1.  Wei Zheng#, Yuan Zhao#, Wen-Hao Zhuang, Jing-Jing Wu, Fang-Zhou Wang, Cheng-Hui Li,* and Jing-Lin Zuo, Phthalorubines: Fused-Ring Compounds Synthesized from Phthalonitrile, Angewandte Chemie-International Edition2018, 57, 15384 –15389.

                                 

2.  Xin Huang, Zhong Huang, Jian-Cheng Lai, Lei Li, Guang-Cheng Yang*, Cheng-Hui Li*, Self-healing improves the stability and safety of polymer bonded explosives, Composites Science and Technology2018, 167, 346–354.

                                 

3.  Jian-Cheng Lai, Lan Li, Da-Peng Wang, Min-Hao Zhang, Sheng-Ran Mo, Xue Wang, Ke-Yu Zeng, Cheng-Hui Li*, Qing Jiang, Xiao-Zeng You, Jing-Lin Zuo*, A Rigid and Healable Polymer Cross-linked by Weak but Abundant Zn(II)-Carboxylate Interactions, Nature Communications2018, 9:2725.

                  

4. Lei Duan, Jie Zhang, Ming Zhang, Cheng-Hui Li * and Jing-Lin Zuo*, Increasing the breakdown strength of dielectric actuators by using Cu/CuxO/silicone dielectric elastomers, Journal of Materials Chemistry C, 2018, 6, 12175--12179.

 


南京市栖霞区仙林大道163号 南京大学仙林校区 210023