24, 1-7(DOI:10.1002/chem.201801315)(Jun 13, 2018)


115

超两亲分子在药物转运体系构筑中的应用

邵为 刘昕 王婷婷 胡晓玉*

有机化学。2018,38,1107--1118 (DOI:10.6023/cjoc201711027)(May 11, 2018)


114

Supramolecular systems constructed by crown ether-based cryptands

Xintong Ren,  Jing Zhang, Ming Cheng, Qi Wang,* Juli Jiang*and Leyong Wang

Tetrahedron letters.  2018, 59,2197-2204(DOI:10.1016/j.tetlet.2018.04.056)(May 3, 2018)


113

Recent advances of functional gels controlled by pillar[n]arene-based host–guest interactions

Tangxin Xiao, Leyong Wang

Tetrahedron Letters. 2018 59, 1172-1182.(DOI:10.1016/j.tetlet.2018.02.028) (28 March, 2018)
112

Self-locked dipillar[5]arene-based pseudo[1]rotaxanes and bispseudo[1]rotaxanes with different lengths of bridging chains

Shuo Jiang, Ying Han,* Ming Cheng, Jing Sun, Chao-Guo Yan, Juli Jiang,* and Leyong Wang

New Journal of Chemistry.  2018, 42,7603 - 7606(DOI:10.1039/c7nj05192a )(March 27, 2018)


111

Dramatically Shrinking of Hydrogels Controlled by Pillar[5]arene-Based Synergetic Effect of Host-Guest Recognition and Electrostatic Effect

Sai Wang, Zuqiang Xu, Tingting Wang, Xin Liu, Yumo Lin, Ying-Zhong Shen*, Chen Lin*, and Leyong Wang*

J. Photochem. Photobiol., A. 2018 355,60-66. (DOI: 10.1016/j.jphotochem.2017.11.004)(约稿:Special Issue for Professor Chen-Ho Tung on the Occasion of His 80th Birthday) (March 15, 2018)


110

Warm/cool-tone switchable thermochromic material for smart windows by orthogonally integrating properties of pillar[6]arene and ferrocene

Sai Wang, Zuqiang Xu, Tingting Wang, Tangxin Xiao, Xiao-Yu Hu,* Ying-Zhong Shen,* and Leyong Wang*

Nature Commun.2018, 9,1737(DOI:10.1038/s41467-018-03827-3 )(March 15, 2018)

109

Highly Efficient Artificial Light-Harvesting Systems Constructed in Aqueous Solution Based on Supramolecular Self-Assembly

Shuwen Guo, Yongshang Song, Yuling He, Xiao-Yu Hu,* and Leyong Wang*

Angew. Chem. Int. Ed. 2018 57,3163 –3167.(DOI:10.1002/anie.201800175)(March 12, 2018)


108

Two sides to supramolecular drug delivery systems

Xiao-Yu Hu & Leyong Wang

Supramolecular Chemistry. 2018,30,664--666(DOI:10.1080/10610278.2017.1380280)(约稿:Speical Essay for Supramolecular Chemistry)107

闭路智能胰岛素载药体系的研究进展

李臻益胡晓玉  强琚莉 张冬梅 肖守军 林晨* 王乐勇

有机化学。201838,29-39(DOI:10.6023/cjoc201708065)(约稿:吴养洁院士90华诞庆祝专辑)(Jan 25, 2018)
2017

106

Acid/base-controllable Fluorescent Molecular Switches Based on Cryptands and Basic N-Heteroaromatics

Ming Cheng, Jing Zhang, Xintong Ren, Shuwen Guo, Tangxin Xiao, Xiao-Yu Hu, Juli Jiang,* and Leyong Wang*

Chem. Comm.2017,53,11838--11841(DOI:10.1039/C7CC07469G)(约稿:This article is part of the themed collection:Chemosensors and Molecular Logic


105

Supramolecular polymers based on pillar[5]arene-fused cryptand: design, fabrication and degradation with fluorescence changing

Qi Wang,* Ming Cheng, Lu Tian,Quli Fan and Juli Jiang*

Polymer Chemistry. 2017 8,6058–6063(DOI:10.1039/c7py01096f


104

Supramolecular polymersomes constructed from water-soluble pillar[5]arene and cationic poly(glutamamide)s and their applications in targeted anticancer drug delivery

Shuwen Guo,  Tingxizi Liang,  Yongshang Song,  Ming Cheng,  Xiao-Yu Hu,*  Jun-Jie Zhu*  and Leyong Wang* 

Polymer Chemistry. 2017 8,5718–5725(DOI:10.1039/C7PY01259D


103

GSH-Responsive supramolecular nanoparticles constructed by β-D-galactose-modified pillar[5]arene and camptothecin prodrug for targeted anticancer drug delivery

Xin Liu,  Wei Shao,  Yanjing Zheng,  Chenhao Yao,  Luming Peng,  Dongmei Zhang,  Xiao-Yu Hu*  and  Leyong Wang

Chem. Commun.2017 53,8596--8599 (DOI:10.1039/C7CC04932C


102

A Four-armed Unsymmetrical Cryptand:from Two Different Host−guest Interactions to Responsive Supramolecular Polymer

Chenhao Yao, Jing Zhang, Ming Cheng, Qiang Sun, Yi Pan, Juli Jiang,* and Leyong Wang*

Macromol. Rapid Commun.2017, 39,1700218 (DOI: 10.1002/marc.201700218)(约稿:Special Issue on 'Synthetic Macromolecular Machines' )


101

Ferrocenyl-guest tunable organogel constructed from a Pillar[6]arene-functionalized cholesterol derivative

Chenhao Yao,  Qiang Sun,  Wei Xia,  Jing Zhang,  Chen Lin,* and Leyong Wang *

J. Organomet. Chem.847(2017) 68-73(DOI: 10.1016/j.jorganchem.2017.03.042

(约稿:Organometallic Chemistry: from Stereochemistry to Catalysis to Nanochemistry honoring Professor John Gladysz's 65 birthday Organometallic Chemistry: from Stereochemistry to Catalysis to Nanochemistry)


100

Glucose-Responsive Supramolecular Vesicles Based on Water-Soluble Pillar[5]arene and Pyridylboronic Acid Derivative for Controlled Insulin Delivery

Lei Gao, Tingting Wang, Keke Jia, Xuan Wu, Chenhao Yao, Wei Shao, Dongmei Zhang, Xiao-Yu Hu, Leyong Wang

Chem. Eur. J. 2017 23(27), 6605-6614(DOI: 10.1002/chem.201700345099

Modulating the properties of quadruple hydrogen bonded supramolecular polymers by photo-cross-linking between coumarin moieties

Qi Wang, Ming Cheng, Ju-Li Jiang and Le-Yong Wang

Chin. Chem. Lett. 2017 28(4), 793-797(DOI:10.1016/j.cclet.2017.02.008


098

Axle length- and solvent-controlled construction of (pseudo)[1]rotaxanes from mono-thiourea-functionalised pillar[5]arene derivatives

Ying Han, Gui-Fei Huo, Jing Sun, Chao-Guo Yan, Yiheng Lu, Chen Lin and Leyong Wang

Supramol. Chem.201729(7), 547-552 (DOI:10.1080/10610278.2017.1287367) Published online: 06 Feb 2017

097

A Dual-Responsive Bola-Type Supra-Amphiphile Constructed from Water-Soluble Pillar[5]arene and Naphthalimide-Containing Amphiphile for Intracellular Drug Delivery

Xin Liu, Keke Jia, Yichen Wang, Wei Shao, Chenhao Yao, Luming Peng, Dongmei Zhang, Xiao-Yu Hu, and Leyong Wang

ACS Appl. Mater. Interfaces,9 (5), pp 4843–4850 (DOI:10.1021/acsami.7b00643)  Publication Date (Web): January 18, 2017096

Thermo- and Oxidation-Responsive Supramolecular Vesicles Constructed from Self-Assembled Pillar[6]arene-Ferrocene Based Amphiphilic Supramolecular Diblock Copolymers

Sai Wang,Chenhao Yao, Mengfei Ni, Zuqiang Xu, Ming Cheng,Xiao-Yu Hu, Ying-Zhong Shen, Chen Lin,* Leyong Wang,* and Dianzheng Jia

Polym. Chem. 2017,8, 682-688(DOI:10.1039/c6py01961g095

Construction of Pillar[5]arene-functionalized Polymeric Hydrogel and Its Visual Detection of Herbicide Paraquat

Na-na Hou, Qiang Sun, Ning Zhang, Meng-fei Ni, Chen Lin, Le-yong Wang

Acta Polymerica Sinica.20170 (1): 86-92. (Papers) (DOI:10.11777/j.issn1000-3304.2017.16243)(约稿:超分子聚合物专辑)2016:

094

Design and synthesis of molecular machines: Commentary on the 2016 Nobel Prize in Chemistry(分子机器的设计与合成——2016年度诺贝尔化学奖成果简介)

JIANG Juli, JIANG, Wei, HUANG Feihe and WANG Leyong

Science & Technology Review, 2016,34(24): 28-33. (DOI:10.3981/j.issn.1000-7857.2016.24.003PDF(约稿)

093

Photolysis of a bola-type supra-amphiphile promoted by watersoluble pillar[5]arene-induced assembly

Shuwen Guo, Xin Liu, Chenhao Yao, Chengxi Lu, Qingxin Chen, Xiao-Yu Hu,* Leyong Wang*

Chem. Commun., 2016, 52, 10751-10754 (DOI:10.1039/C6CC05993G)

 

092

Two Pillar[5]arene-based Mechanically Selflocked Molecules (MSMs): Planar Chirality in Crystals and Conformer Inversion in Solutions

Ming Cheng, Qi Wang, Yihan Cao, Yi Pan, Zhen Yang, Juli Jiang, Leyong Wang

Tetrahedron Lett. ,2016, 57,4133-4137 (DOI:10.1016/j.tetlet.2016.07.038)
091

Stimuli-responsive supramolecular gel constructed by pillar[5]arene-based pseudo[2]rotaxanes via orthogonal metal-ligand coordination and hydrogen bonding interaction

Xuan Wu, Ying Yu, Lei Gao, Xiao-Yu Hu and Leyong Wang  

Org. Chem. Front., 2016, 3, 966 - 970, (DOI:10.1039/C6QO00197A)(约稿: From the themed collection:HOT articles in Organic Chemistry Frontiers in 2016)


090

Formation of a series of stable pillar[5]arene-based pseudo[1]-rotaxanes and their [1]rotaxanes in the crystal state

Ying Han, Gui-Fei Huo, Jing Sun, Ju Xie, Chao-Guo Yan*, Yue Zhao, Xuan Wu, Chen Lin* and Leyong Wang

Scientific Reports. 2016,6, Published online 28 June 2016 (DOI:10.1038/srep28748)

089

4-Methylcoumarin-bridged Fluorescent Responsive Cryptand: from [2+2] Photodimerization to Supramolecular Polymer

Ming Cheng, Chenhao Yao, Yihan Cao, Qi Wang, Yi Pan, Juli Jiang,* and Leyong Wang*

Chem. Comm. 2016, 52, 8715-8718 (Jun 5, 2016) (DOI:10.1039/C6CC03624D)
088

Controllable Construction of Biocompatible Supramolecular Micelles and Vesicles by Water-Soluble Phosphate Pillar[5,6]arenes for Selective Anti-Cancer Drug Delivery

Xiao-Yu Hu, Xin Liu, Wenyi Zhang, Shan Qin, Chenhao Yao, Yan Li, Derong Cao, Luming Peng, and Leyong Wang

Chem. Mater. 2016,28 (11), pp 3778–3788 , (DOI:10.1021/acs.chemmater.6b00691)


087

Gyroscope Like Complexes based upon Dibridgehead Diphosphine Cages that are Accessed by Three Fold Intramolecular Ring Closing Metatheses and Encase Fe(CO)3, Fe(CO)2(NO)+ and Fe(CO)3(H)+ Rotators

Georgette Marie Lang, Takanori Shima, Leyong Wang, Kyle J Cluff, Katrin Skopek, Frank Hampel, Janet Bluemel, and John A. Gladysz

J. Am. Chem. Soc. 2016,138 (24), pp 7649–7663, (DOI:10.1021/jacs.6b03178)


086

Stable pillar[5]arene-based pseudo[1]rotaxanes formed in polar solution

Xuan Wu, Lei Gao, Jun-Zhao Sun, Xiao-Yu Hu, Le-Yong Wang

Chin. Chem. Lett. 2016,27(11),1655-1660 (DOI:10.1016/j.cclet.2016.05.004)

085

Dramatically promoted swelling of a hydrogel by pillar[6]arene–ferrocene complexation with multi-stimuli responsiveness

Mengfei Ni, Ning Zhang, Wei Xia, Xuan Wu, Chenhao Yao, Xin Liu, Xiao-Yu Hu, Chen Lin,* and Leyong Wang*

J. Am. Chem. Soc. 2016, 138 (20), pp 6643–6649, (DOI:10.1021/jacs.6b03296)


084

Topochemical Polymerization of Assembled Diacetylene Macrocycle bearing Dibenzylphosphine Oxide in Solid State

Xiaoning Zhang, Chao Deng, Meng Wang, Xin Liu, Chen Lin,* Luming Peng,* and Leyong Wang

Supramol. Chem.2017, 29(2), 94-101 (DOI:10.1080/10610278.2016.1187731)083

Supramolecular Drug Delivery Systems Based on Water-Soluble Pillar[n]arenes

Xuan Wu, Lei Gao, Xiao-Yu Hu* and Leyong Wang

Chem. Rec. 2016, 16(3), 1216-1227 (DOI:10.1002/tcr.201500265)(约稿)


082

A Phosphine Oxide Functional Group Based [2]Rotaxane that Operates as a Mutistable Molecular Shuttle

Ming Cheng, Li Liu, Yihan Cao, Juli Jiang,* and Leyong Wang*

ChemPhysChem. 2016, 17(12), 1835-1839 (DOI:10.1002/cphc.201501016) (约稿: Special Issue:Molecular Machines)


081

Design and Construction of Supramolecular Assemblies Containing Bis(m-phenylene)-32-crown-10-based Cryptands

Wang Qi, Cheng Ming, Cao Yihan, Jiang Juli, Wang Leyong

Acta Chim. Sinica.2016,74(1), 9-16, (DOI:10.6023/A15090585 )First Published online 13 Dec 2015(约稿)


2015:

080

pH-Responsive Supramolecular Vesicles Assembled by Water-Soluble Pillar[5]arene and BODIPY Photosensitizer for Chemo-Photodynamic Dual Therapy

Lu-Bo Meng, Wenyi Zhang, Dongqi Li, Yan Li, Xiao-Yu Hu, Leyong Wang and Guigen Li

Chem. Commun.2015, 51, 14381-14384 , (DOI:10.1039/C5CC05785J)(04 Aug 2015)


079

A novel dynamic pseudo[1]rotaxane based on mono-biotin-functionalized pillar[5]arene

Xuan Wu, Mengfei Ni, Wei Xia, Xiao-Yu Hu,* and Leyong Wang 

Org. Chem. Front. 2015, 2, 1013-1017 , (DOI:10.1039/C5QO00159E )

(约稿 This article is part of the themed collections:HOT articles in Organic Chemistry Frontiers in 2015 andCelebrating the 80th Birthday of Professor Ei-ichi Negishi)


078


'Responsive Gel-Like Supramolecular Network Based on Pillar[6]arene-Ferrocenium Recognition Motifs in Polymeric Matrix'

Wei Xia, Mengfei Ni, Chenhao Yao, Xiaoliang Wang, Dongzhong Chen, Xiao-Yu Hu, Leyong Wang*

Macromolecules   2015, 48,4403–4409 , (DOI: 10.1021/acs.macromol.5b00889) (June 13, 2015)


077


Syntheses of Iron(0) Complexes of Symmetrical Trialkylphosphines with Three Terminal Vinyl Groups, P((CH2)mCH=CH2)3

Georgette Lang, Dirk Skaper, Takanori Shima, Michael Otto, Leyong Wang, John Gladysz*

Aust J. Chem. 2015, 68,1342-1351 , (DOI:10.1071/CH15178) (Apr.21, 2015)


076


Two new triazolophanes: synthesis, structures, self-assembling, and anion complexation properties

Qunpeng Duan, Wei Xia, Chen Lin*, Yi Pan, and Leyong Wang

Tetrahedron Lett. 2015,56,4002-4006,(DOI:10.1016/j.tetlet.2015.05.013)


075

Well-Defined Pillararene-Based Azobenzene Liquid Crystalline Photoresponsive Materials and Their Thin Films with Photomodulated Surfaces 

Shi Pan+, Mengfei Ni+, Bin Mu, Qian Li, Xiao-Yu Hu, Chen Lin, Dongzhong Chen*, and Leyong Wang*

 [+]  Contributed equally to this work.

Adv. Funct. Mater.  2015, 25,  3571–3580,(DOI: 10.1002/adfm.201500942)(Apr. 14, 2015)

074

A Switchable Bistable [2] Rotaxane Based on Phosphine Oxide Functional Group

Shuangjin Zhang,† Qi Wang,† Ming Cheng, Xiaohong Qian, Yang Yang,* Juli Jiang,* and Leyong Wang

[†]  Contributed equally to this work.

Chin. Chem. Lett. 2015,  26,885-888(

DOI:10.1016/j.cclet.2015.05.015 ) (Apr. 17, 2015)(Invited for Special issue ' Supramolecular Chemisry.')073

GSH- and pH-responsive drug delivery system constructed by water-soluble pillar[5]arene and lysine derivative for controllable drug release

Xuan Wu, Yan Li, Chen Lin,a Xiao-Yu Hu* and Leyong Wang*

Chem. Commun. 2015,51, 6832-6835 (DOI:10.1039/C5CC01393C)(09 Mar 2015)  First published online 11 Mar 2015


072


Novel pseudo[2]rotaxanes constructed by self-assembly of dibenzyl tetramethylene bis-carbamate derivatives and per-ethylated pillar[5]arene

Shuhan Xiong, Xiaoning Zhang, Lu-Bo Meng, Juli Jiang, Chen Lin* and Leyong Wang  

Chem. Commun., 2015,51, 6504-6507(DOI: 10.1039/C5CC01345C) (03 Mar 2015)   First published online 03 Mar 2015


071FRET supramolecular polymers constructed by a BODIPY-bridged pillar[5]arene dimer with BODIPY guests for mimicking light-harvesting system of natural photosynthesis

Lu-Bo Meng, Dong-Qi Li, Shuhan Xiong, Xiao-Yu Hu, Leyong Wang* and Guigen Li

Chem. Commun., 2015, 51,4643-4646 (DOI: 10.1039/C5CC00398A)(05 Mar 2015) First published online 05 Feb 2015 


070

Supramolecular Prodrug Micelles Constructed by Drug-Drug Con-jugate with Water Soluble Pillar[6]arene for Controllable and Rapid Drug Release

Yu Cao,+  Xiaochun Zou,+  Shuhan Xiong, Yan Li, Ying-Zhong Shen, Xiao-Yu Hu*  and Leyong Wang

[+]  contributed equally to this work.

Chin. J. Chem.,2015, 33, 329-334 (22 Jan 2015) (Front Cover) (Invited for Special issue ' Pillarar[n]arene')


069


A pillar[5]arene-fused cryptand: from orthogonal self-assembly to supramolecular polymer

Qi Wang, Ming Cheng, Yue Zhao, Lin Wu, Juli Jiang,* Leyong Wang* and Yi Pan

Chem. Commun., 2015, 51, 3623-3626 (DOI: 10.1039/C5CC00130G) (22 Jan 2015)First publishedonline 23 Jan 2015   


068

Supramolecular Nanoparticles Constructed by DOX-Based Prodrug with Water Soluble Pillar[6]arene for Self-Catalyzed Rapid Drug Release

Yu Cao+, Yan Li+, Xiao-Yu Hu,* Xiaochun Zou, Shuhan Xiong, Chen Lin and Leyong Wang*  [+]  contributed equally to this work.

Chem. Mater.,2015, 27, 1110-1119 (DOI: 10.1021/cm504445r)  (14 Jan 2015)


067

The Recognition of n-Alkyl Phosphonic or Carboxylic Acid by Mono-Squaramide-Functionalized Pillar[5]arenes

Can Jin, Xiaoning Zhang, Xuan Wu, Man Zhang, Juli Jiang, Chen Lin* and Leyong Wang

Supramol. Chem., 2015,  27, 329-335 (Dec. 17, 2014) (DOI:10.1080/10610278.2014.999769)(Invited for Special Issue:  Ninth International Symposium of Macrocyclic and Supramolecular Chemistry (ISMSC-9))


066

Dual pH- and Photo-Responsive Supramolecular Nanocarriers Based on Water-Soluble Pillar[6]arene and Different Azobenzene Derivatives for Intracellular Anticancer Drug Delivery

Xiao-Yu Hu, Keke Jia, Yu Cao, Yan Li, Shan Qin, Fan Zhou, Chen Lin, Dongmei Zhang and Leyong Wang*

Chem. Eur. J. ,2015, 21, 1208-1220(DOI:10.1002/chem.201405095) First publishedonline 4 Nov 2014

065

P=O functional group-containing cryptands: from supramolecular complexes to poly[2]pseudorotaxanes

Qi Wang, Ming Cheng, Xiao-Yu  Hu, Juli Jiang,* Leyong Wang* and Yi Pan

Chem. Commun., 2015,  51,2667-2670   (DOI:10.1039/C4CC09487E)(15 Dec 2014)First published online 22 Dec 2014


064

A Novel Ferrocene-Functionalized Bistable [2]Rotaxane with Fluorescence Responses

Li Liu, Qi Wang, Ming Cheng, Xiao-Yu Hu, Juli Jiang* and Leyong Wang*    Highlight by ChemistryViews

Asian J. Org. Chem.,2015, 4, 221-225(DOI:10.1002/ajoc.201402155R1) First published online 16 Oct 2014 (invited for Theme Issue)

 


063

Controllable Fabrication of Various Supramolecular Nanostructures Based on Nonamphiphilic Azobenzene Derivatives and   Pillar[6]arene

Shan Qin, Shuhan Xiong, Yang Han, Xiao-Yu Hu* and Leyong Wang

 Chin. J. Chem.,2015, 33, 107-111   (DOI:0.1002/cjoc.201400508)  (invited for Special Issue: Nanochemistry)
2014:

062

Redox-switchable host-guest systems based on a bisthiotetrathiafulvalene-bridged cryptand 

Qi Wang , Ming Cheng , Yue Zhao , Zhen Yang , Juli Jiang , Leyong Wang , Yi Pan 

Chem. Commun.,2014,50, 15585-15588 (DOI:10.1039/C4CC07770A)First published online 27 Oct 2014


061

Squaramide Derivatives and Their Applications in Ion Recognition

Xiaohong Qian , CanJin,  Xiaoning Zhang, Yan Jiang *, Lin Chen*, Leyong Wang

Prog. Chem.(化学进展), 2014, 26(10), 1701-1711 (DOI:10.7536/PC140705)


060

Theoretical Study on Conformation Dynamics of Three-Station Molecular Shuttle in Different Environments and its Influence on

 NMR Chemical Shifts and Binding Interactions

Pingying Liu, Wei Li, Li Liu, Leyong Wang, and Jing Ma*

J. Phys. Chem. A., 2014, 118 (39), 9032–9044 (DOI:10.1021/jp5020516)


059

 Multistimuli-Responsive Supramolecular Vesicles Based on Water-Soluble Pillar[6]arene and SAINT Complexation for Controllable Drug Release

Yu Cao,+ Xiao-Yu Hu,+ Yan Li, Xiaochun Zou,Shuhan Xiong, Chen Lin, Ying-Zhong Shen, and Leyong Wang*  [+] contributed equally to this work.

J. Am. Chem. Soc.,2014, 136(10), 10762-10769.(DOI: 10.1021/ja505344t)First published online July 10, 2014


058

Hydrogen-Bonded Supramolecular Polymers (Chapter)

Chen Lin, Tangxin Xiao, and Leyong Wang

Hydrogen Bonding Supramolecular Structures and Materials Z-T. Li, and L-Z. Wu (eds.), 2014  in Press,  Springer057

Controllable aggregation-induced emission based on tetraphenylethylene-functionalized pillar[5]arene via host-guest recognition

Jie Wu, Shu Sun, Xiaoqing Feng, Yuping Dong, Xiao-Yu Hu* and Leyong Wang*

Chem. Commun., 2014, 50, 9122-9125(DOI: 10.1039/C4CC03127J) First published online 17 Jun 2014 056

 Dynamic Supramolecular Complexes Constructed by Orthogonal  Self-Assembly

Xiao-Yu Hu, TTangxin Xiao, Chen Lin,  Feihe Huang  and Leyong Wang*

Acc. Chem. Res., 2014, 47, 2041-2051(DOI: 10.1021/ar5000709)First published online May 29, 2014(约稿 This article is part of theResponsive Host−Guest Systems special issue)

055:

准聚轮烷的研究进展

  孙书,石建兵,董宇平,胡晓玉,王乐勇

 化学进展,2014, 26,1409-1426


054

Recent Advances of (Pseudo) Rotaxanes Constructed by Pillar[n]arenes.

Xuan Wu, Qunpeng Duan, Mengfei Ni, Xiao-Yu  Hu* and Leyong Wang*

 Chin. J. Org. Chem., 2014, 34 (3): 437-449.  (DOI:10.6023/cjoc201312018) (Front Cover)053

Supramolecular Polymers for Organic Electronics and Optoelectronics

Dongzhong Chen  and Leyong Wang

 Section: Electronic, Magnetic, Information, and Light-Emitting Polymers,A. C. Grimsdale (Section ed.) In: “The Encyclopedia of Polymeric Nanomaterials” S. Kobayashi and K. Müllen(eds),2014 in press, Springer.


052

Dynamic Self-Inclusion Behavior of Pillar[5]arene-Based Pseudo[1]rotaxanes

Yangfan Guan, Pingying Liu, Chao Deng, Mengfei Ni, shuhan Xiong, Chen Lin, Xiao-Yu Hu,* Jing Ma* and Leyong Wang*

Org. Biomol. Chem., 2014, 12, 1079-1089  (DOI: 10.1039/C3OB42044B)First published online 19 Nov 2013051

The self-complexation of mono-urea-functionalized pillar[5]arenes with abnormal urea behaviors

Mengfei Ni, Xiao-Yu Hu,* Juli Jiang,* and Leyong Wang

Chem. Commun., 2014, 50, 1317-1319(DOI:10.1039/C3CC47823H) First published online 08 Nov 20132013:

050

Cu-Catalyzed Cross-Dehydrogenative Coupling Reactions of (Benzo)thiazoles with Cyclic Ethers

Zengyang Xie, Yuping Cai, Chen Lin,  Hong-Wen Hu,  Juli Jiang,* Zhao-Xu Chen,* Leyong Wang,  and Yi Pan

Org. Lett.2013,15 (17), 4600-4603

(DOI:10.1021/ol4022113) (Aug, 20, 2013)


049

 Switchable supramolecular polymers from the orthogonal self-assembly of quadruple hydrogen bonding and benzo-21-crown-7–

secondary ammonium salt recognition

Tangxin Xiao, Xiaoqing Feng, Qi Wang, Chen Lin,* Leyong Wang*, and Yi Pan

Chem. Commun., 2013,49, 8329-8331(DOI:10.1039/C3CC44525A) (July, 29, 2013)


048

pH-Responsive Supramolecular Vesicles Based on Water-Soluble Pillar[6]arene and Ferrocene Derivative for Drug Delivery

Qunpeng Duan ,Yu Cao , Yan Li , Xiaoyu Hu , Tangxin Xiao , Chen Lin , Yi Pan , and Leyong Wang*

J. Am. Chem. Soc., 2013, 135 (28), 10542-9 (DOI:10.1021/ja405014r)(July, 6, 2013)


047

Pillar[5]arene-based side-chain pseudorotaxane and polypseudorotaxanes as novel fluorescent sensors for the selective

 detection of halogen ions

Shu Sun, Jianbing Shi, Yuping Dong, Chen Lin, Xiao-Yu Hu*, Leyong Wang*

Chin. Chem. Lett. ,2013, 24 (11), 987-992.(DOI:10.1016/j.cclet.2013.07.014) (Jun, 17, 2013) (Invited for Special Issue)


046

Pillar[5]arene-based supramolecular polypseudorotaxane polymer network constructed by orthogonal self-assembly

Xiao-Yu Hu, Xuan Wu, Sai Wang, Dongzhong Chen, Wei Xia, Chen Lin, Yi Pan and Leyong Wang*

Polym. Chem.,2013,4, 4292-4297(DOI:10.1039/C3PY00575E) (Front Cover)

                                                                                                      


045

Novel Macrocycles Bearing Dithienylethene Units and Urea Functional Groups: Synthesis, Structure, and Photochromic Property

Tangxin Xiao, Shao-Lu Li,  Xiaoning Zhang, Chen Lin, and Leyong Wang*

Chin. J. Chem. , 2013, 31, 627-634 (DOI: 10.1002/cjoc.201300246)(Apr. 22, 2013)

(Invited, Themed Issue: Supramolecular Chemistry); Dedicated to Prof. Hongwen HU on the occasion of his 89th birthday.

044

Synthesis, Chemo-selective Properties of Substituted 9-Aryl-9H-fluorenes from Triarylcarbinols and Enantiomerical Kinetics of

 Chiral 9-Methoxy-11-(naphthalen-1-yl)-11H-benzo[a]fluorene

Ming-yu Teng,* Ying Liu, Shao-lu Li, Guoli Huang, Juli Jiang* and Leyong Wang

RSC Adv.,2013, 3 (23), 9016-9022 (DOI: 10.1039/C3RA41273C) First published online 08 Apr 2013


043

A novel redox-responsive pillar[6]arene-based inclusion complex with the ferrocenium guest

Wei Xia, Xiao-Yu Hu Yong Chen, Chen Lin,* and Leyong Wang*

Chem. Commun., 2013, 49, 5085-5087(DOI:10.1039/C3CC41903G)  First published online 15 Apr 2013


042

Pillar[5]arene-based Side-chain Polypseudorotaxanes as An Anion-responsive Fluorescent Sensor

 Shu Sun, Xiao-Yu Hu,* Dongzhong Chen, Jianbing Shi, Yuping Dong, Chen Lin, Yi Pan, Leyong Wang*

Polym. Chem., 2013, 4,  2224-2229 (DOI: 10.1039/C3PY00162H)First published online 06 Feb 2013041

Phosphine Oxide Functional Group Based Three-Station Molecular Shuttle

Li Liu, Yuanyuan Liu, Pingying Liu, Jie Wu, Yangfan Guan, Xiaoyu Hu, Chen Lin, Yang Yang, Xiaoqiang Sun, Jing Ma and Leyong Wang*

Chem. Sci.,2013, 4, 1701-1706(DOI:10.1039/C3SC22048F) First published online 31 Jan 2013

 


040

Squaramide-based tripodal receptors for selective recognition of sulfate anion

Can Jin, Man Zhang, Lin Wu, Yangfan Guan, Yi Pan, Juli Jiang*, Chen Lin* and Leyong Wang

Chem. Commun., 2013, 49, 2025-2027(DOI:10.1039/C3CC00196B )  First published online 24 Jan 2013


039

Cu-Catalyzed Direct C-H Bond Functionalization: A Regioselective Protocol to 5-Aryl Thiazolo[3,2-b]-1,2,4-triazoles

 Zengyang Xie, Xiaojun Zhu, Yangfan Guan, Dunru Zhu, Hongwen Hu, Chen Lin, Yi Pan, Juli Jiang* and Leyong Wang

 Org. Biomol. Chem., 2013,11, 1390–1398(DOI:10.1039/C2OB27326H )  First published online 12 Dec 2012038

Novel Calix[4]arene-based Receptors with Bis-squaramide Moieties for Colorimetric Sensing of Anions via Two Different

 Interaction Modes

 Can Jin, Man Zhang, Chao Deng, Yangfan Guan, Jun Gong, Dunru Zhu, Yi Pan, Juli Jiang* and Leyong Wang

 

Tetrahedron Lett., 2013, 54,796-801.(DOI:10.1016/j.tetlet.2012.11.117) First published online1 December 2012


2012:

037

 Highly Controllable Ring-Chain Equilibrium in Quadruply Hydrogen Bonded Supramolecular Polymers

Tangxin Xiao, Xiaoqing Feng, Shuyang Ye, Yangfan Guan, Shao-Lu Li, Qi Wang, Ya Ji, Dunru Zhu, Xiaoyu Hu, Chen Lin, Yi Pan and Leyong Wang*

Macromolecules.,2012,45(24),9585-9594 (DOI:10.1021/ma302459n) (December 10, 2012)


036

The Color Changeable OLEDs Controlled by Doping Ratio and Driving Voltage with an Anthracene Derivative Doped Layer

Ming-Yu Teng, Qiu-Lei Xu, Hong-Yan Li, Lin Wu, You-Xuan Zheng*, Chen Lin* and Leyong Wang

RSC Advances  2012, 2,10175-10178.(DOI:10.1039/C2RA20737K)  First published online 04 Sep 2012


035

Improved recognition of alkylammonium salts by ion pair recognition based on a novel heteroditopic pillar[5]ar

  Mengfei Ni, Yangfan Guan, Lin Wu, Chao Deng, Xiaoyu Hu, Juli Jiang, Chen Lin* and Leyong Wang

Tetrahedron Lett., 2012, 53, 6409-6413.(DOI:10.1016/j.tetlet.2012.09.043)  First published online 19 September 2012


034

Novel pillar[5]arene-based dynamic polyrotaxanes interlocked by the quadruple hydrogen bondingureidopyrimidinone motif

Xiao-Yu Hu, Xuan Wu, Qunpeng Duan, Tangxin Xiao, Chen Lin and Leyong Wang*

Org. Lett.,2012,14, 4826-4829 (DOI:10.1021/ol302149t) (September 4, 2012)


033

 Chiral Interconversions of Pd and/or Au Bis-Metallated [32]Octaphyrins(1,0,1,0,1,0,1,0) Involving Hückel and Möbius Macrocyclic

 Topologies: A  Theoretical Prediction

Zeyu Liu, Ziqi Tian, Wenbin Li, Suci Meng, Leyong Wang and Jing Ma*

J. Org. Chem.,2012,77, 8124-8130(DOI:10.1021/jo3014879) (August 27, 2012)


032

Pillar[5]arene-based polymeric architectures constructed by orthogonal supramolecular interactions

 Guan, Yangfan; Ni, Mengfei; Hu, Xiaoyu; Xiao, Tangxin; Xiong, Shuhan; Lin, Chen; Wang*, Leyong

 Chem. Commun.,2012,48, 8529-8531.(DOI:10.1039/C2CC33943A) First published online 04 Jul 2012


031

Novel [2]pseudorotaxanes constructed by self-assembly of bis-urea-functionalized pillar[5]arene and linear alkyl dicarboxylates

 Duan, Qunpeng; Xia, Wei; Hu, Xiaoyu; Ni, Mengfei; Jiang, Juli; Lin, Chen; Pan, Yi; Wang*, Leyong

Chem. Commun.,2012,48, 8532-8534. (DOI:10.1039/C2CC34049F)  First published online 04 Jul 2012030

Recent research progresses of macrocycles containing phosphorus (超分子有机膦大环化合物研究进展)

Li Liu, Yuanyuan Liu, Chao Deng, Chen Lin and Leyong Wang*

 Scientia. Sinica. Chimica (中国科学化学) 2012, 42(10), 1428-37. Invited (DOI:10.1360/032012-260)


029

Sonication-induced self-assembly of flexible tris(ureidobenzyl)amine: from dimeric aggregates to supramolecular gels

Deng, Chao; Fang, Ru; Guan, Yangfan; Jiang, Juli; Lin, Chen; Wang*, Leyong

 Chem. Commun.,2012,48, 7973-7975. (DOI:10.1039/C2CC33408A) First published online 19 Jun 2012


028

 Advanced supramolecular polymers constructed by orthogonal self-assembly

 Shao-Lu Li, Tangxin Xiao, Chen Lin and Leyong Wang*

 Chem. Soc. Rev., 2012,41, 5950-5968. Invited (DOI:10.1039/C2CS35099H) First published online 06 Jul 2012 (约稿 This article is part of the themed collection:Supramolecular polymers)


027

Pillar[5]arene-based supramolecular polypseudorotaxanes constructed from quadruple hydrogen bonding

 Hu, Xiao-Yu; Zhang, Pingyuan; Wu, Xuan; Xia, Wei; Xiao, Tangxin; Jiang, Juli; Lin, Chen; Wang*, Leyong

 Polym. Chem., 2012, 3, 3060-3063.Invited (DOI:10.1039/C2PY20285A) First published online 16 May 2012 


026

New P-Bridgehead Urea-Based Tripodal Anion Receptors for H2PO4¯ Recognition.

 Lin Wu, Li Liu, Ru Fang, Chao Deng, Jun Han, Chen Lin* and Leyong Wang

 Tetrahedron Lett., 2012,53, 3637–3641.(DOI:10.1016/j.tetlet.2012.05.018) First published online 10 May 2012


025

Deposition-Pressure-Induced Optimization of Molecular Packing for High-Performance Organic Thin-Film Transistors Based on

 Copper Phthalocyanine

 Yi Li, Shuang Chen, Oi Liu, Leyong Wang, Takao Someya, Jing Ma, Xizhang Wang* and Zheng Hu

 J. Phy. Chem. C., 2012, 116, 4287-4292.(DOI:10.1021/jp210547j) (January 16, 2012)


024

Electron mobility determination of efficient phosphorescent iridium complexes with tetraphenylimidodiphosphinate ligand via

 transient  electroluminescence method

Ming-Yu Teng, Song Zhang, Sheng-Wei Jiang, Xu Yang, Chen Lin, You-Xuan Zheng*, Leyong Wang*, Di Wu*, Jing-Lin Zuo and Xiao-Zeng You

 Appl. Phy. Lett., 2012,100, 073303-073306. (DOI:10.1063/1.3684971)


023

Novel self-assembled dynamic [2]catenanes interlocked by the quadruple hydrogen bonding ureidopyrimidinone motif

 Tangxin Xiao, Shao-Lu Li, Yajie Zhang, Chen Lin, Bingjie Hu, Xinchao Guan, Yihua Yu, Juli Jiang and Leyong Wang*

 Chem. Sci. 2012, 3, 1417-1421.(DOI:10.1039/C2SC01004F) (Back cover)First published online 18 Jan 2012


2011:


022

 Narrow rim CMPO/adamantylcalix[4]arenes for the extraction of lanthanides and actinides

Vatsouro, Ivan; Serebryannikova, Alina; Wang, Leyong; Hubscher-Bruder, Véronique; Shokova, Elvira; Bolte, Michael; Arnaud-Neu, Françoise; Böhmer, Volker; Kovalev, Vladimir

 Tetrahedron.,2011, 67, 8092-8101.(DOI:10.1016/j.tet.2011.08.059)First published online27 August 2011


021

Ligand-Free Copper-Catalyzed Regioselective C-2 Arylation of Imidazo[2,1-b]thiazoles

 Guoli Huang, Hongsheng Sun, Xiaojie Qiu, Can Jin, Chen Lin, Yingzhong Shen, Juli Jiang* and Leyong Wang*

 Org. Lett.,2011, 13, 5224-5227.(DOI:10.1021/ol2021109) (September 13, 2011)


020

 Formation of polypseudorotaxane networks by cross-linking the quadruple hydrogen bonded linear supramolecular polymers via

 bisparaquat molecules

 Shao-Lu Li, Tangxin Xiao, Bingjie Hu, Yajie Zhang, Feng Zhao, Ya Ji, Yihua Yu, Chen Lin and Leyong Wang*

  Chem. Commun.,2012,47, 10755-10757.(DOI:10.1039/C1CC14559B) First published online 26 Aug 2011


019

Novel supramolecular organocatalysts of hydroxyprolinamide based on calix[4]arene scaffold for the enantioselective Biginelli

 reaction

 Li, Zheng-Yi; Xing, Huaijie; Huang, Guoli; Sun*, Xiaoqiang; Jiang*, Juli; Wang, Leyong

Sci. China. Chem.,2011, 54, 1726-1734.(DOI:10.1007/s11426-011-4374-z)


018

 New Light on the Ring–Chain Equilibrium of a Hydrogen-Bonded Supramolecular Polymer Based on a Photochromic

 Dithienylethene Unit and its Energy-Transfer Properties as a Storage Material

 Shao-Lu Li, Tangxin Xiao, Wei Xia, Xia Ding, Yihua Yu, Juli Jiang and Leyong Wang*

 Chem. Eur. J.,2011, 17, 10716-10723. (DOI:10.1002/chem.201100691)  First published online 11 AUG 2011


017

New linear supramolecular polymers that are driven by the combination of quadruple hydrogen bonding and crown ether-paraquat

 recognition

 Shao-Lu Li, Tangxin Xiao, Yufei Wu, Juli Jiang and Leyong Wang*

 Chem. Commun.,2011, 47, 6903-6905.(DOI:10.1039/C1CC12003D) First published online 23 May 2011


016

Chiral Moieties-Oriented Single-Stranded Helical Assembly of Calix[4]azacrown Derivatives

  Yang-Fan Guan, Zheng-Yi Li, Meng-Fei Ni, Chen Lin, Juli Jiang, Yi-Zhi Li and Leyong Wang*

 Crystal Growth & Design.,2011, 11, 2684-2689(DOI:10.1021/cg2000975) (May 17, 2011)


015

Synthesis, structural characterization of benzimidazole-functionalized Ni(II) and Hg(II) N-heterocyclic carbene complexes and their

 applications as efficient catalysts for Friedel–Crafts alkylations

 Guoli Huang, Hongsheng Sun, Xiaojie Qiu, Yingzhong Shen, Juli Jiang* and Leyong Wang*

 J. Organomet. Chem., 2011, 696, 2949-2957.(DOI: 10.1016/j.jorganchem.2011.04.039)  First published online 30 May 2011


014

Binaphthyl-bridged bis-imidazolinium salts as N-heterocyclic carbene ligand precursors in the palladium-catalyzed Heck reaction

 Hui Wu, Can Jin, Guoli Huang, Lianjun Wang, Juli Jiang and Leyong Wang*

 Sci. China. Chem.,2011, 54, 951-956.(DOI:10.1007/s11426-011-4272-4 )


013

 The Use of Calixarenes in Asymmetric Catalysis

 Zheng-Yi Li, Jiawen Chen, Ying Liu, Wei Xia and Leyong Wang*

  Curr. Org. Chem.,2011, 15, 39-61.(DOI:10.2174/138527211793797837)(约稿)


2010:


012

 Palladium Catalyzed Cross Coupling Reactions: A Brief Introduction to the Nobel Prize in Chemistry

 Tangxin Xiao, Li Liu, Ju Li Jiang and Leyong Wang

Chin. J. Nature., 2010,32(6),332-337 .(约稿)


011

 Square Planar Palladium Complexes with trans-Di- and Tribenzylphosphine LigandsBearing O(CH2)4CH=CH2 Substituents; Two- and Three-Fold Intramolecular Ring Closing Metatheses”.

Jun Han, Chao Deng, Ru Fang, Deyang Zhao, Leyong Wang* and John A. Gladysz*

Organometallics2010, 29, 3231-3234.


010

1,8-Bis(benzyloxy)-3,6-diiodonaphthalene.

Ying Liu, Leyong Wang,  Jingjing Wang, Li Liu, Mingyu Teng

Acta Crystallogr. E.2010, 66 , O1577.


009

 Novel prolinamide organocatalysts based on calix[4]arene scaffold for  the enantioselective direct aldol reaction.

 Zheng-Yi Li, Chengxi Lu, Guoli Huang, Jiejie Ma, Hongsheng Sun, Leyong Wang* and Yi Pan*

Lett. Org. Chem.2010, 461-466.
008

 分子陀螺的设计、合成与组装.

Chao Deng, Jun Han, Ming Yu Teng, De-Yang Zhao and Le -Yong Wang*

Progress in Chemistry(化学进展)2010,22, 1021-1034.


007

 Tripod Molecules build Molecular Networks and Open dimer Capsule by Weak Interactions.

 Jun Han, Chao Deng, Ru Fang, Yizhi Li, Leyong Wang* and Yi Pan* Sci China Ser B-Chem2010,53, 851-857.


2009:


006

 Synthesis and Functional Group Transformations of Tris(pyrazol-1-yl)methane (Tpm) and -ethane (Tpe) Derivatives for the Preparation of Sterically Hindered Chelating Macrobicycles.

Leyong Wang, Clement Michelin, and Jean-Claude Chambron*

Synthesis2009, 3419-3426.


005

Versatility and dynamics of the copper(i) coordination sphere in sterically hindering tris(pyrazolyl)methane-incorporating macrobicycles.

 Leyong Wang, Jean-Claude Chambron*, and Enrique. Espinosa

New J. Chem.2009,33 (2), 327-336.


004

High Enantioselective Direct Aldol Reaction Catalyzed by Proline Based on Calix[4]arene Scaffold in thePresence of Water. 

Zheng-Yi Li, Jiawen Chen, Leyong Wang* and Yi Pan*

Synlett2009,(14),2356-2360.


003

High-performance Liquid Chromatography Study of the Nitration Course of Tetrabutoxycalix[4]arene at the Upper Rim: Determination of the Optimum Conditions for the Preparation of 5,11,17-Trinitro-25,26,27,28-tetrabutoxycalix[4]arene. 

Zheng -Yi Li, Jie-Jie Ma, Jia-Wen Chen, Yi Pan, Ju Li Jiang* and Leyong Wang*

Chin. J. Chem.   2009,27, 2031-2036.002

 Novel Tripod L-prolinamide Catalysts Based on Tribenzyl/phenylphosphine Oxide for theDirect Aldol Reaction.

Jun Han, Hui Wu, Mingyu Teng, Zheng-Yi Li, Yang-Nian Wang, Leyong Wang* and Yi Pan*

Synlett.  2009, 933-936.


001

Unprecedented Synthesis of Chiral Calix[4](Aza)Crowns and Its Potent EncapsulatingMethanol.

 Zheng-Yi Li, Mingyu Teng, Jie Jie Ma, Ji Huang, Leyong Wang* and Yi Pan*

Sci China Ser B-Chem2009,52 (4), 497-504.


2008 and before  (Partial)
01

Gyroscope-like molecules consisting of three-spoke stators that enclose 'switchable' neutral dipolar rhodium rotators; reversible cycling between faster and slower rotating Rh(CO)I and Rh(CO)(2)I species.

Wang, L.; Shima, T.; Hampel, F.; Gladysz*, J. A

Chem. Commun. 2006,  (39), 4075-4077.


02

 'Giant' gyroscope-like molecules consisting of dipolar Cl-Rh-CO rotators encased in three-spoke stators that define 25-27-membered macrocycles

Wang, L.; Hampel, F.; Gladysz*, J. A.,

Angew. Chem., Int. Ed.2006,45 (26), 4372-4375.


03

Synthesis of huge macrocycles using two calix[4]arenes as templates

Cao, Y.; Wang, L.; Bolte, M.; Vysotsky Myroslav, O.; Bohmer*, V

Chem.  Commun.2005,  (25), 3132-4.


04

Extraction of americium and europium by CMPO-substituted adamantylcalixarenes

Babain, V. A.; Alyapyshev, M. Y.; Karavan, M. D.; Bohmer, V.; Wang, L.; Shokova, E. A.; Motornaya, A. E.; Vatsouro, I. M Kovalev, V. V.,

Radiochimica Acta2005,93 (12), 749-756.


05

Multiple catenanes derived from calix[4] arenes

Wang, L. Y.; Vysotsky, M. O.; Bogdan, A.; Bolte, M.; Bohmer, V

 Science2004,304 (5675), 1312-1314.


06

Synthesis of a macrobicycle incorporating the tris(pyrazolyl)methane ligand

Wang, L. Y.; Chambron, J. C

Org. Let.   2004,6 (5), 747-750.


07

 Template synthesis of multi-macrocycles by metathesis reaction

 Vysotsky, M. O.; Bogdan, A.; Wang, L. Y.; Bohmer*, V.,

Chem. Commun.2004,  (11), 1268-1269.


08

Homo- and copolymerization of norbornene and styrene with Pd- and Ni-based novel bridged dinuclear diimine complexes and MAO

Mi, X.; Ma, Z.; Wang, L.; Ke, Y.; Hu*, Y.,

Macromol. Chem. Phys.2003,204 (5/6), 868-876.


09

Vinyl polymerization of norbornene with dinuclear diimine nickel dichloride/MAO

.Mi, X.; Ma, Z.; Cui, N.; Wang, L. Y.; Ke, Y. C.; Hu*, Y. L

J. Appl. Polym. Sci.2003, 88(14), 3273-3278.


10

Self-assembly of tetrahedral M4L6 clusters from a new rigid ligand

He, C.; Wang, L. Y.; Wang, Z. M.; Liu, Y.; Liao, C. S.; Yan*, C. H.,

J. Chem. Soc.-Dalton Transactions2002, (2), 134 -135.


11

A molecular device controlled by acid-base - A new switch of the pseudorotaxane based on electron donor biphenyl ether derivatives and electron accepter CPQT.

Wang, L.; Xi, H.; Sun, X.; Pan, Y.; Hu, H.,

Chemical Journal of Chinese Universities (in Chinese)2001,22 (1), 143-145.


12

Synthesis of functionalized para-phenylene oxide oligomers

Wang, L.; Xi, H.; Sun, X.; Shen, Y.; Yang, Y.; Pan, Y.; Hu, H

Synth. Commun.2000,30 (2), 227-234.