1. Wei Zheng, Bei-Bei Wang, Cheng-Hui Li*, Jing-Xuan Zhang, Cheng-Zhang Wan, Jia-Hao Huang, Jian Liu, Zhen Shen*, Xiao-Zeng You*, Asymmetric Donor-pi-Acceptor-Type Benzo-Fused Aza-BODIPYs: Facile Synthesis and Colorimetric Properties, Angewandte Chemie-International Edition2015, 54, 9070-9074.

  

2. Xiao-Yong Jia, Jin-Feng Mei, Jian-Cheng Lai, Cheng-Hui Li*, Xiao-Zeng You*, A self-healing PDMS polymer with solvatochromic properties, Chemical Communications2015, 51, 8928-8930.

           

3. Wei Zheng, Bei-Bei Wang, Jian-Cheng Lai, Cheng-Zhang Wan, Xin-Rong Lu, Cheng-Hui Li*, Xiao-Zeng You*, Electrochromic properties of novel octa-pinene substituted double-decker Ln(III) (Ln = Eu, Er, Lu) phthalocyanines with distinctive near-IR absorption, Journal of Materials Chemistry C2015, 3, 3072--3080. 

         

4. Xiao-Peng Zhang, Jin-Feng Mei, Jian-Cheng Lai, Cheng-Hui Li*, Xiao-Zeng You*, Mechano-induced luminescent and chiroptical switching in chiral cyclometalated platinum(II) complexes, Journal of Materials Chemistry C2015, 3, 2350–2357.

5. Xiao-Peng Zhang, Victoria Y. Chang, Jian Liu, Xiao-Liang Yang, Wei Huang, Yizhi Li, Cheng-Hui Li*, Gilles Muller*, Xiao-Zeng You*, Potential Switchable Circularly Polarized Luminescence from Chiral Cyclometalated Platinum(II) Complexes, Inorganic Chemistry 2015, 54(1), 54, 143−152.

南京市栖霞区仙林大道163号 南京大学仙林校区 210023