Paper

Location:homepage  Publication  Paper

2017

发表时间:2017-04-05 阅读次数:1385

1  Jingjia Chen, Gao-Chao Fan, Xiao-Mei Shi, Jun-Jie Zhu*, Signal-On Photoelectrochemical Aptasensor Amplified by Exciton Energy Transfer and Exonuclease-Aided Target Recycling, Chemelectrochem 2017, 4, 927-934.

2  Chen Cui, Ying Chen, Dechen Jiang*, Jun-Jie Zhu*, Hong-Yuan Chen*, Attomole Antigen Detection Using Self-Electrochemiluminous Graphene Oxide-Capped Au@L012 Nanocomposite, Anal. Chem. 2017, 89, 2418-2423.

3  Yong-Ping Dong, Jiao Wang, Ying Peng, Jun-Jie Zhu*, A novel aptasensor for lysozyme based on electrogenerated chemiluminescence resonance energy transfer between luminol and silicon quantum dots, Biosens. Bioelectron. 2017, 94, 530-535.

4  Yong-Ping Dong, Jiao Wang, Ying Peng, Jun-Jie Zhu*, Electrogenerated chemiluminescence of Si quantum dots in neutral aqueous solution and its biosensing application, Biosens. Bioelectron. 2017, 89, 1053-1058.

5  Dan Guo, Rong-Bin Song, Hao-Hua Shao, Jian-Rong Zhang*, Jun-Jie Zhu*, Visible-light-enhanced power generation in microbial fuel cells coupling with 3D nitrogen-doped graphene, Chem. Commun. 2017, 53, 10738-10738.

6  Shuwen Guo, Tingxizi Liang, Yongshang Song, Ming Cheng, Xiao-Yu Hu, Jun-Jie Zhu*, Leyong Wang*, Supramolecular polymersomes constructed from water-soluble pillar 5 arene and cationic poly (glutamamide)s and their applications in targeted anticancer drug delivery, Polym. Chem. 2017, 8, 5718-5725.

7  Lu He, Lin Yang, Hao Zhu, Wenkui Dong, Yujie Ding*, Jun-Jie Zhu*, A highly sensitive biosensing platform based on upconversion nanoparticles and graphene quantum dots for the detection of Ag+, Methods Appl. Fluoresc. 2017, 5, 024010.

8  Shan Huang, Wenjing Wang, Fangfang Cheng, Huiqin Yao*, Jun-Jie Zhu*, Highly sensitive detection of mercury ion based on T-rich DNA machine using portable glucose meter, Sensor Actuators, B 2017, 242, 347-354.

9  Yusheng Ji, Panpan Gai, Jun Feng, Linlin Wang, Jianrong Zhang*, Jun-Jie Zhu*, A Fe3O4-carbon nanofiber/gold nanoparticle hybrid for enzymatic biofuel cells with larger power output, J. Mater. Chem A. 2017, 5, 11026-11031.

10  Qing Li, Jiaju Fu, Wenlei Zhu, Zhengzheng Chen, Bo Shen, Liheng Wu, Zheng Xi, Tanyuan Wang, Gang Lu, Jun-jie Zhu, Shouheng Sun*, Tuning Sn-Catalysis for Electrochemical Reduction of CO2 to CO via the Core/Shell Cu/SnO2 Structure, J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 4290-4293.

11  Qiao Liu, Cheng Ma, Xing-Pei Liu, Yu-Pin Wei, Chang-Jie Mao*, Jun-Jie Zhu*, A novel electrochemiluminescence biosensor for the detection of microRNAs based on a DNA functionalized nitrogen doped carbon quantum dots as signal enhancers, Biosens. Bioelectron. 2017, 92, 273-279.

12  Qiao Liu, Yu-Jiao Peng, Jin-Chun Xu, Cheng Ma, Lingling Li, Chang-Jie Mao*, Jun-Jie Zhu*, Label-Free Electrochemiluminescence Aptasensor for Highly Sensitive Detection of Acetylcholinesterase Based on Au-Nanoparticle-Functionalized g-C3N4 Nanohybrid, Chemelectrochem 2017, 4, 1768-1774.

13  Jing-Jing Lv, Jun Zhao, Hua Fang, Li-Ping Jiang, Ling-Ling Li, Jing Ma*, Jun-Jie Zhu*, Incorporating Nitrogen-Doped Graphene Quantum Dots and Ni3S2 Nanosheets: A Synergistic Electrocatalyst with Highly Enhanced Activity for Overall Water Splitting, Small 2017, 13, 1700264.

14  Rongguang Shi, Lu Huang, Xiaoxue Duan, Guohao Sun, Gui Yin*, Ruiyong Wang*, Jun-Jie Zhu*, Selective imaging of cancer cells with a pH-activatable lysosome-targeting fluorescent probe" Anal. Chim. Acta. 2017, 988, 66-73.

15  Rong-Bin Song, YiChao Wu, Zong-Qiong Lin, Jian Xie, Chuan Hao Tan, Joachim Say Chye Loo*, Bin Cao*, Jian-Rong Zhang*, Jun-Jie Zhu*, Qichun Zhang*, Living and Conducting: Coating Individual Bacterial Cells with In Situ Formed Polypyrrole, Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 10516-10520.

16  Rong-Bin Song, Jian-Rong Zhang, Jun-Jie Zhu*, Progresses and Prospects of Microbial Fuel Cell in Analytical Applications, Chin. J. Anal. Chem. 2017, 45, 1824-1830.

17  Gaoxing Su*, Huaqiao Jiang, Hongyan Zhu, Jing-Jing Lv, Guohai Yang, Bing Yan*, Jun-Jie Zhu*, Controlled deposition of palladium nanodendrites on the tips of gold nanorods and their enhanced catalytic activity, Nanoscale 2017, 9, 12494-12502.

18  Wenjing Wang, Nitya Sai Reddy Satyavolu, Zhenkun Wu, Jian-Rong Zhang, Jun-Jie Zhu*, Yi Lu*, Near-Infrared Photothermally Activated DNAzyme-Gold Nanoshells for Imaging Metal Ions in Living Cells, Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 6798-6802.

19  Jingjing Xue, Ziyi Zhang, Fenfen Zheng, Qin Xu, Jinchun Xu, Guizheng Zou, Lingling Li*, Jun-Jie Zhu*, Efficient Solid-State Electrochemiluminescence from High-Quality Perovskite Quantum Dot Films, Anal. Chem. 2017, 89, 8212-8216.

20  Sixie Yang, Yu Qiao, Ping He*, Yijie Liu, Zhu Cheng, Jun-Jie Zhu, Haoshen Zhou*, A reversible lithium-CO2 battery with Ru nanoparticles as a cathode catalyst, Energy Environ. Sci. 2017, 10, 972-978.

21  Jing-Jing Zhang, Fang-Fang Cheng, Ting-Ting Zheng*, Jun-Jie Zhu*, Versatile aptasensor for electrochemical quantification of cell surface glycan and naked-eye tracking glycolytic inhibition in living cells, Biosens. Bioelectron. 2017, 89, 937-94530.    

22  Peng-Hui Zhang, Yan Wang, Jing Lian, Qi Shen, Chen Wang, Bo-Han Ma, Yu-Chao Zhang, Ting-Ting Xu, Jian-Xin Li, Yong-Ping Shao, Feng Xu*, Jun-Jie Zhu*, Engineering the Surface of Smart Nanocarriers Using a pH-/Thermal-/GSH-Responsive Polymer Zipper for Precise Tumor Targeting Therapy In Vivo, Adv. Mater. 2017, 29, 1702311.

23  Fen-Fen Zheng, Peng-Hui Zhang, Yu Xi, Xue-Qin Chen, Zhi-Mei He, Tian-Tian Meng, Jing-Jia Chen, Ling-Ling Li*, Jun-Jie Zhu*, Hierarchical Nanocarriers for Precisely Regulating the Therapeutic Process via Dual-Mode Controlled Drug Release in Target Tumor Cells, ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 36655-36664.

24  Fen-Fen Zheng, Peng-Hui Zhang, Yu Xi, Kai-Kai Huang, Qian-Hao Min*, Jun-Jie Zhu*, Peptide-mediated core/satellite/shell multifunctional nanovehicles for precise imaging of cathepsin B activity and dual-enzyme controlled drug release, Npg Asia Materials 2017, 9, e366.

25  Ling-Xia Zuo, Li-Ping Jiang*, Jun-Jie Zhu*, Sonochemical Synthesis of Two Dimensional C3N4 Nanosheets Supported Palladium Composites and Their Electrocatalytic Activity for Oxygen Reduction and Methanol Oxidation Reaction, Chin. J. Chem. 2017, 35, 969-976.

26  Ling-Xia Zuo, Li-Ping Jiang*, E. S. Abdel-Halim, Jun-Jie Zhu*, Sonochemical preparation of stable porous MnO2 and its application as an efficient electrocatalyst for oxygen reduction reaction, Ultrason. Sonochem. 2017, 35, 219-225.

27  Ling-Xia Zuo, Li-Ping Jiang*, Jun-Jie Zhu*, A facile sonochemical route for the synthesis of MoS2/Pd composites for highly efficient oxygen reduction reaction, Ultrason. Sonochem. 2017, 35, 681-688.

28  Ling-Xia Zuo, Wen-Jing Wang, Rong-Bin Song, Jing-Jing Lv, Li-Ping Jiang*, Jun-Jie Zhu*, NaCl Crystal Tuning Nitrogen Self-Doped Porous Graphitic Carbon Nanosheets for Efficient Oxygen Reduction, ACS Sustainable Chem. Eng. 2017, 5, 10275-10282.

29  Ying Chen, Shiwei Zhou, Lingling Li*, Jun-Jie Zhu*, Nanomaterials-based sensitive electrochemiluminescence biosensing, Nano Today 2017, 12, 98-115.

30  Jie Ding, Tingxizi Liang, Ying Zhou, Zhiwei He, Qianhao Min*, Liping Jiang*, Junjie Zhu*, Hyaluronidase-triggered anticancer drug and siRNA delivery from cascaded targeting nanoparticles for drug-resistant breast cancer therapy, Nano Res. 2017, 10, 690-703.

31  Haiping Huang, Yafeng Yue, Lingling Li*, Jun-Jie Zhu*, Rare Earth Oxide Dy2O3-Au Nanocomposite-Based Electrochemical Sensor for Sensitive Determination of Nitrite, J. Electrochem. Soc. 2017, 164, H321-H325.

32  Lingling Li, Ying Chen; Jun-Jie Zhu*, Recent Advances in Electrochemiluminescence Analysis, Anal. Chem. 2017, 89, 358-371.

33  Guoliang Liu, Jingjing Lo, Da-Qian Feng, Jun-Jie Zhu*, Wei Wang*, Silver Nanoclusters Beacon as Stimuli-Responsive Versatile Platform for Multiplex DNAs Detection and Aptamer- Substrate Complexes Sensing, Anal. Chem. 2017, 89, 1002-1008.

34  Rong-Bin Song, Cui-e Zhao, Pan-Pan Gai, Dan Guo, Li-Ping Jiang, Qichun Zhang*, Jian-Rong Zhang*, Jun-Jie Zhu*, Graphene/Fe3O4 Nanocomposites as Efficient Anodes to Boost the Lifetime and Current Output of Microbial Fuel Cells, Chem. Asia. J. 2017, 12, 308-313.

35  Wenjing Wang, Shan Huang, Jingjing Li, Kai Rui, Sai Bi, Jian-Rong Zhang*, Jun-Jie Zhu*, Evaluation of intracellular telomerase activity through cascade DNA logic gates, Chem. Sci. 2017, 8, 174-180.

36  Chen, X.; Xia, Q.; Cao, Y.; Min, Q.; Zhang, J.; Chen, Z.; Chen, H. Y.; Zhu, J. J. Imaging the transient heat generation of individual nanostructures with a mechanoresponsive polymer. Nature communications 2017, 8, 1498.

     37.   C. E. Zhao, P. Gai, R. Song, Y. Chen, J. Zhang*, and J. J. Zhu*. Nanostructured Material-Based Biofuel Cells: Recent Advances and Future Prospects. Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 1545.