logogif
欢 迎访问南京大学配位化学国家重点实验室郑佑轩课题组
hx

发表文章

2019年:

137. Hua-Bo Han, Zhen-Long Tu, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Green iridium complexes based on pyrimidine derivatives for efficient electroluminescence with EQE near 30%, Dyes and Pigments, 2019, 160, 863-871.

2018年

136. Hua-Bo Han, Zheng-Guang Wu, Zhi-Ping Yan, Yue Zhao, You-Xuan Zheng*, Efficient green photoluminescence and electroluminescence of iridium complexes with high electron mobility, Dalton Trans., 2018, DOI: 10.1039/C8DT02961J.

135. Ning Su, You-Xuan Zheng*, Photoluminescence and electroluminescence of four orange-red and red organic iridium(III) complexes, J. Organomet. Chem., 2018, 876, 35-42.

134. Yong-Hui Zhou#, Dong Jiang#, You-Xuan Zheng*, Orange red iridium complexes with good electron mobility and mild OLED efficiency roll-off, J. Organomet. Chem., 2018, 876, 26-34.

133. Zhi-Gang Niu, Hua-Bo Han, Min Li, Zheng Zhao, Guang-Ying Chen, You-Xuan Zheng*, Gao-Nan Li*, Jing-Lin Zuo*, Tunable Emission Color of Iridium(III) Complexes With Phenylpyrazole Derivatives as Main Ligands for OLEDs, Organometallics, 2018, 37(18), 3154–3164.

132. Jing-Cheng Xia, Xiao Liang, Zhi-Ping Yan, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng* and Wen-Wei Zhang*, Iridium(III) phosphors with bis(diphenylphorothioyl)amide ligand for efficient green and sky-blue OLEDs with EQE nearly 28%, J. Mater. Chem. C, 2018, 6, 9010 - 9016.

131.  Tian-Yi Li, Jing Wu, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo*, Yi Pan, Rational Design of Phosphorescent Iridium(III) Complexes for Emission Color Tunability and Their Applications in OLEDs, Coord. Chem. Rev., 2018, 374, 55-91.

130. Xiao Liang, Zhi-Ping Yan, Hua-Bo Han, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Hong Meng*, Jing-Lin Zuo*, Wei Huang*, Peripheral amplification of multi-resonance induced thermally activated delayed fluorescence for highly efficient OLEDs, Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 11316-11320.

129. Hua-Bo Han, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Efficient bluish green electroluminescence of iridium complexes with good electron mobility, New J. Chem., 2018, 42, 13351 - 13357.

128. Ning Su, Cheng-Zhen Shen, You-Xuan Zheng*, Efficient electroluminescence of sky-blue iridium(III) complexes for organic light-emitting diodes, Dyes and Pigments, 2018, 159, 100 – 106.

127. Zhi-Gang Niu, Jun Chen, Peng Tan, Wei Sun, You-Xuan Zheng*, Gao-Nan Li*, Jing-lin Zuo*, Efficient yellow electroluminescence of four iridium(III) complexes with benzo[d]thiazole derivatives as main ligands, Dalton Trans., 2018, 47, 8032 – 8040.

126. Ning Su, Guang-Zhao Lu, You-Xuan Zheng*, High efficient green electroluminescence of iridium(III) complexes based on (1H-pyrazol-5-yl)pyridine derivatives ancillary ligands with low efficiency roll-off, J. Mater. Chem. C, 2018, 6, 5778 – 5784.

125. Ning Su, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, High efficient bluish green organic light-emitting diodes of iridium(III) complexes with low efficiency roll-off, Dalton Trans., 2018, 47, 7587 – 7593.

124. Hua-Bo Han, Zheng-Guang Wu and You-Xuan Zheng*, Efficient electroluminescence of bluish green iridium complexes with 2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)pyrimidine and 2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-5- fluoropyrimidine main ligands, Inorg. Chem. Front., 2018, 5, 1545-1552..

123. Hua-Bo Han, Xiao-Feng Ma, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Highly efficient yellow electroluminescence of iridium complexes with good electron mobility, Mater. Chem. Front., 2018, 2, 1284 – 1290.

1​22. Xiao Liang, Hua-Bo Han, Zhi-Ping Yan, Liang Liu, You-Xuan Zheng*, Hong Meng*,Wei Huang, Versatile functionalization of trifluoromethyl based deep blue thermally activated delayed fluorescence materials for organic light emitting diodes, New J. Chem., 2018, 42, 4317 – 4323.

121. Zhi-Ping Yan, Xu-Feng Luo, Kang Liao, Zi-Xuan Lin, Zheng-Guang Wu*, Yong-Hui Zhou*, You-Xuan Zheng*, The Taiji and Eight Trigrams Chemistry Philosophy of Chiral Iridium(III) Complexes with Triplex Stereogenic Centers, Dalton Trans., 2018, 47, 4045 – 4048.

2017年:

120. Hua-Bo Han, Rong-Zhen Cui, Guang-Zhao Lu, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Liang Zhou*, Hongjie Zhang, Efficient orange-red electroluminescence of iridium complexes with 1-(2,6-bis(trifluoromethyl)pyridin-4-yl)isoquinoline and 4-(2,6-bis(trifluoromethyl)pyridin-4-yl)quinazoline ligands, Dalton Trans., 2017, 46, 14916 – 14925.

119. Zheng-Guang Wu, Jie Zhou, Lei Yu, Georgios Karotsis, Yi Wang*, Youxuan Zheng*, Yi Pan, Novel phosphine oxide-based electron-transporting materials for efficient phosphorescent organic light-emitting diodes, J. Mater. Chem. C, 2017, 5, 8579 – 8585.

118. Hua-Bo Han, Rong-Zhen Cui, Yi-Ming Jing, Guang-Zhao Lu, You-Xuan Zheng*, Liang Zhou*, Jing-Lin Zuo, Hongjie Zhang, Highly efficient red electroluminescence of iridium complexes with 1-(2,6-bis(trifluoromethyl)pyridin-4-yl)isoquinoline and 4-(2,6-bis(trifluoromethyl)pyridin-4-yl)quinazoline main ligands, J. Mater. Chem. C, 2017, 5, 8150 – 8159.

117. Yong-Hui Zhou, Jing Xu, Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Synthesis, photoluminescence and electroluminescence of one iridium complex with 2-(2,4-difluorophenyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine and tetraphenylimidodiphosphinate ligands, J. Organomet. Chem., 2017, 848, 226 – 231. 

116. Yi-Ming Jing, You-Xuan Zheng*, Photoluminescence and electroluminescence of deep red iridium(III) complexes with 2,3-diphenylquinoxaline derivatives and 1,3,4-oxadiazole derivatives ligands, RSC Advances, 2017, 7, 37021 – 37031.

115. Zheng-Guang Wu, Xiao Liang, Jie Zhou, Lei Yu, Yi Wang*, You-Xuan Zheng*, Yu-Feng Li*, Jing-Lin Zuo and Yi Pan, Photocatalyzed Cascade Oxidative Annulation of Propar-gylamines and Phosphine Oxides, Chem. Commun., 2017, 53, 6637-6640.

114. Guang-Zhao Lu, Ning Su, Yan Li, You-Xuan Zheng*, Efficient electroluminescence of platinum complexes containing pinene sterically hindered spacer, J. Organomet. Chem., 2017, 842, 39-46.

113. Guang-Zhao Lu, Hua-Bo Han, Yi-Ming Jing, You-Xuan Zheng*, Photoluminescence and electroluminescence of four platinum complexes with trifluoromethyl-substituted 2-phenylpyridine and tetraphenylimidodiphosphinate ligands, Dyes and Pigments, 2017, 143, 33-41.

112. Yi-Ming Jing , You-Xuan Zheng*, Photoluminescence and electroluminescence of an iridium(III) complex with 2',6'-bis(trifluoromethyl)-2,4'-bipyridine and 2-(5-phenyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)phenol ligands, New J. Chem., 2017, 41, 3029 – 3035.

111. Yi-Ming Jing, You-Xuan Zheng,* Jing-Lin Zuo, Efficient deep red electroluminescence of iridium(III) complexes with 2,3-diphenylquinoxaline derivatives and tetraphenylimidodiphosphinate, J. Mater. Chem. C, 2017, 5, 3714 - 3724.

110. Rong-zhen Cui, Wei-qiang Liu, Liang Zhou,* Xue-sen Zhao, Yun-long Jiang, You-xuan Zheng* and Hong-jie Zhang*, High performance red phosphorescent organic electroluminescent devices with characteristic mechanisms by utilizing terbium or gadolinium complexes as sensitizers, J. Mater. Chem. C, 2017, 5, 2066-2073.

109. Yi-Ming Jing, You-Xuan Zheng*, Efficient green electroluminescene based on an iridium(III) complex with different device structures, RSC Advances, 2017, 7, 2615-2620.

108. Zheng-Guang Wu, You-Xuan Zheng*, Liang Zhou*, Yi Wang* and Yi Pan, Suppression of efficiency roll-off in highly efficient blue phosphorescent organic light-emitting devices using novel iridium phosphors with good electron mobility, Org. Electron., 2017, 42, 141-145.

107. Yi-Ming Jing, Yue Zhao, You-Xuan Zheng*, Photoluminescence and electroluminescence of iridium(III) complexes with 2',6'-bis(trifluoromethyl)-2,4'-bipyridine and 1,3,4-oxadiazole/1,3,4-thiadiazole derivatives ligands, Dalton Trans., 2017, 46, 845-853.

106. Guang-Zhao Lu, Yi-Ming Jing, Hua-Bo Han, Yu-Liang Fang, You-Xuan Zheng,* Efficient electroluminescence of two heteroleptic platinum complexes with 2-(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-phenol as ancillary ligand, Organometallics, 2017, 36(2), 448-454.

105. Guang-Zhao Lu, Yi-Ming Jing, You-Xuan Zheng*, Syntheses, photoluminescene and electroluminescene of two novel platinum(II) complexes, Dalton Trans., 2017, 46, 150–157.

104. Rongzhen Cui, Weiqiang Liu, Liang Zhou*, Yanan Li, Yunlong Jiang, Xuesen Zhao, Yingjie Cui, Qi Zhu, Youxuan Zheng*, Ruiping Den, Hongjie Zhang*, Highly efficient green phosphorescent organic electroluminescent devices with a terbium complex as the sensitizer, Dyes & Pigm., 2017, 136, 361-367.

2016年:

103. Tian-Yi Li, You-Xuan Zheng* and Yong-Hui Zhou*, Iridium(III) phosphorescent complexes with dual stereogenic centers: single crystal, electronic circular dichroism evidence and circularly polarized luminescence property, Dalton Trans., 2016, 45, 19234-19237.

102. Zheng-Guang Wu, Yi-Ming Jing, Guang-Zhao Lu, Jie Zhou, You-Xuan Zheng*, Liang Zhou*, Yi Wang*, Jing-Lin Zuo, Yi Pan, Hong-Jie Zhang, Novel Design of Iridium Phosphors with Pyridinylphosphinate Ligands for Highly Efficient Blue Organic Light-emitting Diodes, Sci. Rep., 2016, 6, 38478. DOI: 10.1038/srep38478.

101. Yong-Hui Zhou, Qiu-Lei Xu, Hua-Bo Han, Yue Zhao, You-Xuan Zheng*, Liang Zhou*, Jing-Lin Zuo, Hongjie Zhang, Highly efficient organic light-emitting diodes based on chiral iridium complexes with pinene sterically hindered spacer, Adv. Opt. Mater., 2016, 4(11), 1726-1731.

100.  Dan Dong, Jingcheng Xia, Shuai Yang, Xinkai Wu, Bingwu Wei, Lu Lian, Dongxu Feng, Youxuan Zheng, Gufeng He*, Hole-transporting small molecules as a mixed host for efficient solution processed green phosphorescent organic light emitting diodes, Org. Electron., 2016, 38, 29-34.

99. Yanan Li, Liang Zhou*, Yunlong Jiang, Rongzhen Cui, Xuesen Zhao, Youxuan Zheng*, Jinglin Zuo and Hongjie Zhang*, Green organic light-emitting devices with external quantum efficiency up to nearly 30% based on an iridium complex with a tetraphenylimidodiphosphinate ligand, RSC Adv., 2016, 6, 63200-63205.

98. Xuesen Zhao, Liang Zhou*, Yunlong Jiang, Rongzhen Cui, Yanan Li, Youxuan Zheng*, Jinglin Zuo, Hongjie Zhang*, Efficient green electroluminescent devices based on iridium complex with wide energy gap complexes as sensitizers, Org. Electron., 2016, 37, 85-92.

97. Qiu-Lei Xu, Xiao Liang, Liang Jiang, Yue Zhao, You-Xuan Zheng*, Crystal structure, photoluminescence and electroluminescence of three bluish green light-emitting iridium complexes, Dalton Trans., 2016, 45, 7366- 7372.

96. Song Zhang; Jing-Cheng Xia; Zheng-Guang Wu; Guang-Zhao Lu; Yue Zhao; You-Xuan Zheng*, Two Green Iridium Complexes with 2-Phenyl-pyrimidine Derivatives and Tetraphenylimidodiphosphinate Ligand for Efficient Organic Light-emitting Diodes, Eur. J. Inorg. Chem., 2016, 2556- 2561.

95. Tian-Yi Li, Huachao Chen, Yi-Ming Jing, Hua-Bo Han, Xiao Liang, You-Xuan Zheng*, Weijiang He*, Cyclometallated iridium phosphors with amino acid ancillary ligand for intracellular imaging, Chinese Chem. Lett., 2016, 27, 1582-1585.

2015年:

94. Song Zhang, Qiu-Lei Xu, Jing-Cheng Xia, Yi-Ming Jing, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Highly efficient yellow phosphorescent organic light-emitting diodes with novel phosphine oxide-based bipolar host materials, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 11540 – 11547.

93. Qiu-Lei Xu, Xiao Liang, Liang Jiang, Yue Zhao, You-Xuan Zheng*, Two blue iridium complexes for efficient electroluminescence with low efficiency roll-off, RSC Advances, 2015, 5, 89218 – 89225.

92. Tian-Yi Li, Yi-Ming Jing, Xuan Liu, Yue Zhao, Lin Shi, Zhiyong Tang, You-Xuan Zheng* and Jing-Lin Zuo*, Circularly polarised phosphorescent photoluminescence and electroluminescence of iridium complexes, Sci. Rep., 2015, 5, 14912; DOI: 10.1038/srep14912.

91. Song Zhang, Qiu-Lei Xu, Jing-Cheng Xia, Yi-Ming Jing, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Highly efficient yellow phosphorescent OLEDs based on two novel bipolar host materials, New J. Chem., 2015, 39, 7954 - 7960.

90. Qiu-Lei Xu, Xiao Liang, Song Zhang, Yi-Ming Jing, Xuan Liu, Guang-Zhao Lu, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Efficient OLEDs with low efficiency roll-off using iridium complexes possessing good electron mobility, J. Mater. Chem. C, 2015, 3, 3694 – 3701.

89. Song Zhang, Qiu-Lei Xu, Yi-Ming Jing, Xuan Liu, Guang-Zhao Lu, Xiao Liang,  You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Yellow electrophosphorescent devices with hosts containing N1-(naphthalen-1-yl)-N1,N4-diphenylnaphthalene-1,4-diamine and tetraphenylsilane units, RSC Advances, 2015, 5, 27235 - 27241

88. Song Zhang, Li-Sha Xue, Yi-Ming Jing, Xuan Liu, Guang-Zhao Lu, Xiao Liang, Hong-Yan Li*, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, 1-(N-Phenylamino)naphthalene oligomers as novel hole transport materials for highly efficient green electrophosphorescence, Dyes Pigm., 2015, 118, 1-8.

87. Xuan Liu, Song Zhang, Yi-Ming Jin, Guang-Zhao Lu, Liang Jiang, Xiao Liang, Qiu-Lei Xu,* You-Xuan Zheng*, Syntheses, crystal structure and photophysical property of iridium complexes with 1,3,4-oxadiazole and 1,3,4-thiadiazole derivatives as ancillary ligands, J. Organomet. Chem., 2015, 785, 11-18.

86. Tian-Yi Li, Xiao Liang, Liang Zhou, Chen Wu, Song Zhang, Xuan Liu, Guang-Zhao Lu, Li-Sha Xue, You-Xuan Zheng,* and Jing-Lin Zuo, N-Heterocyclic-Carbenes: Versatile Second Cyclometalated Ligands for Neutral Iridium(III) Heteroleptic Complexes, Inorg. Chem., 2015, 54, 161−173.

2014年:

85. Jin Huang, Weina Wang, Jiangjiang Gu, Weizhi Li, Qiuhong Zhang, Yin Ding, Kai Xi, Youxuan Zheng, Xudong Jia*, New bead type and high symmetrical diallyl-POSS based emissive conjugated polyfluorene, Polymer, 2014, 55, 6696-6707.

84. Yi-Ming Jin, Cheng-Cheng Wang, Li-Sha Xue, Tian-Yi Li, Song Zhang, Xuan Liu, Xiao Liang, You-Xuan Zheng,* Jing-Lin Zuo, Efficient organic light-emitting diodes with low efficiency roll-off using iridium emitter with 2-(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenol as ancillary ligand, J. Organomet. Chem., 2014, 765, 39-45.

83. WU Chen, XUE Li-Sha, Li Tian-Yi, Zhang Song, ZHENG You-Xuan*, Color Tuning of Iridium Complexes by Using Conjugative Effect of Pyridine-derived Cyclometalated Ligands, Chinese J. Inorg. Chem., 2014, 30(5), 969-976.

82. H. Ye, Z. Li, Y. Peng, C. C. Wang, T.Y. Li, Y.X. Zheng*, A. Sapelkin, G. Adamopoulos,  I. Hernández*, P.B. Wyatt*, W.P. Gillin*, Organo-erbium systems for optical amplification at telecommunications wavelengths, Nat. Mater., 2014, 13, 382-386.

81. Ming-Yu Teng, Song Zhang, Yi-Ming Jin, Tian-Yi Li, Xuan Liu, Qiu-Lei Xu, Chen Lin, You-Xuan Zheng,* Leyong Wang and Jing-Lin Zuo, Efficient organic light-emitting diodes with low efficiency roll-off at high brightness using iridium emitters based on 2-(4-trifluoromethyl-6-fluorophenyl)pyridine and tetraphenylimidodiphosphinate derivatives, Dyes and Pigments, 2014, 105, 105-113.

80. Hong-Yan Li, Tian-Yi Li, Ming-Yu Teng, Qiu-Lei Xu, Song Zhang, Yi-Ming Jin, Xuan Liu, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Syntheses, photoluminescence and electroluminescence of four heteroleptic iridium complexes with 2-(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-phenol derivatives as ancillary ligands, J. Mater. Chem. C, 2014, 2 (6), 1116-1124.

79. Xindong Shi, Jing Wang, Jun Liu, Saijun Huang, Xinkai Wu, Chaoping Chen, Jiangang Lu, Yikai Su, Youxuan Zheng,* Woo Young Kim, Gufeng He,* High-performance green phosphorescent top-emitting organic light-emitting diodes based on FDTD optical simulation, Org. Electron., 2014, 15, 864-870.

78. Tian-Yi Li, Xiao Liang, Chen Wu, Li-Sha Xue, Qiu-Lei Xu, Song Zhang, Xuan Liu, You-Xuan Zheng,* Xiu-Qiang Wang,* Syntheses, crystal structure, photophysical property and theoretical study of a new series of iridium complexes with N-(diphenylphosphoryl)benzamide derivatives as the ancillary ligands, J. Organomet. Chem., 2014, 755, 110-119.

77. Liang Zhou, Youxuan Zheng*, Ruiping Deng, Jing Feng, Mingxing Song, Zhaomin Hao, Hongjie Zhang*, Jinglin Zuo, Xiaozeng You, Efficient blue-green and green electroluminescent devices obtained by doping iridium complexes into hole-block material as supplementary light-emitting layer, J. Lumin., 2014, 148, 6-9.

76. 张松, 薛莉莎, 吴  晨, 郑佑轩*, 左景林*, 两种红光铱配合物的合成和电致发光性能研究, 无机化学学报, 2014, 30, 134-141.

75. Wei Zheng, Shu-Jing Li, Cheng-Hui Li,You-Xuan Zheng, Xiao-Zeng You*, Dramatic improvement in photostability of luminescent Eu(III) complexes with tetraphenylimidodiphosphinate ligand, J. Lumin., 2014, 146, 544-549.

2013年:

74.  H.-Q. Ye, Y. Peng, Z. Li, C.-C. Wang, Y.-X. Zheng, M. Motevalli, P. B. Wyatt,* W. P. Gillin*, I. Hernandez*, Effect of Fluorination on the Radiative Properties of Er3+ Organic Complexes: An Opto-Structural Correlation Study, J. Phys. Chem. C, 2013, 117(45), 23970-23975.

73. Jing Wang, Jun Liu, Saijun Huang, Xinkai Wu, Xindong Shi, Chaoping Chen, Zhicheng Ye, Jiangang Lu, Yikai Su, Gufeng He*, Youxuan Zheng*, High efficiency green phosphorescent organic light-emitting diodes with a low roll-off at high brightness, Org. Electron., 2013, 14, 2854-2858.

72. Cheng-Cheng Wang, Yi-Ming Jing, Tian-Yi Li, Qiu-Lei Xu, Song Zhang, Wei-Nan Li, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Xiao-Zeng You, Xiu-Qiang Wang*, Syntheses, photoluminescence and electroluminescence of novel iridium(III) complexes with fluorinated substituted 2-phenylpyridine as main ligands and tertraphenylimidodiphosphinate as ancillary ligand, Eur. J. Inorg. Chem., 2013, 5683-5693.

71. Jing Wang, Jun Liu, Saijun Huang, Xinkai Wu, Xindong Shi, Gufeng He*, Youxuan Zheng, Improved efficiency roll-off at high brightness in simplified phosphorescent organic light emitting diodes with a crossfading-host, Org. Electron., 2013, 14, 2682-2686.

70. Hong-Yan Li, Tian-Yi Li, Quan Liu, Qiu-Lei Xu, Cheng-Cheng Wang, Song Zhang, Chen Lin, Wei Huang, You-Xuan Zheng*, Xiu-Qiang Wang*, Synthesis, photoluminescence and computational study of rhenium(I) diimine complexes with [1,3,4]oxadiazole substituted 2,2’-bipyridine ligands, J. Organomet. Chem., 2013, 743, 37-43.

69. TENG Ming-Yu, WANG Cheng-Cheng, JING Yi-Ming, ZHENG You-Xuan*, LIN Chen*, Efficient Green Organic Light-emitting Diodes with fac-Tris(2-(4-trifluoromethylphenyl) pyridine)iridium Complex as Emitter, Chinese J. Inorg. Chem., 2013, 29(7), 1490-1496.

68. Qiu-Lei Xu, Cheng-Cheng Wang, Tian-Yi Li, Ming-Yu Teng, Song Zhang, Yi-Ming Jing, Xu Yang, Wei-Nan Li, Chen Lin, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Xiao-Zeng You, Syntheses, Photoluminescence and Electroluminescence of a Series of Iridium Complexes with Trifluoromethyl-Substituted 2-Phenylpyridine as Main Ligands and Tetraphenylimidodiphosphinate as Ancillary Ligand, Inorg. Chem., 2013, 52, 4916−4925.

67. Hong-Yan Li, Liang Zhou, Ming-Yu Teng, Qiu-Lei Xu, Chen Lin, You-Xuan Zheng,* Jing-Lin Zuo, Hong-Jie Zhang, Xiao-Zeng You, Highly efficient green phosphorescent OLEDs based on a novel iridium complex, J. Mater. Chem. C, 2013, 1(3), 560 - 565.

66. Dong Wang, Qiu-Lei Xu, Song Zhang, Hong-Yan Li, Cheng-Cheng Wang, Tian-Yi Li, Yi-Ming Jing, Wei Huang, You-Xuan Zheng*, Gianluca Accorsi*, Synthesis and photoluminescence properties of rhenium(I) complexes based on 2,2’:6’,2’’-terpyridine derivatives with hole-transporting units, Dalton Trans., 2013, 42, 2716-2723.

65. Ignacio Hernández*, You-Xuan Zheng*, Majid Motevalli, Rendy H. C. Tan, William P. Gillin and Peter B. Wyatt*, Efficient sensitized emission in Yb(III) pentachlorotropolonate complexes, Chem. Commun., 2013, 49, 1933-1935.

64.Qian-Qian Liu, Jiao Geng, Xiao-Xu Wang, Ke-Hua Gu, Wei Huang*, You-Xuan Zheng*, Luminescent lanthanide(III)-cored complexes based on the combination of 2-(5-bromothiophen)imidazo[4,5-f][1,10]phenanthroline and 2-thenoyltrifluoroacetonate ligands, Polyhedron, 2013, 59, 52–57.

63. Gao-Feng Wang, Yuan-Zhong Liu, Xue-Tai Chen*, You-Xuan Zheng*, Zi-Ling Xue, Synthesis, structure and luminescent properties of rhenium(I) carbonyl complexes containing pyrimidine- functionalized N-heterocyclic carbenes, Inorg. Chim. Acta, 2013, 394, 488–493.

62. Yong-Hui Zhou, Jun Li, Tao Wu, Xiao-Peng Zhao, Qiu-Lei Xu, Xi-Li Li*, Ming-Bo Yu, Li-Li Wang, Peng Sun, You-Xuan Zheng*, Photoluminescent and ferroelectric properties of a chiral rhenium(I) complex based on the chiral (–)-4,5-pinene-2,2′-bipyridine ligand, Inorg. Chem. Commun., 2013, 29, 18-21.

61. Yong-Hui Zhou, Zheng-Mei Wang, Min-Dong Chen, Sheng-Li Guo and You-Xuan Zheng*, Syntheses and photoluminescence properties of rhenium(I) complexes based on dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine derivatives with carbazole moiety, J. Coord. Chem., 2013, 66, 958–965.

60. TENG Ming-yu, XU Qiu-lei, LI Hong-yan, WANG Cheng-cheng, ZHANG Song, LIN Chen, You-Xuan ZHENG,* WANG Leyong, PAN Bing-cai*, Green and bluish-green phosphorescent OLEDs with high efficiency at high brightness, 发光学报, 2013, 34, 92-97.

59. 周永慧*, 李俊,王正梅,王铖铖,李天一,张松,于明波,孙鹏,王丽丽,郑佑 轩*,含空穴传输基团三联吡啶(2,2’:6’,2’’-terpyridine)衍生物铕配合物的合成及发光性能研 究,无机化学学报,2013, 29(4), 701-708.

2012年:

58. Ming-Yu Teng, Song Zhang, Sheng-Wei Jiang, Xu Yang, Chen Lin, You-Xuan Zheng*, Leyong Wang*, Di Wu*, Jing-Lin Zuo, Xiao-Zeng You, Electron mobility determination of efficient phosphorescent iridium complexes with tetraphenylimidodiphosphinate ligand via transient electroluminescence method, Appl. Phys. Lett., 2012, 100, 073303-073306.

57. Xiao-Wei Li, Hong-Yan Li, Gao-Feng Wang, Fei Chen, Yi-Zhi Li, Xue-Tai Chen*, You-Xuan Zheng*, Zi-Ling Xue, Blue-green luminescent rhenium(I) tricarbonyl complexes with pyridine-functionalized N-heterocyclic carbene ligands, Organometallics, 2012, 3829-3835.

56. Jian Liu, Ming-Yu Teng, Xiao-Peng Zhang, Kai Wang, Cheng-Hui Li,* You-Xuan Zheng,* Xiao-Zeng You*, Efficient blue emitters based on 1,3,5-triazine for nondoped organic light emitting diode applications, Org. Electron., 2012, 13, 2177-2184.

55. Ming-Yu Teng, Qiu-Lei Xu, Hong-Yan Li, Lin Wu, You-Xuan Zheng,* Chen Lin* and Leyong Wang, Color changeable OLEDs controlled by doping ratio and driving voltage with an anthracene derivative doped layer, RSC Adv., 2012, 2 (27), 101750 – 10178.

54. Qiu-Lei Xu, Hong-Yan Li, Cheng-Cheng Wang, Song Zhang, Tian-Yi Li, Yi-Ming Jing, You-Xuan Zheng*, Wei Huang*, Jing-Lin Zuo, Xiao-Zeng You, Synthesis, structure, photophysical and electrochemical properties of series of new fac-triscyclometallated iridium complexes with carbazole or oxadiazole moieties, Inorg. Chim. Acta, 2012, 391, 50-57.

53. Ya Liao, Nan Zhou, Jie Qin, Yi-Zhi Li, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo*, Syntheses, characterization and properties of Rhenium(I) tricarbonyl complexes based on Tetrathiafulvalene substituted naphthyridine ligands, Inorg. Chem. Commun., 2012, 21, 104-108.

52. Huan-Rong Li,  Yan-Xia Ding,  Peng-Peng Cao,  Huan-Huan Liu and You-Xuan Zheng, Preparation and luminescence of transparent zeolite L-polymer hybrid materials, J. Mater. Chem., 2012, 22, 4056-4059.

51. X.-L. Li, Y.-L. Gao, X.-L. Feng, Y.-X. Zheng, C.-L. Chen, J.-L. Zuo, S.-M. Fang, Two Novel Mono- and Dinuclear Eu3+-based Enantiomeric Pairs: Exhibiting Distinguishing Ferroelectric and Luminescent Properties, Dalton Trans., 2012, 41, 11829.

2011年:

50. Yu-Cheng Zhu, Liang Zhou, Hong-Yan Li, Qiu-Lei Xu, Ming-Yu Teng, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo*, Hong-Jie Zhang*, Xiao-Zeng You, Highly Efficient Green and Blue-Green Phosphorescent OLEDs Based on Iridium Complexes with the Tetraphenylimidodiphosphinate Ligand, Adv. Mater., 2011, 23, 4041–4046.

49. Hong-Yan Li, Ling-Xiao Cheng, Jing Xiong, Ling-Chen Kang, Qiu-Lei Xu, Yu-Cheng Zhu, Yun-Mei Tao, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Xiao-Zeng You, Synthesis, photoluminescence and electrochemiluminescence of ruthenium(II) polypyridyl complexes based on bipyridine derivatives with carbazole moieties, Inorg. Chim. Acta, 2011, 370, 398–404.

48. Yun-Mei Tao, Hong-Yan Li, Qiu-Lei Xu, Yu-Cheng Zhu, Ling-Chen Kang, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Xiao-Zeng You, Synthesis and characterization of efficient luminescent materials based on 2, 1, 3-benzothiadiazole with carbazole moieties, Synth. Met., 2011, 161, 718–723.

47. 朱玉成,李红岩,徐秋蕾,陶云梅,王栋,郑佑轩*,左景林, 含咔唑基团联吡啶衍生物为中性配体的铕配合物的合成和发光性质研究,无机化学学报,2011,27,1491-1496.

46. Yan-Xia Ding, Yi-Ge Wang, Huan-Rong Li*, Zhong-Yu Duan, Hao-Hui Zhang, You-Xuan Zheng, “Photostable and efficient red-emitters based on zeolite L crystals”, J. Mater. Chem., 2011, 21(38) , 14755-14759.

45. Jing Xiong, Lei Sun, Ling-Chen Kang, Wei Liu, You-Xuan Zheng, Jing-Lin Zuo*, Xiao-Zeng You, “Syntheses, crystal structures, and characterization of heteronuclear complexes based on a versatile ligand with both acetylacetonate and bis(2-pyridyl) units”, Inorg. Chim. Acta, 2011, 376(1), 36-43.

2010年:

44. Yong-Hui Zhou, Liang Zhou, Jing Wu, Hong-Yan Li, You-Xuan Zheng*, Xiao-Zeng You, Hong-Jie Zhang*, Photo/electroluminescence properties of a europium (III) complex doped in 4,4’-N,N’-dicarbazole-biphenyl matrix, Thin Solid Films, 2010, 518, 4403-4407.

43. Jing Wu, Hong-Yan Li, Ling-Chen Kang, Dong-Ping Li, Huan-Rong Li, Xin-Hui Zhou, Yan Sui, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Xiao-Zeng You, Synthesis and photoluminescence properties of four rhenium(I) complexes based on diimine ligands with oxadiazole/carbazole moiety, J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 2010, 211, 135-142.

42. Jing Wu, Hong-Yan Li, Ling-Chen Kang, Dong-Ping Li, Qiu-Lei Xu, Yu-Cheng Zhu, Yun-Mei Tao, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Xiao-Zeng You, Ruthenium (II) polypyridyl complexes based on bipyridine and two novel diimine ligands with charge-transporting unit: synthesis, photoluminescence and redox properties, J. Organomet. Chem., 2010, 695, 2048-2056.

41. Jing Wu, Hong-Yan Li, Qiu-Lei Xu, Yu-Cheng Zhu, Yun-Mei Tao, Huan-Rong Li, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Xiao-Zeng You, Synthesis and photoluminescent properties of series of ternary lanthanide (Eu(III), Sm(III), Nd(III), Er(III), Yb(III)) complexes containing 4,4,4-trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedionate and carbazole-functionalized ligand, Inorg. Chim. Acta, 2010, 363, 2394-2400.

40. Yong-Hui ZHOU(周永慧)*, Min-Dong CHEN(陈敏东), Sheng-Li GUO(郭胜利), Jian-Qiang XU(徐建强), Gui-Zhi GAO(高桂芝), Qing-Gang KONG(孔庆刚), Gang HE(何刚), Jun LI(李俊), Yan MA(马嫣), Yan GUO(郭彦), You-Xuan ZHENG(郑佑轩)*, Photoluminescence properties of a series of? dinuclear lanthanide complexes [Eu(III), Sm(III), Er(III), Nd(III), Yb(III), Ho(III)] in visible and near-infrared region, J. Rare Earth, 2010, 28(5), 660-665.

2009年:

39. Hong-Yan Li, Jing Wu, Xin-Hui Zhou, Ling-Chen Kang, Dong-Ping Li, Yan Sui, Yong-Hui Zhou, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo*, Xiao-Zeng You, Synthesis, structural characterization and photoluminescence properties of rhenium(I) complexes based on bipyridine derivatives with carbazole moieties, Dalton Trans., 2009, 10563-10569.

38. Hong-Yan Li, Jing Wu, Wei Huang, Yong-Hui Zhou, Huan-Rong Li, You-Xuan Zheng*, Jing-Lin Zuo, Synthesis and photoluminescent properties of five homodinuclear lanthanide (Ln3+=Eu3+, Sm3+, Er3+, Yb3+, Pr3+) complexes, J. Photochem. Photobio. A: Chem., 2009, 208, 110-116.

37. Qian Ma, Youxuan Zheng*, Nicola Armaroli, Margherita Bolognesi, Gianluca Accorsi,* Synthesis and photoluminescence properties of asymmetrical europium(III) complexes involving carbazole, phenanthroline and bathophenanthroline units, Inorg. Chim. Acta, 2009, 362, 3181-3186.

36. Gianluca Accorsi*, Nicola Armarolia, Francois Cardinali, Dong Wang, Youxuan Zheng*, Synthesis and photoluminescence properties of heteroleptic Eu3+,Tb3+ and Tm3+ complexes, J. Alloy. Compd., 2009, 485, 119-123.

35. Y. Zheng, J. Pearson, R. H. C. Tan, W. P. Gillin, P. B. Wyatt*, Erbium bis(pentafluorophenyl)phosphinate: a new hybrid material with unusually long-lived infrared luminescence, J. Mater. Sci.: Mater. Electron., 2009, 20, S430–S434.

34. 马倩,吴静,李红岩,周永慧,郑佑轩*,游效曾,含咔唑基团 铕配合物的合成和荧光性能研究,中国稀土学报,2009, 27, 151-155.

33. Huanrong Li*, Peng Liu, Huifang Shao, Yige Wang, Youxuan Zheng, Zheng Sun, Yuhuan Chen, Green synthesis of luminescent soft materials derived from task-specific ionic liquid for solubilizing lanthanide oxides and organic ligand, J. Mater. Chem., 2009, 19(31), 5533-5540.

32. Shi-Bin Ren, Xiao-Li Yang, Jun Zhang, Yi-Zhi Li, You-Xuan Zheng, Hong-Bin Du*, Xiao-Zeng You, An infinite photoluminescent coordination nanotube [CuSCN(L)]center dot(DMF)(0.5), Cryst. Eng. Comm., 2009, 11(2), 246-248.

2008年:

31. Youxuan Zheng, F. Cardinali, N. Armaroli, G. Accorsi*, Synthesis and Photoluminescence Properties of Heteroleptic Europium(III) Complexes with Appended Carbazole Units, Eur. J. Inorg. Chem.,2008, 2075–2080.

30. Youxuan Zheng, M. Motevalli, R. Tan, W. P. Gillin,P. B. Wyatt*, Synthesis and Luminescence of Rare Earth 3,4,5,6-Tetrafluoro-2-nitrophenoxide Complexes, Polyhedron, 2008, 27(5), 1503-1510.

29. Yonghui Zhou, Youxuan Zheng*, Olaf Zeika, Horst Hartmann*, Karl Leo, On the doping of zinc phthalocyanine with 2,2’-difluoro-1,3,2-dioxaborines derived from halo-substituted quinizarines, Mater. Chem. Phys., 2008, 112(2), 577-579.

28. Youxuan Zheng*, Yonghui Zhou, Gianluca Accorsi, Nicola Armaroli*, Synthesis and photoluminescence of a dendritic europium complex with carbazole moieties, J. Rare Earth, 2008, 26(2), 173-177.

27. R. H. C. Tan, J. M. Pearson, Y. Zheng, P. B. Wyatt, W. P. Gillin, Evidence for erbium-erbium energy migration in erbium(III)bis(perfluoro-p-tolyl)phosphinate, Appl. Phys. Lett., 2008, 92, 103303.

26. Yin-Feng Han, Xin-Hui Zhou, You-Xuan Zheng, Zhen Shen*, You Song, Xiao-Zeng You*, Syntheses, structures, photoluminescence, and magnetic properties of nanoporous 3D lanthanide coordination polymers with 4,4 '-biphenyldicarboxylate ligand, Cryst. Eng. Comm., 2008, 10(9), 1237-1242.

25. Hong-Ping Xiao, You-Xuan Zheng, Xiao-Qiang Liang, Jing-Lin Zuo, Xiao-Zeng You*, Hydrothermal synthesis, crystal structures, and luminescent properties of two lanthanide (III) complexes containing 2-sulfoterephthalate, J. Mol. Struct., 2008, 88(1-3), 55-61.

2007年 及以前:

24. Zhou Yonghui, Youxuan Zheng*, Gianluca Accorsi, Nicola Ammaroli*, Synthesis and Characterization of A Dinuclear Europium Complex, J. Rare Earth, 2007, 25, 41-44.

23. Xi-Li Li, Youxuan Zheng, Jing-Lin Zuo, You Song, Xiao-Zeng You*, Synthesis, crystal structures and triboluminescence of a pair of Eu(III)-based enantiomers, Polyhedron, 2007, 26(18), 5257-5262.

22. L. Winkless, R. H. C. Tan, Y. Zheng, M. Motevalli, P. B. Wyatt, W. P. Gillin, Quenching of Er(III) luminescence by ligand C–H vibrations: Implications for the use of erbium complexes in telecommunications, Appl. Phys. Lett., 2006, 89, 111115.

21. J. B. Yu, L. Zhou, H. J. Zhang*, Y. X. Zheng, H. R. Li, R. P. Deng, Z. P. Peng, Z. F. Li, Efficient Electroluminescence from New Lanthanide (Eu3+, Sm3+) Complexes, Inorg. Chem., 2005, 44, 1611-1618.

20. Y. X. Zheng, Y. H. Zhou, J. B. Yu, Y. N. Yu, H. J. Zhang*, W. P. Gillin, Electroluminescence from 5D0→7FJand 5D1→7FJ (J=0-4) Transitions with a Europium Complex as Emitter, J. Phys. D:Appl. Phys., 2004, 37 (4), 531-534.

19. J. F. Guo, L. S. Fu, H. R. Li, Y. X. Zheng, Q. G. Meng, S. B. Wang, F. Y. Liu, J. Wang, H. J. Zhang*, “Preparation and luminescence properties of ormosil hybrid materials doped with Tb(Tfacac)3phen complex via a sol-gel process”, Mater. Lett., 2003, 57(24-25), 3899-3903.

18. 林秦,符连社,梁玉军,郑佑轩,林君,张洪杰*,新型稀土芳 香羧酸类配合物的合成及其光致和电致发光性质,中国稀土学报 ,2003,21(1), 19-22.

17. Y. X. Zheng, L. S. Fu, Y. H. Zhou, Y. J. Liang, J. B. Yu, Y. N. Yu, S. B. Wang, H. J. Zhang*, Electroluminescence based on a beta-diketonate ternary samarium complex, J. Mater. Chem., 2002, 12(4), 919.

16. Y. X. Zheng, Y. J. Liang, H. J. Zhang*, Q. Lin. C. Guo, S. B. Wang, Red electroluminescent devices based on binary and ternary europium 1,1,1-trifluoroacetylacetonate complexes as emissive centers, Mater. Lett., 2002, 53, 52-56.

15. Y. X. Zheng, J. Lin, Y. J. Liang, Y. N. Yu, Y. H. Zhou, C. Guo, S. B. Wang, H. J. Zhang*, A novel way to enhance the performances in electroluminescence based on soluble binary and ternary europium 1,1,1-trifluoroacetylacetonate complexes, J. Alloy. Compd., 2002, 336, 114.

14. Y. X. Zheng, J. Lin, Y. J. Liang, Q. Lin, Y. N. Yu, S. B. Wang, H. J. Zhang, A novel terbium (III) beta-diketonate complex as thin film for optical device application, Mater. Lett., 2002, 54, 424-429.

13. Y. X. Zheng, J. Lin, Y. J. Liang, Q. Lin, Y. N. Yu, S. B. Wang, C. Guo, H. J. Zhang*, Green electroluminescent device with a terbium beta-diketonate complex as emissive center, Optical Mater., 2002, 20, 273-278.

12. Q. Lin, L. S. Fu,Y. J.? Liang, Y. X. Zheng, J. Lin, H. J. Zhang*, Preparation, Photo- and Electroluminescence Properties of Novel Rare Earth Aromatic Carboxylates, J. Rare Earths, 2002, 20 (4), 264-267.

11. J. F. Guo, L. S. Fu, H. R. Li, Y. X. Zheng, F. Y. Liu, Q. G. Meng, J. Wang, H. J. Zhang*, Crystal Structure of a luminescent Complex Sm(HTH)3phen, Chem. Lett., 2002, 998-999.

10. Q. G. Meng, L. S. Fu, H. J. Zhang*, J. Lin, Y. X. Zheng, H. R. Li, S. B. Wang, Y. N. Yu, S. Y. Zhang, Preparation and characterization of novel luminescent sol-gel films containing a Re3+ carboxylic acid complex, J. Sol-Gel Sci. Tech., 2002, 24(2), 131-137.

9. 张洪杰*,符连社,林君,李焕荣,孟庆国,刘丰一,郭俊芳,王俊,郑佑轩, 于江波,稀土/高分子杂化发光材料的研究,发光学报,2002, 23(3), 228-232.

8. Y. X. Zheng, J. Lin, Y. J. Liang, Q. Lin, Y. N. Yu, Q. G. Meng, Y. H. Zhou, S. B. Wang, H. Y. Wang, H. J. Zhang*, A comparative study on the electroluminescence properties of some terbium beta-diketonate complexes, J. Mater. Chem., 2001, 10, 2615.

7.郑佑轩, 梁玉军, 张洪杰*, 于英宁, 王淑彬, 郭川,稀土配合物的光致和电致发光性能的研究,中国稀土学报,2001,19(6),529-531.

6. Y. X. Zheng, H. J. Zhang*, Y. J. Liang, Q. Lin, J. Lin, Y. N. Yu, C. Guo, Electroluminescent device with a monooctodecyl phthalate terbium complex as emissive center, Int. J. Materials and Product Technology, Special Issue, ed. T. Kobayashi, Z. G. Wang, 2001, 646.

5. Q. Lin, H. J. Zhang*, Y. J. Liang, Y. X. Zheng, Q. G. Meng, S. B. Wang, Ch. Gou, Electroluminescent properties of the tris-(acetylSalicylate)terbium (Tb(AS)3), Thin Solid Films, 2001, 396, 191.

4. Y. J. Liang, Q. Lin, H. J. Zhang*, Y. X. Zheng, Electroluminescence of a novel europium complex, Synth Met., 2001, 123, 377.

3. Y. X. Zheng, C. Y. Shi, Y. J. Liang, Q. Lin, C. Guo and H. J. Zhang*, Synthesis and electroluminescent properties of a novel terbium complex, Synth. Met., 2000, 114, 321.

2. Q. Lin, C. Y. Shi, Y. J. Liang, Y. X. Zheng, S. B. Wang, H. J. Zhang*, Green electroluminescence generated from the thin film based on a soluble lanthanide complex, Synth. Met., 2000, 14, 373.

1. Q. G. Meng, H. J. Zhang*, S. B. Wang, L. S. Fu, Y. X. Zheng, K. Y. Yang, Preparation and characterization of luminescent thin films doped with rare earth (Tb3+, Eu3+) complexes derived from a sol-gel process, Mater.Lett., 2000, 45, 213.

 

专利

1. “用醌二亚胺掺杂有机半导体的方法”[Method of Doping Organic Semiconductors with quinonediimine derivatives (Verfahren zur Dotierung von organischen Halbleitern mit Chinondiiminderivaten) ]
Olaf Kühl, Horst Hartmann, Olaf Zeika, Martin Pfeiffer, Youxuan Zheng
在欧盟,德国,美国,中国,加拿大,日本,韩国,印度,中国香港和中国台湾等国家和地区获得授权

A: 欧盟专利    专利号: EP04 00 23 03.8

B: 德国专利    专利号: DE10357044.6

C: 美国专利    专利号: US 6,908,783 B1

D: 中国专利    专利号: CN200410007701.4

E 加拿大专利   专利号: CA2,462,745

F: 日本专利    专利号: JP2004-059625

G: 韩国专利    专利号: KR10-2004-0013756

H: 印度专利    专利号: IN382/MUM/2004

I: 香港专利     专利号: HK05108886.5

J: 台湾专利     专利号: TW93102560

2. 含载流子传输基团(噁二唑、咔唑)三羰基铼(I)配合物及其制法和用途,吴 静,李红岩,郑 佑轩,左景林,游效曾,申请号:200910213585.4。授权号:ZL200910213585.4,授权日期 2012.10.10

3. 含咔唑或噁二唑基团的2,2’-联吡啶合铼(I)的配合物及其制法和用途,李红岩,徐秋蕾,陶云梅,朱玉成,郑佑轩*, 左景林,游效曾,申请号:201010518976.X。

4.一种铱(III)配合物及其制法和在有机电致发光中的应用,郑佑轩, 朱玉成,周亮,张洪杰,左景林,游效曾,申请号:201110192573.5,申请日:2011.07.11。授权 号:ZL201110192573.5,授权日期:2014.04.30

5. 蓝绿色有机电致发光器件及其制备方法,周亮,张洪杰,郑佑轩, 朱玉成,邓瑞平,冯婧,申请号:201110381947.8。

6. 绿色有机电致发光器件及其制备方法,周亮,张洪杰,郑佑轩, 朱玉成,邓瑞平,冯婧,申请号:201110381936.X。

7. 两种用作空穴传输材料的化合物及其制法和用途,李红岩,徐秋蕾,郑佑轩, 左景林,游效曾,申请号:201210137416.9;授权日期:2014.5.21,授权号:ZL201210137416.9。

8. 含噁二唑基团红光铱(Ш)配合物及其制法和用途,徐秋蕾,李红岩,郑佑轩, 左景林,游效曾,申请号:201210146159.5。授权日期:2015.07.1,授权号:ZL201210146159.5。

9. 含噁二唑基团绿光铱(Ш)配合物及其制法和用途,徐秋蕾,李红岩,郑佑轩, 左景林,游效曾,申请号:201210146979.4。

10.一种绿光铱(III)配合物及其制法和在有机电致发光中的应用,郑佑轩, 李红岩,徐秋蕾,王铖铖,左景林,游效曾,申请号:201210227440.1。授权日期:2015.05.13,授权 号:ZL201210227440.1。

11. 一类均三嗪衍生物及其在有机电致发光器件中的应用,李承辉、游效曾、郑佑轩、 刘建、滕明瑜,申请号:201210237346.4。

12. 一类绿光铱(III)配合物及其制法和在有机电致发光中的应用,滕明瑜,徐秋蕾,郑 佑轩,左景林,游效曾,申请号:201210303288.0。授权日期:2015.07.1,授权 号:ZL201210303288.0。

13. 白色有机电致发光器件及其制备方法,周亮,张洪杰,郑佑轩,邓瑞平,冯靖,申请号:2012105528630,申请日:2012.12.18,授权日 期:2015.08.05,授权号:ZL2012105528630

14. 一类新型铱配合物及其制法和在有机电致发光器件的应用,王铖铖,徐秋蕾,张松,荆一铭,李天一,刘旋,郑佑轩, 左景林,游效曾,申请号:201310398515.7,申请日:2013.09.04。

15. 一类以含氮杂环卡宾为第二主配体的铱配合物及其制备方法,郑佑轩, 李天一,梁啸,左景林,申请号:CN20141073035.8,申请日:2014.12.04。

16.   铱配合物及其制备方法和应用铱配合物的电致发光器件,郑佑轩,晏志平,潘毅,王毅,左景林,周洁,申请号:CN201610465504.X,申请 日:2016.06.23,公开(公告)号:CN106046060A,公开(公告)日:2016.10.26,申请(专利权)人:瑞声光电 科技(常州)有限公司;南京大学

17.   铱配合物及其制备方法和应用铱配合物的电致发光器件,郑佑轩,晏志平,潘毅,王毅,左景林,周洁,申请号:CN201610462618.9,申请 日:2016.06.23,公开(公告)号:CN106117271A,公开(公告)日:2016.11.16,申请(专利权)人:瑞声光电 科技(常州)有限公司;南京大学

18.   铱配合物及其制备方法和应用铱配合物的电致发光器件,郑佑轩,晏志平,潘毅,王毅,左景林,周洁,申请号:CN:201610466568.1,申请 日:2016.06.23,公开(公告)号:CN106117272A,公开(公告)日:2016.11.16,申请(专利权)人:瑞声光电 科技(常州)有限公司;南京大学

19.   铱配合物及其制备方法和应用铱配合物的电致发光器件,郑佑轩,晏志平,潘毅,王毅,左景林,周洁,申请号:CN201610466569.6,申请 日:2016.06.23,公开(公告)号:CN106117273A,公开(公告)日:2016.11.16,申请(专利权)人:瑞声光电 科技(常州)有限公司;南京大学

20.   铱配合物及其制备方法和应用铱配合物的电致发光器件,郑佑轩,晏志平,潘毅,王毅,左景林,周洁,申请号:CN201610466909.5,申请 日:2016.06.23,公开(公告)号:CN106117274A,公开(公告)日:2016.11.16,申请(专利权)人:瑞声光电 科技(常州)有限公司;南京大学

21.   铱配合物及其制备方法和应用铱配合物的电致发光器件,郑佑轩,晏志平,潘毅,王毅,左景林,周洁,申请号:CN201610465962.3,申请 日:2016.06.23,公开(公告)号:CN106188148A,公开(公告)日:2016.12.07,申请(专利权)人:瑞声光电 科技(常州)有限公司;南京大学

22.   铱配合物及其制备方法和应用铱配合物的电致发光器件,郑佑轩,潘毅,王毅,左景林,徐秋蕾,申请号:CN201610213990.6,申请日:2016.04.07,公 开(公告)号:CN105693777A,公开(公告)日:2016.06.22,申请(专利权)人:瑞声光电科技(常州)有限公司;南京大 学

23.   铱配合物及其制备方法和应用铱配合物的电致发光器件,郑佑轩,潘毅,王毅,左景林,徐秋蕾,申请号:CN201610213735.1,申请日:2016.04.07,公 开(公告)号:CN105732724A,公开(公告)日:2016.07.06,申请(专利权)人:瑞声光电科技(常州)有限公司;南京大 学

24.   铱配合物及其制备方法和应用铱配合物的电致发光器件,郑佑轩,潘毅,王毅,左景林,徐秋蕾,申请号: CN201610212340.X,申请日 : 2016.04.07, 公开(公告)号: CN105884836A,公开(公告)日: 2016.08.24,申请(专利权)人: 瑞声光电科技(常州)有限公司; 南京大学

25.   铱配合物及其制备方法和应用铱配合物的电致发光器件,郑佑轩,潘毅,王毅,左景林,徐秋蕾,申请号: CN201610214529.2,申请日 : 2016.04.07, 公开(公告)号: CN105777814A,公开(公告)日: 2016.07.20,申请(专利权)人: 瑞声光电科技(常州)有限公司; 南京大学

26.   铱配合物及其制备方法和应用铱配合物的电致发光器件,郑佑轩,潘毅,王毅,左景林,徐秋蕾,申请号:CN201610211554.5,申请日:2016.04.07,公 开(公告)号:CN105777812A,公开(公告)日:2016.07.20,申请(专利权)人:瑞声光电科技(常州)有限公司;南京大 学

27.   铱配合物及其制备方法和应用铱配合物的电致发光器件,郑佑轩,潘毅,王毅,左景林,徐秋蕾,申请号:CN201610214451.4,申请日:2016.04.07,公 开(公告)号:CN105777813A,公开(公告)日:2016.07.20,申请(专利权)人:瑞声光电科技(常州)有限公司;南京大 学

28.   铱配合物及其制备方法和应用铱配合物的电致发光器件,郑佑轩,潘毅,王毅,左景林,徐秋蕾,申请号:CN201610213570.8,申请日:2016.04.07,公 开(公告)号:CN105859789A,公开(公告)日:2016.08.17,申请(专利权)人:瑞声光电科技(常州)有限公司;南京大 学

29.   铱配合物及其制备方法和应用铱配合物的电致发光器件,郑佑轩,潘毅,王毅,左景林,徐秋蕾,申请号:CN201610213989.3,申请日:2016.04.07,公 开(公告)号:CN105859790A,公开(公告)日: 2016.08.17,申请(专利权)人:瑞声光电科技(常州)有限公司;南京大学

30.   铱配合物及其制备方法和应用铱配合物的电致发光器件,郑佑轩,潘毅,王毅,左景林,徐秋蕾,申请号:CN201610214322.5,申请日:2016.04.07,公 开(公告)号: CN105859791A,公开(公告)日:2016.08.17,申请(专利权)人:瑞声光电科技(常州)有限公司;南京大学

31.   铱配合物及其制备方法和应用该铱配合物的有机电致发光器件,潘毅,郑佑轩,吴正光,王毅,周洁,曹辰辉,申请号: CN201610126115.4,申请日 : 2016.03.04, 公开(公告)号: CN105566399A,公开(公告)日:2016.05.11,申请(专利权)人:瑞声光电科技(常州)有限公司;南京大学

32.   铱配合物及其制备方法和应用该铱配合物的有机电致发光器件,郑佑轩,潘毅,吴正光,王毅,周洁,曹辰辉,申请号: CN201610124584.2,申请日 : 2016.03.04, 公开(公告)号: CN105646595A,公开(公告)日:2016.06.08,申请(专利权)人:瑞声光电科技(常州)有限公司;南京大学

33.   铱配合物及其制备方法和应用所述铱配合物的发光器件,潘毅,郑佑轩,吴正光,王毅,周洁,曹辰辉,申请号: CN201610126340.8,申请日 : 2016.03.04,公开(公告)号: CN105601677A,公开(公告)日:2016.05.25,申请(专利权)人:瑞声光电科技(常州)有限公司;南京大学

34.   铱配合物及其制备方法和应用所述铱配合物的发光器件,郑佑轩,潘毅,吴正光,王毅,周洁,曹辰辉,申请号: CN201610126161.4,申请日 : 2016.03.04,公开(公告)号: CN105669767A,公开(公告)日:2016.06.15,申请(专利权)人:瑞声光电科技(常州)有限公司;南京大学

35.   铱配合物及其制备方法和应用所述铱配合物的发光器件,潘毅,郑佑轩,吴正光,王毅,周洁,曹辰辉,申请号: CN201610124583.8,申请日 : 2016.03.04,公开(公告)号: CN105837638A,公开(公告)日:2016.08.10,申请(专利权)人:瑞声光电科技(常州)有限公司;南京大学

36.   铱配合物及其制备方法和应用,潘毅,郑佑轩,吴正光,王毅,周洁,曹辰辉,申请号:CN201610126337.6,申请日:2016.03.04,公开(公告) 号:CN105646596A,公开(公告)日:2016.06.08,申请(专利权)人:瑞声光电科技(常州)有限公司;南京大学

37.   铱配合物及其制备方法,潘毅,郑佑轩,吴正光,王毅,周洁,曹辰辉,申请号: CN201610126162.9,申请日:2016.03.04,公开(公告)号:CN105669768A,公开(公告)日:2016.06.15,申请(专利权) 人:瑞声光电科技(常州)有限公司;南京大学

38.   含氮杂环磷酸及其制备方法和应用该含氮杂环磷酸的发光器件,潘毅,郑佑轩,吴正光,王毅,周洁,曹辰辉,申请号:CN201610124581.9,申请 日:2016.03.04,公开(公告)号:CN105837629A,公开(公告)日:2016.08.10,申请(专利权)人:瑞声光电 科技(常州)有限公司;南京大学

39.   铱配合物及其制备方法和应用铱配合物的电致发光器件,郑佑轩,韩华博,王毅,潘毅,左景林,周洁,虞磊,申请日:2016.09.02,申请 号:2016108008778,公开(公告)日:2017.02.22,公开(公告)号:CN106432346A,申请(专利权)人:瑞 声光电科技(常州)有限公司;南京大学

40.   铱配合物及其制备方法和应用铱配合物的电致发光器件,郑佑轩,韩华博,王毅,潘毅,左景林,周洁,虞磊,申请日:2016.09.02,申请 号:2016108012218,公开(公告)日:2017.02.22,公开(公告)号:CN106432347A,申请(专利权)人:瑞 声光电科技(常州)有限公司;南京大学

41.   铱配合物及其制备方法和应用铱配合物的电致发光器件,郑佑轩,韩华博,王毅,潘毅,左景林,周洁,虞磊,申请日:2016.09.02,申请 号:2016108041916,公开(公告)日:2017.02.22,公开(公告)号:CN106432349A,申请(专利权)人:瑞 声光电科技(常州)有限公司;南京大学

42.   铱配合物及其制备方法和应用铱配合物的电致发光器件,郑佑轩,韩华博,王毅,潘毅,左景林,周洁,虞磊,申请日:2016.09.02,申请 号:2016108045512,公开(公告)日:2017.02.22,公开(公告)号:CN106432350A,申请(专利权)人:瑞 声光电科技(常州)有限公司;南京大学

43.   铱配合物及其制备方法和应用铱配合物的电致发光器件,郑佑轩,韩华博,王毅,潘毅,左景林,周洁,虞磊,申请日:2016.09.02,申请 号:2016108045809,公开(公告)日:2017.02.22,公开(公告)号:CN106432351A,申请(专利权)人:瑞 声光电科技(常州)有限公司;南京大学

44.   铱配合物及其制备方法和应用铱配合物的电致发光器件,郑佑轩,韩华博,王毅,潘毅,左景林,周洁,虞磊,申请日:2016.09.02,申请 号:201610800876.3,公开(公告)日:2017.03.15,公开(公告)号:CN106496278A,申请(专利权)人: 瑞声光电科技(常州)有限公司;南京大学

45.   铱配合物及其制备方法和应用铱配合物的电致发光器件,郑佑轩,韩华博,王毅,潘毅,左景林,周洁,虞磊,申请日:2016.09.02,申请 号:201610800637.8,公开(公告)日:2017.03.15,公开(公告)号:CN106496277A,申请(专利权)人: 瑞声光电科技(常州)有限公司;南京大学

46.   铱配合物及其制备方法和应用铱配合物的电致发光器件,郑佑轩,韩华博,王毅,潘毅,左景林,周洁,虞磊,申请日:2016.09.02,申请 号:201610801552.1,公开(公告)日:2017.04.26,公开(公告)号:CN106588993A,申请(专利权)人: 瑞声光电科技(常州)有限公司;南京大学

47.   一种铂配合物,郑佑轩,陆光照,潘毅,左景林,王毅,周洁,黄达,曹辰辉,谢再锋,申请日:2016.11.15,申请号:201611004757.3,公开(公告) 日:2017.05.10,公开(公告)号:CN106632492A,申请(专利权)人:瑞声光电科技(常州)有限公司;南京大学

48.   铱配合物及其制备方法和应用该铱配合物的发光器件,郑佑轩,荆一铭,王毅,潘毅,左景林,周洁,虞磊,申请日:2016.09.02,申请 号:2016108035116,公开(公告)日:2017.02.15,公开(公告)号:CN106397340A,申请(专利权)人:瑞 声光电科技(常州)有限公司;南京大学

49.   铱配合物及其制备方法和应用该铱配合物的电致发光器件,郑佑轩,荆一铭,王毅,潘毅,左景林,周洁,虞磊,申请日:2016.09.02,申请 号:2016108006912,公开(公告)日: 2017.02.15,公开(公告)号:CN106397489A,申请(专利权)人:瑞声光电科技(常州)有限公司;南京大学

50.   铱配合物及其制备方法和应用该铱配合物的发光器件,郑佑轩,荆一铭,王毅,潘毅,左景林,周洁,虞磊,申请日:2016.09.02,申请 号:2016108016011,公开(公告)日:2017.02.15,公开(公告)号:CN106397490A,申请(专利权)人:瑞 声光电科技(常州)有限公司;南京大学

51.   铱配合物及其制备方法和应用该铱配合物的发光器件,郑佑轩,荆一铭,王毅,潘毅,左景林,周洁,虞磊,申请日:2016.09.02,申请 号:2016108008072,公开(公告)日:2017.02.15,公开(公告)号:CN106397494A,申请(专利权)人:瑞 声光电科技(常州)有限公司;南京大学

52.   金属配合物及发光器件,黄达,曹辰辉,谢再锋,马腾达,郑佑轩,潘毅,王毅,周洁,左景林,申请日:2017.01.20,申请号:201710049260.1,公开 (公告)日:2017.06.20,公开(公告)号:CN106866742A,申请(专利权)人:瑞声光电科技(常州)有限公司;南京大学

53. 一种化合物,其制备方法及其发光器件,王毅,吴正光,潘毅,郑佑轩,周洁,虞磊,黄达,曹辰辉,申请日:2017.07.14,申请号:201710573085.6,申请(专利权)人:瑞声光电科技(常州)有限公司,南京大学。

54. 一种化合物,其制备方法及其发光器件,王毅,吴正光,潘毅,郑佑轩,周洁,虞磊,黄达,曹辰辉,申请日:2017.07.14,申请号:201710573095.X,申请(专利权)人:瑞声光电科技(常州)有限公司,南京大学。

55. 一种含杂环磷酸金属配合物的磷光器件,郑佑轩,潘毅,王毅,吴正光,左景林,周洁, 黄达,申请日:2017.11.17,申请号:201711144368.5,申请(专利权)人:瑞声光电科技(常州)有限公司,南京大学。

56. 一种含氮杂环的有机半导体材料及其应用,郝望龙,郑佑轩,王毅,潘毅,吕宝源,虞磊,左景林,黄达,曹辰辉,陈少海,申请日:2018.05.08,申请号:201810433303.0,申请(专利权)人:马鞍山南大高新技术研究院有限公司,瑞声光电科技(常州)有限公司。

57. 一种含氮杂环的有机发光材料及其应用,郝望龙,郑佑轩,王毅,潘毅,吕宝源,虞磊,左景林,黄达,曹辰辉,陈少海,申请日:2018.05.08,申请号:201810432778.8,申请(专利权)人:马鞍山南大高新技术研究院有限公司,瑞声光电科技(常州)有限公司。

58. 一类硫代甲酸类化合物作为辅助配体的铱配合物,郑佑轩,王毅,潘毅,左景林,陆光照,申请日:2018.01.31,申请号:201810099073.9,申请(专利权)人:马鞍山南京大学高新技术研究院,南京大学深圳研究院。

59. 一类硫代双二芳基/芳杂基磷酰亚胺作为辅助配体的铱配合物,郑佑轩,王毅,潘毅,左景林,夏景成,朱成成,张锋,申请日:2018.01.31,申请号:201810099063.5,申请(专利权)人:马鞍山南京大学高新技术研究院,南京大学深圳研究院。

60. 一类硫代芳环/芳杂环磷酸化合物作为辅助配体的铱配合物,郑佑轩,王毅,潘毅,左景林,吴正光,陆军建,申请日:2018.01.31,申请号:201810097219.6,申请(专利权)人:马鞍山南京大学高新技术研究院,南京大学深圳研究院。

61. 一类双硫代芳环/芳杂环磷酸化合物作为辅助配体的铱配合物,郑佑轩,王毅,潘毅,左景林,苏宁,申请日:2018.01.31,申请号:201810099070.5,申请(专利权)人:马鞍山南京大学高新技术研究院,南京大学深圳研究院。

62. 一种红光金属配合物,黄达,郑佑轩,周洁,王毅,潘毅,陈少海,申请日:2018.01.30,申请号:201810090421.6,申请(专利权)人:瑞声光电科技(常州)有限公司,南京大学。

63. 一种红色磷光器件,黄达,郑佑轩,周洁,王毅,潘毅,陈少海,申请日:2018.01.30,申请号:201810089539.7,申请(专利权)人:瑞声光电科技(常州)有限公司,南京大学。

64. 一种含吡啶结构的红光金属配合物,黄达,曹辰辉,荆一铭,郑佑轩,周洁,王毅,潘毅,陈少海,申请日:2018.01.30,申请号:201810089714.2,申请(专利权)人:瑞声光电科技(常州)有限公司,南京大学。

 

     

联系地址:配 位化学国家重点实验室,南京微结构国家实验室(筹),南京大 学, 化学化工学院

南京市鼓楼区金银街15号, 邮编210093