1. Jian-Cheng Lai, Jin-Feng Mei, Xiao-Yong Jia , Cheng-Hui Li*, Xiao-Zeng You*, Zhenan Bao*, A Stiff and Healable Polymer Based on Dynamic-CovalentBoroxine Bonds, Advanced Materials2016, 28, 8277–8282

                                    

2.  Cheng-Hui Li#, Chao Wang#, Christoph Keplinger, Jing-Lin Zuo, Lihua Jin, Yang Sun, Peng Zheng, Yi Cao, Franziska Lissel, Christian Linder, Xiao-Zeng You, Zhenan Bao*, A Highly Stretchable Autonomous Self-Healing Elastomer, Nature Chemistry,2016, 8, 619-625

                

3. Jin-Feng Mei,, Xiao-Yong Jia, Jian-Cheng Lai,, Yang Sun, Cheng-Hui Li*, Jun-Hua Wu, Yi Cao, Xiao-Zeng You*, Zhenan Bao*, A Highly Stretchable and Autonomous Self-Healing Polymer Based on Combination of Pt...Pt and pi-pi interactions, Macromolecular Rapid Communications2016, 37, 1667-1675

                                 

4. Xiao-Yong Jia, Jin-Feng Mei, Jian-Cheng Lai, Cheng-Hui Li*, Xiao-Zeng You*, A Highly Stretchable Polymer that Can Be Thermally Healed at Mild Temperature, Macromolecular Rapid Communications2016, 37, 952-956 

  

5. Jin-Feng Mei, Zhong-Peng Lv, Jian-Cheng Lai, Xiao-Yong Jia, Cheng-Hui Li,* Jing-Lin Zuo* and Xiao-Zeng You*, A novel photo-responsive europium(III) complex for advanced anti-counterfeiting and encryption, Dalton Transctions2016, 45, 5451–5454.

                                 


南京市栖霞区仙林大道163号 南京大学仙林校区 210023